Gemeente Tiel


Openbare mededelingen 4 juli 2002

Bouwen

Aangevraagde bouwvergunningen

* H. Touwslager, vergroten woning, Echteldsedijk 12 (24-6-2002)
* PPG Coatings B.V., plaatsen weegbrug, Papesteeg 95 (27-6-2002)
* PPG Coatings B.V., plaatsen trafo, Papesteeg 95 (27-6-2002)
* PPG Coatings B.V., plaatsen warmtekamer, Papesteeg 95 (27-6-2002)
* PPG Coatings B.V., plaatsen stikstof voorraadtank, Papesteeg 95 (27-6-2002)

* PPG Coatings B.V., vervangen verwijzingsborden, Papesteeg 95 (27-6-2002)

* PPG Coatings B.V., plaatsen ACN opslagcontainer, Papesteeg 95 (27-6-2002)

* Gemeente Tiel , vervangen brug, Rivierenlandlaan 2 (20-6-2002)
* M.G.J. van Rijn, plaatsen dakkapel, Notarisappel 200 (26-6-2002)
De publicatie van aangevraagde bouwvergunningen heeft slechts een informerend karakter. Tegen een aangevraagde bouwvergunning kan geen bezwaarschrift worden ingediend. Dat kan pas als de vergunning is verleend.

Verleende bouwvergunningen

* NS Railinfrabeheer BV, plaatsen 2 tijdelijke partacabins, Spoorstraat ongenummerd (24-06- 2002)

* J.D. van de Berg, plaatsen dakkapellen, Opalweg 9 (24-06-2002)
* T. van den Brink, vergroten woning, Konijnenwal 10 (24-06-2002)
* Latenstein Holding BV, bouwen bedrijfsgebouw, Latensteinse Middenweg 2 (24-06-2002)

* H. van Saane, bouwen garage/berging, Burg. Meslaan 7 (24-06-2002)
* J.M. Ebben, vergroten woning, Drumptselaan 87 (24-06-2002)
* NS Railinfrabeheer BV, plaatsen 2 tijdelijke portacabins voor een periode van max. 1 jaar, Rijksweg A 1 ongenummerd (24-06-2002)
* Fa. De Rooy van Lambalgen, plaatsen mestsilo, Zennewijnenseweg 27 (24-06-2002)

* J.B. Jägers, vergroten woning en bouwen carport, Drumptselaan 83 (26-06-2002)

* A. van Ballegooyen, uitbreiden woonhuis, Heiligestraat 58 (26-06-2002)

Gewijzigde verleende bouwvergunningen

* Zuiveringsschap Rivierenland, renovatie/vergroten waterzuiveringscomplex, Simon Stevinstraat 2 (26-06-2002)
* P. Lohken, bouwen berging, Nachtegaallaan 31 (26-06-2002)
Positieve beschikking bouwmeldingen

* J. Straver, plaatsen tuinhuis, Kromme Steeg 12 Kapel-Avezaath (24-06-2002)

* J. van Zetten, vergroten woonkamer, Scheeringlaan 10 (24-06-2002)
* M. van Kempen, plaatsen tuinhuisje, De Nes 26 (24-06-2002)
* J.D. van Vulpen, plaatsen berging, Morel 9 (24-06-2002)
Positieve beschikking sloopmelding

* SCW, verwijderen asbest golfplaten van schuur, Weth. van Ooijenweg 13 Wadenoijen (26-06- 2002)

Deze besluiten liggen zes weken, ingaande op de dag na de bij de vergunning vermelde verzenddatum, ter inzage bij de balie Bouwen en Wonen. U kunt de besluiten inzien van 9.00 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 16.00 uur. Een ieder wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan gedurende deze termijn, tegen dit besluit een bezwaarschrift bij burgemeester en wethouders indienen. Zie verder in de rubriek `Bezwaarschrift'.

Partiele herziening van het streekplan Gelderland 1996 inzake Tiel-Passewaaij
Het College van Burgemeester en wethouders van de gemeente Tiel maakt bekend dat Provin ciale Staten van Gelderland op 19 juni 2002 hebben besloten tot vaststelling van de partiële herziening van het streekplan Gelderland 1996 inzake Tiel-Passewaaij. Met deze herziening wordt beoogd de aanleg van een tweede hoofdontsluitingsweg mogelijk te maken aan de noordwestzijde van de (bijna voltooide) woonwijk Passewaaij.
Tevens voorziet deze streekplanherziening erin dat het gebied tussen de aan te leggen weg en de woonwijk/de spoorlijn een stedelijke identiteit en invulling krijgt.

Terinzagelegging
De vastgestelde streekplanherziening ligt vanaf 5 juli 2002 gedurende zes weken ter inzage:

* in de bibliotheek van het Huis der Provincie, Markt 9 te Arnhem; de bibliotheek is geopend van maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 16.30 uur;

* in het gemeentehuis van Tiel (bij Publieksvoorlichting), Achterweg 2, geopend van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 16.00 uur;
* in de Openbare bibliotheek, Kloosterstraat 3 in Tiel, geopend op maandag, dinsdag, donder dag en vrijdag van 14.00 tot 20.00 uur, op woensdag van 11.00 tot 17.30 uur en op zaterdag van 11.00 tot 14.00 uur.

