Gemeente Weerselo

Datum plaatsing: 16 mei 2002

K.C. A. INZAMELING Deurningen, Rossum, Saasveld en Weerselo. De chemokar zal vrijdag a.s. weer de ronde doen door een deel van de gemeente. Klein chemisch afval kan ook ingeleverd worden op de Gemeentewerf aan de Hanzeweg te Denekamp, die daarvoor open is op woensdag en vrijdag van 13.00-16.00 uur en zaterdag 9.00-12.00 uur. De inzameling in alle vier kerkdorpen is dus vrijdag 17 mei a.s Saasveld Parkeerplaats Bruins 9.00-10.00
Deurningen Plechelmusplein 10.30-11.30
Weerselo Parkeerpl. Nabij Trefpunt 13.30-14.30
Rossum Thijplein 15.00-16.00
Bij deze vragen wij u vriendelijk het klein chemisch afval niet zomaar weg te gooien, want het is zeer schadelijk voor het milieu. Chemisch afval is namelijk puur vergif. OPHALEN HUISVUIL 20 MEI ( tweede Pinksterdag)

Het ophalen van het huisvuil van maandag 20 mei a.s. (GFT) vervalt op die dag en wordt verschoven naar zaterdag 18 mei a.s. Dit geldt voor de dorpen Deurningen, Rossum, Saasveld en Weerselo (ook het buitengebied)U wordt verzocht gewijzigde data tijdig uw container, dus vanaf 7.30 uur aan de openbare weg te zetten, zodat u niet het risico loopt dat de bak niet geledigd wordt.

KOOPZONDAG DEURNINGEN
Het college van burgemeester en wethouders heeft zondag 20 mei a.s. als extra koopzondag aangewezen voor het dorp Deurningen.

Luid proefalarm sirenestelsel 5 juni 2002. Het is voor u als burger belangrijk dat u weet wat u in geval van een ramp moet doen. Als de sirene gaat is er iets aan de hand. Het kan van alles zijn. Gevaarlijke stoffen die vrijkomen bij een brand, een zwaar ongeval..........In elk geval heeft die sirene u iets te vertellen. Ga daarom naar binnen en stem radio of televisie af op de lokale zender en wacht verdere instructies af.

Zoals gezegd: de sirene is een hulpmiddel om u te waarschuwen. Maar niet het enige. Het kan ook zijn dat een radiowagen door uw straat komt. Of dat de politie bij u aan de deur komt. Belangrijk is in elk geval dat u de instructies van de lokale of nationale autoriteiten opvolgt.

Wat moet u als eerste doen in geval de sirene gaat?


1. Ga direct naar binnen.

2. Sluit deuren en ramen.

3. Zet radio of televisie aan.

Het moge u duidelijk zin dat een goed werkend sirenestelsel van essentieel belang is om u te waarschuwen. De luide sirene test is nodig om na te gaan of de apparatuur nog allemaal goed werkt. Reden waarom op woensdag 5 juni 2002 om 12.00 uur het jaarlijkse luide proefalarm van het sirenestelsel zal plaatsvinden.
U weet dan: "Dit is een test, er is geen alarm."

AFSCHEID
In december 2001 heeft de heer ing. G.H.J. van Beurden de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. Per 1 juni 2002 zal hij officieel zijn werkzaamheden beëindigen. Wij stellen het op prijs op passende wijze afscheid te nemen van hem en zijn echtgenote.
En bieden hem daartoe een receptie aangeboden die op vrijdag 24 mei a.s. van 17.00 tot 18.30 uur wordt gehouden in de hal van het gemeentehuis in Denekamp, Burgemeester Hoogklimmerstraat 2. Wij nodigen u van harte uit voor deze informele afscheidsreceptie Forumoverleg Contouren nieuw Sportbeleid.

