Gemeente Tiel


Openbare mededelingen 30 mei 2002

Bouwen

Aangevraagde bouwvergunningen

* B. Augustinus, plaatsen opslagloods, De Eng 35 (07-05-2002)
* Fam. van Hesteren, plaatsen berging met carport, Grotebrugse Grintweg 156 (21-05-2002)

* M. Wind, verbouwen woonhuis, Hogestraat 11 (17-05-2002)
* Gemeente Tiel, plaatsen 3 noodlokalen, Koerierspad 5a (22-05-2002)
* J. Straver, vergroten woning, Kromme Steeg 12 (22-05-2002)
* Daalderop BV, bouwen bedrijfspand, Lingewei ongenummerd (17-05-2002)

* Stichting Volkshuisvesting Tiel, bouwen 4 kantoorblokken met woningen, Maurikstraat ong enummerd (23-05-2002)
* Stichting Volkshuisvesting Tiel, bouwen overkapte parkeerplaatsen, Maurikstraat 3-109 en Ravenswaaystraat 26-60 (23-05-2002)
* Stichting Volkshuisvesting Tiel, bouwen 66 woningen met parkeerkelder en garages, Maurik straat 111-145 (23-05-2002)
* W.J. van Blokhoven, plaatsen berging/tuinhuis, P. Oosterleestraat 18 (21-05-2002)

* P.P.M. van Haaren, bouwen carport, Vogelwikke 13 (23-05-2002)
De publicatie van aangevraagde bouwvergunningen heeft slechts een informerend karakter. Tegen een aangevraagde bouwvergunning kan geen bezwaarschrift worden ingediend. Dat kan pas als de vergunning is verleend.

Verleende bouwvergunning

* D.Jansen, bouwen garage, Hogestraat 95 (23-05-2002)
Positieve beschikking bouwmelding

* A.J. Ederveen, plaatsen blokhut, Abeelstraat 16 (24-05-2002)
Deze besluiten liggen zes weken, ingaande op de dag na de bij de vergunning vermelde verzenddatum, ter inzage bij de balie Bouwen en Wonen. U kunt de besluiten inzien van 9.00 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 16.00 uur. Een ieder wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan gedurende deze termijn, tegen dit besluit een bezwaarschrift bij burgemeester en wethouders indienen. Zie verder in de rubriek `Bezwaarschrift'.

Groen

Verleende kap vergunning

Aan: Gemeente Tiel
Voor: Eén berk ter hoogte van Begoniastraat 43
Verzenddatum: 22 mei 2002
Deze kap vergunning en bijbehorende gegevens en stukken ligt ter inzage bij Publieksvoorlich ting in het stadhuis. De inzagetermijn gaat in vanaf de bij de vergunning vermelde verzendda tum. Degene wiens belang rechtstreeks bij het besluit is betrokken, kan - op grond van de artikelen 3:45 juncto 7:1 van de Algemene Wet Bestuursrecht - binnen zes weken na de bij de kap vergunning vermelde verzenddatum, een bezwaarschrift indienen.

Het bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wilt u voorkomen dat de betreffende boom na afloop van de hierboven genoemde termijn gekapt wordt, dan dient u de President van de sector Bestuursrechts van de arrondissementsrechtbank te Arnhem te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Zie verder in de rubriek `Bezwaarschrift'.

Milieu

Wet milieubeheer
Bij Publieksvoorlichting ligt ter inzage het definitieve besluit op de aanvraag van:

* ACI B.V.,om een nieuwe de gehele inrichting omvattende vergunning ex artikel 8.1 Wet milieubeheer ten behoeve van een schoonmaak-, reconditionering- en handelsbedrijf op het perceel Polderweg 13 in Tiel.

Vanaf 31 mei 2002 tot 12 juli 2002 kunnen het definitieve besluit en de relevante stukken worden ingezien bij Publieksvoorlichting, Achterweg 2 te Tiel, iedere werkdag van 09.00 tot 16.00 uur, alsmede buiten kantooruren, uitsluitend na telefonische afspraak.