Informatie
Voor nadere informatie kan contact worden opgenomen met de heer E. Waterval telefoon: 026 - 359 97 95 en/of de heer H. Kimmels telefoon: 026 - 359 98 06.

Vrijstelling ex artikel 17 van de wet op de ruimtelijke ordening Burgemeester en wethouders van Tiel maken bekend dat zij voornemens zijn ex artikel 17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling te verlenen van de voorwaarden en bepalingen van het ter plaatse geldende bestemmingsplan. Het betreft de volgende zaken:
* Leen Bakker B.V. voor het uitvoeren van detailhandelsactiviteiten in het pand Spoorstraat 13 voor de duur van een half jaar;
* D. van Beusichem, voor het plaatsen van een kantoorunit/schaftgelegenheid aan de Krommesteeg in Kapel-Avezaath voor de duur van drie jaar;

* plaatsing van drie noodlokalen voor het basisonderwijs, Koerierspad 5a in Passewaaij voor de duur van maximaal twee jaar.

De aanvragen liggen vanaf maandag 8 juli 2002, gedurende twee weken ter inzage bij Publieksvoorlichting (Achterweg 2) en bij de Openbare Bibliotheek (Kloosterstraat 3). Gedurende de termijn van terinzage ligging kan een ieder schriftelijk zijn zienswijzen omtrent de aanvragen kenbaar maken .

Vergunningen/ontheffingen

Verleende vergunningen

* de exploitanten van café De Twee Bazen, Tolhuisstraat 12, voor het organiseren van een popquiz met live muziek op 13 juli 2002 vanaf 20.00 uur tot 23.00 uur in een, voor het verkeer af te sluiten, gedeelte van de Tolhuisstraat. (verzenddatum: 1 juli 2002).
* Elise, Debora en Sarie, voor het houden van een straatfeest op de Praam op 20 juli 2002 van 17.00 uur tot 22.00 uur (verzenddatum: 27 juni 2002).

* Gemeente Tiel, voor het houden van het `Sta-Stil-Spektakel' op de donderdagavonden van 22 augustus 2002 tot en met 5 september 2002 op diverse lokaties in de binnenstad voor onderstaande activiteiten:

+ een optreden van La Musagetes Delos, beeldend theater, in een tent op 22 augustus 2002 op de (Groen)Markt;
+ een optreden van Lejo, handtheater, op 22 augustus 2002 op de promenade;

+ een theatervoorstelling door Zarco Polo in een tent op de Groenmarkt op 29 augustus 2002;

+ een dixielandorkest en slapsticks op 29 augustus 2002 op de promenade;

+ een theateract van Gajes op 5 september 2002 op de promenade;
+ een dweilorkest, Burengerucht, op 5 september 2002 op de promenade (verzenddatum: 27 juni 2002).
* Ziekenhuis Rivierenland Tiel, voor het houden van een feest met life-muziek in een tent op 5 september 2002 van 16.00 uur tot 23.00 uur op het terrein van het ziekenhuis, President Kennedylaan
1 in Tiel (verzenddatum: 28 juni 2002).

In het belang van de openbare orde en veiligheid en ter voorkoming of beperking van overlast zijn aan de vergunningen voorschriften verbonden. Om de overlast voor de woonomgeving te beperken wordt het gebruik van geluidsapparatuur in de openlucht tot uiterlijk 24.00 uur toegestaan.
Alle op deze onderwerpen betrekking hebbende stukken liggen ter inzage bij Publieksvoorlich ting. Een ieder wiens belang rechtstreeks bij het besluit is betrokken kan ingevolge de Algemene wet bestuursrecht gedurende zes weken, gerekend vanaf de dag na de achter de vergun ningen vermelde verzenddatum bezwaar maken door het indienen van een bezwaarschrift bij het college van burgemeester en wethouders of de burgemeester. Zie verder de rubriek `Bezwaarschrift'.

Verkeer

Verkeersmaatregelen in de Hennepe, de Schepenbuurt, Groenendaal en de Klooster buurt in het kader van het startprogramma Duurzaam Veilig In het kader van het landelijk Startprogramma Duurzaam Veilig hebben burgemeester en wethouders op 25 juni 2002 besloten tot:
1. vaststelling van een zonaal toe te passen maximumsnelheid van 30 km./uur op alle wegen en weggedeelten, gelegen binnen de wijken De Hennepe, de Schepenbuurt-Groenendaal en de Kloosterbuurt, door plaatsing van borden A1 van Bijlage I, behorende bij het RVV 1990, welke maximumsnelheid infrastructureel wordt ondersteund door de navolgende maatregelen:
a. fysieke poorten (met verkeersdrempels) ter hoogte van de aansluitingen op de Laan van Westroijen bij de Sportparklaan, De Schouw en De Hennepe (twee maal); b. zachte poorten (zonder verkeersdrempels maar met witte strepen dwars op de weg) ter hoogte van de
aansluitingen op de Predikbroedersweg bij de Priorlaan en de Kloosterhof;
c. verscherping en accentuering van de bocht De Schouw - De Pleijt;
d. plaatsing bord conform model L08 van bijlage I, behorende bij het RVV 1990, in De Praam
(verkeersbord: doodlopende weg);
e. twee verkeersdrempels in De Schouw;
f. twee verkeersdrempels in De Praam;
g. een looppad in De Hennepe in de buurt van de Doode Linge.
2. het aangeven van het besluit ad I. en het daarbij behorende bebordingsplan op de hierbij behorende en als zodanig gewaarmerkte plattegrondtekening, nummer 2000-124-W;
3. het toezenden van een afschrift van dit besluit aan de chef van het Korps Regiopolitie Gelderland-Zuid, District De Waarden.

