Gemeente Sint-Oedenrode


Spreekuur Burgemeester korter
Verleende vergunningen
Bouw aan- en bijgebouwen
verruimde regeling voor het bouwen van aan- en bijgebouwen vastgesteld als beleid dat wordt gehanteerd bij het toepassen van vrijstelling volgens artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. donderdag 30 mei 2002 gedurende 4 weken ter inzage op de afdeling Bouwen en Milieu.
juncto afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht kan gedurende de termijn van terinzageligging een ieder schriftelijk zijn zienswijze omtrent deze aanvraag kenbaar maken.
ingediend voor het bouwen van een erfafscheiding aan de Leunestraat 5 v.r.v. J.H.J. Boom.
`Vogelenzang' op de bestemming `woongebied', en is gedeeltelijk gelegen voor de voorgevelrooilijn. Op deze gronden mag de hoogte van een erfafscheiding ten hoogste 1 meter
verlenen tot een hoogte van maximaal 2 meter. Aangezien de erfafscheiding voldoet aan de vrijstellingscriteria zijn Burgemeester en Wethouders in principe bereid
donderdag 30 mei 2002 gedurende 2 weken ter inzage op de afdeling Bouwen en Milieu.
Wethouders schriftelijk bezwaren indienen tegen het bouwplan. Informatie-avond Plan Odendael
zaal in Odendael voor een informatie-avond over Plan Odendael. De avond is het ook meteen de start van de inspraakperiode van 4 weken. De avond is bedoeld om
plannen. De bewoners van Odendael worden `s middags genformeerd. ook bouw-en inrichtingtechnisch is het gebouw aan vernieuwing toe. De wens om verpleegbedden te realiseren heeft geleid tot onderzoek naar de mogelijkheden om het
stijl'. De gemeente Sint-Oedenrode heeft vervolgens samen met de besturen van de Stichting Verpleeghuis De Watersteeg, Zorgcentrum Odendael, de Woningbouwvereniging
en zullen meer uitgewerkte plannen worden gepresenteerd voor een gedeelte van het plangebied, die dan onderwerp zullen zijn van de zogenaamde Zelfstandig Project Procedure (ZPP overeenkomstig artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening). Tijdens die procedure staan platteland. Het POP kent 6 thema's te weten, duurzame landbouw, natuur en landschap, waterbeheer, diversificatie, recreatie en toerisme en leefbaarheid. Voor projecten die voldoen aan de voorwaarden van POP kan subsidie aangevraagd worden. Wilt u voor subsidiring van
juli a.s. te worden ingediend. Een aanvraag moet u adresseren aan: Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant t.a.v. de heer J. Bron Postbus 90151
5200 MC `s-Hertogenbosch. Via genoemde persoon kunt u ook nadere informatie krijgen en een aanvraag formulier opvragen. Internet caf Deken van Erpstraat
verzoek is ingediend voor de vestiging van een internet caf in het pand Deken van Erpstraat 20a.
Sint-Oedenrode". Het verzoek voldoet niet aan de voorschriften van het bestemmingsplan. Burgemeester en Wethouders in principe bereid op grond van artikel 19 lid 3
bestemmingsplan te verlenen. Ingevolge artikel 19a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening juncto afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht ligt het verzoek met ingang van donderdag 30 mei 2002 gedurende 4 weken ter inzage in het gemeentehuis. Het verzoek kan ingezien. Een ieder heeft de mogelijkheid om binnen genoemde termijn schriftelijk zijn zienswijze kenbaar te maken.
Schoonheidssalon Lindendijk
een verzoek is ingediend voor de vestiging van een schoonheidssalon in de garage bij het woonhuis op het perceel Lindendijk 44 te Sint-Oedenrode. Het onderhavige perceel is gelegen in het geldend bestemmingsplan "Eerschot herziening 1976". Het verzoek voldoet niet verzoek wel voldoet aan de (gewijzigde) verruimde regeling zijn burgemeester en wethouders in principe bereid op grond van artikel 19 lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke
afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht ligt het verzoek met ingang van donderdag 30 mei 2002 gedurende 4 weken ter inzage in het gemeentehuis. Het verzoek kan
ingezien. Een ieder heeft de mogelijkheid om binnen genoemde termijn schriftelijk zijn zienswijze kenbaar te maken.
ingediend voor het bouwen van een tuinhuis aan het adres Lieshoutsedijk 34 v.r.v. de heer F.J. van Esch. Buitengebied. Aangezien genoemd bouwplan wel voldoet aan het beleid inzake kleine bijgebouwen bij woningen in het Buitengebied zijn het bestemmingsplan te verlenen. De op deze zaken betrekking hebbende stukken liggen met ingang van donderdag 30 mei 2002 gedurende 4 weken ter
bestemmingsplan wordt voorbereid voor het perceel gelegen op de hoek van de Meidoornstraat en de Populierenlaan.
bestemmingsplan wordt voorbereid voor het perceel gelegen tussen Ollandseweg 91 en 93.
