Gemeente Tiel


Openbare mededelingen 8 mei 2002

Bouwen

Aangevraagde bouwvergunningen

* H.J.G. Kusters, bouwen berging, Hoveniersweg 107 (01-05-2002)
* J.M. Reuser, plaatsen dakkapel, Jan Vermeerstraat 10 (29-04-2002)
* R.E. Guitjens, plaatsen dakkapel, Jan Vermeerstraat 12 (26-04-2002)

* L.K.V. B.V., veranderen verdiepingsvloeren, Spoorstraat 13 (29-04-2002)

* Oostendorp Apparatenbouw, veranderen bedrijfspand, Voor de Kijkuit
1 (01-05-2002)


Rectificatie publicatie 2mei 2002

* J.B. Jägers, vergroten woning en bouwen carport, Drumptselaan 83 (24-04-2002)

De publicatie van aangevraagde bouwvergunningen heeft slechts een informerend karakter. Tegen een aangevraagde bouwvergunning kan geen bezwaarschrift worden ingediend. Dat kan pas als de vergunning is verleend.

Verleende bouwvergunningen

* SVT, aanpassen gevels, Tolhuisstraat 37-39 (02-05-2002)
* Lotus Chinees-Japans Restaurant, veranderen luifel, Westluidensestraat 49 (02-05-2002)

* Zorgboederij Thedingsweert, bouwen veldschuur, Thedingsweert 25 Kerk- Avezaath (02-05- 2002)

* G. Vernooy Containers B.V., tijdelijk plaatsen kantoorgebouw, Kellensedwarsweg 9 (02-05- 2002)

* Gemeente Tiel, veranderen kantoorgebouw, Nieuwe Tielseweg 112a (02-05-2002)

* R. van Dee, vergroten woning, Notarisappel 188 (02-05-2002)
Positieve beschikking bouwmelding

* A. Verbeek, aanbouwen keuken, Hoveniersweg 82 (02-05-2002)
Deze besluiten liggen zes weken, ingaande op de dag na de bij de vergunning vermelde verzenddatum, ter inzage bij de balie Bouwen en Wonen. U kunt de besluiten inzien van 9.00 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 16.00 uur. Een ieder wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan gedurende deze termijn, tegen dit besluit een bezwaarschrift bij burgemeester en wethouders indienen. Zie verder in de rubriek `Bezwaarschrift'.

Vrijstellingsprocedure

* B. Staal voor het verbouwen van een woning op het perceel H. Scheepstrastraat 3 in Tiel (registratienummer 02064, bestemmingsplan `Rauwenhof A 1983').

Bovengenoemde melding is in strijd met de bebouwingsvoorschriften van het ter plaatse geldende bestemmingsplan. Het college is echter voornemens om, met toepassing van artikel 19 derde lid van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, vrijstelling van de betreffende voorschrif ten te verlenen.

Alvorens hiertoe over te gaan ligt het bouwplan vanaf maandag 13 mei tot en met vrijdag 31 mei a.s. ter inzage bij de balie Bouwen en Wonen om iedere belanghebbende in de gelegen heid te stellen kennis te nemen van het bouwplan en om zijn/haar zienswijze omtrent dit voornemen schriftelijk (Postbus 6325, 4000 HH Tiel), dan wel mondeling kenbaar te maken. Indien u de zienswijze mondeling naar voren wilt brengen kunt u contact opnemen met de heer van de Bovenkamp, afdeling Bouwen en Milieu, telefoon 0344-63 71 26.

