Gemeente Tiel


Openbare mededelingen 27 juni 2002

Bouwen

Aangevraagde bouwvergunning

* Gemeente Tiel, vervangen brug, Rivierenlandlaan 2 (20-06-2002)
De publicatie van aangevraagde bouwvergunningen heeft slechts een informerend karakter. Tegen een aangevraagde bouwvergunning kan geen bezwaarschrift worden ingediend. Dat kan pas als de vergunning is verleend.

Verleende bouwvergunningen

* A. Kloosterziel, plaatsen dakkapel, Johanna Naberstraat 1 (17-06-2002)

* A. Kloosterziel, vergroten garage/berging, Johanna Naberstraat 1 (17-06-2002)

* Grolsche Bierbrouwerij Nederland, plaatsen reclame, Kleibergsestraat 6 (17-06-2002)

* C.W. Kieviet, vergroten woning, Bakkerstraat 11 (17-06-2002)
* B. Staal, vergroten woning, H. Scheepstrastraat 3 (17-06-2002)
* W.J. Budding, plaatsen dakkapel, F.J. Ebbensstraat 84 (17-06-2002)
* J. Verhoeks, plaatsen tuinhuisje, Kruisdistel 18 (17-06-2002)
* J. Straver, vergroten woning, Kromme Steeg 12 Kapel-Avezaath (17-06-2002)

* W. Brouwers, bouwen garage/berging, Nieuwe Tielseweg 26 (18-06-2002)

* P. Lagerweij, bouwen schuur, Adamsweg 42 (18-06-2002)
* H.L.J. Jonas, bouwen schuur, Adamsweg 40 (18-06-2002)
* W. Reuvers, herstellen garage/berging, Visserstraat 12 (18-06-2002)

* A.C.I.B.V., veranderen bedrijfsgebouw, Polderweg 13 (18-06-2002)
* Zegers Projecten B.V., bouwen bedrijfsgebouw, Newtonstraat 15 (18-06-2002)

* S.J.P. Schoots, plaatsen tuinhuis, Rembrandtstraat 36 (18-06-2002)
* M. Gans, vergroten woonkamer, Burg. Stolklaan 25 (18-06-2002)
* J.J. Arends, vernieuwen serre, Stationsstraat 37 (18-06-2002)
* D.J. van den Berg, vergroten woning/bouwen berging, Rozenstraat 14 (18-06-2002)

* Gemeente Tiel, verbouwen kantoorpand, Achterweg 2 (18-06-2002)
Positieve beschikkingen bouwmeldingen

* P.J. van Baal, plaatsen tuinhuisje, Dijkmanzoet 55 (18-06-2002)
* P. Wagter, plaatsen schuur, Twaalf Apostelen 36 (18-06-2002)
* A.M.H.M. Wouterse, plaatsen tuinhuisje, Paulus Potterstraat 22 (18-06-2002)

Deze besluiten liggen zes weken, ingaande op de dag na de bij de vergunning vermelde verzenddatum, ter inzage bij de balie Bouwen en Wonen. U kunt de besluiten inzien van 9.00 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 16.00 uur. Een ieder wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan gedurende deze termijn, tegen dit besluit een bezwaarschrift bij burgemeester en wethouders indienen. Zie verder in de rubriek `Bezwaarschrift'.

Vrijstellingsprocedures

* D.H. van de Kop, voor het bouwen van een paardenschuur/dierenverblijf, Zoelense straat 38 in Kapel-Avezaath, (registratienummer VG2002146, bestemmingsplan `Buitengebied 1983, bestemming: agrarisch
gebied/overgangsbepaling').

* W.C. du Fossee voor het plaatsen van een hekwerk, Rembrandtstraat 44 in Tiel.
(registratienummer VG2002189, bestemmingsplan `Rauwenhof 1979, bestemming: volkstuinen').

Bovengenoemde meldingen zijn in strijd met de bebouwingsvoorschriften van het ter plaatse geldende bestemmingsplan. Het college is echter voornemens om, met toepassing van artikel 19 derde lid van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, vrijstelling van de betreffende voorschrif ten te verlenen.

Alvorens hiertoe over te gaan liggen de bouwplannen vanaf vrijdag 28 juni tot en met donder dag 25 juli a.s. ter inzage bij het loket Bouwen en Wonen om iedere belanghebbende in de gelegenheid te stellen kennis te nemen van de bouwplannen en om zijn/haar zienswijze om trent deze voornemens schriftelijk (Postbus 6325, 4000 HH Tiel), dan wel mondeling kenbaar te maken. Indien u de zienswijze mondeling naar voren wilt brengen kunt u voor Zoelensestraat 38 contact opnemen met de heer P. Salet, afdeling Bouwen en Milieu, telefoon 0344-63 71 25 en voor Rembrandtstraat 44 met de heer R. Pennekamp, telefoon 0344 - 63 71 83.

