Gemeente Sint-Oedenrode


Actuele berichten week 25-2002
Afdeling Wegen en Groen afwezig
Op maandag 24 juni 2002 zijn de medewerkers van de binnendienst van de afdeling Wegen en Groen niet
aanwezig in verband met cursus. De servicelijn is normaal bereikbaar voor het doen van meldingen.
Afdeling Welzijn afwezig
Op woensdag 26 juni 2002 zijn de medewerkers van de afdeling Welzijn niet aanwezig in verband met
cursus.

Afdeling Welzijn,
TEL (0413) 481311

Openbare Raadsvergadering
De gemeenteraad van Sint-Oedenrode vergadert op donderdag 27 juni.Voorafgaande aan deze vergadering vindt om 19.30 uur het vragenuur voor raadsleden plaats. Hierop aansluitend begint de raadsvergadering. In deze openbare vergadering
zullen de volgende punten aan de orde komen:


-opening

-spreekrecht voor burgers.

-vaststelling van de agenda

-vaststelling van de notulen van de vergadering van 23 mei 2002.
-ingekomen stukken en mededelingen

-benoeming van een commissielid -niet raadslid
-aanpassing van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) in verband met de sluitingstijden voor de horeca. (spreekrecht mogelijk)

-wijziging Verordening Leerlingenvervoer. (spreekrecht mogelijk)
-instemmen met het concept-streefbeeld reconstructie cluster Meierij. (spreekrecht mogelijk)

-het nemen van een voorbereidingsbesluit ten behoeve van Dommelrode (wijk Dommelrode e.o.)

-nemen van een voorbereidingsbesluit voor het plaatsen van units t.b.v. TV Nijnsel op het tennispark De Eimbert.
-het nemen van een voorbereidingsbesluit voor enige percelen gelegen in het gebied globaal omsloten door de Lindendijk, St. Martenstraat en de Valstraat.

-bezwaarschrift van de heer M. van der Heijden, Huisakkerweg 18 (onder voorbehoud).

-het opstarten van de procedure ex artikel 19 lid 1 WRO voor de herbouw van een bedrijfsruimte aan de Vresselseweg 5
-herziening exploitatie-opzet plan Olland wonen. (spreekrecht mogelijk)

-initiatiefvoorstel tot het verharden van het Achterpad
-initiatiefvoorstel inzake geheimhouding van stukken
-initiatiefvoorstel inzake het spoedig gereedkomen van het collegeprogramma

-beantwoording ingekomen schriftelijke vragen
-sluiting

Iedereen die gebruik wil maken van het spreekrecht bij de agendapunten waarbij dit vermeld staat, dient dit ten minste 48 uur voor aanvang van de vergadering te melden bij de griffier (tel. 0413-481207).

De voorlopige agenda en de daarbij behorende stukken liggen voor eenieder ter inzage bij de afdeling Voorlichting op werkdagen van 09.00 - 12.30 uur.

Afdeling Centrale Ondersteuning,
TEL (0413) 481262

Spreekrecht bij de gemeenteraad en bij commissies Het is al jaren mogelijk dat meteen na opening van een commissievergadering burgers het woord voeren over een onderwerp dat op de agenda voor die vergadering staat.
Na de laatste raadsverkiezingen geldt het spreekrecht ook aan het begin van een raadsvergadering.

Het spreekrecht is vooral bedoeld

- voor de meer algemene beleidsaangelegenheden (verordeningen, principe-uitspraken, beleidsuitgangspunten)
en

- voor alle andere onderwerpen, voorzover niet vallend onder een van de hier verder genoemde beperkingen,

- om burgers een mogelijkheid te bieden de raad of commissie nog kort te voorzien van opmerkingen of pleidooien over die onderwerpen.

Het spreekrecht geldt in beginsel voor alle onderwerpen, maar er zijn uitzonderingen.

