Gemeente Sint-Oedenrode


Actuele berichten week 23-2002
Muziek-show Markt
Op vrijdag 7 juni a.s. organiseert VVV Sint-Oedenrode een muziek-show op de Markt tussen 20.00 uur en 21.30 uur. Op
grond van de verkeersveiligheid zal het gedeelte van de Markt tussen de kiosk en het voormalig gemeentehuis worden
afgesloten voor verkeer. Een parkeerverbod zal gelden vanaf 13.00 uur.

Kermis Nijnsel
Van zaterdag 8 juni tot en met dinsdag 11 juni a.s. is het weer kermis in Nijnsel. In het belang van de veiligheid wordt het plein voor gemeenschapshuis "de Beckart", een gedeelte van de Oude Lieshoutseweg, de Lieshoutseweg en de
Azaleastraat afgesloten voor verkeer. Het verkeer zal worden omgeleid via het Bedrijventerrein Nijnsel. Tijdens de kermis organiseert Harmonie Sint Antonius een speelgoedmarkt op zondag 9 juni a.s. tussen 13.00 uur en 17.00 uur voor de
kinderen van de basisschool uit Nijnsel.

Kano slalomwedstrijd HKC
Op zaterdag 8 en zondag 9 juni organiseert de Hooidonkse Kano Club een kano slalomwedstrijd op de Dommel nabij de
Klaverpad, Neulstraat en de Dommelstraat. Het Hazenpad zal worden afgesloten voor brommers en fietsers.
Opslag grond en leem Nijnselseweg
Burgemeester en Wethouders maken bekend dat door het ministerie van Verkeer en Waterstaat, Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat een verzoek is ingediend voor het tijdelijk gebruik van enkele percelen aan de Nijnselseweg te Sint-
Oedenrode als depot voor de opslag van grond en leem afkomstig van het trac van de A-50. In een eerder verzoek, dat met ingang van 16 mei ter visie heeft gelegen, heeft RWS aangegeven dat het depot maximaal 1 jaar in gebruik zou worden
genomen. Door Rijkswaterstaat wordt nu verzocht om deze termijn te verlengen tot maximaal 2 jaar.

De percelen zijn gelegen in het bestemmingsplan "Buitengebied" en hebben daarin een agrarische bestemming. De percelen zijn tevens gelegen binnen de grenzen van toekomstig bestemmingsplan Buitengebied 1997, waarin de percelen
eveneens een agrarische bestemming hebben. Het gaat hier om een tijdelijke vrijstelling voor een periode van maximaal 2 jaar.

Om aan het verzoek medewerking te kunnen verlenen, dient vrijstelling te worden verleend van de voorschriften van het geldende bestemmingsplan "Buitengebied". De bevoegdheid om tijdelijk af te wijken van de voorschriften van een
bestemmingsplan wordt ontleend aan artikel 17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. Voordat van deze bevoegdheid gebruik kan worden gemaakt, bestaat voor een ieder de gelegenheid om tegen het voornemen daartoe schriftelijk
bedenkingen in te dienen.
Ter inzage
In verband hiermee ligt het verzoek om vrijstelling met ingang van donderdag 6 juni 2002 gedurende 14 dagen ter inzage op de afdeling Bouwen en Milieu. Het verzoek kan hier tijdens openingstijden (tussen 9.00 en 12.30 uur) worden ingezien.Bedenkingen dienen binnen deze termijn te worden ingediend bij Burgemeester en Wethouders.

Afdeling Bouwen en Milieu,
TEL (0413) 481344

Kap- en aanlegvergunning Hoogstraat/Sloef Burgemeester en Wethouders maken bekend, dat door de heer Swinkels te Sint-Oedenrode een verzoek om kap- en aanlegvergunning is ingediend voor het rooien van 2 eiken en het aanbrengen van 4 eiken, ter plaatse van het perceel,
gelegen nabij de Hoogstraat/Sloef.
Genoemd perceel is gelegen binnen bestemmingsplan Buitengebied en binnen toekomstig bestemmingsplan Buitengebied 1997. Voor het buitengebied geldt een voorbereidingsbesluit met aanlegvergunningenstelsel.

De plannen liggen met ingang van donderdag 6 juni 2002 gedurende 4 weken ter inzage in het gemeentehuis en kunnen hier tijdens openingstijden (tussen 9.00 en 12.30 uur) worden ingezien bij afdeling Bouwen en Milieu. Ingevolge artikel
46 lid 9 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht is een ieder in de gelegenheid binnen deze termijn schriftelijk zijn zienswijze naar voren te brengen. Aanvragen bouwvergunning

- Rijkswaterstaat, geluidswerende voorzieningen langs A-50
- D. Vervoort, Clausstraat 9, uitbreiden woning
- A. Bekkers, Past. Smitsstraat 29, uitbreiding garage
- A. de Hommel, Burg. van Oerlehof 12, plaatsen tuinschuurtje
- mevr./dhr. Foederer, bouw woonhuis Dijksteegje/Dreesstraat
- T. de Brouwer, v. Rijckevorsel v. Kessellaan 25, wijzigen badkamerraam

