Gemeente Weerselo

Datum plaatsing: 23 mei 2002
TELEFONISCHE BEREIKBAARHEID GEMEENTEHUIS EN GEMEENTEWERVEN OP 24 MEI A.S.
Op vrijdag 24 mei a.s. is in het gemeentehuis de afscheidsreceptie van de heer van Beurden.
U bent daarvoor ook uitgenodigd.
In verband met deze receptie zijn het gemeentehuis en de gemeentewerven NA DE MIDDAG NIET BEREIKBAAR via de telefooncentrale in het gemeentehuis.

K.C. A. INZAMELING, Denekamp, Noord- Deurningen, Agelo, Oud- Ootmarsum,Tilligte,Lattrop De inzameling in alle genoemde dorpen is dus vrijdag 24 mei a.s
De halteplaatsen en tijden zijn

HALTEPLAATS TIJD
Lattrop - Gasterij De Smid
08.30-09.15
Tilligte - parkeerplaats gymzaal

09.30-10.15
Oud Ootmarsum - café Oald Oatmöske

10.30-11.15
Agelo - school

11.30-12.00
Denekamp - markt

13.00-13.45
Denekamp - gebouw Thuiszorg

14.00-14.45
Denekamp - gymzaal Veldkamp

15.00-15.45
Noord Deurningen - school

16.00-16.45
Voor nadere informatie kunt u zich dagelijks voor de middag wenden tot het taakveld Beheer en Onderhoud van de Cluster Ruimte, locatie Weerselo, telefoon: 0541-854276.
Het forumoverleg vindt plaats op donderdag 30 mei as. om 19.30 uur in
HERSTRUCTURERING CENTRUM DENEKAMP

Onder deze naam wil het gemeentebestuur een nieuwe visie ontwikkelen voor de toekomstige structuur en inrichting van het centrum van Denekamp.
Zoals u weet wordt er gewerkt aan de realisering van de wijkontsluitingsweg en de randweg. Daardoor kan het doorgaande verkeer worden omgeleid en kan de Oldenzaalsestraat/Eurowerft verkeersluw worden gemaakt. Ook zijn er een aantal locaties in het centrum die vragen om een nieuwe invulling en er moet een plek worden gevonden voor de uitbreiding van het gemeentehuis. Kortom er staat het een en ander te gebeuren.
Het is belangrijk dat de inrichting van het centrum voldoet aan de wensen van de inwoners, consumenten en ondernemers. Om deze reden hebben inmiddels twee informatieavonden plaatsgevonden. Deze avonden worden gevolgd door een gezamenlijke terugkomavond.

Uitnodiging discussieavond

Naar aanleiding van deze informatieavonden wordt een gezamenlijke terugkomavond georganiseerd op woensdag 29 mei om 19.30 uur in de Gulle Waard, Vledderstraat 11 te Denekamp. Tijdens deze avond kan gediscussieerd worden over de ingebrachte ideeën. Graag nodigen wij iedereen uit deze avond bij te wonen en deel te nemen aan de discussie.

Indien u nog nadere informatie wenst, kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de heer W. Valk van de sector Ruimte, telefoon:854205.
ANONIEME BRIEVEN
Het komt wel eens voor, dat de gemeente anonieme brieven ontvangt. Aangezien de afzender dan niet bekend is, kunnen deze brieven feitelijk niet beantwoordt worden. Het college van burgemeester en wethouders heeft als beleid vastgesteld, dat anonieme brieven zonder meer naar de prullenmand verwezen worden. Er gebeurt dus niets mee. Wilt u - wellicht vertrouwelijk - een mededeling aan het gemeentebestuur kwijt, dan kan dat. U kunt een vertrouwelijke brief schrijven, maar ook kunt u via het bestuurssecretariaat telefonisch of mondeling contact zoeken met een van de collegeleden.
Gemeenteraad
De gemeenteraad komt deze week, nl donderdag 23 mei a.s. om 20.00 uur in de vergadering bijeen. U bent van harte welkom vanaf de publieke tribune de beraadslagingen bij te wonen. De agendapunten hebben reeds op onze voorlichtingspagina vermeld gestaan in Dinkelland Visie van 16 mei jl.

