Gemeente Sint-OedenrodeGemeenteberichten op internet

Op deze pagina staan de officiele publicaties van de gemeente. De publicaties staan ook in het huis-aan-huis blad Midden-Brabant. De actuele Gemeenteberichten staan hieronder.
In de gemeentebibliotheek kunt u de publicaties van de afgelopen zes weken bekijken. Klik hier.

Actuele berichten week 29-2002

* Agenda

* Evenementen

* Bouwzaken

* Milieu

* Huisvuil

* Verkeer en Wegen

* Belastingen

* Zwembad De Neul

* Diversen

Agenda

Vakantiesluiting loket `Bevolking' op maandagmiddag

Tijdens de bouwvakvakantie (week 30 t/m 32) vervalt de maandagmiddag-openstelling (tussen 16.00 en 18.30 uur)van de afdeling PBZ/Bevolking. Bevolking is tijdens deze weken tijdens werkdagen geopend van 9.00 uur tot 12.30 uur.

Afdeling Publiekszaken,
@ (0413) 481306

Spreekuur Burgemeester vervalt
Het spreekuur van de Burgemeester op donderdag 18 juli 2002 vervalt.

Afdeling Centrale Ondersteuning,
TEL (0413) 481207


Evenementen

geen bericht

Bouwzaken

Aanvragen bouwvergunning

- OMN, Industrieweg 22, vergroten wascabine
- A. Plaat, herbouw/uitbreiding opslag- en koelruimte, Schootesedijk 5
- Fam. de Greef, Nijnselseweg 5, aanbouw erker en bloembak
- M. van Schijndel, Stompersstraat 16, verbouw bergruimte tot werkplaats/bergruimte

- J. van Zon, Hoge Vonderstraat 19, verbouw woonhuis
- Caravantechniek Van Uden, bouw bedrijfsruimte met showroom en kantoor aan de Jan Tinbergenstraat 6

- Fam. H. Bosshardt - in `t Veld, verbouw woonhuis met bijgebouw, Oude Vresselseweg 8

- J. van Vilsteren, Kalmoes 9, wijzigen voor- en zijgevel
Verleende bouwvergunningen


-Zwaluw 2, bouw dakopbouw

- Clausstraat 9, uitbreiden woonhuis

- Boekweit 2, plaatsen woonwagen

- Burg.van Oerlehof 12, bouw tuinkamer

- Van Rijckevorsel van Kessellaan 25, wijzigen badkamerraam in voorgevel

- Marijnenstraat ongen., bouw woonhuis

- Leunestraat 5, plaatsen erfafscheiding (wijziging verleende vergunning)

- Bosbes 1, bouw opslagloods

- Oranje Nassaulaan 30, bouw dakopbouw

- Oranje Nassaulaan 32, bouw dakopbouw

- Oranje Nassaulaan 34, bouw dakopbouw

- Rijtvenweg 8, uitbreiden twee bedrijfshallen
Meldingplichtig bouwwerk akkoord


- Pijnhorstweg 6, plaatsen tuinhuis

- Meerkoet 27, bouw serre

- Mahlerplein 1, bouw dakkapel

Verleende sloopvergunning


-Hertog Hendrikstraar 9,sloop winkelruimte met bovenwoning
- Schoor 8, sloop bijgebouw

Aanvragen gebruiksvergunning


-BWI, brandveiligheid Jeugdgebouw, Oude Lieshoutseweg 7
Tegen Bovengenoemde besluiten kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de uitreiking of verzending hiervan een bezwaarschrift indienen bij Burgemeester en Wethouders.
Afd. Bouwen en Milieu TEL (0413) 481340

Herbouw bedrijfsruimte Vresselseweg 54

Door de heer Verhagen is een schetsplan ingediend voor de herbouw van een
bedrijfsruimte aan het adres Vresselseweg 54, kadastraal bekend gemeente Sint-Oedenrode sectie E nummer 4570 te Sint-Oedenrode. Het schetsplan voldoet niet aan bestemmingsplan Buitengebied 1997. Het gemeentebestuur is in principe bereid medewerking te verlenen aan vrijstelling van het bestemmingsplan ten behoeve van de realisering van het onderhavige plan. Dit voornemen wordt nu onderwerp van inspraak.