1. Het spreekrecht geldt niet voor besluiten waartegen bezwaar of beroep mogelijk is of mogelijk is geweest of waartegen een klacht kan of kon worden ingediend.

2. Het spreekrecht geldt ook niet voor agendapunten die gaan over benoemingen of voordrachten van personen.

3. Het spreekrecht geldt ook niet voor de zogenaamde lijst van ingekomen stukken.

Regels bij het spreekrecht.

- De maximale duur van het spreekrecht per persoon is 5 minuten, het totaal voor alle sprekers samen is 30 minuten. Bij meer dan 6 sprekers verdeelt de voorzitter de tijd evenredig over alle sprekers.

- Degene die gebruik wil maken van het spreekrecht, meldt dit ten minste 48 uur (raad) of 24 uur (commissie) voor het begin van de vergadering aan de griffier (zijn telefoonnummer staat steeds aangegeven in de openbare bekendmaking voor iedere vergadering) met naam, adres en telefoonnummer en het agendapunt waarover het woord zal worden gevoerd.

Afdeling Centrale Ondersteuning,
TEL (0413) 481257

Verleende aanlegvergunningen

- nabij Bus, het dempen van een sloot/watergang, verwijderen van houtgewas

- nabij Kremselen, de aanleg van een sloot/watergang
- nabij Kremselen, het dempen van een tweetal sloten/watergangen
Afdeling Bouwen en Milieu,
TEL (0413) 481341

Aanlegvergunningen
Burgemeester en Wethouders maken bekend, dat een verzoek om aanlegvergunning is ingediend voor:
d-e aanleg van een containerveld, ter plaatse van het perceel kadastraal bekend gemeente Sint-Oedenrode sectie E nummer 4747, gelegen nabij Lieshoutseweg, door de heer Leenders
-de aanleg en het dempen van een sloot/watergang, ter plaatse van het perceel kadastraal bekend gemeente Sint-Oedenrode sectie H nummer 3441, gelegen nabij Kremselen, door de heer Van de Laar

-het dempen van een sloot/watergang, ter plaatse van het perceel kadastraal bekend gemeente Sint-Oedenrode sectie F nummer 2743, gelegen nabij Goeiendonk/Vernhout, door de heer Van Kessel

Genoemde percelen zijn gelegen binnen bestemmingsplan Buitengebied en binnen toekomstig bestemmingsplan
Buitengebied 1997. Voor het buitengebied geldt een voorbereidingsbesluit met aanlegvergunningenstelsel. Ter inzage
De plannen liggen met ingang van donderdag 20 juni 2002 gedurende 4 weken ter inzage in het gemeentehuis en kunnen
hier tijdens openingstijden (tussen 9.00 en 12.30 uur) worden ingezien bij afdeling Bouwen en Milieu. Ingevolge artikel 46 lid 9 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht is een ieder in de
gelegenheid binnen deze termijn schriftelijk zijn zienswijze naar voren te brengen.

Afdeling Bouwen en Milieu,
TEL (0413) 481341

Bouw woonhuis Veghelseweg
Burgemeester en Wethouders maken bekend, dat door de heer Toonen een schetsplan is ingediend voor de uitbreiding van een woonhuis op het perceel Veghelseweg 72 te Sint-Oedenrode.

Het bouwplan voldoet niet aan het geldend bestemmingsplan "Buitengebied 1997". Op basis van artikel 19 lid 1 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening heeft ons College de bevoegdheid om ten behoeve van de realisering van het onderhavige
bouwplan vrijstelling van het bestemmingsplan en bouwvergunning te verlenen. Alvorens gebruik te kunnen maken van de bovengenoemde bevoegdheden, moet het College van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hiervoor de vereiste
verklaring van geen bezwaar afgeven.

De concept aanvraag bouwvergunning met de daarop betrekking hebbende stukken ligt met ingang van donderdag 20 juni 2002 gedurende 4 weken ter inzage in het gemeentehuis en kan hier tijdens openingstijden (tussen 9.00 en 12.30 uur)
worden ingezien. Gedurende genoemde termijn kan een ieder schriftelijk zijn zienswijze omtrent de aanvraag kenbaar maken.

