Gemeente Sittard

Openbare bekendmakingen week 12 2000

Wegafsluitingen
Besluit Administratieve Bepalingen i.z. het Wegverkeer
* de Broekstraat, gezien vanaf de Oude Heerlenerweg in de richting van de Vijverweg/ Molenweg, gesloten te verklaren voor alle motorvoertuigen, door het aanbrengen van drie demontabele paaltjes, de plaatsing van de borden D4 met onderbord uitgezonderd (brom)fietsers, J37 en het informatiebord L8 met onderbord uitgezonderd (brom)fietsers en de verwijdering van het bord C6;
* de Broekstraat, gezien vanaf de Vijverweg/Molenweg in de richting van de Oude Heerlenerweg, gesloten te verklaren voor alle motorvoertuigen, uitgezonderd bestemmingsverkeer. Deze maatregel wordt aangegeven middels de plaatsing van het bord C12 met onderbord uitgezonderd bestemmingsverkeer;

* middels de plaatsing van het bord E10 (E1) voor de Broekstraat een parkeerverbodszone vast te stellen;

* de voormalige verkeersmaatregelen (9-05-1955/16-05-1984), die op de bovenvermelde weg van toepassing waren, in te trekken / te laten vervallen.

Dit besluit is genomen ter vermindering van de grote hoeveelheid sluipverkeer, ter verbetering van de verkeersveiligheid c.q. de leefbaarheid en ter bescherming van het scholierenverkeer. Dit besluit ligt ter inzage bij afd. Civiele Techniek/ werkeenheid verkeer. Hier kan men u ook vertellen hoe u bezwaar kunt indienen als u het niet eens bent met deze plannen.

Werk en Inkomen
Algemene wet bestuursrecht

1. Artikel 6, lid 1 van het Uitvoeringsbesluit loonkostensubsidie werkervaringsplaatsen gewijzigd. Dit artikel regelt de maximale subsidie voor een werkgever die een arbeidsovereenkomst ex artikel 5 van de Wet inschakeling werkzoekenden met een langdurig werkloze of jongere heeft gesloten.

2. Beleidsregels vastgesteld ter beoordeling van aanvragen en heronderzoeken in het kader van de Algemene bijstandswet. Deze beleidsregels zijn opgenomen in een handboek Algemene bijstandswet. Stukken liggen ter inzage bij de Dienst Sociale Zaken en Welzijn, Rijksweg Zuid 26.

Spoorlijn Sittard-Born
In november 1999 hebben de gemeenten Sittard, Born, NS-RIB, Rijkswaterstaat en de Railterminal Born de afspraken gemaakt met betrekking tot het gebruik van de spoorlijn Sittard-Born. Deze afspraken zijn vastgelegd in een convenant. Samengevat komen de gemaakte afspraken ten aanzien van het gebruik hierop neer:
het gebruik van de spoorlijn door de Railterminal Born is, behoudens overmachtsituaties, enkel toegestaan tussen 07.00u en 22.00u. De Railterminal Born zal alles in het werk stellen om het vervoer voor 21.30u te laten plaatsvinden.

het gebruik van claxons zal worden beperkt tot een functioneel gebruik ter plaatse van de onbewaakte spoorwegovergangen. Onnodig, te lang van te voren, claxonneren zal worden voorkomen

de snelheid in de bebouwde kom zal worden beperkt tot maximaal 20 km/u.
Voor klachten hierover kunt U terecht bij de klachtendienst van NR-RIB in Eindhoven tel. 040-2334181 bij de servicelijn van de gemeente Sittard, tel 046-4596788.