In dit kader liggen de van belang zijnde stukken met ingang van donderdag 18 juli 2002
gedurende vier weken ter visie in het gemeentehuis, Burgemeester Wernerplein 1. Gedurende deze termijn kunnen eventuele inspraakreacties schriftelijk worden ingediend bij Burgemeester en Wethouders.
Afd. Bouwen en Milieu TEL (0413) 481341

Bouwplan uitbreiding fietsenstalling Kortestraat 3
Burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode maken bekend, dat een bouwplan
is ingediend voor het uitbreiden van een fietsenstalling aan de Kortestraat 3 v.r.v. ROB Groep Sint-Oedenrode.
Het bouwplan voldoet aan de voorschriften van het bestemmingsplan "Pijnhorst-Noord", indien vrijstelling wordt verleend van de bepaling met betrekking tot de minimale dakhelling.
Aangezien het bouwplan met vrijstelling voldoet aan de voorschriften van het bestemmingsplan, zijn burgemeester en wethouders voornemens om vrijstelling en bouwvergunning te verlenen voor het bouwplan. Alvorens een definitieve beslissing te nemen op de aanvraag, worden belanghebbenden in de gelegenheid gesteld om het bouwplan in te zien.

Op grond van artikel 7, lid VI en artikel 14 van het bestemmingsplan ligt het bouwplan met ingang van donderdag 18 juli 2002 gedurende 2 weken ter inzage in het gemeentehuis. Het bouwplan kan hier tijdens openingstijden (tussen 9.00 en 12.30 uur) worden ingezien. Belanghebbenden hebben de mogelijkheid om binnen deze termijn schriftelijk hun zienswijze over het bouwplan naar voren te brengen.
Afdeling Bouwen en Milieu
TEL (0413) 481343

Bouwplan woonhuis Lieshoutsedijk

Burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode maken bekend, dat door de heer
Arendse een plan is ingediend voor de bouw van een woonhuis op het perceel Lieshoutsedijk ongenummerd te Sint-Oedenrode.

Het bouwplan voldoet niet aan het geldend bestemmingsplan Buitengebied. Op basis van artikel 19 lid 1 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening heeft ons college de bevoegdheid om ten behoeve van de realisering van het onderhavige bouwplan vrijstelling van het bestemmingsplan en bouwvergunning te verlenen. Alvorens gebruik te kunnen maken van de bovengenoemde bevoegdheden, moet het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hiervoor de vereiste verklaring van geen bezwaar afgeven.

De concept aanvraag bouwvergunning met de daarop betrekking hebbende stukken ligt met ingang van donderdag 18 juli 2002 gedurende 4 weken ter inzage in het gemeentehuis en kan hier tijdens openingstijden (tussen 9.00 en 12.30 uur) worden ingezien. Gedurende genoemde termijn kan een ieder schriftelijk zijn zienswijze omtrent de aanvraag kenbaar maken.

Bouwen en Milieu
TEL (0413) 481341

terug naar boven

Milieu

Aanvraag Kapvergunningen
Burgemeester en Wethouders maken bekend dat zij van plan zijn een kapvergunning
te verlenen voor het rooien van onderstaande bomen:
- 1 populier, staande in de groenstrook tussen de Corridor en de Dommel, nabij de klomp, in verband met de slechte vitaliteit.
- 6 iepen, staande langs de Industrieweg en de Ambachtsweg, in verband met aantasting van de bomen door de iepenziekte.
De relevante bescheiden liggen vanaf heden tijdens openingstijden, gedurende 2 weken, ter inzage bij de afdeling Wegen en Groen. Ingevolge de Algemene Wet Bestuursrecht zijn belanghebbenden in de gelegenheid binnen de aangegeven termijn hun zienswijze schriftelijk of mondeling, over deze voornemens naar voren te brengen.


Verleende kapvergunning
Burgemeester en Wethouders van de gemeente Sint-Oedenrode maken tevens bekend, dat voor het rooien van de onderstaande bomen kapvergunning is verleend:

- 2 dode linden, staande op het dorpsplein, gelegen aan het Dorpsplein
- Pastoor Smitsstraat in Olland.