Commissie voor de Bezwaarschriften Donderdag 30 mei 2002, aanvang 19.45 uur, locatie gemeentehuis Denekamp
Secretaris is de heer E.C.B. Hoitink

Agenda


1. (19.45 uur) bezwaarschrift van 28 februari 2002 van de heer H.H. Strotmann, Medenpad 4 te Saasveld tegen het besluit van burgemeester en wethouders van Denekamp van 4 februari 2002, inhoudende de weigering van zijn verzoek om medewerking te verlenen voor het bouwen van een kapschuur

2. (20.30 uur) bezwaarschrift van 21 februari 2002 van de heer J.J. van Benthem , Grotestraat 12 te Ootmarsum tegen het besluit van burgemeester en wethouders van Denekamp van 14 februari 2002 inhoudende de weigering medewerking te verlenen aan het verlenen van bouwvergunning voor het veranderen van zijn winkelpand aan de Grotestraat 12 te Ootmarsum
Inlichtingen bij de secretaris, de heer E.C.B. Hoitink, telefoon: 854182, gemeentehuis Denekamp. Vaststelling 44e partiële herziening bestemmingsplan Buitengebied Weerselo
Met ingang van 24 mei 2002 ligt bij het taakveld Ruimtelijke Ordening, locatie Weerselo gedurende een periode van vier weken ter inzage het door de gemeenteraad in zijn vergadering van 25 april 2002 vastgestelde bestemmingsplan '44e partiële herziening van het bestemmingsplan Buitengebied Weerselo' overeenkomstig het ter inzage gelegde ontwerp. De herziening voorziet in het aanpassen van artikel 14 van de voorschriften uit het moederplan. De bestemming "Soma" komt te vervallen, waarvoor de bestemming "Ao" (asielzoekersopvang/dag- en nachtverblijf) in de plaats komt. Op de plankaart wordt de bestemming van het perceel Deurningerstraat 42 gewijzigd in "Ao". Naast een wijziging van de bestemming worden potentieel bouwvolume en -hoogten van het geldende plan teruggebracht. Gedurende bovengenoemde termijn van terinzagelegging kan een belanghebbende die aantoont redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest zijn of haar zienswijze tijdig aan de gemeenteraad kenbaar te maken, schriftelijk zijn of haar bedenkingen tegen het vastgestelde bestemmingsplan inbrengen bij Gedeputeerde Staten van Overijssel, postbus 10078, 8000 GB Zwolle.
Bij Burgemeester en Wethouders is een aanvraag om bouwvergunning ingediend voor het vergroten van een woning met een kantoor aan de Cobbingstraat 67 in Ootmarsum (20020092). Het bouwplan wijkt af van het bestemmingsplan "Wildehof fase III, 1e uitwerking", aangezien door toevoeging van het kantoor het toegestane oppervlak aan bijgebouwen wordt overschreden. Burgemeester en Wethouders zijn voornemens de realisering van het bouwplan mogelijk te maken door vrijstelling te verlenen op grond van artikel 12, lid f van het bestemmingsplan.

Bij Burgemeester en Wethouders is een aanvraag om bouwvergunning ingediend voor het uitbreiden van een woonhuis aan de Rodenmorsweg 3 in Denekamp (20020229).
Het bouwplan wijkt af van het bestemmingsplan "Buitengebied", aangezien de inhoud van het woonhuis meer bedraagt dan 600m³. Burgemeester en Wethouders zijn voornemens de realisering van het bouwplan mogelijk te maken door vrijstelling te verlenen op grond van artikel 3, lid C, sub 2 (maximaal 700m³) van het bestemmingsplan.

Bij Burgemeester en Wethouders is een aanvraag om bouwvergunning ingediend voor het geheel vernieuwen van een garage met berging aan de Brandlichterweg 83 in Denekamp(2001/315). Het bouwplan wijkt af van het bestemmingsplan "Buitengebied", aangezien de maximaal toegestane oppervlak voor bijgebouwen wordt overschreden en de maximale goothoogte wordt overschreden. Burgemeester en Wethouders zijn voornemens de realisering van het bouwplan mogelijk te maken door vrijstelling te verlenen op grond van artikel 10, lid D, sub 2 en sub 4 en artikel 34, lid 2 van het bestemmingsplan.

Bij Burgemeester en Wethouders is een aanvraag om bouwvergunning ingediend voor het vergroten van een berging aan de Churchillstraat 19 in Denekamp (20020281).
Het bouwplan wijkt af van het bestemmingsplan "Denekamp West", aangezien het oppervlak van bijgebouwen wordt overschreden. Burgemeester en Wethouders zijn voornemens de realisering van het bouwplan mogelijk te maken door vrijstelling te verlenen op grond van artikel 4, lid C, sub 2 van het bestemmingsplan.

