Gemeente Tiel


Openbare mededelingen 18 juli 2002

Bouwen

Aangevraagde bouwvergunningen

* D. Roelofsen, plaatsen paardenschuur, Zoelensestraat 23 (03-07-2002)

* Transportbedrijf van Ziel BV, plaatsen portacabin, Zoelensestraat 19 (05-07-2002)

* J. van Driel, plaatsen vuurwerkkluis, Zoelensestraat 39 (08-07-2002)

* M.J. Zoet, plaatsen garage/berging, Prof. Einthovenlaan 24 (05-07-2002)

* A. Prinsze, bouwen woning, Rijsakkerweg 8 (05-07-2002)
* A. Prinsze, plaatsen garage/berging, Rijsakkerweg 8 (09-07-2002)
* H.C. Reijn, vervangen garage/berging, Lingeweg 37 (09-07-2002)
* Sportvereniging TEC, uitbreiden kleedkamergebouw, Laan van Westroijen 5 (08-07-2002)

* De heer en mevrouw Wouterse, bouwen horeca en appartementen, Plein 16 (05-07-2002)

* Breecom bv, veranderen gevelreclame, Waterstraat 91 (04-07-2002)
* J.J. van Ravenstein, bouwen tuinkamer, Frans Halsstraat 1 (24-04-2002)

De publicatie van aangevraagde bouwvergunningen heeft slechts een informerend karakter. Tegen een aangevraagde bouwvergunning kan geen bezwaarschrift worden ingediend. Dat kan pas als de vergunning is verleend.

Verleende bouwvergunningen

* LKV B.V., vervangen verdiepingsvloeren, Spoorstraat 13 (08-07-2002)

* De Tuinen B.V., veranderen luifel, Waterstraat 70 (08-07-2002)
* E.P. Neger, vergroten woning, Johanna Naberstraat 19 (09-07-2002)
* E.R. Imhof, uitbreiden woning, Laxton 6 (11-07-2002)
* PPG Coatings B.V., vervangen verwijzingsborden, Papesteeg 95 (11-07-2002)

* T. van der Hek, veranderen (bekleden) zijgevel, Gasthuisstraat 92 ((11-07-2002)

* Van Breecom B.V., veranderen gevelreclame, Waterstraat 91 (12-07-2002)

* W. Timmer, plaatsen garage, Haaftenlaan 3 (12-07-2002)
* Sportvereniging TEC, uitbreiden kleedkamergebouw, Laan van Westroyen 5 (12-07-2002)

Positieve beschikking bouwmeldingen

* J. Vermeulen, plaatsen serre, Kijkuit 60a (09-07-2002)
* F. de Boer, vergroten woning, De Hennepe 482 (09-07-2002)
* J.D. Manders, vergroten woning, Dreef 30 Wadenoijen (11-07-2002)
Verleende sloopvergunningen

* S.V.T., slopen separatiewanden, Westluidensestraat 16-18 (08-07-2002)

* St. Waalborg, slopen werklokalen, Boerhavelaan 29 (08-07-2002)
* S.V.T., slopen 18 woningen en garages, Maurikstraat 111-145 (11-07-2002)

Deze besluiten liggen zes weken, ingaande op de dag na de bij de vergunning vermelde verzenddatum, ter inzage bij de balie Bouwen en Wonen. U kunt de besluiten inzien van 9.00 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 16.00 uur. Een ieder wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan gedurende deze termijn, tegen dit besluit een bezwaarschrift bij burgemeester en wethouders indienen. Zie verder in de rubriek `Bezwaarschrift'.

Eindverslag inspraak ontwerp-bestemmingsplan Maurikstraat e.o. Burgemeester en wethouders van Tiel maken op grond van artikel 8 van de Inspraakverordening Tiel 1995 bekend, dat met ingang van 19 juli 2002 gedurende zes weken op het Stadhuis bij Publieksvoorlichting (Achterweg 2) en bij de Openbare Bibliotheek (Kloosterstraat 3) ter inzage ligt het eindverslag van de inspraakprocedure van het bestemmingsplan Maurikstraat en omgeving.
Gedurende deze termijn kunnen inspraakgerechtigden schriftelijk een klacht indienen over de wijze van uitvoering van de inspraakverordening en over de gevoerde
inspraakprocedure, bij Burgemeester en Wethouders, Postbus 6325, 4000 HH Tiel.

Groen

Verleende kap vergunningen

Aan: M.J. de Kleijn
Voor: Twee berken in de Hogeweidseweg 73 in Tiel Verzenddatum:

15 juli 2002

Deze kap vergunningen en bijbehorende gegevens en stukken liggen ter inzage bij Publieksvoorlichting in het stadhuis. De inzagetermijn gaat in vanaf de bij de vergunning vermelde verzenddatum. Degene wiens belang rechtstreeks bij het besluit is betrokken, kan - op grond van de artikelen 3:45 juncto 7:1 van de Algemene Wet Bestuursrecht - binnen zes weken na de bij de kap vergunning vermelde verzenddatum, een bezwaarschrift indienen.

Het bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wilt u voorkomen dat de betreffende bomen na afloop van de hierboven genoemde termijn gekapt worden, dan dient u de President van de sector Bestuursrechts van de arrondissementsrechtbank in Arnhem te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Zie verder in de rubriek `Bezwaarschrift'.

Vergunningen/ontheffingen

Verleende vergunning

* Mevr. M. Verwey, voor het organiseren van een straatfeest in de Sterappel op 21 juli 2002
(verzenddatum: 11 juli 2002).