Door de samenvoeging van de gemeenten Denekamp, Ootmarsum en Weerselo tot de nieuwe gemeente Dinkelland dient het sportbeleid te worden geactualiseerd en geharmoniseerd. De gemeente Dinkelland heeft Marktplan Adviesgroep B.V. uit Bussum gevraagd het nieuwe sportbeleid voor de gemeente te ontwikkelen, inclusief een nieuw subsidie- en tarievenstelsel.
Voor de ontwikkeling van het nieuwe sportbeleid treedt Marktplan in overleg met vertegenwoordigers van sportverenigingen in de gemeente. Hiertoe wordt een aantal verenigingen uitgenodigd deel te nemen aan een forumoverleg.
De avond bestaat uit 2 onderdelen:


1. allereerst wil Marktplan met de vertegenwoordigers van de uitgenodigde sportclubs discussiëren over de voorlopige uitkomsten van het onderzoek dat in het kader van de op te stellen nota is gedaan. Marktplan zal de resultaten van de enquête bespreken;
2. Marktplan zal de contouren van het sportbeleid presenteren. Marktplan wil graag discussiëren over de doelstellingen, uitgangspunten en aandachtspunten voor het nieuwe sportbeleid van de gemeente. Dat zal geschieden aan de hand van een aantal stellingen.

De resultaten van de avond zullen in de vervolgfase van het opstellen van de sportnota worden verwerkt. Het forumoverleg vindt plaats op donderdag 30 mei a.s.om 19.30 uur in het Sport- en Gemeenschapscentrum 't Trefpunt te Weerselo. Verenigingen die niet voor het forumoverleg zijn uitgenodigd en toch daaraan wensen deel te nemen zijn eveneens welkom. Zij kunnen echter ook schriftelijk reageren op de stellingen. In een latere fase van het onderzoek zal een bijeenkomst worden georganiseerd voor alle sportverenigingen in de gemeente. Meer informatie over de stellingen is te vinden op Info stellingen

U kunt ook op deze stellingen reageren en wel via e-mail: pwolf@denekamp.nl

LANDELIJKE INLEVERACTIE VOOR LEGE BATTERIJEN

Win nieuwe energie uit lege batterijen Vrijwel iedereen weet, dat lege batterijen niet in de vuilnisbak thuishoren. Enerzijds omdat ze stoffen kunnen bevatten die schadelijk zijn voor het milieu, anderzijds omdat zich metalen in batterijen bevinden die teruggewonnen kunnen worden voor hergebruik. Toch verdwijnen drie op de tien lege batterijen nog steeds in het afval. Teneinde nog eens extra op de noodzaak van het inleveren te wijzen, is er een landelijke actie opgestart met als slogan 'Win nieuwe energie uit lege batterijen!'

Veel inleverpunten
Stichting Batterijen (Stibat), die de inzameling van lege batterijen in Nederland reeds sinds 1995 bevordert en coördineert, tracht het inleveren voor iedereen zo gemakkelijk mogelijk te maken. Want behalve de mogelijkheid om lege batterijen bij de milieustraat van de gemeente of bij de chemokar in te leveren, staan er bij veel winkels en supermarkten inzameltonnen waar men lege batterijen in kan deponeren. Bij elkaar zo´n 4000 winkels! Ook worden er door Stibat op ruim 3000 basisscholen inzamelacties gehouden. En als u uw vakantie op de camping doorbrengt, dan maakt u grote kans ook daar een inzamelton aan te treffen. Want ca. 260 campings doen inmiddels mee met de landelijke inzamelcampagne van Stibat en dat aantal blijft groeien. Stibat zorgt er tevens voor dat alle batterijen die in heel Nederland worden ingeleverd, op een verantwoorde en milieuvriendelijke manier worden gerecycled.