Aanvraag bouwvergunning
Woningwet

dossiernr. 99571 Bouwen overkapping Julianalaan 31

dossiernr. 00055 Uitbreiden bungalow Kapellerweg 33

dossiernr. 00115 Uitbreiden woonhuis Jozef Habetsstraat 7

dossiernr. 00079 Uitbreiden woonhuis Geleenstraat 3 Munstergeleen

dossiernr. 00137 Uitbreiden woonhuis Lange Voer 40

dossiernr. 99297 Bouwen garage Julianastraat 17

dossiernr. 00124A Aanbrengen/wijzigen naamsaanduiding gevelreclame) Milaanstraat 120

dossiernr. 00162 Uitbreiden woning Marsstraat 9

dossiernr. 99646A Veranderen van 2 woningen Debussystraat

dossiernr. 99699 Bouwen aanbouw Christiaan Kisselsstraat 23

dossiernr. 99825 Bouwen garage Seringenstraat 56

dossiernr. 00065 Uitbreiden woonhuis Elsterweg 40

dossiernr. 00176 Bouwen wintertuin Kempenstraat 6

dossiernr. 00170 Bouwen dakkapel Kentstraat 12

dossiernr. 00171 Bouwen kelder Broeksittarderweg 92

dossiernr. 99826 Bouwen garage Seringenstraat 54

dossiernr. 99827 Bouwen garage Seringenstraat 24

dossiernr. 00087 Bouwen tuinkamer, berging en scheidsmuur Limbrichterweg 63

dossiernr. 00179 Uitbreiden woonwagen Ritterberg 19

dossiernr. 00139 Bouwen lichtkoof Vriendenkringstraat 36

dossiernr. 00062 Aanbrengen dakopbouw op een garage/berging Kruisstraat 25

dossiernr. 00092 Bouwen erker en aanpassen bijkeuken in het bestemmingsplangebied Hoogveld, Romeinseweg, kavel AE39

dossiernr. 00180 Vergroten woonhuis Walborgstraat 15

dossiernr. 00153 Uitbreiden woonhuis Henri van Veldekestraat 60

dossiernr. 00119 Verbouwen woonhuis Kerkstraat 19 te Guttecoven Tegen deze bouwaanvragen kunnen GEEN bezwaarschriften in het kader van de Algemene Wet Bestuursrecht worden ingediend.

Ontvangen bouwplannen

veranderen tweetal nog te bouwen seniorenwoningen Debussystraat tot schoolwoning (dossiernummer 99/646A)

bouwen berging en verbouwen garage tot keuken aan de Walborgstraat 17 (dossiernummer 00/082)

bouwen van drie garages en een berging te Limbricht t.b.v. de bewoners van de woningen Beekstraat 33, 35, 37 en 39 (dossiernummer 00/083)

verbouwen en uitbreiden woning aan de Heistraat 2 te Overhoven (dossiernummer 00/089)

verbouwen en uitbreiden woning aan de Jozef Habetsstraat 7 (dossiernummer 00/115)
Stukken liggen met ingang van 23 maart 2000 gedurende twee weken ter inzage bij de balie Bouwen en Wonen.

Parkeerverboden
Burgemeester en wethouders zijn voornemens voor de Zwaanstraat, de Eksterstraat en de Spechtstraat een parkeerverbod in te stellen aan de zijde van de even huisnummers. Middels de plaatsing van het bord E1, zoals aangeduid in bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, zal dit parkeerverbod worden aangegeven. Uit oogpunt van het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan, alsmede de vrijheid van het verkeer en ter bescherming van weggebruikers en passagiers, is het nemen van de hierboven genoemde maatregel noodzakelijk.
Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht wordt een openbare voorbereidingsprocedure gevolgd.
De betreffende stukken liggen van 23-03-2000 tot en met 20-04-2000 ter inzage bij afd. Verkeer (kamer 513).
Eenieder kan gedurende bovenvermelde termijn, dat de betreffende stukken ter inzage liggen, zijn zienswijze hierover schriftelijk danwel mondeling naar voren brengen. De reacties kunnen bij ons college worden ingediend

Sluitingstijden horeca
Voor horecazaken is het sluitingsuur van 25 op 26 maart 2000 vastgesteld op 04.00 uur. De sluitingstijd geldt zowel voor cafés als voor eetgelegenheden.© Gemeente Sittard
Hoewel we de uiterste zorgvuldigheid hebben betracht bij het maken van de teksten op deze site, kunnen er geen rechten aan ontleend worden.

Deel: ' Openbare bekendmakingen gemeente Sittard '
Lees ook