Gemeente Steenbergen

Als de sirenes gaan
De sirenes voor het waarschuwen van de bevolking bij een ramp of zwaar ongeval worden één keer per jaar in het gehele land tegelijkertijd luid getest. Dit jaar zal dat gebeuren op woensdag 5 juni om 12.00 uur. De sirenes zullen dan 1½ minuut een signaal afgeven. Dat signaal wordt daarna nog tweemaal herhaald: één keer om 12.05 uur en één keer om 12.10 uur.
Het gaat hierbij dus om een proefalarm.
Als de sirenes op een ander moment afgaan is het raadzaam direct naar binnen te gaan, ramen en deuren te sluiten en de radio of TV aan te zetten. Bij lokale of regionale rampen zal de informatie worden verstrekt via Omroep Brabant. Deze zender kunt u vinden via de kabelaansluiting op 89,4 MHz of via de etherfrequentie 95,4 MHz. Het gebruik van sirenes voor het alarmeren van de bevolking is in bijzonder bedoeld voor mensen die zich op dat moment buitenshuis bevinden. Zij weten dan dat het noodzakelijk is om zo snel mogelijk ergens naar binnen te gaan. Mensen die reeds binnenshuis of op hun werkplek binnen verblijven zullen veelal via radio of TV dan wel andere communicatiemiddelen worden gewezen op de alarmsituatie. In uw gemeentegids treft u na pagina 24 een uitscheurbare gele kaart aan. Hierop staat wat u moet doen als de sirenes gaan of de geluidswagens rondrijden. Bewaar deze kaart in uw meterkast. Indien de meterkast afgesloten is of zich buiten de woning bevindt, hangt u de kaart dan in het aanrechtkastje.

De sirenes gaan weer
De risico's in Steenbergen
In het hele land zullen op woensdag 5 juni de sirenes worden getest die worden gebruikt om alarm te slaan bij rampen of andere grote calamiteiten. Via allerlei kanalen wordt u geïnformeerd over wat te doen als de sirenes afgaan op een moment dat er echt iets aan de hand is. In het kort komt het er op neer dat u het best naar binnen kunt gaan, ramen en deuren sluit en de radio afstemt op Omroep Brabant. Via die zender wordt zo snel mogelijk informatie verstrekt over de soort en de omvang van de ramp of calamiteit.
Aansluitend op de berichten over het testen van de sirenes moeten gemeenten waarin sprake is van bijzondere risicos de bevolking minstens eens in de 5 jaar informeren over die specifieke risicos. Het gaat dan om de zogenaamde Seveso-gemeenten; gemeenten waar bedrijven zijn gevestigd die werken met (zeer) gevaarlijke stoffen of waar zeer gevaarlijke processen worden uitgevoerd. Voorbeelden daarvan zijn de petrochemische industrie op industrieterrein Moerdijk of General Electric Plastics in Bergen op Zoom.
Gelukkig staan er in onze gemeente niet van dergelijke gevaarlijke bedrijven. Toch is er ook in Steenbergen wel sprake van een specifiek risico. Immers, onze gemeente wordt voor een deel begrensd door het Schelde-Rijn-kanaal, een zeer druk bevaren scheepvaartroute. Naast dit specifiek Steenbergse risico zijn er in onze gemeente enkele bedrijven die -weliswaar minder grote risicos dan de petrochemische industrie of de G.E.P. met zich mee brengen toch bepaalde risicos kennen, zoals tankstations met autogas en bedrijven met de opslag van bestrijdingsmiddelen. Bovendien brengt ook de drukke verkeersroute om en deels dwars door Steenbergen risicos met zich mee. Tussen de Kreekkraksluis, de Krammersluis en de Volkeraksluis zijn er jaarlijks zon 150.000 scheepsbewegingen. Daaronder zijn 60.000 pleziervaartuigen, waarvan er 10.000 door het kanaal varen. Van de 90.000 beroepsschepen varen er circa 60.000 door het kanaal en 20.000 daarvan vervoeren gevaarlijke stoffen in diverse gradaties. Dit betekent dat er gemiddeld elke dag 55 schepen met gevaarlijke stoffen door het Rijn-Schelde-kanaal komen. Soms zijn dat brandbare stoffen of gassen met een kracht vergelijkbaar met gewoon consumentenvuurwerk. Niet echt gevaarlijk, zeker niet wanneer het in de originele verpakking zit. Soms ook zijn dat schepen met giftige vloeistoffen of gas en in een aantal gevallen gaat het om schepen met explosieve stoffen of metalen aan boord, die wanneer ze met water en zuurstof in aanraking komen, ontbranden of ontploffen.