Iedereen kans op een prijs Bij de speciale actie die voor dit jaar is opgezet, heeft iedereen kans op een prijs door het inleveren van lege batterijen. De prijzen bestaan uit reischeques, waarmee men 'nieuwe energie' kan opdoen. Men hoeft slechts 10 lege batterijen in een (boterham)zakje te doen en deze samen met de ingevulde "ZonBon", die men het gehele jaar in zeer veel tijdschriften en omroepgidsen zal aantreffen, in speciale inzameltonnen te deponeren. Deze inzameltonnen staan bij: Supermarkten van Albert Heijn, C1000, Dekamarkt, Coop, Jan Linders, Jumbo, Hoogvliet, Bonimarkt, Em-Té en winkels van Hema, Blokker, Primafoon, Bart Smit, Intertoys, Dixons, Kijkshop, Gamma, Karwei en Schlecker. Inleveren kan ook bij veel fotowinkels, Retourettes, de gemeentelijke milieustraat of chemokar. Aan de campagne wordt bekendheid gegeven door middel van een brede media-inzet: het hele jaar zullen er advertenties (met "ZonBonnen") in diverse tijdschriften, omroepgidsen en huis-aan-huisbladen verschijnen.
In mei, juli en september worden er bovendien televisie-en radiocommercials ingezet. Alle informatie over de campagne is tevens te vinden op de internetsite van Stichting Batterijen: www.stibat.nl

GEMEENTERAAD
De gemeenteraad komt op donderdag 23 mei a.s. om 20.00 uur in de vergadering bijeen U bent van harte welkom vanaf de publieke tribune om de beraadslagingen bij te wonen. De agendapunten zijn:


1. Opening.

2. Vaststelling notulen van de openbare vergadering van 25 april 2002.

3. Ingekomen stukken.

4. Wijzigen verordening Programmaraad Castel Twente en benoeming lid.
5. Aankoop grond Pastoriegoederen der Hervormde Gemeente te Denekamp voor aanleg randweg.

6. Basisdocument Politie 2003.

7. Gemeentegarantie geldlening brede school.
8. Vaststelling 1e part. Herziening bestemmingsplan Saasveld Diezelkamp.

9. Wijziging aanwending financiële middelen wegenonderhoud 2002.
10. Evaluatie en actualisatie operationele grenzen brandweer.
11. Rondvraag.

12. Sluiting.

Goedkeuring bestemmingsplan door Gedeputeerde Staten Met ingang van 17 mei 2002 ligt bij het taakveld Ruimtelijke Ordening, locatie Weerselo gedurende een periode van zes weken voor een ieder ter inzage de besluiten van Gedeputeerde Staten van Overijssel van 25 april 2002 waarbij goedkeuring is verleend aan de volgende herzieningen van het bestemmingsplan "Buitengebied" van de voormalige gemeente Weerselo:


* de 40e partiële herziening, betreffende de wijziging van de begrenzing van het agrarisch bouwperceel Beekdorpweg 3 te Weerselo;

* de 42e partiële herziening, betreffende de wijziging van de begrenzing van de bestemming "woondoeleinden" van het perceel Oude Postweg 1 te Deurningen;

* de 45e partiële herziening, betreffende de wijziging van de begrenzing van de bestemming "woondoeleinden" van het perceel Lemselosestraat 11 te Weerselo.

Bovengenoemde plannen zijn door de raad van de gemeente Denekamp vastgesteld op 24 januari 2002. Op verzoek kunnen de bestemmingsplannen ook buiten kantooruren worden ingezien. U dient hiervoor een afspraak te maken (tel. 0541-854207). Aangezien niemand bij Gedeputeerde Staten bedenkingen heeft ingediend, kan enkel degene die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zich overeenkomstig het bepaalde in art. 27, 1e of 2e lid van de Wet op de Ruimtelijke Ordening tot Gedeputeerde Staten te wenden, gedurende bovengenoemde termijn beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. De bestemmingsplannen treden in werking daags na afloop van de beroepstermijn, tenzij binnen de beroepstermijn tevens een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Indien een dergelijk verzoek is ingediend, treedt het bestemmingsplan pas in werking nadat op dit verzoek is beslist.