- 1 dode berk, staande langs de Dahliastraat, ter hoogte van de woning met huisnummer 13.

- 2 berken en 1 wilde kers, staande voor de showroom op het terrein Industrieweg 1, in verband met de verminderde vitaliteit van de bomen.
- 1 moeraseik, staande in het plantsoen langs de Oranje Nassaulaan ter hoogte van de woning met huisnummer 225, in verband met bovenmatige overlast voor de omgeving, er wordt een nieuwe boom geplant
-nabij Hoogstraat/Sloef, rooien van 2 eiken en het aanbrengen van 4 eiken.

Belanghebbenden kunnen tegen deze beslissingen binnen zes weken na de datum van verzending aan de aanvrager, een bezwaarschrift en een voorlopige voorziening aanvragen. Het bezwaarschrift met motiveringen moet schriftelijk worden ingediend bij ons college. Voor nadere informatie kunt u bellen met onderstaand telefoonnummer.


Afdeling Wegen en Groen,
TEL (0413) 481380

Wet Milieubeheer

Ontwerp-vergunningen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat in het gemeentehuis ter inzage ligt:
het ontwerp-besluit op het verzoek om een vergunning van:

- N.J.M. Witlox, Krijtenburgseweg 1, voor een de gehele inrichting omvattende milieuvergunning ingevolge artikel 8.4 lid 1 van de Wet milieubeheer in verband met het veranderen van een paardenfok-, opfok- en africhtingsstal, gelegen aan voornoemd adres.


- M.M. van de Heijden, Boskantseweg 92, voor een milieuvergunning ingevolge artikel 8.1 sub a en c van de Wet milieubeheer in verband met het oprichten van een vleesstierenmesterij en een klussenbedrijf, gelegen aan voornoemd adres.

De bovengenoemde stukken liggen met ingang van donderdag 18 juli 2002 ter
inzage in het gemeentehuis, Burgemeester Wernerplein 1, op werkdagen van 09.00 uur tot 12.30 uur en desgevraagd na telefonische afspraak ook op maandag van 16.00 uur tot 18.30 uur. Desgewenst kan een mondelinge toelichting op de stukken worden gegeven.
Inbrengen bedenkingen

Tegen het onder A genoemde ontwerp-besluit kunnen schriftelijk gemotiveerde
bedenkingen worden ingediend voor donderdag 15 augustus 2002 bij burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode, Postbus 44, 5490 AA. Bij het inbrengen van de bedenkingen kan men verzoeken de persoonlijke gegevens niet bekend te maken. Ook kun voornoemde periode mondeling bedenkingen worden ingebracht tijdens een telefonisch aangevraagde bijeenkomst, waarin een gedachtewisseling kan plaatsvinden omtrent bovenstaand ontwerp-besluit.

Afdeling Bouwen en Milieu
TEL (0413) 481336

terug naar boven

Huisvuil

Chemokar op zaterdag 20 juli

Op zaterdag 20 juli kunt u uw chemisch afval en kleine elektrische apparaten (fhns,
broodroosters, koffiezetapparaten, e.d.) inleveren bij de chemokar. Uitsluitend aanbiedingen aan de chemokar worden geaccepteerd. Inzameling vindt steeds plaats op de derde zaterdag van de maand. Op 20 juli staat de chemokar gedurende de aangegeven periode op de volgende plaatsen:

- 10.00 tot 10.45 uur Pastoor Smitsstraat nabij de kerk in Olland
- 11.00 tot 11.45 uur Ritaplein nabij de kerk in Boskant
- 12.00 tot 12.45 uur parkeerterrein van de Beckart in Nijnsel
- 13.30 tot 14.20 uur parkeerterrein voor gemeentehuis
- 14.30 tot 15.20 uur parkeerterrein voor sporthal Kienehoef
- 15.30 tot 16.20 uur parkeerterrein nabij Mgr. Bekkersplein
Inzameling oud papier
Op de volgende data zal deze week oud papier worden ingezameld:
- zaterdag 20 juli Sint-Jorisgilde; papiercontainer op het terrein achter de Boerenbond-winkel van 10.00
uur tot 12.00 uur

- Buurtschap Oud-Rijsingen zamelt permanent oud papier in; papiercontainer aan de Ollandseweg 129

Wij verzoeken u ervoor te zorgen dat uw papier tijdig buiten staat. Mocht u een keer te laat zijn, haal het dan weer binnen en bied het de volgende keer opnieuw aan.

