Gemeente Voorschoten


* Voornemen tot verlenen van vrijstelling ex artikel 19 lid 1 WOR
* Voornemen tot verlenen van vrijstelling ex artikel 19 lid 3 WOR
* Voornemen tot verlenen van vrijstelling ex artikel 15 WOR
* Kapvergunningen

* Welstandscommissie

* Rioolreconstructies

* Rijvaardigheidstests voor 50-plussers

* Verleende vergunningen op grond van de APV
* Collecteren en venten
Voornemen tot verlenen van vrijstelling ex artikel 19 lid 1 Wet op de Ruimtelijke Ordening
De burgemeester van Voorschoten maakt bekend dat met ingang van woensdag 10 oktober tot en met dinsdag 6 november 2001 in het gemeentehuis in het informatiecentrum, op werkdagen van 8.30 tot 12.30 en na telefonische afspraak 's middags en op donderdag van 18.00 tot 20.00 uur, voor een ieder ter inzage ligt:

* Een bouwaanvraag voor het plaatsen van lichtmasten op het terrein van de Honk- & Softbal Vereniging Adegeest (Beethovenlaan / Admiraal de Ruijtersingel)

Met toepassing van artikel 19 lid 1 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening kunnen burgemeester en wethouders voor dit plan vrijstelling verlenen van het geldende bestemmingsplan waarna de benodigde bouwvergunning kan worden verleend.

Een ieder kan tot en met 10 november schriftelijk bedenkingen naar voren brengen tegen het voornemen tot het verlenen van vrijstelling. Bedenkingen kunnen worden gericht aan:

Burgemeester en wethouders van Voorschoten

Postbus 393

2250 AJ Voorschoten


---

Welstandscommissie

Op maandag 15 oktober aanstaande vergadert de Welstandscommissie. Zij beoordeelt de bij de gemeente binnengekomen bouwplannen. Deze vergadering is openbaar en vindt plaats in de B&W-kamer van het gemeentehuis.

De vergadering begint om 10.00 uur . Via telefoonnummer (071) 5600 725 kan informatie worden ingewonnen over de nagekomen bouwplannen.

AGENDA Voltallige commissievergadering 15 oktober 2001.

In de B&W-kamer van het gemeentehuis.

10:00 uur Openbare vergadering

1. Vaststellen van de notulen uit de vergadering van 1 oktober 2001; 2. BV2001188 Laan van Langenhorst, plaatsen hekwerk; 3. BV2001282 Middelgeestlaan bouwnr. 53, vergroten woning; 4. BV2001302 Wilgenlaan 16, plaatsen dakkapellen;


---

Rioolreconstructie Prins Bernhardlaan en Oude Adegeesterlaan

In oktober 2001 is de reconstructie van de riolering in de Prins Bernhardlaan en de Oude Adegeesterlaan aanbesteed. De aannemer die de werkzaamheden gaat uitvoeren is de Gebr. Van Mouwrick & Co Waardenburg B.V. uit Waardenburg.

De werkzaamheden bestaan uit het verwijderen van de bestaande bestrating en riolering, het aanbrengen van nieuwe riolering en een noodbestrating. Deze werkzaamheden starten in week 42 en eindigen naar verwachting, in week 50, en vinden plaats in de:
* Prins Bernhardlaan, tussen de Prinses Margrietlaan en de Oude Adegeesterlaan;

* Oude Adegeesterlaan, tussen de Nassaukade en de Prins Bernhardlaan.

Na een (zettings)periode van ongeveer 9 maanden wordt begonnen met de aanleg van de definitieve bestrating. De verwachting is dat deze werkzaamheden in 2002 gereed zijn.

Gedurende de werkzaamheden kunt u enige overlast ondervinden rond het bovengenoemde traject. Een gedeelte van het traject wordt tijdens de werkzaamheden gedeeltelijk afgesloten voor alle rijverkeer. Wij verzoeken u dan ook om uw motorvoertuigen e.d. tijdelijk niet in de omgeving van het bovengenoemde traject te parkeren. De doorgang van (brom)fietsers en voetgangers zal zover het werk het toelaat mogelijk zijn. De doorgang voor motorvoertuigen wordt door middel van een omleiding aangegeven. Wij trachten deze overlast tot een minimum te beperken.

