Gemeente Sint-Oedenrode


Actuele berichten week 21-2002
Vergadering commissie Burgerij

De commissie Burgerij vergadert op maandag 27 mei 2002 om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.
In deze openbare vergadering zullen de volgende onderwerpen aan de orde komen.


-opening

-spreekrecht burgers

-vaststelling van de agenda

-benoeming derde lid commissiepresidium

-jaarverslag leerplicht

-gewijzigde vaststelling verordening leerlingenvervoer
-rondvraag

-sluiting.

Iedereen die gebruik wil maken van het spreekrecht voor een van de geagendeerde onderwerpen dient dit tenminste 24 uur voor aanvang van de vergadering te melden bij de griffier van de commissie (0413-481255).

De voorlopige agenda en de daarbij behorende stukken liggen voor iedereen ter inzage bij Voorlichting op werkdagen van 9.00 - 12.30 uur.

Afdeling Centrale Ondersteuning,
TEL (0413) 481255

Vergadering commissie Grondgebied

De commissie Middelen vergadert op donderdag 30 mei 2002 om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.
In deze openbare vergadering zullen de volgende onderwerpen aan de orde komen.

-spreekrecht burgers

-vaststelling van de agenda

-benoeming derde lid commissiepresidium

-opstarten procedure ex artikel 19, lid 1, Wet op de Ruimtelijke ordening voor de herbouw van een bedrijfsruimte aan de Vresselseweg 54

-afhandeling resterende punten van de aandachtspuntenlijst van de commissie voor Openbare werken

-grondaankoop van Lasbedrijf Lasmecon, Ollandseweg 100/102
-raamplan actief bodembeheer De Kempen ( ter kennisneming )
-uitvoeringsprogramma Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening van het ministerie

-rondvraag

-sluiting.
geagendeerde onderwerpen dient dit tenminste 24 uur voor aanvang van de vergadering te melden bij de griffier van de commissie (0413-481257).
werkdagen van 9.00 - 12.30 uur.
TEL (0413) 481257

Vergadering commissie Middelen

De commissie Middelen vergadert op dinsdag 28 mei 2002 om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.
In deze openbare vergadering zullen de volgende onderwerpen aan de orde komen.


-opening

-spreekrecht burgers

-vaststelling van de agenda

-benoeming derde lid commissiepresidium

-procedure concept-begroting 2003

-onderzoek prijsafspraken tussen gemeenten en taxatiebureaus
-stand van zaken opheffing Bestuursacademie Zuid-Nederland
-herziening exploitatie - opzet bestemmingsplan "Sportvelden/woningbouw Olland"

-invoering BTW-compensatiefonds

-stand van zaken begroting 2002

-rondvraag

-sluiting.

Iedereen die gebruik wil maken van het spreekrecht voor een van de geagendeerde onderwerpen dient dit tenminste 24 uur voor aanvang van de vergadering te melden bij de griffier van de commissie (0413-481257).

De voorlopige agenda en de daarbij behorende stukken liggen voor eenieder ter inzage bij de afdeling Voorlichting op werkdagen van 9.00 - 12.30 uur.

Afdeling Centrale Ondersteuning,
TEL (0413) 481257
Bouwplan Esdoornstraat
Burgemeester en Wethouders maken bekend dat bij hun een bouwplan is ingediend voor het uitbreiden van een woonhuis
aan de Esdoornstraat 2, v.r.v. B. Welte

Het bouwplan voldoet niet aan het ter plaatse geldende bestemmingsplan Buitengebied 1997.
Aangezien het bouwplan wel voldoet aan het beleid inzake kleine aan- en bijgebouwen bij woningen in het buitengebied zijn Burgemeester en Wethouders in principe bereid via artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
vrijstelling van het bestemmingsplan te verlenen.

De op deze zaak betrekking hebbende stukken liggen met ingang van donderdag 23 mei 2002 gedurende 4 weken ter
inzage op de afdeling Bouwen en Milieu.
Ingevolge artikel 19a lid 4 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening juncto afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht kan gedurende de termijn van terinzageligging een ieder schriftelijk zijn zienswijze omtrent deze aanvraag kenbaar maken. TEL (0413) 481343
bouwplan Leerlooierspad
Burgemeester en Wethouders maken bekend dat bij hun een bouwplan is ingediend voor het oprichten van een bijgebouw
op het perceel Leerlooierspad 5 v.r.v. de heer A.M.H. van Boxmeer.

Het bouwplan voldoet niet aan het ter plaatse geldende bestemmingsplan.
Burgemeester en wethouders hebben op 17 januari 2000 de gewijzigde verruimde regeling voor het bouwen van aan- en
bijgebouwen vastgesteld als beleid dat wordt gehanteerd bij het toepassen van vrijstelling volgens artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.
Aangezien het genoemde bouwplan voldoet aan de verruimde regeling zijn burgemeester en wethouders in principe bereid
via artikel 19 lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling van het bestemmingsplan te verlenen. Daarnaast geldt voor het centrumgebied een voorbereidingsbesluit en dienen de bouwaanvragen op grond van artikel 50 lid
1 Woningwet dient de bouwaanvraag te worden aangehouden. Ons College heeft echter de bevoegdheid om de
aanhoudingsplicht te doorbreken en bouwvergunning te verlenen. Wij zijn dan ook voornemens om op grond van artikel 50 lid 4 Woningwet bouwvergunning te verlenen voor het bouwplan. Alvorens een definitieve beslissing wordt genomen,
wordt eenieder in de gelegenheid gesteld om deze bouwplannen in te zien.

