Gemeente Vlieland

Ingekomen
Burgemeester en wethouders van Vlieland maken bekend dat de volgende aanvraag om aanlegvergunning is
ingekomen:
o J.R. Witting, voor het aanleggen van een gesloten oprit en het aanbrengen van een terras op het perceel Dennenlaan 24 (ingekomen 11 februari 2003).
Nadere informatie kunt u verkrijgen bij de afdeling Ruimtelijke Ordening op het gemeentehuis.

Vergunningen
Burgemeester en wethouders van Vlieland maken bekend dat zij een bouwvergunning hebben verleend aan:
o R.M. Lanting, voor het uitbreiden van een zomerwoning op het perceel Vliepark 11.

Burgemeester en wethouders van Vlieland maken bekend dat zij een aanlegvergunning hebben verleend aan:
o F.H. Gehner, voor het aanleggen van een duinwal op het perceel Ankerplaats 4.

Belanghebbenden kunnen tegen bovengenoemde besluiten binnen zes weken na de datum van deze publicatie bij
burgemeester en wethouders van Vlieland schriftelijk gemotiveerde bezwaren indienen (postadres: Postbus 10, 8899 ZN, Vlieland). Informatie kunt u desgewenst verkrijgen bij de afdeling Ruimtelijke Ordening.

Oost-Vlieland, 22 februari 2003
Burgemeester en wethouders van Vlieland
R.D. Van der Mark, burgemeester
Mr. B.P. Oosthoek, secretaris

Aanmelding Habitatrichtlijngebieden
Het kabinet heeft op 14 februari jl. de gebieden bekend gemaakt die bij de Europese Commissie zullen worden aangemeld als habitatgebieden. Op 19 februari 2003 is de openbare procedure gestart voor deze aanmelding. Tijdens deze openbare procedure liggen deze stukken gedurende vier weken ter inzage.
Ook op Vlieland zijn deze stukken gedurende deze periode in te zien en wel bij de afdeling Ruimtelijke Ordening.
Voor eventuele vragen kunt u terecht bij mevrouw B.Verheij (tel. 0562-452719).

Machinale kokkelvisserij
Per 31 januari is het verboden machinaal op kokkels te vissen. Toch bereiken ons berichten dat dit nog steeds (vooral 's nachts) plaatsvindt.
Mocht u dergelijke praktijken waarnemen dan verzoeken wij u hierover direct contact op te nemen met m.s. "Cornelis Bos", telefoon 06-53629978 of de m.s. "Stormvogel"
tel. 06-53629979.
U kunt ook de volgende morgen contact opnemen met mevr. B.Verheij van de gemeente Vlieland
(tel 0562-452719).
U wordt verzocht dan vooral plaats en tijd goed door te geven.

Ontwerp bestemmingsplannen Buitengebied
Burgemeester en wethouders van de gemeente Vlieland maken bekend dat van 3 maart tot 31 maart 2003 ingevolge artikel 23 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening ter inzage ligt het ontwerp-bestemmingsplan Buitengebied.
Het betreft een wijziging van het bestemmingsplan Buitengebied van 1971.
In het nieuwe bestemmingsplan zijn diverse zaken geactualiseerd. Ook is de regelgeving ten aanzien van de natuurwaarden en de zeedefensie meegenomen.
De procedure ex artikel 11 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening voor zomerwoningen bij het kampeerterrein, zoals deze nog wel was opgenomen in het concept-bestemmingsplan, is niet meer opgenomen in het ontwerp-plan.

Gedurende de termijn van terinzagelegging heeft een ieder de mogelijkheid zijn zienswijze kenbaar te maken aan de de gemeenteraad van Vlieland, Postbus 10, 8899 ZN, Vlieland.
Het plan ligt ter inzage gedurende openingsuren en desgevraagd op afspraak buiten deze tijden bij de afdeling Ruimtelijke Ordening in het gemeentehuis.
Afspraken kunt u telefonisch maken met mevr. B.Verheij, tel. 0562-452719.