Inzameling groot wit- en bruingoed.

Gratis

Voor het gratis ophalen van uw oude koel-/vrieskast op vrijdag, 9 augustus as. kunt u zich telefonisch aanmelden t/m maandag 5 augustus tot 16.00 uur op onderstaand nummer.

Niet gratis

Voor het, tegen betaling van 18,15, ophalen van overig groot wit- en bruingoed (t.v.'s,
wasmachines e.d.) kunt u zich aanmelden via een machtigingskaart, die uiterlijk dinsdag 6 augustus bij Van Kaathoven binnen moet zijn. Deze machtigingskaart is verkrijgbaar op het gemeentehuis. Het op te halen apparaat dient op 9 augustus vanaf 07.30 uur aan de straat te staan. In de loop van de dag wordt het dan opgehaald. Overigens kunt u deze apparaten gratis aanbieden bij de Milieustraat.
Afdeling Bouwen en Milieu,
TEL (0413) 481340

Aanbieden container

Regelmatig bereiken ons meldingen dat containers niet geledigd zijn. Vaak blijkt dan dat de containers niet op tijd buiten stonden. Wij wijzen u er met nadruk op, dat uw container altijd om 07.30 uur buiten moet staan.
Soms wordt door omstandigheden de route sneller gereden. Dit gebeurt , vooral bij de groene container, omdat er soms minder aanbod van containers is.
Dus, om problemen te voorkomen, zorg er voor dat uw container op tijd, dus vanaf 07.30 uur, buiten staat.

Afdeling Bouwen en Milieu,
TEL (0413) 481340

terug naar boven

Verkeer en Wegen

Parkeerverbod langs Koeveringsedijk

Op vrijdag 19 en zaterdag 20 juli 2002 wordt, ter bevordering van de verkeersveiligheid, een parkeerverbod ingesteld langs de Koeveringsedijk, tussen de Veghelseweg (N265) en het Sterrebos. Dit parkeerverbod wordt ingesteld in verband met de organisatie van een keuring voor paarden op de manege aan de Molenweg in Veghel.

Afdeling Wegen en Groen.
TEL (0413) 481380

Saneringsverzoek geluidhinder A50

In 1996 heeft een onderzoek plaatsgevonden naar de theoretische mogelijkheden om de bestaande woningen langs de Sonseweg en Veghelseweg af te schermen voor het verkeerslawaai. De uitkomsten van dat onderzoek (de zgn. saneringswaarden) zijn vervolgens gebruikt als basis voor het bepalen van de werkelijke maatregelen na aanleg van de A-50. Bij het onderzoek in 1996 is destijds geconcludeerd dat een beperkt aantal woningen niet kon worden afgeschermd en ook niet voldeden aan
de maximale wettelijke ontheffingnorm van 70 decibel op de gevel. De beslissing wat met die woningen te doen, is daarom uitgesteld tot na aanleg van de A-50. Dit betrof Veghelseweg 43,53,56 en 70. Inmiddels is met die aanleg begonnen en is er duidelijkheid over de geluidbelasting. Na aanleg van de A-50 blijft de gevelbelasting van genoemde panden wel onder de 70 decibel. Rijkswaterstaat heeft daarom verzocht voor deze panden alsnog een saneringswaarde vast te stellen. Die procedure wordt nu gestart.

Reacties

Gedurende een termijn van 4 weken na vandaag kunnen reacties op het voornemen om ook voor genoemde panden een saneringswaarde vast te stellen, schriftelijk worden ingediend bij burgemeester en wethouders.

Afdeling RO,
TEL (0413) 481352

A50
Wilt u meer weten over de aanleg van de A50 bezoek dan de internetsite van Rijkswaterstaat. www.aanlegA50.nl geeft u actuele informatie. Ook kunt u telefonisch contact opnemen met het directieverblijf: telefoon 420737

Afdeling Centrale Ondersteuning,
TEL (0413) 481220

terug naar boven

Belastingen

Geen bericht

terug naar boven

Zwembad De Neul

Geen bericht

terug naar boven

Diversen

Beleid verkoop gemeentelijke groen- en reststroken.