Om de overlast voor de woonomgeving te beperken wordt het gebruik van geluidsapparatuur in de openlucht tot uiterlijk 24.00 uur toegestaan. Alle op dit onderwerp betrekking hebbende stukken liggen ter inzage bij Publieksvoorlichting. Een ieder wiens belang rechtstreeks bij het besluit is betrokken kan ingevolge de Algemene wet bestuursrecht gedurende zes weken, gerekend vanaf de dag na de achter de vergunning vermelde verzenddatum bezwaar maken door het indienen van een bezwaarschrift bij het college van burgemeester en wethouders. Zie verder de rubriek `Bezwaarschrift'.

Nieuwe terrasvergunningen op grond van nieuw beleid De burgemeester van Tiel heeft eind vorig jaar nieuwe beleidsregels Terrassen vastgesteld. In deze regels is onder meer geregeld waar terrassen mogen worden geplaatst in de binnenstad en onder welke voorwaarden. Bovendien zijn regels opgenomen ten aanzien van het uiterlijk aanzien van het terras, reclame-uitingen op en afmetingen van bijvoorbeeld parasols en schotten. Alle terrasexploitanten in de binnenstad hebben nieuwe vergunningen aangevraagd die zijn getoetst aan deze nieuwe regels. Het terrasseizoen 2002 is aangemerkt als overgangs periode als de bestaande terrassen nog niet voldoen aan de nieuwe regels waar het gaat om het meubilair en dergelijke. In de loop van dit seizoen zal worden beoordeeld of de bestaande terrassen hieraan voldoen. De aanvragen zijn op dit moment uitsluitend beoordeeld op plaats en afmeting van het terras en op vrije doorgang voor voetgangers en hulpverleningsinstanties. De burgemeester heeft vergunning verleend aan:

* Lunchroom De Betuwe/ Maison Hekor B.V., voor het terras direct voor Markt 2, zowel aan de zijde van de Markt als aan de zijde van de Voorstad (verzenddatum: 11 juli 2002);
* Croissanterie Merlijn, voor het terras direct voor Hoogeindsestraat 6 (verzenddatum: 12 juli 2002);
* Banketbakkerij Roel Schroot, voor het terras naast Waterstraat 101 aan de zijde van het Hoogeinde (verzenddatum: 12 juli 2002);
* Konditorei Hobé, voor het terras direct voor Varkensmarkt 1 (verzenddatum: 15 juli 2002).

De verleende vergunningen kunnen worden ingezien bij Publieksvoorlichting. Zie verder de rubriek `Bezwaarschrift'.

Verkeer

Bevrijdingslaan en Vinkenstraat
Vanwege rioolwerkzaamheden wordt vanaf dinsdag 23 juli 2002, 07.00 uur tot en met donder dag 25 juli 2002, 17.00 uur de Vinkenstraat geheel en de Bevrijdingslaan voor het gedeelte gelegen tussen de Hogestraat en de Hilversumstraat gesloten voor bestuurders. Het kruispunt Bevrijdingslaan/Hogestraat/Vinkenstraat zal vrij blijven voor het verkeer zodat het verkeer op de Hogestraat doorgang kan vinden. Een omleidingsroute wordt met verkeersborden aangegeven.

De Praam
Zaterdag 20 juli 2002 wordt vanwege en straatfeest de Praam ter hoogte van nummer 19 tot en met nummer 51 van 16.30 uur tot 22.30 uur gesloten voor bestuurders.

Sterappel
Vanwege een straatfeest wordt zondag 21 juli 2002 de Sterappel gesloten voor bestuurders van 14.00 uur tot 00.30 uur.

Overig

Publieksvoorlichting
Van 19 juli tot en met 16 augustus 2002 zal het onderdeel Publieksvoorlichting uitsluitend van maandag tot en met donderdag van 9.00 uur tot 16.00 uur geopend zijn.

Bezwaarschrift

Wanneer uw belang rechtstreeks is betrokken bij een vergunning/melding, kunt u tijdens de inzagetermijn van de betreffende vergunning/melding een bezwaarschrift indienen. Een be zwaarschrift kunt u indienen bij burgemeester en wethouders, tenzij bij de vergunning/melding anders is vermeld.

Het postadres voor uw bezwaarschrift is: postbus 6325, 4000 HH Tiel.

Een bezwaarschrift moet ondertekend zijn en in ieder geval de volgende gegevens bevatten:

* naam en adres (inclusief postcode) van de indiener;
* de datum;

* een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;
* de motieven van het bezwaar;

* de handtekening.

Een bezwaarschrift gesteld in een vreemde taal dient voorzien te zijn van een vertaling. Het ontbreken van deze gegevens kan tot niet ontvankelijkheid van het bezwaarschrift leiden.

Voorlopige voorziening
Als u vindt dat uw belangen spoedeisend zijn, kunt u bij de President van de rechtbank te Arnhem een verzoek om een voorlopige voorziening indienen. Een dergelijk verzoek, gericht aan de president, kan pas worden ingediend nadat bezwaar is gemaakt. Dit verzoek moet dezelfde gegevens bevatten als het bezwaarschrift. Voor de behandeling van een dergelijk verzoek wordt griffierecht geheven. Het postadres is : Arrondissementsrechtbank Arnhem, sector bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.

Deel: ' Openbare bekendmakingen gemeente Tiel 18-07-2002 '
Lees ook