Voor eventuele vragen of opmerkingen over de rioolreconstructie kunt u contact opnemen met de Sector Ruimte, afdeling Infrastructuur en Milieu, de heer C. Bleekveld, telefoon 071-560 07 41 of de heer F.J.M. Maas, telefoon 071-560 07 44.


---

Kapvergunning

Verleende kapvergunningen:

* 1 oktober 2001 voor het kappen van een lijsterbes aan de J.P. Coenstraat 26

* 1 oktober 2001 voor het kappen van een hulst aan de Wijngaardenlaan 21

* 1 oktober 2001 voor het kappen van een Japanse kers aan de Noordheystraat 10

* 1 oktober 2001 voor het kappen van een berk aan de Tulpstraat 7
* 1 oktober 2001 voor het kappen van een kronkelwilg aan het Van Beuningenplantsoen 4

* 1 oktober 2001 voor het kappen van een berk aan de Veurseweg 173
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tot 6 weken na verzending of uitreiking van een vergunning (zie bovenstaande datum) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen tegen deze vergunning bij het college van burgemeester en wethouders


---

Halfjaarlijkse rijvaardigheidstest voor 50-plussers op woensdag 14 november 2001 in de Leidse Regio

Organisatie rijvaardigheidstest

De rijvaardigheidstests worden georganiseerd door de werkgroep BROEM Leidse Regio. BROEM staat voor Breed overleg Ouderen En Mobiliteit en is een initiatief van onder meer 3VO (voorheen Veilig Verkeer Nederland), samenwerkende gemeenten en verschillende ouderenorganisaties zoals ANBO, KBO en PCOB. De rijvaardigheidstests zijn bedoeld voor automobilisten van 50 jaar en ouder uit de gemeenten Alkemade, Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten en Zoeterwoude.

Waarom een rijvaardigheidstest?

Voor de meeste 50-plussers is het meer dan dertig jaar geleden dat zij rijexamen hebben gedaan. In de tussentijd zijn verkeersregels veranderd of er zijn nieuwe verkeersregels zijn bijgekomen. Van overheidswege bestaat echter geen controle in hoeverre weggebruikers de nieuwe verkeersregels kennen en in de praktijk toepassen. Een ander belangrijk punt is dat soms ongemerkt gehoor- en gezichtsvermogen achteruit gaan. Vooral met het diepte-zien kan men op latere leeftijd problemen krijgen, dat wil zeggen dat men moeilijker snelheden van andere verkeersdeelnemers kan inschatten hoe ver een tegenligger nog verwijderd is. Er kunnen zo levensgevaarlijke situaties ontstaan als men niet op de hoogte is van het minder goed functioneren van de ogen.

Daarom worden in onze regio rijvaardigheidsritten georganiseerd waarbij tevens de mogelijkheid bestaat om de kennis van de actuele verkeersregels te testen en een gehoor-, een reactie- en een ogentest te doen.

Dit jaar worden er op woensdag 14 november 2001 weer rijvaardigheidsritten en tests voor 50-plussers georganiseerd in de Leidse Regio. Deze vinden plaats op de volgende locatie:

De Bevrijdingskerk, Van der Helmlaan 1a te Leiden

Gezien de grote belangstelling is het zaak om u snel aan te melden. Er kunnen per dag maximaal 72 deelnemers worden geplaatst en vol is vol!

Programma rijvaardigheidstest

De rijvaardigheidstest bestaat uit drie onderdelen.

De deelnemer rijdt in de eigen auto een route en tijdens deze rit krijgt hij/zij van de meerijdende ritadviseur een deskundig advies over de rijstijl. Daarnaast vindt een test plaats van de verkeersregels. Het derde onderdeel bestaat uit een gehoor-, een reactie- en een ogentest. De rijvaardigheidstest vindt plaats op en ontspanen wijze en is nadrukkelijk geen examen. De resultaten hebben dus geen enkele consequentie voor uw rijbewijs.

Tijdsduur

Het hele programma neemt een dagdeel in beslag, dwz. of de ochtend (08.30 - 12.15 uur) of de middag (13.15 - 17.00 uur). Bij aanmelding kan voorkeur voor één van beide dagdelen worden aangegeven.

Kosten: deelname kost slechts f 25,- ( 11,34) per persoon !