Vergunningen/ontheffingen

Verleende vergunningen

* Stichting Scouting Phoenix Tiel voor het organiseren van de Nationale Caber Games van 14 tot en met 16 juni 2002 op het scouting terrein bij de Hennepe (verzenddatum: 2 mei 2002).
* De heer H.J. van Tintelen voor het houden van een barbecue-feest op de Vogelwikke op 29 juni 2002 van 20.00 tot 01.00 uur en het daarbij ten gehore brengen van levende muziek van 20.00 tot 24.00 uur. De Vogelwikke wordt op 29 juni 2002 van 16.00 tot 01.00 uur gesloten voor voertuigen (verzenddatum: 2 mei 2002).
* Stichting Medische Noodhulp Dieren voor het plaatsen van een informatiestand op de Groenmarkt van 20 tot en met 24 mei 2002 en van 8 juli tot en met 12 juli 2002 (verzendda tum: 2 mei 2002).
* Evangelie Centrum voor het organiseren van een openlucht-activiteit met een christelijk karakter, waaronder muziek, zang, drama en mime op de Groenmarkt op 20 juli 2002 van 12.00 tot 17.00 uur (verzenddatum: 3 mei 2002).

Alle op deze onderwerpen betrekking hebbende stukken liggen ter inzage bij Publieksvoorlich ting. Een ieder wiens belang rechtstreeks bij het besluit is betrokken kan ingevolge de Algeme ne wet bestuursrecht gedurende zes weken, gerekend vanaf de dag na de achter de ontheffing vermelde verzenddatum bezwaar maken door het indienen van een bezwaarschrift bij het college van burgemeester en wethouders. Zie verder de rubriek `Bezwaarschrift'.

Nieuwe terrasvergunningen op grond van nieuw beleid De burgemeester van Tiel heeft eind vorig jaar nieuwe beleidsregels Terrassen vastgesteld. In deze regels is onder meer geregeld waar terrassen mogen worden geplaatst in de binnenstad en onder welke voorwaarden. Bovendien zijn regels opgenomen ten aanzien van het uiterlijk aanzien van het terras, reclame-uitingen op en afmetingen van bijvoorbeeld parasols en schotten. Alle terrasexploitanten in de binnenstad hebben nieuwe vergunningen aangevraagd die zijn getoetst aan deze nieuwe regels. Het terrasseizoen 2002 is aangemerkt als overgangs periode als de bestaande terrassen nog niet voldoen aan de nieuwe regels waar het gaat om het meubilair en dergelijke. In de loop van dit seizoen zal worden beoordeeld of de bestaande terrassen hieraan voldoen. De aanvragen zijn op dit moment uitsluitend beoordeeld op plaats en afmeting van het terras en op vrije doorgang voor voetgangers en hulpverleningsinstanties. De burgemeester heeft vergunning verleend aan:

* V.O.F. Gasterij Flipje voor een terras direct voor het perceel Plein 45 en een vrijliggend terras tussen de bomen ter hoogte van de percelen Plein 47 tot 51 (verzenddatum: 3 mei 2002).
* Mevr. S. L. Verkruysse-Lamandassa 1e Bleekveldstraat 8 voor café de Ambtenaer (verzend datum: 3 mei 2002).

* V.O.F. Het neusje van.... Kerkstraat 5a voor eetcafé Het neusje van....(verzenddatum: 3 mei 2002).

De verleende vergunningen kunnen worden ingezien bij Publieksvoorlichting. Zie verder de rubriek `Bezwaarschrift'.

Verkeer

Oliemolenwal
Door bouwwerkzaamheden wordt de Oliemolenwal gesloten voor alle verkeer op woensdag 8 mei van 07.00 tot 17.00 uur en op maandag 13 mei van 12.00 tot 17.00 uur.

Kruispunt Jhr. P.A. Reuchlinlaan-Akelei
Vanwege de aanleg van een rotonde op het kruispunt Jhr. P.A. Reuchlinlaan-Akelei is tot en met vrijdag 10 mei de kruising gesloten voor bestuurders. Een omleidingsroute wordt met borden aangegeven.

Ambtmanstraat
Door bouwwerkzaamheden wordt tot en met vrijdag 15 juni 2002 in de Ambtmanstraat ter hoogte van de Kerkstraat een gedeelte van de rijbaan afgesloten, al het verkeer kan, hetzij met enige vertraging, doorgang vinden.