Bij Burgemeester en Wethouders is een aanvraag om bouwvergunning ingediend voor het vergroten van
* een zomerhuisje aan de Wittebergweg 18 huisnr. 20 in Nutter (20020230).

Het bouwplan wijkt af van het bestemmingsplan "De Witte berg - Bij de bronnen", aangezien de maximale bebouwingsoppervlak wordt overschreden.
artikel 10, lid 2 van het bestemmingsplan. Dit verzoek om vrijstelling ligt met ingang van 17-5-2002 gedurende Voornemen tot het verlenen van vrijstelling ex. Artikel 19 Wet op de Ruimtelijke Ordening

Burgemeester en Wethouders hebben het voornemen om aan het volgende verzoek om een vrijstelling van het geldende bestemmingsplan op basis van artikel 19 lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, medewerking te verlenen:


* het bouwen van een carport aan de Oldenzaalsvoetpad 33 in Ootmarsum (20020176).

Dit verzoek om vrijstelling ligt met ingang van 17-5-2001 gedurende vier weken ter inzage bij het taakveld Bouw- en woningtoezicht, locatie Weerselo. Gedurende deze termijn kan een ieder schriftelijk zijn zienswijze bij het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Denekamp, Postbus 11, 7590 AA Denekamp kenbaar maken.

Tevens hebben Burgemeester en wethouders het voornemen om met toepassing van artikel 19, lid 1, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening medewerking te verlenen ten behoeve van -vervangende- nieuwbouw van een galerie en appartement aan de Gasthuisstraat 6 in Ootmarsum.
Deze nieuwbouw komt in de plaats van de huidige opslagschuur. Het voornemen ligt met ingang van 17 mei 2002 tijdens de kantooruren gedurende een periode van vier weken ter inzage bij het taakveld Milieu, locatie Weerselo. Gedurende deze periode kan een ieder zijn zienswijze omtrent dit voornemen schriftelijk kenbaar maken aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Denekamp, Postbus 11, 7590 AA Denekamp.

monumentenvergunning te verlenen voor de restauratie van het rijksmonument aan Het Kerkplein 28 te Ootmarsum (28-6-2002). AANLEGVERGUNNING
Met ingang van 17 mei 2002 ligt gedurende een periode van vier weken ter inzage bij het taakveld Ruimtelijke Ordening, locatie Weerselo, de aanvraag om een aanlegvergunning te verlenen voor de aanleg van een kikkerpoel op een perceel aan de Ootmarsumsestraat te Tilligte, kadastraal bekend gemeente Denekamp, sectie M, nummer 771. Gedurende voornoemde termijn kan een ieder schriftelijk zijn zienswijze omtrent het ontwerp kenbaar maken aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Denekamp, Postbus 11, 7590
* Bromeliastraat 86 in Denekamp: bouwen van een erker;
* Daalbree 1 in Ootmarsum: plaatsen van een tuinhuisje;
* Crocuspad 3 in Denekamp: vergroten van een woonhuis;
* Brinkstraat 33 in Denekamp: verbouwen van een woonhuis;
* Rossumerstraat 19 in Agelo: herbouwen van een schuur;
* De Mors 40 in Ootmarsum: bouwen van een erker;
* Zicht 4 in Denekamp: bouwen van een woonhuis;
* Pastoor Gloerichstraat 17 in Deurningen: plaatsen tuinhuisje;
* Bornsestraat 52 in Saasveld: melding plaatsen tuinhuisje;
* Gravenallee 3 in Saasveld: uitbreiden woning, bouw erker en vernieuwen dakkapel;

* Reefsmaat 7 in Deurningen: melding plaatsen tuinhuisje;
* Beatrixstraat 15 in Rossum: uitbreiden woning;
* Rossumerstraat 38 in Agelo: bouwen van een schuur t.v.v.;
* Ittersbergstraat 7 in Weerselo: uitbreiden woning met berging;
* Echelpoelweg 20 in Weerselo: verbouwen en uitbreiden woning en
* Smienkweg 2 in Rossum: verbouwen en uitbreiden woning en inwoning. De plannen kunnen tijdens de openingsuren worden ingezien bij het te verlenen voor c.q. positief te reageren op:de volgende bouwplannen


* Epmanweg 6 in Denekamp: vergroten van een werktuigenloods (28-6-2002) en

* Dr. Hondelinkstraat 2 in Denekamp: vernieuwen van een kozijn (28-6-2002).