Gedurende deze inzagetermijn kunnen onderstaande personen tegen het besluit in beroep gaan:

* degenen die bedenkingen hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit;

* belanghebbenden, die kunnen aantonen en beargumenteren dat zij niet in staat waren om bedenkingen in te dienen volgens de wettelijke voorschriften;

* degenen die bedenkingen hebben tegen wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp daarvan zijn aangebracht.

Het besluit wordt van kracht op 12 juli 2002, tenzij voor laatstgenoemde datum beroep wordt ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State en om een voorlopige voorziening wordt gevraagd bij de voorzitter van bovengenoemde afdeling. Een beroepschrift moet u richten aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het verzoek om een voorlopige voorziening richt u aan de voorzitter van genoemde Afdeling. Voor nadere inlichtingen kan men zich wenden tot de afdeling Bouwen en Milieu, telefoon:( 0344) 63 72 44.

Monumenten

Aangevraagde vergunningen
Beheersmaatschappij T. en O. B.V., aanvraag op 1 mei 2002 voor het volgens artikel 11 van de Monumentenwet 1988 wijzigen van het monument:

* Koornbeursplein 2,4,3 en 5, de wijziging betreft herstel gevels, daklijsten en stucwerk.

De aanvraag en de bijbehorende stukken liggen vanaf 30 mei 2002 gedurende 2 weken ter inzage bij Publieksvoorlichting.

Noppen RWL Groep B.V., aanvraag op 21 mei 2002 voor het volgens artikel 10 en 11 van de gemeentelijke monumentenverordening wijzigen van het monument:

* Plein 38, de wijziging betreft reconstructie van de voorgevel.
De aanvraag en de bijbehorende stukken liggen vanaf 30 mei 2002 gedurende 4 weken ter inzage bij Publieksvoorlichting.

Eventuele zienswijzen met betrekking tot de aanvragen kunnen binnen de genoemde termijn, naar keuze mondeling of schriftelijk, kenbaar worden gemaakt aan burgemeester en wethou ders van Tiel.

Verleende vergunningen
Voor het wijzigen van de gemeentelijke monumenten:
* Stationsstraat 37, de wijziging betreft het vernieuwen van de serre (verzenddatum: 21 mei 2002).

* Westluidensestraat 36, de wijziging betreft het vergroten van een bestaande doorgang in het interieur (verzenddatum: 23 mei 2002).

De besluiten en de daarop betrekking hebbende gegevens en bescheiden liggen zes weken, ingaande op de dag na de op het besluit vermelde verzenddatum voor een ieder ter inzage bij Publieksvoorlichting. Op grond van artikel 3.45 van de Algemene wet bestuursrecht kan een ieder wiens belang rechtstreeks bij het besluit is betrokken gedurende deze termijn bezwaar tegen dit besluit maken door het indienen van een bezwaarschrift bij de burgemeester en wethouders. Zie verder in de rubriek `Bezwaarschrift'.

Vergunningen/ontheffingen

Verleende vergunningen

* Stichting Evenementen van de Koninklijke Vereniging `Het Tielsch Stedelijk Muziekcorps' voor het organiseren van:


* een Beierse avond op 7 juni 2002 in de feesttent op het parkeerterrein aan de Stationsstraat

* een streetparade in de binnenstad op 8 juni 2002.
* een taptoe op 8 juni 2002 op parkeerterrein aan de Stationsstraat.
* een braderie en vrijmarkt op een gedeelte van de Stationsstraat op 9 juni 2002.

* een kapellenfestival op 9 juni 2002 op het parkeerterrein aan de Stationsstraat. (verzendda tum: 29 mei 2002).

Ter voorkoming of beperking van overlast is aan de vergunning/ontheffing een aantal voorschriften verbonden.
* Stichting Hertogenwijk, voor het organiseren van een wijkfeest met diverse activiteiten op 8 juni 2002 vanaf 10.00 tot 18.00 uur in de Hertogenwijk (verzenddatum: 21 mei 2002).
* VVV Rivierenland voor het organiseren van een fruitfair op 22 juni 2002 vanaf 12.00 uur tot 17.00 uur op de Groenmarkt (verzenddatum: 23 mei 2002).
Circa 18 standhouders zullen op die dag fruit en daaraan gelieerde producten te koop aanbieden.

