Gemeente Soest

Website Soest

De website van de gemeente Soest (www.soest.nl) is vrijdag 14 maart onbereikbaar. Op deze dag wordt er gewerkt aan het verbeteren van de website.

---

Werken in misschien wel de mooiste regio van Nederland?

Kom naar de Carrièrebeurs Overheid op vrijdag 11 april of zaterdag 12 april

Vijftien gemeenten en het Gewest Gooi en Vechtstreek, tezamen regio 't Gooi, Vecht en Eem, presenteren zich op de Carrièrebeurs Overheid in de Jaarbeurs Utrecht op vrijdag 11 en zaterdag 12 april. Door een bezoek aan de stand van de regio zie je de vacatures van bijna twintig werkgevers in één keer. Als je eenmaal in de regio werkt, bieden de samenwerkende organisaties volop ontplooiingsmogelijkheden en carrièrekansen. Dit jaar staan op de beurs: Baarn, Barneveld, de Bilt, Bunschoten, Bussum, Eemnes, Hilversum, Huizen, Leusden, Maarssen, Nijkerk, Soest, Weesp, Wijdemeren en Zeist en het Gewest Gooi en Vechtstreek. Heb je interesse in een baan bij de overheid in misschien wel de mooiste regio van Nederland? Breng dan een bezoekje aan onze stand (nummer 403) voor meer informatie of een interessante vacature.
---

Statistisch Jaaroverzicht 2002 Gemeente Soest gereed

Het Statistisch Jaaroverzicht 2002 van de gemeente Soest is gereed. Belangstellenden kunnen het voor EUR 22,50 kopen bij de receptie, hal gemeentehuis. In het Jaaroverzicht zit een kaart met de wijkindeling van Soest en Soesterberg, waarbij een overzicht is gegeven van het aantal woningen per straat. Verder wordt aan de hand van tabellen de loop van de bevolking weergegeven en vindt men een totale bevolkingsopbouw (geboorten, sterfte, huwelijken, vestigingen, vertrekken en geregistreerde vreemdelingen). Eveneens is het aantal inwoners opgenomen (44.868) Daarnaast staat in het Jaaroverzicht informatie over de woningvoorraad in de gemeente, verkiezingen en het aantal leerlingen bij het onderwijs.

Een verkorte versie is te vinden op de website.
---

Provincie Utrecht, gemeenten Baarn en Soest vinden het genoeg:

Verzoek aan minister van VWS om snel in te grijpen in zaak Meander Medisch Centrum

Tijdens een vergadering van de stakeholders van Meander Medisch Centrum hebben de gemeente Baarn (vertegenwoordigd door wethouder Glastra van Loon), gemeente Soest (burgemeester Janssen) en de provincie Utrecht (gedeputeerde Kamp) afstand genomen van het standpunt van de Raad van Bestuur van Meander Medisch Centrum. De Raad van Bestuur heeft een taskforce ingesteld die de profielen van alle vier MMC-locaties (Baarn, Soest, Amersfoort Lichtenberg en Amersfoort Elisabeth) onderzoekt; het gaat erom welke ziekenhuisfuncties op welke locatie blijven of worden gerealiseerd. De opdracht aan de taskforce is niet gebaseerd is op het rapport van de Commissie Kraaijeveld-Wouters. Dit vinden de drie bestuurders onaanvaardbaar. Tijdens het overleg waren naar aanleiding van een presentatie van de RvB over het oplossen van gerezen problemen vragen gesteld over het verlaten van het ambitieniveau van het rapport Kraaijeveld-Wouters. Het profiel van het Baarnse ziekenhuis staat ter discussie: de 7x24-uurs zorg en geriatrie worden niet langer gegarandeerd. In Soest is onder andere sprake van minder spreekuren chirurgie.