Rectificatie:
Van een verleende bouwvergunning van 2 mei j.l. Er stond: de Kievit 40 in Denekamp: bouwen van een woonhuis (14-6-2002); dit moet zijn: Zicht 26 in Denekamp: bouwen van een woonhuis (14-6-2002).

Deze besluiten kunnen tijdens de openingsuren worden ingezien bij het SLOPEN
Ingekomen aanvragen om sloopvergunning en meldingen sloopvoornemen Burgemeester en Wethouders maken bekend, dat de hierna vermelde aanvragen om sloopvergunning zijn ingekomen:
* Eertmansweg 3 in Weerselo: slopen varkensschuur en kippenhok en
* Lattropperstraat 106 in Denekamp: slopen van een schuur. De plannen kunnen tijdens de openingsuren worden ingezien bij het taakveld Bouw- en woningtoezicht van de cluster Ruimte, locatie Weerselo.

Verleende sloopvergunning en positieve reacties op melding sloopvoornemen
Burgemeester en Wethouders van Denekamp hebben besloten sloopvergunning te verlenen voor het slopen van een varkensschuur aan de Gammelkeresweg 3 in Deurningen (18-06-2002). Dit besluit kan tijdens de openingsuren worden ingezien bij het taakveld Bouw- en woningtoezicht van de cluster Ruimte, locatie Weerselo.
Krachtens het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht kan tegen dit besluit bezwaar worden ingediend bij Burgemeester en wethouders van Denekamp, Postbus 11, 7590 AA Denekamp. De uiterste datum waarop uw bezwaarschrift moet zijn ontvangen staat tussen haakjes achter de vergunning genoemd. WET MILIEUBEHEER

Terinzagelegging meldingen ingevolge art. 8.40 Wet milieubeheer van:
* De heer H.G.H. Stoolhuis, Plegtsweg 15 te Agelo: het omzetten van vee ingevolge het Besluit melkrundveehouderijen milieubeheer.

Een ieder kan binnen twee weken op- en aanmerkingen met betrekking tot deze melding kenbaar maken bij het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Denekamp.

OVERIGE INGEKOMEN AANVRAGEN OM VERGUNNING

De afgelopen periode is de volgende aanvraag ontvangen: Kerkbestuur H. Nicolaas Denekamp organiseert samen met de scouting Denekamp talrijke randactiviteiten in het weekend van 24 en 25 augustus 2002 onder het motto

"725 jaar kerkelijk Denekamp" Deze aanvraag ligt vanaf morgen gedurende 4 weken ter inzage bij het Taakveld Burgerzaken in de locatie Ootmarsum. In die periode kunnen zienswijzen bij de gemeente kenbaar worden gemaakt wat zowel mondeling als schriftelijk kan. Hierbij svp aangeven of men gehoord wil worden. Het college van burgemeester en wethouders heeft voor week 21, van dinsdag 21 mei t/m zaterdag 25 mei a.s. vergunning verleend voor het collecteren voor het Nederlands Astma Fonds in de gehele gemeente PAPIERINZAMELING IN DENEKAMP Op dinsdag 21 mei a.s. staat aan de Nijverheidsstraat in Denekamp de papiercontainer voor de inzameling van oud papier voor de Kingschool. Iedereen kan daar tussen 14.00 en 22.00 uur papier deponeren.

Deel: ' Openbare bekendmakingen Gemeente Weerselo '




Lees ook