Inzagetermijn
Dit besluit en de daarop betrekking hebbende gegevens en bescheiden liggen gedurende een termijn van zes weken (ingaande op de dag na deze bekendmaking) van 09.00 uur tot 16.00 uur ter inzage bij Publieksvoorlichting.

Bezwaarmogelijkheid
Op grond van artikel 3:45 van de Algemene wet bestuursrecht wijzen wij belanghebbenden op de mogelijkheid tegen dit besluit binnen zes weken (ingaande op de dag na deze bekendma king) bezwaar te maken bij het college van burgemeester en wethouders van Tiel.

Hierbij wordt nadrukkelijk gewezen op het feit dat slechts bezwaar kan worden gemaakt tegen het besluit tot instelling van het zonaal toepassen van de maximumsnelheid van 30 km./uur op de bovenvermelde wegen en weggedeelten. Tegen de onder a. tot en met g. vermelde onder steunende maatregelen is wettelijk gezien geen bezwaar mogelijk. Zie verder in de rubriek `Bezwaarschrift'.

Oliemolenwal
Vanwege bouwwerkzaamheden wordt de Oliemolenwal gesloten voor bestuurders op:

* maandag 8 juli 2002 van 12.00 uur tot 17.00 uur,
* woensdag 10 juli 2002 van 07.00 uur tot 17.00 uur,
* donderdag 11 juli 2002 van 07.00 uur tot 12.00 uur.
De Perserij
Vanwege een straatfeest wordt op zaterdag 13 juli 2002 vanaf 17.00 uur tot 01.00 uur de Perserij gesloten voor voertuigen.

Stekelbaars
De Stekelbaars wordt vanwege een straatfeest op zaterdag 13 juli 2002 van 15.00 uur tot 01.00 uur gesloten voor voertuigen.

Burgemeester Stolklaan
Op zaterdag 6 juli 2002 vanaf 15.00 uur tot 02.00 uur wordt een gedeelte van de Burgemeester
Stolklaan gesloten voor voertuigen. Het betreft het gedeelte gelegen tussen de President Kennedylaan en de Dr. Ter Braaklaan.

Wadensteinlaan
De Wadensteinlaan wordt vanwege een buurtfeest op zaterdag 13 juli 2002 vanaf 16.00 uur tot 01.00 uur gesloten voor voertuigen. Het betreft het doodlopende gedeelte tot aan de splitsing met de Wijenburghlaan.

Zoelensestraat
Vanwege festiviteiten in manege `de Roskam' wordt op zaterdag 13 juli 2002 van 07.00 uur tot 17.00 uur een tijdelijk parkeerverbod ingesteld aan de noordzijde van de Zoelensestraat, het gedeelte gelegen tussen de Provincialeweg N834 en de Daver.

Bezwaarschrift

Wanneer uw belang rechtstreeks is betrokken bij een vergunning/melding, kunt u tijdens de inzagetermijn van de betreffende vergunning/melding een bezwaarschrift indienen. Een bezwaarschrift kunt u indienen bij burgemeester en wethouders, tenzij bij de vergunning/melding anders is vermeld.

Het postadres voor uw bezwaarschrift is: postbus 6325, 4000 HH Tiel.

Een bezwaarschrift moet ondertekend zijn en in ieder geval de volgende gegevens bevatten:

* naam en adres (inclusief postcode) van de indiener;
* de datum;

* een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;
* de motieven van het bezwaar;

* de handtekening.

Een bezwaarschrift gesteld in een vreemde taal dient voorzien te zijn van een vertaling. Het ontbreken van deze gegevens kan tot niet ontvankelijkheid van het bezwaarschrift leiden.

Voorlopige voorziening
Als u vindt dat uw belangen spoedeisend zijn, kunt u bij de President van de rechtbank te Arnhem een verzoek om een voorlopige voorziening indienen. Een dergelijk verzoek, gericht aan de president, kan pas worden ingediend nadat bezwaar is gemaakt. Dit verzoek moet dezelfde gegevens bevatten als het bezwaarschrift. Voor de behandeling van een dergelijk verzoek wordt griffierecht geheven. Het postadres is : Arrondissementsrechtbank Arnhem, sector bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.

Deel: ' Openbare bekendmakingen gemeente Tiel 05-07-2002 '
Lees ook