6 weken een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de gemeenteraad. kapvergunning te verlenen voor het rooien van onderstaande bomen: Inzameling Grof Huishoudelijk Afval
Mocht u een keer te laat zijn, haal het dan weer binnen en bied het volgende keer opnieuw aan.
Taxihopper is vervoer voor iedereen en heeft als belangrijk voordeel dat de chauffeur reizigers ophaalt en brengt waar zij kleinkinderen willen bezoeken, het stel dat gezellig wil uitgaan, voor de scholier om naar school te gaan, voor de zakenman met een vergadering in het centrum, voor de forens die iedere dag naar het station moet en voor de moeder die met de kinderwagen wil gaan winkelen. Taxihopper biedt vervoer aan, waar reizigers Boxmeer, Cuijk, Grave, Landerd, Lith, Maasdonk, Mill, Oss, Ravenstein, Sint-Oedenrode, Sint Anthonis, Uden en Veghel en de provincie Noord-Brabant is dit vervoerssysteem gerealiseerd. Novio NV uit Nijmegen gaat de Taxihopper verzorgen. Dit doet Dortmans, Taxi Maasbuurt, Taxi van de Tillaart, Taxi Arts, Taxi Verstraten en Vervoerservice van Driel.
te reserveren, wat de kosten zijn en binnen welke gemeenten de Taxihopper rijdt. Op het gemeentehuis is een informatiestand over Taxihopper ingericht. Mensen met een sticker op de brievenbus kunnen de folder op het gemeentehuis ophalen. Kijk voor meer informatie ook op www.taxihopper.nl.
Vraag snel een Taxihopperpas aan om nog goedkoper te reizen. Met een Taxihopperpas betaalt u 0,90 per openbaar vervoerzone. Zonder informatie of aanvragen Taxihopperpas? Bij de gemeente kunt u een folder afhalen of bel naar klantenservice Taxihopper: 0900-235 66 84 ( 0,10 per
Werkzaamheden Leunestraat
plaatse van de kruising van de Leunestraat met de Geelgors een verhoogd kruisingsvlak aangelegd. De kruising moet hiervoor worden Zwembad De Neul
bijzondere waarde voor de samenleving. Dat is een belangrijke doelstelling van de vernieuwing en vermaatschappelijking van het decoratiestelsel, dat in 1996 tot stand is
gekomen. Wie een decoratievoorstel wil indienen, doet er verstandig aan daarover vooraf te overleggen met de burgemeester of de is het van belang om alle bijzondere verdiensten met alle gegevens te vermelden. De burgemeester heeft een belangrijke rol in de procedure rond het nieuwe stelsel, als eerste aanspreekpunt en als adviseur over decoratievoorstellen. Hij brengt niet alleen advies uit over de ingediende
de toe te kennen graad van onderscheiding. Vervolgens geeft de Commissaris van de Koningin zijn oordeel over het voorstel, dat daarna naar het Kapittel voor de
weloverwogen en zwaarwegend advies uit aan de betrokken Minister, die uiteindelijk over het voorstel beslist. Bij een positieve beslissing wordt de onderscheiding bij
ene mogelijkheid is de Algemene Decoratieverlening ter gelegenheid van Koninginnedag, de zogenaamde "Lintjesregen"; de andere mogelijkheid is een
bijzondere gebeurtenissen zoals jubilea, afscheid, e.d. en kunnen het gehele jaar door aan de orde komen.
Algemene Decoratieverlening 2003 dienen de aanvragen uiterlijk 1 augustus 2002 bij de burgemeester van de gemeente waar de decorandus woonachtig is binnen te
zes maanden vr de desbetreffende gebeurtenis bij de burgemeester dient te zijn ingediend. De aanvragen kunt u zenden aan de burgemeester van Sint-Oedenrode onder
automatisch betekent dat de Koninklijke Onderscheiding ook wordt toegekend. Van groot belang is het daarom ook om een dergelijk verzoek met grote zorgvuldigheid en zeer vertrouwelijk te behandelen. daarvan zijn Olland, achter De Holm, Boskant bij de sportvelden aan de Hazelaarstraat, Nijnsel bij de sportvelden aan de Sportlaan en in het centrum bij de brandweergarage, naast manege De Pijnhort en op de kantoorflat van Ahrend produktiefabriek en naast de manege De Pijnhorst. De sirenes op de laatste twee genoemde locaties zijn alarm in de gebieden Kienehoef-Noord, Dommelrode en Vogelenzang niet voldoende hoorbaar was. Degene die in dit gebied woonachtig zijn woningen zodanig goed zijn gesoleerd dat het niet mogelijk is om het signaal binnen hoorbaar te maken. Bovendien staan er geen sirenes in het buitengebied. De bewoners in de buitengebieden zullen op andere wijze genformeerd worden in geval van calamiteiten, bijvoorbeeld door geluidswagens of helikopters.

Deel: ' Openbare bekendmakingen Gemeente Sint-Oedenrode '
Lees ook