Verzoek aan minister snel in te grijpen
Naar oordeel van deze stakeholders is het onaanvaardbaar dat de RvB na een jaar alsnog het advies van de commissie Kraaijeveld-Wouters in de wind slaat. Eerder hebben alle partijen het advies onderschreven. De provincie en de twee gemeenten doen daarom een verzoek aan Minister De Geus van VWS om actie te ondernemen. Men vraagt de minister om de RvB te dwingen concreet en volwaardig invulling te geven aan het profielziekenhuis, waarvan sprake was in het advies van de commissie Kraaijeveld-Wouters. De gemeenten en provincie zijn boos en teleurgesteld over de gewijzigde inzichten van de RvB, en willen in het belang van de patiënten nu snel duidelijkheid over het voortbestaan van het ziekenhuis in Baarn en de voorzieningen in Soest. Bovendien willen de drie partijen inzicht hebben in hóe de RvB daaraan werkt.

Aanleiding
Precies een jaar geleden schreef de commissie Kraaijeveld-Wouters haar advies, op verzoek van de provincie Utrecht. In het advies stond dat Medisch Centrum Molendael (Soest) moest blijven. Molendael, eerder gefuseerd met Eemland Ziekenhuis in Amersfoort, zou een profielziekenhuis worden. Dit houdt in beschikbaarheid van een kliniek, dagkliniek en polikliniek, poliklinisch alle specialismen en de mogelijkheid van opname voor minimaal de specialismen chirurgie en interne geneeskunde, de beschikbaarheid van alle ondersteunende specialismen en spoedeisende hulp tijdens kantooruren, met een huisartsenpost 's avonds en 's nachts in of nabij het ziekenhuis. Daarnaast diende het medisch Centrum zich te specialiseren in bijvoorbeeld orthopedie en geriatrie, gelet op de verouderende populatie in Baarn en Soest. Het advies van de onafhankelijke commissie werd door alle betrokken partijen onderschreven.

Stakeholdersoverleg
In de loop van het jaar bleek tijdens de vergaderingen van de stakeholders (die ook waren ingesteld op advies van de commissie Kraaijeveld-Wouters) regelmatig onduidelijkheid te bestaan over de plannen van de Raad van Bestuur van Meander Medisch Centrum. Ook waren er al een aantal wijzigingen. De plannen die tijdens het stakeholdersoverleg van vandaag werden gepresenteerd, waren de druppel die de emmer deed overlopen.

---

Wegwerkzaamheden in week 11 (10 t/m 14 maart)

Koningsweg / Belvedèreweg
Bij de uitvoering van de reconstructie van de aansluiting Koningsweg / Belvedèreweg is gebleken dat het autoverkeer regelmatig de verkeersborden van de wegafzetting negeert en tussen de afzettingen doorrijdt. Hierdoor ontstonden verkeersgevaarlijke situaties. Daarom is de aansluiting met de Nieuwegracht afgesloten. De werkzaamheden zullen ongeveer drie weken duren.

Dalweg
Sinds 10 maart is gestart de aanleg van inritconstructies op de beide aansluitingen van de Albert Cuyplaan met de Dalweg, de aansluiting van de Rubenslaan met de Dalweg en de aansluiting van de Van Goyenlaan met de Dalweg ter verbetering van de verkeersveiligheid. De werkzaamheden worden in fasen uitgevoerd en daar waar wordt gewerkt is geen doorgang voor verkeer mogelijk. De werkzaamheden zullen ongeveer drie weken duren.

Heuvelweg
Maandag 10 maart is gestart met het vervangen van het hoofdriool en bijbehorende werken. Men is begonnen bij de Noorderweg. Behoudens slechte weersomstandigheden zullen de werkzaamheden ca. 6 weken in beslag nemen. Gedurende die tijd wordt de Heuvelweg afgesloten voor al het verkeer. De aard van de werkzaamheden kan enige overlast veroorzaken.

---

Opening tentoonstelling

Opening expositie verkeer Op meerdere manieren informeert de gemeente Soest u over scenario A en B van de hoofdwegenstructuur in Soest. In dit kader staat in de hal van het gemeentehuis een expositie. Deze expositie is dinsdagavond 4 maart j.l. officieel geopend door wethouder Harry Witte en Reinier Bordewijk (plaatsvervangend voorzitter commissie RVM). De expositie is tot en met 31 maart te bezichtigen van maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 16.00 uur. Meer informatie: www.soest.nl/verkeer

---

Subsidieaanvragen 2004

Middels deze publicatie wil de gemeente Soest u erop attent maken, dat aanvragen om subsidie voor het jaar 2004 op grond van de geldende "Algemene Subsidieverordening Welzijn" vóór 1 april 2003 moeten worden ingediend. Subsidieaanvragen die na deze datum worden ingediend, worden niet in behandeling genomen. De subsidieaanvraag kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 2000, 3760 CA Soest.