* Gemeente Tiel voor het plaatsen van een Jongeren Ontmoetings Plaats, Dr. J.M. den Uyllaan ongenummerd in Tiel, (registratienummer VG2002275, bestemmingsplan `Passewaay-Zuid, bestemming buffergroen').

Bovengenoemde melding is in strijd met de bebouwingsvoorschriften van het ter plaatse geldende bestemmingsplan. Het college is echter voornemens om, met toepassing van artikel 19 derde lid van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, vrijstelling van de betreffende voorschriften te verlenen.

Alvorens hiertoe over te gaan ligt het bouwplan vanaf vrijdag 28 juni tot en met donderdag 26 juli a.s. ter inzage bij het loket Bouwen en Wonen om iedere belanghebbende in de gelegen heid te stellen kennis te nemen van het bouwplan en om zijn/haar zienswijze omtrent dit voornemen schriftelijk (Postbus 6325, 4000 HH Tiel), dan wel mondeling kenbaar te maken. Indien u de zienswijze mondeling naar voren wilt brengen kunt u contact opnemen met de heer P. Salet, afdeling Bouwen en Milieu, telefoon 0344-63 71 25.

Vergunningen/Ontheffingen

Verleende vergunningen

* Projectorganisatie Betuweroute in Tiel voor het maken van een tweetal tijdelijke in-/uit- ritten naar de Grotebrugse Grintweg nabij het nieuw te bouwen viaduct (verzenddatum: 18 juni 2002).
* Stichting Zorgcentra Rivierenland voor het organiseren van een Pasar Malam op 29 juni 2002 op het terrein van verpleeghuis Vrijthof in Tiel (verzenddatum: 18 juni 2002).
* Mevrouw M. Zuurendonk, voor het organiseren van een straatfeest in de Burg. Stolklaan op 6 juli 2002 (verzenddatum: 21 juni 2002).
* De heer H. De Kruif, voor het organiseren van een straatfeest op de Perserij op 13 juli 2002 (verzenddatum: 21 juni 2002).
* De heer T. van Aalst, voor het organiseren van een buurtfeest in de Wadensteinlaan op 13 juli 2002 (verzenddatum: 21 juni 2002).
* De heer R. Hermse, voor het organiseren van een straatfeest in de Wadensteinlaan op 31 augustus 2002 (verzenddatum: 21 juni 2002).

In het belang van de openbare orde en veiligheid en ter voorkoming of beperking van overlast zijn aan de vergunningen voorschriften verbonden. Om de overlast voor de woonomgeving te beperken wordt het gebruik van geluidsapparatuur in de openlucht tot uiterlijk 24.00 uur toege staan.
Alle op deze onderwerpen betrekking hebbende stukken liggen ter inzage bij de afdeling Publieksvoorlichting. Een ieder wiens belang rechtstreeks bij het besluit is betrokken kan ingevolge de Algemene wet bestuursrecht gedurende zes weken, gerekend vanaf de dag na de achter de vergunningen vermelde verzenddatum bezwaar maken door het indienen van een bezwaarschrift bij het college van burgemeester en wethouders of de burgemeester.
Zie verder de rubriek `Bezwaarschrift'.

Verkeer

Besluit wijziging bebouwde kom(grens)
Burgemeester en wethouders van Tiel, maken bekend dat zij hebben besloten:

1. de besluiten waarin de huidige bebouwde kom grens van de gemeente Tiel, (kernen Tiel, Kapel-Avezaath en Wadenoijen) op basis van de Wegenverkeerswet 1994 is vastgelegd, in te trekken;
2. dat de grens van de bebouwde kom van de gemeente Tiel (kernen Tiel, Kapel-Avezaath en Wadenoijen) ingevolge de Wegenverkeerswet 1994 wordt herzien en dat daardoor een nieuwe bebouwde kom(grens) ontstaat, zoals is aangegeven op de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte tekening, nr. 2002-013-W.

Ten aanzien van de verlegging van de bebouwde komgrens op het weggedeelte van de Provinciale weg N834 tussen de aansluiting op de Nieuwe Tielseweg-Waardenburglaan en de brug over de Linge, merken wij het volgende op;

dit weggedeelte valt nu nog onder het beheer van de Provincie Gelderland. Nadat de nieuwe hoofdontsluiting van de woonwijk Passewaaij is gerealiseerd en het beheer van het betreffende weggedeelte is overgedragen aan de gemeente Tiel, zal de bebouwde komgrens daadwerkelijk worden verlegd naar de lokatie tussen de brug over de Linge en de huidige afslag Lingeweg.
Vanaf dat moment zal het weggedeelte tussen de nieuwe rotonde ter hoogte van de aansluiting op de Rivierenlandlaan en de aansluiting op de Nieuwe Tielseweg-Waardenburglaan een maximum snelheidslimiet krijgen van 70 km per uur. Tot dat moment zal de huidige verkeerssituatie niet worden veranderd.

