Gemeente Sint-Oedenrode(publicatie M.Brabant 26 juni)

nemen, enz. kunt u zich wenden tot de infolijn van de ZLTO, 0900 2359586.

Laatste mogelijkheid subsidie-aanvraag biologische landbouw

De Regeling stimulering biologische productiemethode gaat dit jaar voor het laatst open. Een aanvraag kan van 1 juli tot en met 30 september 2002 worden ingediend. Voor deze aanvraagperiode heeft het ministerie van Landbouw Natuur en Visserij 4,5 miljoen euro ter beschikking gesteld. De RSBP richt zich op financiële ondersteuning van agrarische ondernemers, die de biologische productiemethode gaan toepassen.
Subsidie voor twee categorieën
De subsidieregeling is voor twee categorieën ondernemers
- ondernemers die uiterlijk met ingang van 30 juni 2003 hun bedrijf helemaal of gedeeltelijk willen omschakelen naar de biologische landbouw (hierbij moet minimaal een gehele productierichting omgeschakeld worden)

- ondernemers die al geheel of gedeeltelijk biologisch produceren en die daarmee verder willen gaan.

Subsidie voor drie productierichtingen
Subsidie wordt alleen verleend voor één of meer van de volgende productierichtingen

- akkerbouw/volle grondstuinbouw (inclusief de teelt van veevoedergewassen)

- glastuinbouw

- fruitteelt
Subsidiebedragen
Voor omschakeling naar de biologische productiemethode zijn de subsidiebedragen per hectare:

- 737,39 euro per hectare per vijf jaar voor akkerbouwgewassen, hazelaar en akkerbouwmatige groente.

- 3.686,96 euro per hectare per vijf jaar zwarte bes, zure kers en tuinbouwgewassen (vollegrond- en glastuinbouw),met uitzondering van akkerbouwmatige groente.

-4.424,36 euro per hectare per vijf jaar voor fruitteelt, met uitzondering van hazelaars, zwarte bes en zure kers.


-De subsidie voor omschakeling bedraagt maximaal 181.512,09 euro. Vanaf een bedrag van 90.756,04 euro vindt een trapsgewijze korting plaats. Geen subsidie wordt verleend als het subsidiebedrag minder dan 4.537,80 euro per aanvraag bedraagt.

-Voor de voortzetting van de biologische productiemethode, inclusief de teelt van veevoedergewassen (voortzetting en omschakeling!) geldt een bijdrage van 680,67 euro per hectare per vijf jaar tot een maximum subsidie van 22.689,01 euro. Dit maximum is inclusief reeds eerder verleende subsidie voor voortzetting en/of veevoedergewassen.

Aanvraagformulieren
Aanvraagformulieren, brochures en bedrijfskaarten zijn verkrijgbaar bij het LNV-loket telefoon 0800-2233322.
Afdeling Bouwen en Milieu, (0413) 481332

Deel: ' Openbare bekendmakingen Gemeente Sint-Oedenrode '
Lees ook