Gelukkig worden alle schepen nauwgezet in de gaten gehouden door Rijkswaterstaat. Alle schepen moeten een stuurplan hebben en moeten zich aanmelden bij Rijkswaterstaat. Kapiteins behoren te weten wat ze vervoeren. Bovendien zijn er tegenwoordig strenge eisen die gesteld worden aan de verpakking en opslag, de opleiding van het personeel en de keuringseisen, die bijdragen aan de optimalisering van de veiligheid. Ook het navigatiesysteem op de boten is een grote vooruitgang.
Vindt er toch een calamiteit, of zelfs een echte ramp plaats op het kanaal dan komt het gemeentelijk Rampenplan in werking. Dit plan dat regelmatig wordt beoefend geeft de burgemeester als eerste en hoogste gezagdrager bij de rampenbestrijding handvatten om allerlei rampscenario's adequaat aan te pakken. Hij kan dan beschikken over deskundig personeel en materiaal van de brandweer, de politie, rijkswaterstaat. Zo is er voor calamiteiten op het kanaal een snelle boot beschikbaar en voor brandbestrijding een blusboot. Ook is er een duikteam paraat. Als het nodig is zal de burgemeester ook een besluit nemen om de bevolking door middel van de sirenes te waarschuwen. Deze sirenes zijn in eerste instantie bedoeld voor mensen op straat. Ze moeten dan zo snel mogelijk ergens naar binnen gaan. Informatie over de ramp of calamiteit is dan ook te beluisteren via de calamiteiten-infolijn; een speciaal telefoonnummer waar zo veel mogelijk berichten worden ingesproken over de ramp en via welke u in zeer ernstige gevallen ook heel specifieke informatie kunt krijgen die voor u persoonlijk van belang is op dat moment. Het nummer van deze calamiteiten-infolijn is 0800-020 20 10.
---

Tentoonstelling Léon Vermunt

Vanaf 6 juni t/m 19 juli aanstaande zijn in het stadhuis aan de Kaaistraat 47 bronzen beelden van Léon Vermunt te zien onder het motto De duivelse kunsten van het vuur.

Léon Vermunt woont in Wouwse Plantage waar hij een bronsgieterij heeft. Hij laat zich in zijn werk inspireren door diverse thema's, waaronder de vrouwelijke figuur, het paard en natuurlijke, organische vormen. Ronde vormen, een krachtige sierlijke lijnvoering en vooral elegantie maken zijn ode aan de vrouw uiterst tastbaar. Zijn beelden hebben het weke vlees achter zich gelaten en krijgen de stoerheid van brons, de souplesse van vloeiend metaal en de oerkracht van de gloeiende massa.
Léon Vermunt werd in 1997 genomineerd voor de Aluminium Award en was in dat jaar ook winnaar van de Sakko Cultuurprijs van het Markiezaat van Bergen op Zoom.
De beelden zijn te zien tijdens kantooruren in het stadhuis van de gemeente Steenbergen aan de Kaaistraat 47.

Op zaterdag 8 juni van 08.00 uur tot ± 22.00 uur is de Oostvoorstraat (vanaf de Oostzijstraat tot aan de Molendijk), de Westvoorstraat (vanaf het Zuideinde tot aan de Stoofdijk) en het Raadhuisplein (vanaf het Zuideinde tot aan de Oostzijstraat) te Dinteloord voor alle verkeer, behalve voetgangers afgesloten in verband met de braderie.

Op zondag 9 juni van 08.00 uur tot 21.00 uur is de Nieuw-Vossemeersedijk (ter hoogte van het pand met huisnummer 3), Achterstraat, Voorstraat (ter hoogte van de hoogte in die zin dat het verkeer Veerweg - Hoogte en brandweerwagens van en naar de kazerne vrije doorgang hebben), Schoolstraat (in die zin dat het verkeer Kloosterstraat - Schoolstraat vrije doorgang heeft) te Nieuw-Vossemeer voor alle verkeer, behalve voetgangers afgesloten in verband met de braderie.

---

Hoorzittingen Commissie Bezwaar- en Beroepschriften

Op woensdag 12 juni 2002 houdt de commissie voor de behandeling van bezwaar- en beroepschriften voor de gemeente Steenbergen een hoorzitting in vergaderkamer 21 van het stadskantoor aan de Westdam 22 te Steenbergen. Op de agenda staat:

van 09.00 uur tot 09.30 uur (in een besloten zitting) een bezwaarschrift tegen het besluit van burgemeester en wethouders tot oplegging van een administratieve boete wegens het niet, of niet behoorlijk nakomen van de inlichtingenplicht als bedoeld in de Algemene bijstandswet.

van 09.30 uur tot 10.00 uur
een bezwaarschrift van de Stichting Bevordering Vluchtelingenwelzijn Steenbergen tegen het besluit van burgemeester en wethouders waarbij het definitief subsidie voor deze stichting voor het jaar 2001 is vastgesteld op 4.197,47 en het voorlopig subsidie voor 2002 is gehandhaafd op 2.863,00.
De indieners van de bezwaarschriften worden in de gelegenheid gesteld zich tijdens deze hoorzitting te doen horen. De bezwaarschriften en eventuele verdere op de zaak betrekking hebbende stukken liggen voor de indieners en andere belanghebbenden vanaf heden ter inzage op het gemeentehuis.

Voor nadere informatie kan men terecht bij de secretaris van de commissie, telefoon (0167) 543434.
Gemeente gesloten vrijdag 7 juni
In verband met de jaarlijkse personeelsexcursie is het gemeentehuis op vrijdag 7 juni de hele dag gesloten.
za 1 juni: Suikerstad Sportief, Dinteloord, bestaande uit de onderdelen wandelen, fietsen en hardlopen. Info tel 524054. za 1 juni: fancy-fair op het kerkplein van de NH-kerk, De Heen. Info tel 567225.
za 8 juni: toneeluitvoering in gemeenschapshuis De Vaert, Steenbergen. Info tel 563609.
za 8 juni: Braderie Dinteloord.
zo 9 juni: Braderie Nieuw-Vossemeer. Info tel 503373. Pagina aangepast op: 31-05-2002 .

Deel: ' Openbare bekendmakingen gemeente Steenbergen '
Lees ook