Afdeling Bouwen en Milieu ,
TEL (0413) 481341

Bouw woonhuis Sluitappel
Burgemeester en Wethouders maken bekend, dat door de heer Westgeest een bouwplan is ingediend voor de bouw van een woonhuis met garage gelegen aan de Sluitappel ongenummerd te Sint-Oedenrode.

Het bouwplan voldoet niet aan het bestemmingsplan "Heikant". In voorbereiding is het bestemmingsplan "Heikant, herziening II". Op basis van artikel 19 lid 1 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en artikel 50 lid 4 van de Woningwet
heeft ons College de bevoegdheid om ten behoeve van de realisering van het onderhavige bouwplan vrijstelling van het bestemmingsplan en bouwvergunning te verlenen. Alvorens gebruik te kunnen maken van bovengenoemde
vrijstellingsbevoegdheid moet het College van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hiervoor de vereiste verklaring van geen bezwaar afgeven.

In verband hiermee ligt het verzoek om bouwvergunning met ingang van donderdag 20 juni 2002 gedurende 4 weken ter inzage in het gemeentehuis. Het verzoek kan tijdens openingstijden (tussen 9.00 en 12.30 uur) worden ingezien. Ingevolge
artikel 19a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening juncto afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht kan gedurende de termijn van ter inzageligging een ieder schriftelijk zijn zienswijze omtrent het bouwplan kenbaar maken.

Afdeling Bouwen en Milieu,
TEL (0413) 481341

Vrijstelling bouwvoorschriften bedrijventerrein de Kampen Burgemeester en Wethouders maken bekend dat het volgende bouwplan is ingediend :

- het bouwen van een bedrijfsruimte aan de Jan Tinbergenstraat ong. v.r.v. Caravantechniek Van Uden Handelsweg 14..

Ter plaatse geldt het bestemmingsplan"Heikant". Aangezien een showroom onderdeel uitmaakt van het bouwplan dient gebruik gemaakt te worden van het vrijstellingsartikel 8 lid 21 ten behoeve van het gebruik van gronden en bouwwerken voor bedrijfsuitoefening in de perifere detaihandelssector, ten behoeve van detailhandel in caravans en tenten.

Tevens dient gebruik te worden gemaakt van de vrijstellingsbevoegdheid ingevolge artikel 8 lid 22 voor de buitenopslag van goederen, materialen en werktuigen.

Op grond van afdeling 3:4 van de Algemene wet bestuursrecht ligt het bouwplan voor eenieder met ingang van donderdag 20 juni 2002 gedurende
4 weken ter inzage in het gemeentehuis. Het plan kan hier tijdens openingstijden (tussen 9.00 en
12.30 uur) worden ingezien. Eenieder is in gelegenheid om de zienswijze over het bouwplan binnen deze termijn schriftelijk naar voren te brengen.

Afdeling Bouwen en Milieu,
TEL (0413) 481342

Uitbreiding Voetbal accommodatie Nijnsel
Burgemeester en Wethouders maken bekend dat bij hun een bouwplan is ingediend voor het uitbreiden van de voetbal accommodatie aan de Sportlaan 9 v.r.v. voetbalvereniging Nijnsel. Het bouwplan voldoet aan de vereisten van artikel 20
BRO. Burgemeester en Wethouders zijn dan ook in principe bereid via artikel 19 lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling van het bestemmingsplan te verlenen voor dit bouwplan. De op deze zaken betrekking hebbende stukken liggen met ingang van donderdag 20 juni 2002 gedurende 4 weken ter inzage op de afdeling Bouwen en Milieu. Ingevolge artikel 19a lid 4 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening juncto afdeling
3.4 van de Algemene wet bestuursrecht kan gedurende de termijn van terinzageligging een ieder schriftelijk zijn zienswijze omtrent deze aanvragen kenbaar maken.