De aanvraag om subsidie moet in ieder geval bestaan uit een begroting (voorzien van een toelichting), een werkplan, de statuten en/of huishoudelijke reglementen en de bestuurssamenstelling. Indien een instelling of groep reeds meerdere jaren bestaat dient daarbij tevens de jaarrekening van de twee voorafgaande jaren te worden bijgevoegd.

Instellingen, organisaties en groepen, die in 2003 ook reeds subsidie hebben ontvangen zullen afzonderlijk op de hoogte worden gesteld.

Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot de afdeling Sport, Onderwijs en Welzijn, Raadhuisplein 1 te Soest (035-6093599, Mw. G. Krook-Kuyvenhoven).

Een exemplaar van de geldende subsidieverordening wordt u desgevraagd toegezonden of kunt u lezen op de website van de Gemeente Soest (onder Bestuurlijke informatie: zoeken naar algemene subsidieverordening welzijn).

---

Afsluiting overwegen

Nachtwerk op 15 maart en 29 maart
Afsluiting overweg Soesterbergsestraat, gem. Soest

Op onderstaande data is de overweg Soesterbergsestraat afgesloten voor alle verkeer:

* Vanaf zaterdag 15 maart 22:00 uur t/m zondag 16 maart 08:00 uur
* Vanaf zaterdag 29 maart 22:00 uur t/m zondag 30 maart 08:00 uur
Nachtwerk op 22 maart en 25 t/m 28 maart
Afsluiting overweg Paltzerweg/Berkenlaan, gem. Soest

Op onderstaande data is de overweg Paltzerweg/Berkenlaan afgesloten voor alle verkeer:

* Vanaf zaterdag 22 maart 22:00 uur t/m zondag 23 maart 08:00 uur
* Vanaf dinsdag 25 maart 22:00 uur t/m vrijdag 28 maart 08:00 uur
Bovenstaande afsluitingen zijn nodig vanwege onderhoudswerk aan het spoor op het traject vanaf de Soesterbergsestraat tot aan Den Dolder. Het verkeer zal met borden worden omgeleid.

---

Woensdag 19 maart voorlichtingsbijeenkomst CCG-Soest

De stichting Cliëntenraad Chronisch zieken en Gehandicapten Soest nodigt u uit voor een voorlichtingsbijeenkomst op woensdag 19 maart a.s. om 19.00 uur (open vanaf 18.30 uur) in de raadzaal van het gemeentehuis Soest, Raadhuisplein 1.

Op deze avond wil de stichting zich aan u voorstellen, met u kennis maken en u informeren over de doelstellingen.

Programma:

* Opening en welkom door de voorzitter, de hr. P.M.J. Somers.
* Presentatie CCG-Soest door leden van de werkgroepen
* Wvg (hr. C. Boshuizen) en Toegankelijkheid (mevr. M. de Graaff).
* Toelichting van het gemeentelijk beleid op deze gebieden door wethouder A.F.M. Krijger

* Pauze

* Schets door een tweetal ervaringsdeskundigen over hun situatie, de heren Chr. Schrijver en R. van Zomeren

* Aan de hand van een casus (woningaanpassing) verduidelijking van de procedures,
verzorgd door de dames M. Gelderman en I. Westland
* Mogelijkheid tot stellen van vragen aan een panel van deskundigen
* Afsluiting ( ± 22.00 uur).

In de pauze kunt u kennis nemen van voorzieningen die door de plaatselijke leveranciers van hulpmiddelen worden getoond en gedemonstreerd. Ook worden dan dia's geprojecteerd van praktijksituaties.