Bij Burgemeester en Wethouders is een aanvraag om bouwvergunning ingediend voor het vergroten van een woning aan de Wildbaan 59 in Ootmarsum (20020270).
Het bouwplan wijkt af van het bestemmingsplan "Vinke I", aangezien het oppervlak van bijgebouwen wordt overschreden. Burgemeester en Wethouders zijn voornemens de realisering van het bouwplan mogelijk te maken door vrijstelling te verlenen op grond van artikel 10, lid 1 onder a van het bestemmingsplan.

Bij Burgemeester en Wethouders is een aanvraag om bouwvergunning ingediend voor het bouwen van een paardenstal aan de Stroothuizerweg 30 in Denekamp (20020247). Het bouwplan wijkt af van het bestemmingsplan "Buitengebied", aangezien met de bouw van de stal het agrarisch bouwblok wordt oversschreden.
Burgemeester en Wethouders zijn voornemens de realisering van het bouwplan mogelijk te maken door vrijstelling te verlenen op grond van artikel 4, lid C, onder 2 van het bestemmingsplan.

ingediend voor het bouwen van een woonhuis aan de Hakselaar 70 in Denekamp (20020059).
Het bouwplan wijkt af van het bestemmingsplan "Het Remerink", aangezien niet wordt voldaan aan de verplichte nokrichting. Burgemeester en Wethouders zijn voornemens de realisering van het bouwplan mogelijk te maken door vrijstelling te verlenen op grond van artikel 3, lid C, sub 3 van het bestemmingsplan. Bij Burgemeester en Wethouders is een aanvraag om bouwvergunning ingediend voor het verbouwen van het kantoor tot verkoopruimte en het plaatsen van een geldautomaat aan de Ootmarsumsestraat 137 in Tilligte (20020144).
Het bouwplan wijkt af van het bestemmingsplan "Tillligte 1978", aangezien het gewenste gebruik van de ruimte niet past binnen de bestemmingsvoorschriften. artikel 23, lid F van het bestemmingsplan.

Deze verzoeken om vrijstelling liggen met ingang van 24-5-2002 gedurende twee weken ter inzage bij het taakveld Bouw- en woningtoezicht, locatie Weerselo. Gedurende deze termijn kan een ieder schriftelijk zijn zienswijze bij het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Denekamp, Postbus 11, 7590 AA Denekamp kenbaar maken.

Voornemen tot het verlenen van vrijstelling op grond van artikel 15 Wet op de Ruimtelijke Ordening

Burgemeester en Wethouders van Denekamp zijn voornemens om met toepassing van de vrijstelling als bedoeld in artikel 5 lid 16 sub c en artikel 5 lid 19 sub a van de planvoorschriften van het geldend bestemmingsplan Deurningen Kom medewerking te verlenen aan het bouwen van een woning met garage- berging en carport t.v.v. op het perceel Wilthuisstraat 8 te Deurningen.

De bescheiden behorende bij ons genoemde voornemen liggen met ingang van 24 mei 2002 gedurende twee weken ter inzage bij het taakveld Bouw- en woningtoezicht, locatie Weerselo. Gedurende bovengenoemde termijn van 2 weken kunnen door belanghebbenden schriftelijk bedenkingen tegen het verlenen van de gevraagde vrijstelling worden ingediend bij Burgemeester en Wethouders van Denekamp, Postbus 11, 7590 AN te Denekamp.
Burgemeester en Wethouders hebben het voornemen om aan de volgende Van Bentheimstraat 17 in Ootmarsum: vergroten van woonhuis met een aanbouw en aangebouwd bijgebouw (20020249). Dit verzoek om vrijstelling ligt met ingang van 24-5-2002 gedurende
* Hakselaar 84 in Denekamp: bouwen van een woonhuis;
* Dr. Hondelinkstraat 47 in Denekamp: verbouwen van een woning;
* Smithuisstraat 10 in Ootmarsum: bouwen van een schuur;
* Gammelkerstraat 14 in Deurningen: gewijzigd uitvoeren bouw ligboxenstal;

* St. Remigiusstraat (naast nr. 6) te Weerselo: tijdelijk plaatsen kantoorunit;