Afdeling Bouwen en Milieu,
TEL (0413) 481345

Bouw bijgebouw Corridor
Burgemeester en Wethouders maken bekend, dat een bouwplan is ingediend voor:
het oprichten van een vrijstaand bijgebouw op het perceel Corridor 17 v.r.v. de heer en mevrouw van Kruijsdijk.

Genoemd perceel is gelegen binnen het uitbreidingsplan in onderdelen "Sint Oedenrode, Kom 1959" en toekomstig bestemmingsplan "Centrum". Het bouwplan voldoet niet aan de voorschriften voor het bouwen van aan- en bijgebouwen
van het vigerend uitbreidingsplan. Burgemeester en Wethouders hebben op 17 januari 2000 de gewijzigde verruimde regeling voor het bouwen van aan- en bijgebouwen vastgesteld als beleid dat wordt gehanteerd bij het toepassen van
vrijstelling volgens artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.
Aangezien het genoemde bouwplan voldoet aan de verruimde regeling zijn Burgemeester en Wethouders in principe bereid via artikel 19 lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling van het bestemmingsplan te verlenen. Bovendien
voldoet het bouwplan aan de voorschriften van het toekomstig bestemmingsplan.
Het nieuwe bestemmingsplan dient echter nog in procedure te worden gebracht. Op grond van artikel 50 lid 1 Woningwet dient de bouwaanvraag te worden aangehouden. Ons College heeft echter de bevoegdheid om de aanhoudingsplicht te
doorbreken en bouwvergunning te verlenen. Wij zijn dan ook voornemens om op grond van artikel 50 lid 4 Woningwet bouwvergunning te verlenen voor het bouwplan. Alvorens een definitieve beslissing wordt genomen, wordt eenieder in de
gelegenheid gesteld om dit bouwplan in te zien. 50 lid 7 van de Woningwet ligt de aanvraag voor eenieder met ingang van donderdag 20 juni 2002 gedurende 4 weken ter inzage in het gemeentehuis. Het verzoek kan hier
Eenieder heeft de mogelijkheid om binnen deze termijn schriftelijk de zienswijze over de aanvraag naar voren te brengen. TEL (0413) 481338
Herontwikkeling Kerkstraat en omgeving
Burgemeester en Wethouders maken bekend, dat door Hilro Projectontwikkeling V.O.F. een plan is ingediend voor de herontwikkeling van het gebied Kerkstraat en omgeving. Het plan beoogt een herstructurering van het winkelgebied van
Sint-Oedenrode en voorziet in de bouw van extra winkelruimte en een zestigtal appartementen. De ontwikkeling betreft het gebied dat globaal is gelegen tussen het parkeerterrein bij de Konmar en het Kerkplein en voorziet in een nieuwe verbinding
tussen het parkeerterrein en het Kerkplein. Het plan zal een nieuwe impuls betekenen voor het winkelcentrum van Sint-Oedenrode. Voor dit dorpsvernieuwingsproject is door de provincie een bijdrage toegekend uit het stads- en dorpsvernieuwingsfonds.

De locatie is gelegen binnen het bestemmingsplan "Kom Sint-Oedenrode". In voorbereiding is een herziening van het voornoemde bestemmingsplan. Voor het Centrumgebied is een voorbereidingsbesluit genomen. Op basis van artikel 19 lid 1
van de Wet op de Ruimtelijke Ordening/artikel 50 van de Woningwet heeft ons College de bevoegdheid om ten behoeve van de realisering van het onderhavige plan vrijstelling te verlenen van het geldende bestemmingsplan. Alvorens gebruik te
kunnen maken van de bovengenoemde vrijstellingsbevoegdheid, moet het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hiervoor de vereiste verklaring van geen bezwaar afgeven.