Aanmelden

Voor deze rijvaardigheidstest kunt u zich telefonisch of schriftelijk aanmelden bij de heer J.C.P.Remmerswaal, telefoon 071-5762051 of 06-54717681. U kunt bij hem ook terecht voor aanvullende informatie. Wanneer u zich schriftelijk aanmeldt kunt u gebruik maken van onderstaande bon:

AANMELDING RIJVAARDIGHEIDSTEST LEIDSE REGIO 14 NOVEMBER 2001


---

Naam:.........................................................(m/v)

Adres:.............................................................

Postcode/woonplaats:...............................................

Telefoonnummer:....................................................

Geboortedatum:.....................................................

Voorkeur dagindeling (svp omcirkelen)


- ochtend - middag

Deze schriftelijke aanmelding s.v.p. in een gefrankeerde enveloppe sturen aan:

Dhr. J.C.P. Remmerswaal

C. de Houtmanplantsoen 7

2253 VV Voorschoten


---

U kunt zich ook aanmelden per e-mail bij: remvis@hetnet.nl onder vermelding van boven gevraagde gegevens.

Uiterste datum aanmelding

Uw aanmelding dient uiterlijk woensdag 31 oktober in ons bezit te zijn.


---

Verleende vergunningen op grond van de APV 1994

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tot 6 weken na verzending of uitreiking van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders.

De volgende vergunningen zijn verleend:

26 september 2001: G&D Promotions voor het plaatsen van maximaal 10 aankondigingborden van 15 oktober tot en met 21 oktober 2001 voor de Pasar Malam in de Darling Market te Rijswijk.

26 september 2001: G&D Promotions voor het plaatsen van maximaal 10 aankondigingborden van 22 oktober tot en met 28 oktober 2001 voor de Heilige Koe / Neuzelbeurs in de Darling Market te Rijswijk.

26 september 2001: G&D Promotions voor het plaatsen van maximaal 10 aankondigingborden van 29 oktober tot en met 4 november 2001 voor de Huishoudvisie in de Darling Market te Rijswijk.

26 september 2001: Mevrouw T.L.P. Doan-Khong voor het innemen van een standplaats voor de verkoop van Vietnamese loempia's en aanverwante geringe eetwaren van november 2001 tot en met oktober 2002 op het Treubplein

Voor nadere informatie kunt u terecht bij de afdeling Infrastructuur en Milieu, telefoon: 5600 723.


---

Uitwerkingsplannen Strandwal A0 en A4 en Strandwal A2 van het bestemmingsplan Starrenburg, eerste partiële herziening.

Aanbrengen twee verkeersplateaus in de wijk Boschgeest

Collectes

Burgerlijke Stand


---

Bouwzaken

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tot 6 weken na verzending of uitreiking van een vergunning (zie bovenstaande datum) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen tegen deze vergunning bij het college van burgemeester en wethouders

Voornemen tot verlenen van vrijstelling ex artikel 15 Wet op de Ruimtelijke Ordening

De burgemeester van Voorschoten maakt bekend, dat met ingang van woensdag 10 oktober tot en met dinsdag 23 oktober 2001 in het gemeentehuis in het Informatiecentrum voor een ieder ter inzage ligt

op werkdagen van 8.30 tot 12.30 uur. 's Middags en op donderdagavond tussen 18.00 en 20.00 uur alleen na telefonische afspraak:


---

Voornemen tot verlenen van vrijstelling ex artikel 15 Wet op de Ruimtelijke Ordening

De burgemeester van Voorschoten maakt bekend, dat met ingang van woensdag 10 oktober tot en met dinsdag 23 oktober 2001 in het gemeentehuis in het Informatiecentrum voor een ieder ter inzage ligt

op werkdagen van 8.30 tot 12.30 uur. 's Middags en op donderdagavond tussen 18.00 en 20.00 uur alleen na telefonische afspraak:
* Een bouwaanvraag voor het vergroten van de woning aan de Veurseweg 226

Met toepassing van artikel 15, de zogenaamde binnenplanse vrijstelling, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening kunnen burgemeester en wethouders voor dit plan vrijstelling verlenen van het geldende bestemmingsplan waarna de benodigde bouwvergunning kan worden verleend.