* Kardinaal Alfrinkweg 22 in Weerselo: bouw berging;
* Hoofdstraat 7 in Breklenkamp: bouwen van een werktuigenloods;
* De Kerkuil 138 in Denekamp: bouwen van een erker;
* Brandlichterweg 63 in Denekamp: bouwen van een garage-berging;
* Hakselaar 25 in Denekamp: bouwen van een woonhuis;
* Hakselaar 19 in Denekamp: bouwen van een woonhuis;
* Hakselaar 12 in Denekamp: bouwen van een woonhuis;
* Hanzeweg 30 in Denekamp: uitbreiden van een winkel;
* Anjerstraat 1 in Denekamp: vergroten van een woning;
* Zicht 6 in Denekamp: bouwen van een woonhuis;
* Gravenallee 2 in Saasveld: plaatsen geluidswand;
* Hakselaar 14 in Denekamp: bouwen van een woonhuis;
* Legtenbergerstraat 25 en 27 in Weerselo: bouw erker en
* de Diezelkamp 3 en 5 in Saasveld: plaatsen kap op garage. te verlenen voor c.q. positief te reageren op de volgende bouwplannen:
* De Kerkuil 88 in Denekamp: plaatsen van een dakkapel (5-7-2002);
* Prins Hendrikstraat 29 in Denekamp: bouwen van een duivenhok (5-7-2002);

* Churchillstraat 17 in Denekamp: vergroten van een berging (5-7-2002);

* Dorpermeienweg 7 in Denekamp: uitbreiden en verbouwen van een woonhuis (5-7-2002);

* Het Wilmink 3 in Weerselo: uitbreiden woning (19-06-2002);
* Bisschopstraat 45 in Weerselo: verbouw woning (19-06-2002);
* Wiemselweg 24-26 in Oud Ootmarsum: bouwen van een werktuigenberging (5-7-2002);

* Hopmanstraat 11 in Denekamp: bouwen van een erker (5-7-2002);
* Westenveldweg 0 (kadastraal sectie M nr 764) in Tilligte: bouwen van een Mariakapel (5-7-2002);

* Kerkepad 19, 21, 23 en 25 in Tilligte: bouwen van 4 woningen (5-7-2002);

* De Wildbaan 63 in Ootmarsum: plaatsen van een dakkapel (5-7-2002);
* Winhofflaan 7 in Ootmarsum: vergroten van een woning met een aanbouw (5-7-2002);

* De Luinink 2 in Denekamp: vergroten van een woonhuis (5-7-2002);
* Lindenweg 1 (voorheen Sombeekweg 1) in Denekamp: bouwen van een woonhuis met schuur/carport (5-7-2002);

* Wiefferweg 4a in Deurningen: plaatsen twee dakkapellen (25-06-2002);

* Kuiperskamp 6 in Weerselo: melding plaatsen tuinhuisje (25-06-2002);

* Hoofdstraat 1 in Deurningen: bouw garage-berging (25-06-2002);
* Hakselaar 6 in Denekamp: bouwen van een woonhuis (5-7-2002) en
* de Hakselaar 70 in Denekamp: bouwen van een tuinberging (5-7-2002).

Ingekomen aanvragen om sloopvergunning en meldingen bouwvoornemen
* Damweg 9 in Tilligte: slopen van kapconstructie van woonhuis;
* Dr. Hondelinkstraat 47 in Denekamp: slopen van een gedeelte van een woonhuis en

* de Kanaalweg 28 in Denekamp: slopen van een varkensstal.

sloopvergunning te verlenen voor:


* Vospeldijk 1 in Rossum: slopen veeschuur (19-06-2002);
* Abdijweg 14 in Weerselo: slopen woning (19-06-2002);
* Pierikspad 2 in Rossum: slopen schuur (19-06-2002);
* Postweg 28 in Saasveld: slopen veeschuur (19-06-2002);
* Koninksweg 24 in Saasveld: slopen woning met schuur (19-06-2002);
* Deurningerstraat 42 in Deurningen: slopen gymlokaal en een lokaalgebouw (19-06-2002);

* Windmolenweg 1 in Saasveld: slopen woning met schuur (26-06-2002) en

* de Simbroekweg 2 in Weerselo: slopen houten woning met berging (26-06-2002).