In verband hiermee ligt het verzoek om vrijstelling met ingang van donderdag 20 juni 2002 gedurende 4 weken ter inzage in het gemeentehuis. Het verzoek kan tijdens openingstijden (tussen 9.00 en 12.30 uur) worden ingezien. Ingevolge artikel 19a lid 4 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening juncto afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht kan gedurende de termijn van ter inzageligging een ieder schriftelijk zijn zienswijze omtrent dit plan kenbaar maken.
TEL (0413) 481359
Aan- en bijgebouwen
Burgemeester en Wethouders maken bekend dat bij hun een bouwplan is ingediend voor:

- het aanbouwen van een bijgebouw aan de Heistraat 21, v.r.v. dhr. J.M.A. v.d. Sande.

- het plaatsen van een tuinhuis aan de Burg. van Oerlehof 24, v.r.v. dhr. J.P.A. v.d. Berkmortel.

Het bouwplan voldoet niet aan het ter plaatse geldende bestemmingsplan.
Burgemeester en wethouders hebben op 17 januari 2000 de gewijzigde verruimde regeling voor het bouwen van aan- en
bijgebouwen vastgesteld als beleid dat wordt gehanteerd bij het toepassen van vrijstelling volgens artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.
Aangezien het genoemde bouwplan voldoet aan de verruimde regeling zijn Burgemeester en Wethouders in principe bereid
via artikel 19 lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling van het bestemmingsplan te verlenen. donderdag 20 juni 2002 gedurende 4 weken ter inzage op de afdeling Bouwen en Milieu.
Ingevolge artikel 19a lid 4 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening juncto afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht kan gedurende de termijn van terinzageligging een ieder schriftelijk zijn zienswijze omtrent deze aanvraag kenbaar maken.
TEL (0413) 481343
Aanvragen bouwvergunning

- A. Verberk, Van Drielstraat 12, uitbreiding woonhuis
- M. de Graaf, Van Drielstraat 14, uitbreiding woonhuis
- C. van den Dungen, Valstraat 30, overdekt terras
- J. Boom, Leunestraat 5, plaatsen erfafscheiding
- OMN, Nijverheidsweg 24, verbouw gedeelte bedrijfsruimte tot woning
- Mevr. E. v.d. Heijden-Gevers, Willem Alexanderstraat 37, aanbouw serre

- H. van de Meulengraaf, Ollandseweg 113 a, herbouw berging
- M. Gevers, Meerkoet 27, aanbouw serre
Aanvraag sloopvergunning

- H. van de Meulengraaf, Ollandseweg 113, sloop dakconstructie en betonvloer berging

Aanvraag gebruiksvergunning

- Laurus Nederland, gebruiksvergunning Konmar, Hertog Hendrikstraat 1 Bouwplan Deken van Erpstraat
Burgemeester en Wethouders maken bekend, dat een bouwplan is ingediend voor:

- het wijzigen van de bouwvergunning voor het oprichten van 10 stadswoningen aan de Deken van Erpstraat v.r.v. Bouwbedrijf Bert der Kinderen.

Voor de afgifte van de bouwvergunning voor het oprichten van 10 stadswoningen is de vrijstellingsprocedure volgens artikel 19, lid 1 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening doorlopen. Daarnaast is op grond van artikel 50 lid 4 Woningwet de
aanhoudingsgrond opgeheven. De voorgestelde wijziging van het bouwplan heeft betrekking op een geringe aanpassing van de kelder en de terrassen bij enkele woningen. Deze wijzigingen zijn ondergeschikt van aard en in de uiterlijke vormgeving
niet zichtbaar.
Alvorens een definitieve beslissing wordt genomen op voorgestelde wijziging, wordt eenieder in de gelegenheid gesteld om dit bouwplan in te zien.

Op grond van afdeling 3:4 van de Algemene wet bestuursrecht/ artikel 50 lid 7 van de Woningwet ligt de aanvraag voor eenieder met ingang van donderdag 20 juni 2002 0gedurende 4 weken ter inzage in het gemeentehuis. Het verzoek kan hier
tijdens openingstijden (tussen 9.00 en 12.30 uur) worden ingezien. Eenieder heeft de mogelijkheid om binnen deze termijn schriftelijk de zienswijze over de aanvraag naar voren te brengen.