Alle op deze onderwerpen betrekking hebbende stukken liggen ter inzage bij Publieksvoorlichting. Een ieder wiens belang rechtstreeks bij het besluit is betrokken kan ingevolge de Algemene wet bestuursrecht gedurende zes weken, gerekend vanaf de dag na de achter de vergunning vermelde verzenddatum bezwaar maken door het indienen van een bezwaarschrift bij het college van burgemeester en wethouders. Zie verder de rubriek `Bezwaarschrift'.

Nieuwe terrasvergunningen op grond van nieuw beleid De burgemeester van Tiel heeft eind vorig jaar nieuwe beleidsregels Terrassen vastgesteld. In deze regels is onder meer geregeld waar terrassen mogen worden geplaatst in de binnenstad en onder welke voorwaarden. Bovendien zijn regels opgenomen ten aanzien van het uiterlijk aanzien van het terras, reclame-uitingen op en afmetingen van bijvoorbeeld parasols en schotten. Alle terrasexploitanten in de binnenstad hebben nieuwe vergunningen aangevraagd die zijn getoetst aan deze nieuwe regels. Het terrasseizoen 2002 is aangemerkt als overgangs periode als de bestaande terrassen nog niet voldoen aan de nieuwe regels waar het gaat om het meubilair en dergelijke. In de loop van dit seizoen zal worden beoordeeld of de bestaande terrassen hieraan voldoen. De aanvragen zijn op dit moment uitsluitend beoordeeld op plaats en afmeting van het terras en op vrije doorgang voor voetgangers en hulpverleningsinstanties. De burgemeester heeft vergunning verleend aan:

* Dhr. S.A. Boereboom, voor een terras naast broodjeszaak `De Brug' aan het Burgemeester Hasselmanplein ongenummerd (verzenddatum 22 mei 2002).

* Wijziging van de verleende vergunning d.d. 7 mei 2002 aan Febo Tiel B.V. aan de Hoog eindsestraat 1 vanwege de ruimere mogelijkheden aan de zijde van het Hoogeinde na de reconstructie van de promenade (verzenddatum: 22 mei 2002).

De verleende vergunningen kunnen worden ingezien bij Publieksvoorlichting. Zie verder de rubriek `Bezwaarschrift'.

Verkeer

Ambtmanstraat
Door bouwwerkzaamheden wordt tot en met vrijdag 15 juni 2002 in de Ambtmanstraat ter hoogte van de Kerkstraat een gedeelte van de rijbaan afgesloten, al het verkeer kan, hetzij met enige vertraging, doorgang vinden.

Heiligestraat
Vanwege rioolwerkzaamheden wordt vanaf maandag 10 juni 2002 07.00 uur tot en met woens dag 12 juni 17.00 uur de halve rijbaan in de Heiligestraat gesloten voor bestuurders. Al het verkeer kan, hetzij met enige vertraging, doorgang vinden.

Industrieweg
Van maandag 27 mei tot en met vrijdag 31 mei 2002 vinden asfalteringswerkzaamheden plaats op de Industrieweg ter hoogte van Staartsestraat tot voorbij de Kellenseweg. Er zal een omlei ding in verschillende fasen plaatsvinden, aangegeven met verkeersborden.

Oliemolenwal
Vanwege bouwwerkzaamheden wordt maandag 3 juni 2002 van 12.00 tot 17.00 uur en woens dag 5 juni 2002 van 07.00 tot 17.00 uur de Oliemolenwal gesloten voor bestuurders.

Parkeerterrein Het Taluud
Vanwege een festiviteit wordt van 1 juni 17.00 uur tot 2 juni 06.00 uur 2002 een gedeelte van parkeerterrein Het Taluud (achter de Rabobank in de Stationsstraat) gesloten voor bestuur ders.

Vinkenstraat en Bevrijdingslaan
Door rioolwerkzaamheden wordt vanaf maandag 3 juni 2002 07.00 uur tot en met vrijdag 7 juni 2002 17.00 uur heel de Vinkenstraat en een gedeelte van de Bevrijdingslaan, gelegen tussen de Hogestraat en de Hilversumstraat gesloten voor bestuurders. Het kruispunt Bevrijdingslaan- Hogestraat-Vinkenstraat zal vrij blijven zodat het verkeer op de Hogestraat doorgang kan vinden. Een omleidingsroute wordt aangegeven.