Collectes

De volgende organisatie collecteren in de maand mei in de gemeente Tiel:

* Stichting Corsowagen 5 tot en met 11 mei
* Nationaal Fonds Kinderhulp 12 tot en met 18 mei
* Nederlands Astma Fonds 19 tot en met 25 mei
* Prins Bernhard Fonds/Anjerfondsen 26 mei tot en met 1 juni.
Overig

Publicatie kennisgeving festiviteiten
Ingevolge artikel 4.1.3. van de Algemene plaatselijke verordening Tiel, hebben alle houders van inrichtingen die vallen onder het Besluit horeca-, sport- en recreatie-inrichtingen milieubeheer het recht om 4x per kalenderjaar een incidentele festiviteit te houden, waarbij bepaalde voor schriften van dit Besluit niet gelden. Het gaat hier bijvoorbeeld om de maximaal toegestane geluidsniveaus en (en veelal als gevolg daarvan) het verbod op het ten gehore brengen van live-muziek. De houder dient deze festiviteit 2 weken voor aanvang te melden bij burgemeester en wethouders. Zij maken hierbij bekend een dergelijke kennisgeving te hebben ontvangen van:
* Stichting Scouting Phoenix Tiel, voor het ten gehore brengen van mechanisch versterkte of akoestische muziek in het clubgebouw aan de Hennepe, op 14 en 15 juni 2002 tot 00.00 uur, in verband met de activiteiten rondom de Nationale Caber Games.
* Het bestuur van de Tielse Gymnastiekvereniging Hellas voor 21 september a.s. waarbij in het kader van een Dinnershow mechanisch versterkte muziek ten gehore wordt gebracht van 20.00 tot 00.00 uur. Hetzelfde geldt eventueel voor een extra show op 22 september a.s. in de middag.

De burgemeester heeft besloten dat er geen redenen zijn om de gemelde festiviteiten te verbieden. Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na publicatie een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester. Zie verder de rubriek `Bezwaarschrift'.

Studiezaal Archief gesloten
In afwijking van de normale openingstijden zal op 9 en 10 mei en op 7 juni de studiezaal van het Regionaal Archief Rivierenland gesloten zijn.

Stadhuis gesloten
Donderdag 9 en vrijdag 10 mei is het stadhuis gesloten.

Bezwaarschrift

Wanneer uw belang rechtstreeks is betrokken bij een vergunning/melding, kunt u tijdens de inzagetermijn van de betreffende vergunning/melding een bezwaarschrift indienen. Een be zwaarschrift kunt u indienen bij burgemeester en wethouders, tenzij bij de vergunning/melding anders is vermeld.

Het postadres voor uw bezwaarschrift is: postbus 6325, 4000 HH Tiel.

Een bezwaarschrift moet ondertekend zijn en in ieder geval de volgende gegevens bevatten:

* naam en adres (inclusief postcode) van de indiener;
* de datum;

* een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;
* de motieven van het bezwaar;

* de handtekening.

Een bezwaarschrift gesteld in een vreemde taal dient voorzien te zijn van een vertaling. Het ontbreken van deze gegevens kan tot niet ontvankelijkheid van het bezwaarschrift leiden.

Voorlopige voorziening
Als u vindt dat uw belangen spoedeisend zijn, kunt u bij de President van de rechtbank te Arnhem een verzoek om een voorlopige voorziening indienen. Een dergelijk verzoek, gericht aan de president, kan pas worden ingediend nadat bezwaar is gemaakt. Dit verzoek moet dezelfde gegevens bevatten als het bezwaarschrift. Voor de behandeling van een dergelijk verzoek wordt griffierecht geheven. Het postadres is: Arrondissementsrechtbank Arnhem, sector bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.

Deel: ' Openbare bekendmakingen gemeente Tiel 08-05-2002 '
Lees ook