Een ieder kan tot en met 23 oktober 2001 schriftelijk bedenkingen naar voren brengen tegen het voornemen tot het verlenen van vrijstelling. Bedenkingen kunnen worden gericht aan:

Burgemeester en wethouders van Voorschoten

Postbus 393

2250 AJ Voorschoten


---

Voornemen tot verlenen van vrijstelling ex artikel 19 lid 3 Wet op de Ruimtelijke Ordening

De burgemeester van Voorschoten maakt bekend dat met ingang van woensdag 10 oktober tot en met dinsdag 6 november 2001 in het gemeentehuis in het Informatiecentrum, op werkdagen van 8.30 tot 12.30 uur en na telefonische afspraak 's middags en op donderdag van 18.00 tot 20.00 uur, voor een ieder ter inzage ligt:

* Een bouwaanvraag voor het vergroten van de berging aan de Roerdomperf 15

Met toepassing van artikel 19 lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening kunnen burgemeester en wethouders voor dit plan vrijstelling verlenen van het geldende bestemmingsplan waarna de benodigde bouwvergunning kan worden verleend.

Een ieder kan tot en met 6 november 2001 schriftelijk bedenkingen naar voren brengen tegen het voornemen tot het verlenen van vrijstelling. Bedenkingen kunnen worden gericht aan:

Burgemeester en wethouders van Voorschoten

Postbus 393

2250 AJ Voorschoten


---

Uitwerkingsplannen Strandwal A0 en A4 en Strandwal A2 van het bestemmingsplan Starrenburg, eerste partiële herziening.

Vanaf 4 oktober 2001 liggen, gedurende twee weken, ter inzage de uitwerkingsplannen `Strandwal A0 en A4' en `Strandwal A2' van het bestemmingsplan `Starrenburg, eerste partiële herziening'.

Conform artikel 17 van het bestemmingsplan `Starrenburg, eerste partiële herziening' is het gedurende deze twee weken mogelijk bedenkingen in te brengen bij het college van burgemeester en wethouders.

Het uitwerkingsplan `Strandwal A0 en A4' omvat een gebied in het noordelijke gedeelte van de nieuw te bouwen woonwijk Starrenburg II en bevat de bouwmogelijkheden voor 23 eengezinswoningen waaronder 4 praktijkwoningen.

Het uitwerkingsplan `Strandwal A2' omvat de bebouwingsmogelijkheden voor een bedrijvenschil in aansluiting op het bestaande bedrijventerrein aan de Rouwkooplaan en de Veurseweg.

In het kader van de inspraakprocedure volgens de inspraakverordening hebben de plannen reeds ter inzage gelegen van 29 augustus tot en met 25 september 2001. Naar aanleiding daarvan is één opmerking binnengekomen met betrekking tot het uitwerkingsplan `Strandwal A2'. Naar aanleiding van deze opmerking is op de plankaart de mogelijkheid gecreëerd om, na vrijstelling, een parkeerdek te realiseren op het erf tussen de eerste twee bouwvlakken (gezien vanaf de Veurseweg).

De uitwerkingsplannen liggen vanaf donderdag 4 oktober tot en met woensdag 17 oktober 2001 op werkdagen tussen 8.30 en 12.30 uur in het informatiecentrum van het gemeentehuis, Leidseweg 25 ter inzage. 's Middags en op donderdagavond tussen 18.00 en 20.00 uur alleen na telefonische afspraak.

Gedurende de periode dat de plannen ter inzage liggen is het mogelijk voor iedereen om mondeling of schriftelijk zienswijzen in te brengen over de plannen.

Zienswijzen kunnen worden gericht aan:

Burgemeester en Wethouders van Voorschoten

Postbus 393

2250 AJ Voorschoten

Mondelinge zienswijzen kunnen naar voren worden gebracht bij mevrouw M. Kriele, tel. 071-5600761. Mocht u vragen hebben dan kunt u terecht bij de balie van de afdeling Woningen en Bedrijven.


---

Collecteren en venten

Let op! Waarschuwing

Helaas komt het nog regelmatig voor dat er illegaal wordt gecollecteerd en gevent. Vraag wanneer er iemand bij u aan de deur komt collecteren zo nodig naar de (verplichte) legitimatie eventueel voorzien van een stempel van de gemeente.