Collectes

De volgende organisaties collecteren in de maand juni in Tiel:
* Prins Bernhard Fonds/Anjerfondsen 26 mei tot en met 1 juni
* Nationaal Epilepsie Fonds/De Macht van het kleine 2 tot en met 6 juni

* Algemene Nederlandse Gehandicapten Organisatie 9 tot en met 15 juni

* Maag Lever Darm Stichting 16 tot en met 22 juni
* Nederlandse Rode Kruis 23 tot en met 29 juni.
Overig

`Bouwen' gesloten
Vanwege een cursus is woensdag 5 juni 2002 de balie Bouwen en Wonen en de produktgroep Bouwen gesloten.

Bestuur en Communicatie gesloten
Donderdag 6 juni 2002 vanaf 12.00 uur is de afdeling Bestuur en Communicatie (inclusief Publieksvoorlichting) vanwege een externe afdelingsbijeenkomst gesloten.

Studiezaal Archief gesloten
In afwijking van de normale openingstijden zal op 7 juni 2002 de studiezaal van het Regionaal Archief Rivierenland gesloten zijn.

Bezwaarschrift

Wanneer uw belang rechtstreeks is betrokken bij een vergunning/melding, kunt u tijdens de inzagetermijn van de betreffende vergunning/melding een bezwaarschrift indienen. Een be zwaarschrift kunt u indienen bij burgemeester en wethouders, tenzij bij de vergunning/melding anders is vermeld.

Het postadres voor uw bezwaarschrift is: postbus 6325, 4000 HH Tiel.

Een bezwaarschrift moet ondertekend zijn en in ieder geval de volgende gegevens bevatten:

* naam en adres (inclusief postcode) van de indiener;
* de datum;

* een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;
* de motieven van het bezwaar;

* de handtekening.

Een bezwaarschrift gesteld in een vreemde taal dient voorzien te zijn van een vertaling. Het ontbreken van deze gegevens kan tot niet ontvankelijkheid van het bezwaarschrift leiden.

Voorlopige voorziening
Als u vindt dat uw belangen spoedeisend zijn, kunt u bij de President van de rechtbank te Arnhem een verzoek om een voorlopige voorziening indienen. Een dergelijk verzoek, gericht aan de president, kan pas worden ingediend nadat bezwaar is gemaakt. Dit verzoek moet dezelfde gegevens bevatten als het bezwaarschrift. Voor de behandeling van een dergelijk verzoek wordt griffierecht geheven. Het postadres is: Arrondissementsrechtbank Arnhem, sector bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.

Betuweroute

Op deze pagina informeert de Projectorganisatie Betuweroute de omwonenden over de aanleg van de Betuweroute in en rondom de gemeente Tiel. Als u na het lezen van deze informatie nog vragen heeft, dan kun u gerust contact opnemen met Kim Assink van de Projectorganisatie Betuweroute, te bereiken op telefoonnummer (0344) 69 85 00.

Heiwerkzaamheden spoorviaduct Industrieweg
De Betuweroute komt in Tiel op gelijke hoogte met de A15 te liggen en loopt onder de Indus trieweg door. Tijdens de bouw van dit spoorviaduct, kan het verkeer gewoon gebruik blijven maken van de Industrieweg. Op maandag 10 juni worden de palen geheid voor de fundering van het spoorviaduct. Deze werkzaamheden duren ongeveer drie weken.

Tunneltje Daver gesloten vanaf maandag 3 juni
Vanaf maandag 3 juni is het tunneltje in de Daver gesloten voor alle verkeer. Oorspronkelijk was de afsluiting gepland medio april. Nu op maandag 3 juni de verkeerslichten bij het kruis punt Industrieweg/Kellenseweg in de definitieve situatie zijn aangesloten, wordt de tunnel in de Daver gesloten.

Deel: ' Openbare bekendmakingen gemeente Tiel 31-05-2002 '
Lees ook