Gemeente Wervershoof


Nieuwsrubriek 29 augustus

FRACTIEVERGADERINGEN
POLITIEKE PARTIJEN

datum tijd plaats
bijeenkomst

3-9 19.00 uur gemeentehuis fractie CDA

3-9 19.00 uur dorpshuis Onderdijk fractie ABC

3-9 19.00 uur dorpshuis Zwaagdijk fractie ZD

4-9 19.00 uur gemeentehuis fractie VVD
---

Collectes

In de periode van 2 t/m 8 september kunt u een collectant van het Kon. Wilhelminafonds/ Ned. Kankerbestrijding aan de deur verwachten.
---

Herstraatwerkzaamheden Floralaan
.

Momenteel wordt er gewerkt aan de herbestrating van nog twee parkeerhofjes aan de Floralaan. Het betreft de hofjes bij de huisnummers 9-15 en 69-75.

Verkeersplan De Hoek en Zijdwerk

Vanaf nu tot eind september worden de bijbehorende wegwerkzaamheden uitgevoerd.

Controle openbare verlichting

De openbare verlichting wordt maandelijks gecontroleerd. De eerstvolgende controle/reparatie is op 27 september.
---

Verleende vergunningen/ontheffingen


- vergunning aan mevr. E. Neefjes, Huijgensdijk 23 te Wervershoof voor het houden van een buurtfeest op zaterdag 15 september op het grasveld achter de Huijgensdijk;(13 augustus)


- vergunning aan drumband Jong Leven te Onderdijk tot het houden van een verloting. (30 juli)

---

Melding bouwvoornemen

J.J. Teunissen, Droge Wijmersweg 5/129, 1693 HP Wervershoof, voor het plaatsen van een berging op het perceel Droge Wijmersweg 5/129.

Belanghebbenden kunnen hier kennis van nemen. Bezwaren kunnen pas op basis van een volgende publicatie worden ingediend.
---

Positieve reactie melding bouwvoornemen


1. N.J. de Lange, Droge Wijmersweg 5/138, 1693 HP Wervershoof, voor het plaatsen van een berging op het perceel Droge Wijmersweg 5/138 (16 augustus 2001);

Verleende gebruiksvergunningen


1. "The Pub", op het perceel Dorpsstraat 76, 1693 AH Wervershoof voor het brandveilig gebruiken van de genoemde inrichting (16 augustus 2001);


2. "'t Fortuin", op het perceel Dorpsstraat 170, 1693 AK Wervershoof voor het brandveilig gebruiken van de genoemde inrichting (16 augustus 2001);


3. "Verzorgingshuis Sint Jozef, De Gouw 2, 1693 DC Wervershoof voor het brandveilig gebruiken van de genoemde inrichting (16 augustus 2001).

---

De burgemeester van Wervershoof geeft kennis van het voornemen van burgemeester en wethouders om met toepassing van artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling te verlenen van het bestemmingsplan "Kagerdijk" aan Sport- en partycentrum De Dars, Europasingel 114-116, 1693 GV Wervershoof ten behoeve van het vestigen van een kapsalon.

De betreffende stukken liggen met ingang van donderdag 30 augustus 2001 gedurende vier weken voor een ieder ter gemeentesecretarie, sector Ruimte ter inzage. Gedurende deze termijn kan een ieder schriftelijke bedenkingen aan burgemeester en wethouders van Wervershoof, Raadhuisplein 1, 1693 EA Wervershoof, kenbaar maken.
---

Kapvergunningen

De volgende kapvergunningen zijn afgegeven:


- vergunning aan J.P. Kuiper voor het kappen van 1 treurwilg, 1 fruitboom, 1 den en 1 es rondom het perceel Zwaagdijk 19 te Zwaagdijk-Oost; (14 augustus)


- vergunning aan G.L. Koomen voor het kappen van 1 esdoorn aan de Van Velzenstraat 39 te Onderdijk; (7 augustus)


- vergunning aan P. Wit voor het kappen van 1 prunus aan de S. Koopmanstraat 170 te Wervershoof ;(9 augustus)


- vergunning aan de Kerkvoogdij van de Herv.gemeente Andijk-Wervershoof voor het kappen van 1 populier achter de kerk aan de Onderdijk 15 te Onderdijk. (22 augustus)
---

Minimafonds 2001

Waarvoor?

Wervershoof kent sinds 1997 een minimafonds voor sociale, culturele en maatschappelijke activiteiten. Deze regeling is bedoeld voor bijvoorbeeld:

* sportbeoefening

* zwemlessen

* cursussen

* lidmaatschap bibliotheek

* bezoek aan dierentuin of pretpark

* bezoek aan theater of museum

* diverse andere activiteiten

Voor wie?

De regeling is bedoeld voor inwoners die graag van dergelijke activiteiten gebruik willen maken, maar voor wie een te laag inkomen een belemmering is.

Het fonds is niet alleen bedoeld voor mensen met een (bijstands)uitkering, maar voor een ieder met een netto inkomen tot maximaal 115% van het bijstandsniveau. Deze bedragen zijn per 1 juli 2001 voor mensen jonger dan 65 jaar (exclusief vakantiegeld):

Bijstandsnorm 115%

gehuwden en samenwonenden f 2.238,- ( 1.016, -) f
2.574,- ( 1.168,-)

alleenstaande ouder f 2.014,- ( 914,-) f 2.316,- ( 1.051,-)

alleenstaande f 1.566,- ( 711,-) f 1.801,- ( 817,-)

Voor mensen van 65 jaar en ouder gelden vanaf 1 juli 2001 de volgende bedragen:

Bijstandsnorm 115%

beide echtgenoten 65 jaar of ouder f 2.320,- ( 1.053,-) f 2.668,- ( 1.211,-)

één echtgenoot jonger dan 65 jaar f 2.362,- ( 1.072,-) f 2.716,- ( 1.232,-)

alleenstaande ouder f 2.098,- ( 952,-) f 2.413,- ( 1.095,-)

alleenstaande f 1.651,- ( 749,-) f 1.899,- ( 862,-)

De regeling kent wel een vermogenstoets. Voor gehuwden/samenwonenden en alleenstaande ouders geldt een grens van f 20.600,- ( 9.348,-) en voor alleenstaanden van f 10.300,- ( 4.674,-).

Vergoeding

Afhankelijk van de gezinssituatie kan voor het kalenderjaar 2001 maximaal het volgende worden verstrekt:

per huishouden f 150,- ( 68,07), én

per lid van het huishouden en de ten laste komende kinderen f 75,- ( 34,03).

Duurzame gebruiksgoederen

Sinds 1999 kent de gemeente ook een regeling voor de aanschaf of vervanging van duurzame gebruiksgoederen (televisie, radio, koelkast, wasmachine etc.). Deze regeling is bedoeld voor inwoners die 3 jaar of langer van een inkomen van maximaal 115% van het bijstandsniveau leven.

De bijdrage bedraagt f 750,- ( 340,34) en kan eenmaal in de 3 jaar worden verstrekt.

Hoe aanvragen?

Een aanvraagformulier is verkrijgbaar op het gemeentehuis bij de sector Burgers. Wanneer u het formulier heeft ingevuld kunt u dit, tezamen met de gevraagde bewijsstukken, daar ook weer inleveren.

De sector Burgers is voor iedereen geopend van maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 12.00 uur en 's middags op afspraak.

Voor vragen kunt u ook telefonisch contact opnemen met mevrouw J. Roddenhof (tel. 587186).

---

Deel: ' Openbare bekendmakingen gemeente Wervershoof '
Lees ook