---

Beperkte openingstijden De Stroom

In verband met een interne personeelsbijeenkomst in De Stroom, zijn de deelnemende partijen van het bedrijfsverzamelgebouw op vrijdag 28 maart om 15.00 uur gesloten. Het betreft het Centrum Werk en Inkomen (CWI), de Sociale Dienst BBS, het gemeentelijk Uitstroom- en Activeringscentrum (UAC) en het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV).

---

Verkiezingen waterschappen

4,5 miljoen stembiljetten straks de deur uit!

Waterschapsverkiezingen Een kolfje naar de hand van waterschappen: van troebel water helder water maken. En dat gebeurde ook tijdens een persbijeenkomst op donderdag 6 februari jl in Kasteel Groeneveld in Baarn. Staatssecretaris Schultz van Haegen van Verkeer en Waterstaat voegde samen met dijkgraaf Vergunst een erlenmeyer chemicaliën toe aan het vieze water. En ziedaar. In het heldere water werd het nieuwe verkiezingslogo van zes samenwerkende waterschappen zichtbaar. Dat was het startsein voor waterschapsverkiezingen in Midden-Nederland.

De zes waterschappen zijn samen goed voor 4,5 miljoen kiezers die straks tussen 28 mei en 12 juni hun stem kunnen uitbrengen. Het gaat om de Waterschappen Vallei & Eem, Rijn & IJssel, Rivierenland, Veluwe, en de Hoogheemraadschappen Amstel, Gooi en Vecht, en de Stichtse Rijnlanden. Samen bestrijken zij een gebied van het Noordzeekanaal tot aan de Duitse grens.

Met de start van de campagne van de waterschapsverkiezingen zijn ook een verkiezingstelefoon en een verkiezingswebsite in werking getreden. Op het gratis telefoonnummer 0800 - 9988776 en de website www.waterschapsverkiezingen.nl is alle informatie te vinden over de verkiezingen. Verkiezingsbrochures zijn verkrijgbaar in de hal van het gemeentehuis.

---

Milieucentrum organiseert cursus milieuvriendelijk tuinieren

Milieucentrum De Kwekerij (gemeente Soest) organiseert alweer voor het derde jaar een cursus Milieuvriendelijk tuinieren voor mensen met een tuin. Dit jaar wordt de cursus georganiseerd op dinsdag 1, 8 en 15 april in het milieucentrum De Kwekerij aan de Molenstraat 157 in Soest. Een cursusavond duurt van 19.30 tot 21.30 uur.

De gemeente Soest gebruikt bij het groenbeheer geen chemische bestrijdingsmiddelen. Om mensen - die ook zelf in hun tuin geen chemische bestrijdingsmiddelen en kunstmest willen gebruiken - te informeren, organiseert het milieucentrum de Kwekerij de cursus milieuvriendelijk tuinieren. Tijdens de cursus wordt aandacht besteed aan: de voordelen van milieuvriendelijk tuinieren, bodem en bemesting, voorkomen van ziekten en plagen, "sterke" planten, natuurlijke afscheidingen en het belangrijkste snoeiwerk in de tuin.

De cursus is een prima opstap om milieuvriendelijk te gaan tuinieren, omdat hij erg praktijkgericht is. De cursus wordt gegeven door Joop Kiers (DLV - de Landbouwvoorlichting). Joop Kiers heeft ruim twintig jaren praktijkervaring met milieuvriendelijk tuinieren en geeft door het hele land cursussen. Tijdens de cursus is er ook gelegenheid om vragen over problemen in uw eigen tuin te stellen.

"Door de gedrevenheid en het enthousiasme waarmee Joop Kiers de cursus geeft, wil je meteen aan de slag in je eigen tuin!" (citaat van een deelnemer in 2001)

U kunt zich telefonisch of per e-mail inschrijven voor de cursus bij Johan Simon:

* telefoonnummer: 035 6093202

* e-mail: milieucentrum@soest.nl

---

Budget kleine sportvoorzieningen

De gemeenteraad van Soest stelt voor 2003 opnieuw een budget van EUR 22.689,= beschikbaar voor 'kleine sportvoorzieningen'. Alle Soester verenigingen en particuliere instellingen kunnen een verzoek indienen voor een bijdrage uit dit budget. De gemeenteraad stelde de volgende criteria vast:
1. Aanvragen voor een sportvoorziening kunnen door een ieder worden ingediend;
2. De kosten van de voorziening mogen, per aanvraag, niet hoger zijn dan EUR 3.176,46.
3. Vanuit maatschappelijk belang moet de te realiseren sportvoorziening voor een zo'n groot mogelijk publiek toegankelijk zijn;
4. Bij de toekenning van middelen wordt rekening gehouden met de spreiding van voorzieningen over de diverse doelgroepen en spreiding van voorzieningen in geografische zin; 5. Aanvragen worden in ieder geval afgewezen als daarmee het budget van EUR 22.689,= wordt overschreden.

Een schriftelijk verzoek tot bijdrage uit bovengenoemd budget kan worden ingediend bij de gemeente Soest, afdeling S.O.W., Postbus 2000, 3760 CA Soest.

---

Sociale Dienst Baarn Bunschoten Soest (BBS) werken samen

De afdelingen sociale zaken van de gemeenten Baarn, Bunschoten en Soest zijn gaan samenwerken. Hierdoor is een nieuwe sociale dienst ontstaan, die gehuisvest is in Soest. De afdelingen sociale zaken van de gemeenten Baarn en Bunschoten zijn m.i.v. 20 januari 2003 voor een groot deel naar Soest verhuisd. De nieuwe sociale dienst in Soest heeft de naam `Sociale Dienst Baarn, Bunschoten, Soest' gekregen, afgekort: `BBS'.

De samenwerking is aangegaan om de sociale diensten beter te organiseren. Door de samenwerking is het mogelijk om meer kennis en dienstverlening op één plek samen te brengen, wat voordelen heeft voor cliënten.

De afzonderlijke gemeenten behouden hun eigen regelingen, maar toch heeft de samenwerking gevolgen voor de cliënten van de sociale dienst in Baarn, Bunschoten en Soest. De samenwerking heeft vooral gevolgen voor de werkwijze `achter de schermen'. Zo heeft de samenwerking geen gevolgen voor de maandelijkse uitkering en het inleveren van het maandelijkse rechtmatigheidformulier (inkomstenbriefje). Ook voor het minimafonds kan men blijvend terecht in Soest en blijven de persoonlijk consulenten telefonisch bereikbaar.

De consulenten werken vanuit de linkervleugel in het gemeentehuis in Soest met een aparte ingang. Cliënten van de nieuwe sociale dienst kunnen gebruik maken van het telefonisch spreekuur op maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 10.00 uur. Voor nieuwe cliënten is de sociale dienst open van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur. Bezoekadres BBS: Raadhuisplein 1, 3762 AV Soest Postadres BBS: Postbus 2000, 3760 CA Soest Telefoon 035 - 6093411

Contacten en correspondentie in relatie tot de hiervoor genoemde wetgeving lopen vanaf 20 januari 2003 volledig via de sociale dienst BBS.

---

Een bos vol geheimen in milieucentrum de Kwekerij

Van 16 januari tot en met 27 maart 2003 is het milieucentrum de Kwekerij - Molenstraat 157 in Soest - omgetoverd in een spannend "bos vol geheimen". De tentoonstelling is ontworpen voor kinderen van 4 tot en met 7 jaar. U kunt het "Bos vol geheimen" bezoeken op dinsdag, woensdag en donderdag van 13.00 - 16.30 uur. Extra openingsdag zondag 23 maart van 13.00 - 16.30 uur.
Bos vol geheimen In het bos vol geheimen valt veel te ontdekken en te doen. De jonge bezoekers worden uitgenodigd om de oude boswachter te helpen en spelletjes te doen met de bewoners van het bos. We nodigen u van harte uit om de geheimen in het bos met uw (klein- / buurt-) kinderen, vriendjes en vriendinnetjes te komen ontrafelen. Om in het bos te komen zult u door een deur in een stokoude boom moeten gaan, en dan.....
Meer informatie: Henriëtte Steijn (6093454) of Johan Simon (6093202).


---

Deel: ' Openbare bekendmakingen Gemeente Soest '
Lees ook