Mededeling Ophaaldienst Drumband/Fanfare
Graag brengen we het volgende onder uw aandacht: Zoals bekend halen we elke zaterdagmiddag oud papier, oude metalen en verkoopbare artikelen op. Wilt u voortaan de zaken iets eerder aan de weg zetten? Uiterlijk 12.30 uur. We willen vooral in de zomermaanden de trekkers en auto's zo snel mogelijk weer uit de Dorpsstraat hebben. Maak de mee te nemen pakken niet te zwaar. De meeste vrijwilligers zijn het zware tillen niet gewend. Te zware zaken nemen we niet mee! Dit geldt ook voor grote ijzeren voorwerpen, breng deze zelf even naar de gemeente.
Kleine meubelen kunt u wel aan de weg zetten, maar ze moeten wel heel zijn. We hebben geen reparatie-afdeling en dus nemen we meubels waaraan iets mankeert ook niet mee. Deze kunt u later met grof vuil aan de gemeente meegeven.
Voor grote meubelstukken hebben we graag dat u even contact met ons op neemt. We komen dan eerst even kijken en halen het dan eventueel apart op. Onze opslagruimte is maar beperkt dus moeten we wel selectief zijn.
Oude elektrische apparaten dienen bij de gemeente te worden ingeleverd. Wij nemen ze dan ook niet mee. Heeft u echter een apparaat dat overbodig is maar nog in perfecte staat neem dan ook even contact met ons op. We halen het dan ook apart op.
Helaas komt het nog regelmatig voor dat goederen voor de ophaaldienst al weg zijn voordat de ophaaldienst de gelegenheid heeft gehad het op te halen. Heeft u leuke zaken voor de verkoop in onze schuur zet het dan niet buiten maar bel ons ook even. De ophaaldienst belt dan bij u aan en de goederen komen dan in ieder geval bij de verkoopdienst terecht.
Het komt regelmatig voor dat men in de loop van een week goederen voor de ophaaldienst heeft en deze dan zelf even brengt. Men zet het dan bij de schuur aan de Middenweg. We zijn daar niet altijd aanwezig en het is erg rommelig als daar lange tijd iets buiten staat. Waarschuw ons vantevoren even dan kunnen we afspreken wanneer we daar kunnen zijn om alles weer binnen te zetten.
We rekenen op uw volle medewerking. Met de opbrengsten hopen we op een goede wijze de muziek op Vlieland te kunnen ondersteunen. De contactpersonen zijn: Evert Hoedemaker (453077) en John Kuijper (451430)

Bevolkingsonderzoek Borstkanker Vlieland
De mobiele onderzoekswagen van de Stichting Bevolkingsonderzoek Borstkanker zal 13 en 14 maart op Vlieland staan.

In Nederland wordt jaarlijks bij ruim 10.000 vrouwen borstkanker vastgesteld. Daarmee is borstkanker de meest voorkomende vorm van kanker bij vrouwen. De overheid heeft het bevolkingsonderzoek ingesteld zodat borstkanker in een vroeg stadium ontdekt kan worden. En vroege ontdekking vergroot de kans op genezing.

Wie worden uitgenodigd?
Vrouwen van 50 tot 75 jaar kunnen deelnemen aan het onderzoek. Dat betekent dat alle vrouwen geboren tussen 01-01-1928 en 31-12-1953 voor het onderzoek worden uitgenodigd. De overheid heeft deze leeftijdsgrenzen vastgesteld omdat deze leeftijdsgroep de meeste kans heeft om borstkanker te krijgen. Het onderzoek wordt om de twee jaar gehouden en is gratis. Deelname is niet verplicht, maar gezien het belang van het onderzoek is deelname aan te raden.

Onderzoek
Het onderzoek vindt plaats in een mobiele onderzoekswagen. Veertien dagen voordat u bij het onderzoek wordt verwacht, krijgt u persoonlijk een schriftelijke uitnodiging om deel te nemen. De uitnodigingen worden op postcode verstuurd, zodat u eventueel samen met uw buurvrouw naar de onderzoekswagen kunt gaan. In de onderzoekswagen worden door vrouwelijke laboranten röntgenfoto's van de borsten gemaakt. De hoeveelheid straling die bij dit onderzoek wordt gebruikt, is heel gering. Binnen twee weken krijgt u thuis een brief toegestuurd met daarin de uitslag. Bij een afwijking wordt ook uw huisarts ingelicht. Een afwijking hoeft niet te betekenen dat er kanker is ontdekt.

Grotere kans op genezing
Doel is om borstkanker in een zo vroeg mogelijk stadium op te sporen, zodat er een grotere kans op genezing is. Met behulp van de röntgenfoto's die bij het onderzoek worden gemaakt, kunnen namelijk afwijkingen worden ontdekt, die met de hand nog niet te voelen zijn. Bij vroege ontdekking neemt de kans op genezing aanzienlijk toe. Het is belangrijk om elke twee jaar aan het onderzoek mee te doen, want alleen dan kan een eventuele verandering in de borsten worden opgespoord. De meeste gevallen van borstkanker kunnen via het bevolkingsonderzoek worden ontdekt. Naast dit onderzoek is het goed om in de tussenliggende jaren zelf uw borsten op veranderingen te blijven controleren. Een borstfoto garandeert geen absolute zekerheid tot het volgende onderzoek over twee jaar.

Standplaats:
parkeerplaats bij zorgcentrum De Uiterton, Boslaan 1 Informatie
Voor vragen over het onderzoek kunt u bellen met de informatielijn borston-derzoek:
0513-654325.

website: www.ggdfryslan.nl
website: www.bbnn.nl

Deel: ' Openbare bekendmakingen gemeente Vlieland '
Lees ook