Deze besluiten kunnen tijdens de openingsuren worden ingezien bij het Krachtens het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht kan tegen deze besluiten bezwaar worden ingediend bij Burgemeester en wethouders van Terinzagelegging ontwerp-besluit. Op het taakveld milieu, locatie Weerselo ligt vanaf 24 mei 2002 op werkdagen van 08.30 tot 12.30 uur, alsmede buiten kantooruren, na telefonische of schriftelijke afspraak, gedurende vier weken ter inzage het ontwerp van het besluit op de aanvraag om een vergunning ingevolge de Wet milieubeheer van:


* Maatschap Bekker, Knik 49 te Denekamp voor een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning voor een veehouderij.

Bedenkingen tegen het ontwerp-besluit kunnen door een ieder gedurende vier weken tot en met 21 juni 2002 schriftelijk worden ingediend bij het gemeentebestuur. Op verzoek kan iedereen in persoon of bij gemachtigde mondeling bedenkingen inbrengen en wel op afspraak tot het einde van bovengenoemde termijn van vier weken. Indien men dat wenst worden de persoonlijke gegevens van degene die schriftelijk bedenkingen inbrengt, niet bekend gemaakt. Het verzoek daartoe moet schriftelijk bij het gemeentebestuur worden ingediend. Alleen zij die tijdig (schriftelijk of mondeling) bedenkingen hebben ingebracht tegen het ontwerp-besluit kunnen later beroep instellen bij de Raad van State, tenzij wordt aangetoond dat men redelijkerwijs niet in staat is geweest (tijdig) bedenkingen in te brengen, danwel de definitieve besluitvorming afwijkt van het voornemen.

Op het taakveld milieu, locatie Weerselo liggen ter inzage de meldingen ingevolge art. 8.40 Wet milieubeheer van:


* de heer G. Kosse voor het oprichten en in werking hebben van een viswinkel aan de Eurowerft 18B te Denekamp: Besluit detailhandel en ambachtsbedrijven milieubeheer;

* de heer H. Engberink voor het oprichten en in werking hebben van een akkerbouw- of tuinbouwbedrijf voor opengrondteelt aan de Saterslostraat 25A te Saasveld (boomkwekerij Slangenbeek): Besluit akkerbouwbedrijven milieubeheer;

* de KONOT voor het oprichten en in werking hebben van een brede school voor basisonderwijs met peuterspeelzaal en kinderdagverblijf aan de Profietstraat 4-8 te Ootmarsum: Besluit woon- en verblijfsgebouwen milieubeheer.
deze meldingen kenbaar maken bij het college van Burgemeester en Eveneens liggen op het taakveld milieu, locatie Weerselo ter inzage de meldingen ingevolge art. 8.19 Wet milieubeheer van:
* de heer J.G.H. Horsthuis, Haarstraat 47A te Rossum voor het realiseren van opslagruimte en het uitvoeren van interne wijzigingen. Het aantal dierplaatsen wordt niet gewijzigd. Deze wijzigingen zijn in overeenstemming met de voor de inrichting verleende revisievergunning van 13 december 2001 en de daaraan verbonden beperkingen en voorschriften. Het college van Burgemeester en wethouders heeft besloten deze melding ingevolge art. 8.19 Wet milieubeheer te accepteren. Door ons wordt verklaard dat de voorgenomen wijzigingen voldoen aan art. 8.19 Wet milieubeheer en naar ons oordeel hoeft voor deze wijzigingen geen nieuwe vergunning te worden aangevraagd;

* De heer G.J.F. Arkink, Saterslostraat 23 te Saasveld voor het vergroten van de open frontstal. Het aantal dierplaatsen blijft ongewijzigd. Deze uitbreiding is in overeenstemming met de voor de inrichting verleende revisievergunning van 13 november 2001 en de daaraan verbonden beperkingen en voorschriften. Het college van Burgemeester en wethouders heeft besloten deze melding ingevolge art. 8.19 Wet milieubeheer te accepteren. Door ons wordt verklaard dat de voorgenomen uitbreiding voldoet aan art. 8.19 Wet milieubeheer en naar ons oordeel hoeft voor deze uitbreiding geen nieuwe vergunning te worden aangevraagd.

Belanghebbenden kunnen bezwaren met betrekking tot deze meldingen tot en met 28 juni 2002 zowel mondeling als schriftelijk indienen bij het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Denekamp.