Afdeling Bouwen en Milieu,
TEL (0413) 481338

Verleende bouwvergunningen

- Vresselseweg 25, verbouw boerderij

- Schootsedijk 35, bouw garage/berging/carport
- Dommelrodelaan 22, uitbreiden woonhuis

- Markt 22, bouw balkon/wijzigen achtergevel
- Zwijnsbergen n3, bouw afspuit en reinigingsplaats
- Het Binneveld 10, plaatsen dakkapel/verbouw garage
- Kofferen 79, wijziging verleende vergunning verbouw winkelruimte/woonhuis

Verleende sloopvergunning

- Hoogstraat 75, sloop varkensstal
na de uitreiking of verzending hiervan een bezwaarschrift indienen bij Burgemeester en Wethouders.

Wet milieubeheer
A) het ontwerp-besluit op het verzoek om een vergunning van:
- Bekkers kraanbouw v.o.f., Nijverheidsweg 6 voor een de gehele inrichting omvattende milieuvergunning ingevolge artikel 8.4 lid 1 van de Wet milieubeheer in verband met het veranderen van een inrichting voor kraan- en hijsssystemen, gelegen aan voornoemd adres.
B) de melding ingevolge artikel 8.40 van de Wet milieubeheer van:
- Lucius Kantoormeubelen v.o.f., p/a Duppenstraat 13, in verband met het oprichten van een inrichting voor
kantoormeubelen aan de Marie Curiestraat 2, voor zover deze oprichting betrekking heeft op een detailhandel en/of
ambachtsbedrijf, als bedoeld in het Besluit detailhandel en ambachtsbedrijven milieubeheer.
Ter inzage
De bovengenoemde stukken liggen met ingang van donderdag 20 juni 2002 ter inzage in het gemeentehuis, Burgemeester
Wernerplein 1, op werkdagen van 09.00 uur tot 12.30 uur en desgevraagd na telefonische afspraak ook op maandag van
16.00 uur tot 18.30 uur. Desgewenst kan een mondelinge toelichting op de stukken worden gegeven.
De onder B genoemde melding ligt gedurende twee weken op voornoemde wijze ter inzage.
Tegen het onder A genoemde ontwerp-besluit kunnen schriftelijk gemotiveerde bedenkingen worden ingediend voor
donderdag 18 juli 2002 bij Burgemeester en Wethouders van Sint-Oedenrode, Postbus 44, 5490 AA. Bij het inbrengen van de bedenkingen kan men verzoeken de persoonlijke gegevens niet bekend te maken. Ook kun voornoemde periode
Aanvraag Kapvergunningen
Burgemeester en Wethouders maken bekend dat zij van plan zijn een kapvergunning te verlenen voor het rooien van onderstaande bomen:
- 1 es en 1 sierprunus, staande in de achtertuin van de woning aan de Sofiastraat 12, in verband met de omvang van de bomen in relatie tot de omgeving.

De relevante bescheiden liggen vanaf heden tijdens openingstijden, gedurende 2 weken, ter inzage bij de afdeling Wegen en Groen. Ingevolge de Algemene Wet Bestuursrecht zijn belanghebbenden in de gelegenheid binnen de aangegeven termijn hun zienswijze schriftelijk of mondeling, over deze voornemens naar voren te brengen.
Verleende kapvergunning
Burgemeester en Wethouders maken tevens bekend, dat voor het rooien van de onderstaande bomen kapvergunning is
verleend:

- 3 wilgen en 1 populier, staande in de tuin van de woning aan de Schijndelseweg 34, in verband met de slechte vitaliteit van de bomen.

- 1 eik, staande in de berm van de Rijtvenweg, nabij het perceel van de woning met huisnummer 6, de boom is zwaar
beschadigd door een ongeval.