Ambtmanstraat
Door bouwwerkzaamheden wordt tot en met vrijdag 28 juni 2002 in de Ambtmanstraat ter hoogte van de Kerkstraat een gedeelte van de rijbaan afgesloten, al het verkeer kan, hetzij met enige vertraging, doorgang vinden.

Oliemolenwal
Door bouwwerkzaamheden wordt de Oliemolenwal op donderdag 27 juni 2002 van 12.00 uur tot 17.00 uur gesloten voor bestuurders.

Perserij
Vanwege een straatfeest wordt op zaterdag 13 juli 2002 vanaf 17.00 uur tot 01.00 uur de Perserij gesloten voor voertuigen.

Stekelbaars
De Stekelbaars wordt vanwege een straatfeest op zaterdag 13 juli 2002 van 15.00 uur tot 01.00 uur gesloten voor voertuigen.

Burgemeester Stolklaan
Op zaterdag 6 juli 2002 vanaf 15.00 uur tot 02.00 uur wordt een gedeelte van de Burgemeester
Stolklaan gesloten voor voertuigen. Het betreft het gedeelte gelegen tussen de President Kennedylaan tot na de splitsing met de Dr. Ter Braaklaan.

Vogelwikke
Vanwege een barbecue-feest wordt de Vogelwikke op zaterdag 29 juni 2002 van 20.00 uur tot 01.00 uur gesloten voor bestuurders.

Wadensteinlaan
De Wadensteinlaan wordt vanwege een buurtfeest op zaterdag 13 juli 2002 vanaf 16.00 uur tot 01.00 uur gesloten voor voertuigen. Het betreft het doodlopende gedeelte tot aan de splitsing met de Wijenburghlaan.

Collectes

Het Nederlandse Rode Kruis collecteert van 23 tot en met 29 juni in Tiel.

Overig

Overdracht bevoegdheden van raad aan college van burgemeester en wethouders
Burgemeester en wethouders maken bekend, dat de gemeenteraad van Tiel in zijn openbare vergadering van 16 mei 2002 heeft besloten tot overdracht van de bevoegdheden met betrekking tot de parkeerbelastingen, de verkoopstandplaatsenbelasting en de rechten (uitgezonderd de rioolrechten), genoemd in artikel 229 Gemeentewet, zijnde de leges, de marktgelden, de scheepvaartrechten en de lijkbezorgingsrechten. Het college zal de raad informeren over voorgenomen besluiten tot wijziging van de betreffende verordeningen en/of tarieven.
Dit besluit is opgenomen in het Gemeenteblad Tiel 2002 onder nummer
1.07.


Het besluit ligt voor een ieder kosteloos ter inzage bij de afdeling Publieksvoorlichting. Het Gemeenteblad is verkrijgbaar bij de afdeling Bestuur en Communicatie, productgroep Juridische Zaken. Een ieder kan op verzoek, tegen betaling van de verschuldigde leges, een afschrift verkrijgen van dit besluit.

Communicatie en Publieksvoorlichting gesloten
Vanwege een studiedag is het onderdeel Communicatie inclusief Publieksvoorlichting van de gemeente Tiel maandag 1 juli 2002 de hele dag gesloten.

Wet Voorziening Gehandicapten gesloten
Woensdag 3 juli 2002 is vanwege een cursus de productgroep Wet Voorziening Gehandicap ten (WVG) gesloten; er is die dag geen telefonisch spreekuur.

Bezwaarschrift

Wanneer uw belang rechtstreeks is betrokken bij een vergunning/melding, kunt u tijdens de inzagetermijn van de betreffende vergunning/melding een bezwaarschrift indienen. Een be zwaarschrift kunt u indienen bij burgemeester en wethouders, tenzij bij de vergunning/melding anders is vermeld.

Het postadres voor uw bezwaarschrift is: postbus 6325, 4000 HH Tiel.

Een bezwaarschrift moet ondertekend zijn en in ieder geval de volgende gegevens bevatten:

* naam en adres (inclusief postcode) van de indiener;
* de datum;

* een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;
* de motieven van het bezwaar;

* de handtekening.

Een bezwaarschrift gesteld in een vreemde taal dient voorzien te zijn van een vertaling. Het ontbreken van deze gegevens kan tot niet ontvankelijkheid van het bezwaarschrift leiden.

Voorlopige voorziening
Als u vindt dat uw belangen spoedeisend zijn, kunt u bij de President van de rechtbank te Arnhem een verzoek om een voorlopige voorziening indienen. Een dergelijk verzoek, gericht aan de president, kan pas worden ingediend nadat bezwaar is gemaakt. Dit verzoek moet dezelfde gegevens bevatten als het bezwaarschrift. Voor de behandeling van een dergelijk verzoek wordt griffierecht geheven. Het postadres is : Arrondissementsrechtbank Arnhem, sector bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.

Deel: ' Openbare bekendmakingen gemeente Tiel 27-06-2002 '
Lees ook