- P. en C. van Wieringen, Dommelrodelaan 26, uitbreiding woonhuis
- J. Karssemakers, Vresselseweg 53, herbouw garage/berging
- Fa. Veveha, Zwijnsbergen 3, bouw afspuit/reinigingsplaats
Aanvragen sloopvergunning

- Woningbouwvereniging, sloop asbesthoudende dakdoorvoeren aan de Sint-Martenstraat 21 en 29 en het Mgr.
Bekkersplein 52

- L. Verbakel b.v., Industrieweg 13, sloop gedeelte kantoor- en bedrijfsgebouw fase I

- dhr. en mevr. Fierens, Hertog Hendrikstraat 9, sloop winkel-/woonpand

- J. Karssemakers, Vresselseweg 53, sloop bestaande garage/berging
- H. Scheepens, sloop bijgebouw aan de Schoor 8
- Liempdseweg 25, verbouw/uitbreiden garage/berging
- Schootsedijk 49, bouw tuinhuis

- Jonker de Jegerstraat 55, uitbreiden woonhuis
- Lieshoutseweg 66a, bouw tuinbouwkas

- Margrietstraat 17, bouw berging

- Sperwer 26, wijzigen gevel garage

- diverse straten Heikant, bouw 25 woningen Wet milieubeheer
Burgemeester en Wethouders maken bekend dat in het gemeentehuis ter inzage ligt:
A) het definitieve besluit op het verzoek om een vergunning van:


- M.C. Verhagen, Zwijnsbergen 3, voor een milieuvergunning ingevolge artikel 8.1.b van de Wet milieubeheer in verband met het veranderen van een rundveehouderij, gelegen aan voornoemd adres.

- L. Verbakel, Industrieweg 13, voor een milieuvergunning ingevolge artikel 8.4 lid 1 van de Wet milieubeheer in verband met een, de gehele inrichting omvattende, verandering van een productiebedrijf, gelegen aan Industrieweg 15/17.

B) het ontwerp-besluit op het verzoek om intrekking van de vergunning van:

- A.J.W. Olislagers, Bus 6, om de milieuvergunning voor het agrarisch bedrijf aan voornoemd adres van 10 november 1993 volledig in te trekken.

- M.J. van de Laar, Hoogstraat 70, om de milieuvergunning voor het agrarisch bedrijf aan voornoemd adres van 30
november 1992 volledig in te trekken.
C) het ontwerp-besluit op het verzoek ingevolge artikel 8.23 van de Wet milieubeheer van:

- H. Kaskens te Sint-Oedenrode, om de bij de milieuvergunning voor Ahrend Productiebedrijven Sint-Oedenrode aan het Kofferen 60 behorende voorschriften aan te vullen. Het ontwerp-besluit strekt ertoe om het verzoek te honoreren.
Ter inzage
De bovengenoemde stukken liggen met ingang van donderdag 6 juni 2002 ter inzage in het gemeentehuis, Burgemeester
Wernerplein 1, op werkdagen van 09.00 uur tot 12.30 uur en desgevraagd na telefonische afspraak ook op maandag van
16.00 uur tot 18.30 uur. Desgewenst kan een mondelinge toelichting op de stukken worden gegeven.

Inbrengen bedenkingen
Tegen de onder B en C genoemde ontwerp-besluiten kunnen schriftelijke gemotiveerde bedenkingen worden ingediend
voor donderdag 20 juni 2002 bij Burgemeester en Wethouders. Bij het inbrengen van bedenkingen kan men verzoeken de
persoonlijke gegevens niet bekend te maken.
Ook kunnen in voornoemde periode mondeling bedenkingen worden ingebracht tijdens een telefonisch aangevraagde bijeenkomst, waarin een gedachtewisseling kan plaatsvinden omtrent bovenstaande ontwerp-besluiten.

Instellen beroep
Tegen de onder A, genoemde definitieve besluiten kan uitsluitend schriftelijk beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA, Den Haag. Een dergelijk beroepschrift moet voor
donderdag 18 juli 2002 worden ingediend. Alleen de adviseurs, iemand die naar aanleiding van de ontwerp-beschikking
bedenkingen heeft ingebracht, iemand die bedenkingen heeft tegen aangebrachte wijzigingen ten opzichte van de ontwerp- beschikking en iedereen die aantoont dat hij/zij daartoe redelijkerwijs niet in staat is geweest, kunnen en beroepschrift indienen.
Degenen die een beroepschrift indienen, kunnen de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State verzoeken om het besluit te schorsen of en voorlopige voorziening te treffen.