- 1 eik, staande in de berm van de Ollandseweg ,ter hoogte van de woning met het huisnummer 139, in verband met de slechte vitaliteit van de boom en door beschadiging door een ongeval.
- 2 eiken, staande in de erfbeplanting van het sportpark in Nijnsel, in verband met uitbreiding van de kleedruimte.

- 1 eik, staande inde berm van de Achterstesteeg, ter hoogte van het perceel sectie C nummer 3258, in verband met de aanleg van een inrit.

Belanghebbenden kunnen tegen deze beslissingen binnen zes weken na de datum van verzending aan de aanvrager, een bezwaarschrift en een voorlopige voorziening aanvragen. Het bezwaarschrift met motiveringen moet schriftelijk worden
ingediend bij ons College. Voor nadere informatie kunt u bellen met onderstaand telefoonnummer.
Afdeling Wegen en Groen,
TEL (0413) 481380
Inzameling oud papier
volgende keer opnieuw aan.

Op de volgende data zal deze week oud papier worden ingezameld: donderdag 20 juni K.V.O. Nijnsel; papier-container aan de achterzijde van de Beckart;

- maandag 24 juni, Wandelsportvereniging EJOS; oud papier wordt opgehaald in de gebruikelijke wijken, te weten Armenhoef, Eerschot, Haverland, Centrum, De Hoef en Dommelrode

- woensdag 26 juni, Basisschool De Springplank; papiercontainer bij basisschool De Springplank aan de Julianastraat van Rijkswaterstaat.
www.aanlegA50.nl geeft u actuele informatie. Ook kunt u telefonisch contact opnemen met het directieverblijf: telefoon Sloef op 20 juni afgesloten
Op donderdag 20 juni 2002 wordt er een duiker gelegd in de Sloef, nabij de rotonde met de Zuidelijke Randweg. Als gevolg van deze werkzaamheden moet dit gedeelte van de Sloef worden afgesloten voor al het verkeer. De fietsverbinding
Kasteellaan - Sloef wordt niet afgesloten.

Afdeling Wegen en Groen,
TEL (0413) 481378

Taxistandplaatsen tijdens de kermis
Hoewel taxi's een belangrijke rol kunnen betekenen bij het halen en brengen van kermisgangers speelt deze wijze van vervoer een bescheiden rol. Dat komt mogelijk omdat de taxi's het uitgaanscentrum dan niet goed kunnen bereiken door de
verkeersmaatregelen die tijdens de kermis gelden. Om het centrum tijdens de kermis beter bereikbaar te maken voor taxi's hebben Burgemeester en Wethouders besloten om in de Borchmolendijk een 4-tal parkeerplaatsen te reserveren voor taxi's.
Deze plaatsen liggen ongeveer ter hoogte van het voormalige postkantoor.

Het besluit ligt met ingang van donderdag 27 juni 2002 gedurende zes weken tijdens de openingstijden van het gemeentehuis ter inzage in het gemeentehuis.
Belanghebbenden kunnen tegen het besluit binnen de genoemde termijn van zes weken gemotiveerd schriftelijk bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het College van Burgemeester en Wethouders.
Tweede ronde Regeling Beëindiging Veehouderijtakken (RBV) Door het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (LNV) is de RBV opgezet. Kort gezegd komt de regeling er op neer dat agrarische bedrijven die aan deze regeling deelnemen, hun mestproductie- en/of dierrechten kunnen verkopen aan
het ministerie van LNV. Daarnaast kunnen zij in aanmerking komen voor een sloopsubsidie voor de afbraak van bedrijfsgebouwen. Meer informatie Voor meer informatie over welke bedrijven deel kunnen nemen, enz. kunt u zich wenden tot de infolijn van de ZLTO, TEL 0900 2359586

Deel: ' Openbare bekendmakingen Gemeente Sint-Oedenrode '
Lees ook