Regelmatig wordt door burgers een aanvraag tot het kopen van een openbare groen- en reststrook ingediend.
Nadat een verzoek is ingediend wordt door de gemeente eerst bekeken of de betreffende strook kan worden verkocht. Als basis dienen daarvoor de tekeningen zoals die door de gemeenteraad zijn vastgesteld. Daarop staat exact aangegeven welke stroken niet worden verkocht. Dat kan te maken hebben met kabels en leidingen die er liggen. Ook is het mogelijk dat de grond niet wordt verkocht om
ongewenste bebouwing te voorkomen. Naar verwachting zullen slechts enkele verzoeken gehonoreerd kunnen worden.
Als blijkt, dat een strook grond verkocht kan worden, wordt de prijs door middel van taxatie bepaald.
Daarbij geldt, dat de waarde van de grond mede bepaald wordt door de ligging en de mogelijkheden die de strook heeft ten opzichte van de bestaande eigendomssituatie.
De hieraan verbonden taxatiekosten zijn voor rekening van de aanvrager en dienen, voordat de taxatie plaats vindt, aan de gemeente te worden voldaan.

Reageert de aanvrager negatief op het gemeentelijk aanbod, dan worden de taxatiekosten niet terug betaald. Evenmin vindt verrekening plaats met het aankoopbedrag.

Indien u meer wil weten over de procedure, kunt u zich wenden tot de afdeling Voorlichting TEL (0413) 481220
Voor verdere informatie kunt u terecht bij afdeling Ruimtelijke Ordening TEL (0413) 481358

Vuurkorven

Met enige regelmaat komen er vragen en klachten binnen over het gebruik van vuurkorven.
Vuurkorven zijn bedoeld als sfeervuur en verwarmingsbron. Helaas is het in zijn algemeenheid niet bekend dat het stoken van open vuur, en dat gebeurt in een vuurkorf, officieel niet is toegestaan. Het hebben van open vuur zonder vergunning is op grond van de algemene plaatselijke verordening (APV) verboden. Vuurkorven worden gedoogd in gevallen waarin -onder constant toezicht- schoon en droog hout wordt verbrand, zonder dat er overlast voor uw omgeving wordt veroorzaakt. Tref ook altijd veiligheidsmaatregelen voor uzelf en de omgeving. Ben voorbereid op een plotselinge steekvlam die u kan verrassen en flinke brandwonden kan bezorgen. Plaats de vuurkorf zo dat deze rondom voldoende vrij staat. Zorg er ook voor dat er voldoende bluswater in de buurt is en dat de korf op een goede -stalen- opvangbak voor de brandende asresten staat. Controleer bij het verlaten van de vuurkorf of het vuur daadwerkelijk gedoofd is. Doof eventueel met water of zand; asresten kunnen nog uren nagloeien en alsnog brand veroorzaken. Gooi asresten daarom nooit direct in een vuilnisbak. Denk bovendien ook aan uw omgeving. Voorkom overlast of hinder. Bij overlast kan de politie een proces verbaal opmaken.
Afdeling Centrale Ondersteuning,
TEL (0413) 481258

Voorkom stankoverlast van de container

In de zomermaanden is de kans aanwezig dat uw container een bron van ergernis
vormt vanwege stankoverlast. Daarom hieronder een paar tips die deze overlast voorkomen of zoveel mogelijk beperken:
- wikkel producten/resten die bij warm weer snel gaan stinken (vis/vlees/etensresten) in een krant voordat deze in de container worden gedeponeerd

- spoel lege drankkartons (ook verpakkingen van vla, yoghurt e.d.) even om. U kunt uw drankkartons ook gratis bij de milieustraat inleveren

- reinig de container regelmatig

- zet indien mogelijk de container in de schaduw
- leg op de bodem van de container een krant zodat er minder resten achter blijven na het ledigen

- zorg ervoor dat het afval zo droog mogelijk is voordat het in de container komt

- laat de container een klein stukje open staan voor ventilatie
Afdeling Bouwen en Milieu,
TEL (0413) 481340


Deel: ' Openbare bekendmakingen Gemeente Sint-Oedenrode '
Lees ook