De op deze zaak betrekking hebbende stukken liggen met ingang van donderdag 23 mei 2002 gedurende 4 weken ter
inzage op de afdeling Bouwen en Milieu. Ingevolge artikel 19a lid 4 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening juncto
afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht kan gedurende de termijn van ter inzageligging een ieder schriftelijk zijn zienswijze omtrent dit bouwplan kenbaar maken.
TEL (0413) 481338
Verleende kapvergunning
Burgemeester en Wethouders maken bekend, dat voor het rooien van de
- 25 kerstdennen, staande aan de Rooise Heide nabij huisnummer 6, in verband met de slechte kwaliteit van deze bomen;
- 11 berken, in de tuin van perceel sectie H, nummer 2717 en 3757 aan de Broekdijk 7 in verband met een voorgenomen
herziening van de tuin.

- 1 populier, staande in een landbouwperceel nabij de Morgensop in verband met de standplaats in relatie tot de
gewijzigde perceelsvorm.
ingediend bij ons College.
Inzameling Grof Huishoudelijk Afval
Vrijdag 7 juni

Op vrijdag 7 juni wordt grof huishoudelijk afval ingezameld, wanneer dit schriftelijk is aangemeld bij de firma Van
Kaathoven. De kosten hiervoor bedragen 0,185 per kilo met een minimum bedrag van 18,15.

Als u grof afval wilt aanbieden, dient u een machtigingskaart naar Van Kaathoven BV te sturen. Deze kaart kunt u op het gemeentehuis ophalen. Dit kan elke werkdag tussen 09.00 en 12.30 uur. Uiterlijk 4 juni dient deze kaart bij Van
Kaathoven binnen te zijn. Op de ophaaldag dient u er voor te zorgen dat het op te halen afval vanaf 07.30 uur duidelijk zichtbaar aan de weg staat.

Wij wijzen er met nadruk op dat het zelf brengen van afval naar de milieustraat altijd goedkoper is dan het laten ophalen. De openingstijden van de milieustraat zijn als volgt: Op werkdagen tussen 10.00 en 17.00 uur en op zaterdag tussen 10.00 en 14.00 uur.

Overigens bestaat ook de mogelijkheid om bruikbare spullen naar de Kringloopwinkel aan de Sluitappel 17a te brengen (na telefonische aanmelding: 0413-490950).
TEL (0413) 481340


- zaterdag 25 mei, Oudervereniging Nijnsel, kraakperswagen op de parkeerplaats tegenover de St. Antonius van
Paduaschool aan de Jasmijnstraat van 9.00 uur tot 12.00 uur
- zaterdag 25 mei, Wijkvereniging Kinderbos, oud papier wordt opgehaald in de wijk Kinderbos vanaf 9.00 uur

- maandag 27 mei, Wandelsportvereniging EJOS; oud papier wordt opgehaald in de gebruikelijke wijken, te weten
Armenhoef, Eerschot, Haverland, Centrum, De Hoef en Dommelrode
- woensdag 29 mei, Basisschool De Springplank; papiercontainer bij basisschool De Springplank aan de Julianastraat Diversen

Illegaal gebruik gemeentegrond
Regelmatig wordt door de gemeente Sint-Oedenrode geconstateerd dat er illegaal gemeentegrond in gebruik genomen
wordt. Voorbeelden hiervan zijn het dempen van een sloot zonder toestemming van de gemeente of het betrekken van een berm of groenstrook bij de tuin.
Burgemeester en Wethouders hebben besloten dat de gemeente op zal treden tegen geconstateerde gevallen van illegaal gebruik van gemeentegrond, alsmede scherper zal controleren. De controle wordt uitgevoerd door ambtenaren die belast zijn met de handhaving. De komende weken zullen degenen
waarvan bekend is dat ze illegaal gemeentegrond in gebruik hebben genomen, worden aangeschreven.

Afdeling Ruimtelijke Ordening,
TEL (0413) 481358

EHBO-cursus voor sportverenigingen

In het kader van de Subsidieverordening Welzijn, onderdeel Verenigingsondersteuningsprojecten, is in november jl. aan alle Rooise sportverenigingen de mogelijkheid geboden leden een cursus basis EHBO en reanimatie te laten volgen. Het
belang van deze cursus, met name in de sportwereld, behoeft geen nadere uitleg. De cursus zal worden georganiseerd door en bij de plaatselijke EHBO vereniging in het instructielokaal aan de Meidoornstraat 10 te Boskant. De cursus start op donderdag 12 september a.s. en zal bestaan uit 10 cursusavonden en een examen. Reeds een aantal sportverenigingen heeft aangegeven deel te willen nemen aan deze cursus. Mocht u over bovenstaande niet geïnformeerd en u bent wel
geïnteresseerd of u wilt hierover graag meer informatie kunt u contact opnemen met afdeling Welzijn.
Aanmelden
Aanmelden kan nog tot 31 mei 2002.
Afdeling Welzijn,
TEL (0413) 481318
Ontwerp-bestemmingsplan "Ollandseweg 134 - 136" Burgemeester en Wethouders maken bekend, dat met ingang van 24 mei 2002 voor de duur van 4 weken voor iedereen op
het gemeentehuis ter inzage zal liggen het ontwerp-bestemmingsplan "Ollandseweg 134 - 136".
Het plan voorziet in, voor het op dit adres gevestigde houtverwerkingsbedrijf, de mogelijkheid voor het uitbreiden van het bedrijf met een bedrijfsgebouw en regelt het gebruik van de bij het bedrijf behorende erven.
Zienswijzen omtrent het ontwerp-bestemmingsplan kunnen binnen de genoemde termijn van 4 weken door iedereen
schriftelijk bij de gemeenteraad worden ingediend. Afdeling Ruimtelijke Ordening,
TEL (0413) 481354

Deel: ' Openbare bekendmakingen Gemeente Sint-Oedenrode '
Lees ook