Gemeente Sittard

Openbare bekendmakingen week 13 2000

Voorontwerpbestemmingsplan Hoek Leyenbroekerweg/Jubileumstraat In april 1999 werd het plan aangekondigd voor het bouwen van 8 woningen op de braakliggende locatie hoek
Leyenbroekerweg/Jubileumstraat. Naar aanleiding van de resultaten van de draagvlakverkenning werd het inrichtingsvoorstel voor wat betreft de bebouwingsdichtheid aangepast. Op het binnenterrein, dat straks vanaf de Jubileumstraat bereikbaar is, worden 4 bungalows gebouwd. Het plan voorziet verder in het realiseren van 3 eengezinswoningen aan de Leyenbroekerweg en het oprichten van 5 garageboxen. Op basis van het inrichtingsvoorstel is het voorontwerpbestemmingsplan uitgewerkt. De stukken liggen m.i.v. 30-03-2000 2 weken ter inzage. Na het verstrijken van de inspraaktermijn zal de commissie voor stads- en wijkontwikkeling nadere voorstellen doen omtrent het voortzetten van de planologische procedure.

Bestemmingsplan Overhoven-Geldersestraat
Wet op de Ruimtelijke Ordening
Het door GS goedgekeurde bestemmingsplan en het besluit liggen met ingang van donderdag 30-03-2000 gedurende 6 weken ter inzage bij de balie Bouwen en Wonen van het stadhuis. Een gemotiveerd beroepschrift kan worden ingediend bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State te Den Haag.

Kapvergunning

* Gemeente Sittard vraagt kapvergunning voor het rooien van 9 bomen staande in de Thien Bunderstraat.
De kwaliteit van deze bomen is slecht. Bomen worden vervangen.
* CZ groep Zorgverzekeringen vraagt kapvergunning voor het rooien van 4 bomen op het terrein Wilhelminastraat 41 i.v.m. hinder.
* Waterschap Roer en Overmaas vraagt kapvergunning voor het rooien van 29 bomen op een perceel langs de Molenweg i.v.m. aanleg stuw en vispassage, kapvergunning voor het rooien van 3 bomen aan de Putherweg/Hanswinkel te Munstergeleen i.v.m. aanleg regenwaterbuffer en kapvergunning voor het rooien van 17 bomen nabij de Watersleijerhof te Sittard eveneens i.v.m. aanleg regenwaterbuffer.

Voor nadere informatie kunt U zich wenden tot de afdeling Groen, Natuur en Landschap, sector Stadsbeheer.

Beschikking wet milieubeheer
Algemene wet bestuursrecht
Vergunning verleend aan Metaalbewerking Lucassen B.V., voor veranderen (van de werking) van een fijnmechanisch metaalbewerkingsbedrijf en het in werking hebben van de gehele inrichting op het perceel Industriestraat 18a.
De stukken liggen ter inzage bij afdeling Milieu (tel. 046-4596747), 30 maart 2000 tot 11 mei 2000, elke werkdag van 09.00 tot 13.00 uur. Gedurende deze periode worden de stukken desgevraagd op zaterdag van 14.00 tot 17.00 uur in Het Domein, Kapittelstraat 6 te Sittard, ter inzage gelegd.
Hier kan men u ook vertellen hoe u beroep kunt instellen.© Gemeente Sittard
Hoewel we de uiterste zorgvuldigheid hebben betracht bij het maken van de teksten op deze site, kunnen er geen rechten aan ontleend worden.

Deel: ' Openbare bekendmakingen gemeente Sittard '
Lees ook