Voor het venten is het kunnen tonen van een ventvergunning veelal verplicht. Een ventvergunning is een originele persoonlijke brief van de gemeente (dus geen kopie) op naam van de desbetreffende persoon.

Daarnaast is het verstandig te weten dat kinderen onder 16 jaar niet mogen collecteren zonder begeleiding van een volwassene.

Ook voor het langs deuren gaan met intekenlijsten is een vergunning nodig.

Publicatie

Tegenwoordig wordt wekelijks gepubliceerd wanneer u collectanten kunt verwachten. Hiervan wordt jaarlijks een lijst opgesteld.

Helaas ligt het met venten iets moeilijker. Mensen kunnen een ventvergunning aanvragen voor bijvoorbeeld de daarop volgende dag. Helaas is publicatie dan niet mogelijk.

Als u de zaak niet vertrouwt, neem dan contact op met de afdeling Voorlichting en Communicatie tel. 071 - 5600 613


---

Collectes

Van 14 oktober tot en met 27 oktober 2001 wordt er niet gecollecteerd.


---

Burgerlijke Stand

Geboren:

* 03 okt 01 Gijs, z.v. J.A. Berk en T.M.J. Edelman;
* 01 okt 01 Annemee Marjon, d.v. F.J. Vroom en B.J. Lievegoed;
* 01 okt 01 Marit Elise, d.v. A.E. Jonk en J.W.H. Stallenberg;
* 26 sep 01 Gino, z.v. M.J. Rosier en A. Pont;
* 26 sep 01 Kathryn Eleanor, d.v. S.R. Alty en A.R. Beck;
* 25 sep 01 Julian Johannes Adrianus, z.v. H.J. Blom en E.J.M. Teeling;

Huwelijksaangifte/ aangifte van partnerschapsregistratie:
* 02okt01 E.H. Smith en M.B.M. van Veen;

* 28sep01 A.A. Lelieveld en E.C.F. Mugge;
Gehuwd/geregistreerde partners:

* 05 okt 01 R.E.T. Dantuma en A. Hieronymus;
* 05 okt 01 G.R. Salimi en G.J. Buist;

Overleden:

* 01okt01 J.A. Meijster, oud 90 jaar;

* 25sep01 J.W. de Vries, oud 0 jaar;

* 24sep01 L.J. den Braber, oud 71 jaar;

* 24sep01 P.J. van Reeken, oud 38 jaar;

Bouwzaken

Aanvraag om bouwvergunning:


* div locaties aan lantaarnpalen; voor het plaatsen van driehoeksreclameborden;

* Frederik Hendriklaan 49; voor het vergroten van de woning;
* Wilgenlaan 16; voor het plaatsen van een dakkapel;
Melding tot bouwvoornemen:

* Treubstraat 15; voor het plaatsen van een container van 1-11-2001 t/m 1-1-2002;

Bovenvermelde aanvragen en meldingen kunnen bij de afdeling Woningen en Bedrijven van de gemeente (kamer 036) op werkdagen van 8.30 tot 12.30 uur worden ingezien. Dit kan ook, na het maken van een afspraak, 's middags en op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. Indien een vrijstelling op grond van het bestemmingsplan noodzakelijk is, vindt een aparte publicatie plaats. Dat is de eerste gelegenheid om uw zienswijze over de aanvraag gemotiveerd en schriftelijk in te dienen. Indien een bouwvergunning is verleend vindt eveneens een publicatie plaats. Dan biedt de Algemene Wet bestuursrecht de mogelijkheid een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen.

Verleende bouwvergunning:

dd 04-10-2001 De Hooghkamer 54; voor het vergroten van de woning;

Toegestane melding:


- Abel Tasmanplantsoen 3; voor het plaatsen van een berging;
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen 6 weken na de dag van verzending of uitreiking van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders.

Gelijktijdig kan aan de president van de rechtbank te `s-Gravenhage (sector bestuursrecht), worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed dat vereist.

Inwilliging van dit verzoek kan betekenen dat de bouwactiviteiten onmiddellijk stopgezet dienen te worden. Nadere inlichten omtrent deze procedures kunt u verkrijgen bij de heer H. Wester van de afdeling Bestuurlijke en Juridische Zaken van onze gemeente, (telefoon 071-5600622).

Deel: ' Openbare bekendmakingen gemeente Voorschoten '
Lees ook