Afdeling Bouwen en Milieu,
TEL (0413) 481336

Aanvraag Kapvergunningen
kapvergunning te verlenen voor het rooien van
onderstaande bomen:

- 2 moeraseiken en 2 eiken, staande in de beplantingssingel rond de tennisbanen aan de Bremhorst, in verband met de aanleg van minibanen.

- 2 berken, staande in de berm van de Bremhorst, ter hoogte van de tennisbanen, in verband met de aanleg van een inrit.
- 1 dode haagbeuk, staande langs de Eerschotsestraat, ter hoogte van de woning met huisnummer 63.

- 2 berken, staande in de voortuin van de woning aan de Lindendijk 37, in verband met herinrichting van de tuin.
Ophalen groot wit- en bruingoed 14 juni Voor de gratis inzameling van koelkasten/diepvriezers op vrijdag 14 juni kunt u zich telefonisch aanmelden tot maandag 10 juni 16.00 uur.
Voor het (tegen betaling van 18,15 ophalen van overig groot wit- en bruingoed dienen de aanmeldings-/machtigingskaarten, die u kunt ophalen bij het gemeentehuis, uiterlijk dinsdag 11 juni bij Van Kaathoven binnen te zijn.
Het op te halen apparaat dient op 14 juni vanaf 07.30 uur aan de weg te staan.
U kunt deze apparaten ook gratis aanbieden bij de Milieustraat. Mocht u een keer te laat zijn, haal het dan weer binnen en bied het volgende keer opnieuw aan.

- donderdag 6 juni (vanaf 09.00 uur) en vrijdag 7 juni (tot 16.00 uur), Buurtvereniging Vressel, papiercontainer aan de Vresselseweg op het parkeerterrein Vresselse Hut (tegenover Vresselseweg 33)

- zaterdag 8 juni Oudervereniging Basisschool Eerschot, papiercontainer aan de achterkant van Basisschool Eerschot
- zaterdag 8 juni Fanfare Nos Jungit Apollo, papiercontainer op de parkeerplaats aan de Zwembadweg bij de ingang van het park van 9.30 uur tot 12.30 uur. Tevens zal vanaf 9.30 uur oud papier worden opgehaald in de gebruikelijke wijken, te weten Kinderbos, Cathalijne en Kienehoef ten noorden van de Florisstraat, en een gedeelte van de Zwembadweg
- zaterdag 8 juni Oudervereniging Sint Petrusschool, papiercontainer bij de Sint Petrusschool, Het Binneveld 4, van 10.00 uur tot 14.00 uur
Aanleg A50
Wilt u meer weten over de aanleg van de A50 bezoek dan de internetsite van Rijkswaterstaat. www.aanlegA50.nl geeft u actuele informatie. Ook kunt u telefonisch contact opnemen met het directieverblijf: telefoon 420737

Afdeling Centrale Ondersteuning,
TEL (0413) 481220

Werkzaamheden sloten Henkenshage en Diependaal
In de komende weken zullen er diverse werkzaamheden aan de sloten in het gebied Henkenshage en Diependaal worden verricht. Deze werkzaamheden zijn nodig om de waterhuishouding in het gebied te verbeteren. Langs de Zuidelijke Randweg moeten bermsloten worden aangepast en/of hersteld, hiervan kan het verkeer enige beperkte hinder ondervinden. Langs de Kasteellaan en tussen de Mater Lemmensstraat en de Laan van Marindael kunnen voetgangers en fietsers enige
beperkte hinder ondervinden van de werkzaamheden.

Maxima kwijtschelding aanslag afvalstoffenheffing De mogelijkheid bestaat om kwijtschelding aan te vragen voor de aanslagen onroerende zaakbelastingen, rioolafvoerrecht en afvalstoffenheffing. Verzoeken om kwijtschelding dienen binnen zes weken na dagtekening van de aanslag te worden
ingediend.

Bij de invoering van Diftar is besloten dat voor de afvalstoffenheffing kwijtschelding kan worden verleend van het vaste bedrag en dat voor het variabele bedrag (bedrag per kilo en bedrag per lediging) door het college jaarlijks een maximum wordt vastgesteld. Door het college zijn voor het jaar 2002 de maxima voor kwijtschelding van het variabele bedrag als volgt vastgesteld:

- eenpersoonshuishouden 21,00 per kwartaal
- tweepersoonshuishouden 32,00 per kwartaal
- drie- of meerpersoonshuishouden 43,00 per kwartaal
Indien kwijtschelding is aangevraagd voor de combi-aanslag 2002, de aanslag OZB en rioolafvoerrecht, dan hoeft geen nieuw verzoek ingediend te worden voor kwijtschelding van de aanslag Diftar. De beslissing op het verzoek om
kwijtschelding van de combi-aanslag wordt tevens gehanteerd voor de aanslagen Diftar 2002.

Afdeling financin,
TEL (0413) 481241

Deel: ' Openbare bekendmakingen Gemeente Sint-Oedenrode '
Lees ook