COLLECTEN EN KLEDINGINZAMELING Er is voor week 22, van maandag 27 mei tot en met zaterdag 1 juni 2002 gèèn collectevergunning of kleding-inzamelingsvergunning verleend. WONINGSTICHTING St. JOSEPH, Postbus 20, 7595 ZG WEERSELO.

Voor verhuur komen beschikbaar onze woningen:


* De Voortmors 88 in WEERSELO
Het betreft een: HAT-woning met slaapkamerdouche beneden. Huurprijs van de woning: 290,07 per maand. Per 1/7/2002 299,06 p/mnd.
Aanvaarding: per 15 juni 2002.


* Kardinaal Alfrinkweg 17 in WEERSELO
Het betreft een: HAT-woning met slaapkamer/douche beneden. Huurprijs van de woning: 318,98 per maand. Per 1/7/2002 328,87 p/mnd.
Aanvaarding: per 15 juni 2002.

Uw interesse kunt u binnen één week na heden schriftelijk kenbaar maken aan het Bestuur van de Woningstichting St. Joseph. Na toewijzing is er eventueel nog mogelijkheid tot bezichtiging.

PAPIERINZAMELING IN DEURNINGEN De leden van het jeugdbestuur van DSVD zamelen zaterdag 25 mei a.s. het oud papier in op de parkeerplaats bij de ABTB (Bijen)uitsluitend tussen 9.00 en 12.00 uur. Er is hulp aanwezig om de mensen te helpen bij het storten van het in de containers.
Voor informatie kunt u contact opnemen met de heer H. Scholten, telefoon: 074- 2775602 of 074- 245607 (werk).

PAPIERINZAMELING IN ROSSUM. De leden van de Ponyclub de "Veldruiters" komen zaterdag 25 mei a.s. het oud papier ophalen in de kom van Rossum. De bewoners van het buitengebied kunnen het papier tot 's middags 15.00 uur naar de containers op het Thijplein brengen.

Pompstation Denekamp sluit in juni 2002

Het pompstation Denekamp stopt in juni met het winnen van drinkwater. De inwoners van de gemeente Denekamp krijgen vanaf dat moment drinkwater van pompstation Rodenmors. Door een nieuwe zuiveringstechniek op dit pompstation ondergaat het drinkwater een kwaliteitsverbetering. Via een folder en brief zijn de klanten hierover op de hoogte gebracht.

In 1998 is besloten om het pompstation te sluiten. De reden hiervoor is dat het pompstation te klein is en daardoor inefficiënt. Ook belemmert het pompstation de ruimtelijke ontwikkeling van de kern Denekamp en veroorzaakt het pompstation verdroging op het landgoed Singraven.

In de daaropvolgende jaren is er door het waterleidingbedrijf onderzoek gepleegd naar de effecten van het stopzetten van de winning. Er zijn berekeningen gemaakt met een grondwatermodel, er zijn peilbuizen geplaatst en afgelopen winter is er een stopproef uitgevoerd. Deze stopproef was bedoeld om te kijken wat de effecten waren van het stoppen van de winning.

Uit al deze onderzoeken blijkt dat door het stopzetten van de winning geen grondwateroverlast voor de omwonenden te verwachten is. Dit kan pas definitief worden bepaald als het pompstation gesloten is. Daarom zijn er in overleg tussen gemeente, waterleidingbedrijf, waterschap en provincie afspraken gemaakt om eventuele overlast te voorkomen.

Afgesproken is dat het pompstation de komende tijd nog operationeel blijft. Mocht er ondanks de verwachtingen nog overlast optreden dan kunnen de pompen opnieuw worden aangezet. Omdat het waterleidingbedrijf uiteindelijk het pompstation wil weghalen, zijn de verschillende partijen ook bezig om na te denken over oplossingen voor de langere termijn. De gemeente is hiervan trekker.

De komende jaren blijft het pompstation dus nog stand-by. Door goede afspraken tussen waterleidingbedrijf, gemeente, waterschap en provincie verwachten wij dat er geen overlast zal optreden voor de inwoners van Denekamp.

Voor meer informatie kunt u bellen naar: De heer H. J. Hidding, gemeente Dinkelland, telefoonnummer 0541 - 854261
De heer H. van der Werf, Vitens, telefoonnummer 038 - 4276265

Deel: ' Openbare bekendmakingen Gemeente Weerselo '
Lees ook