Gemeente Wervershoof


Binding 26 september


---

Agenda

FRACTIEVERGADERINGEN POLITIEKE PARTIJEN

datum tijd plaats
bijeenkomst


1-10 19.00 uur dorpshuis Zwaagdijk fractie ZD


1-10 19.00 uur dorpshuis Onderdijk fractie ABC


1-10 19.00 uur gemeentehuis fractie CDA


2-10 19.00 uur gemeentehuis fractie VVD


---

Algemene informatiebijeenkomsten betreffende het Centrum-Westrandproject op 4 oktober in het Dorpshuis Onderdijk en 8 oktober in partycentrum Van Rooyen

Rond de vorige jaarwisseling is in de Binding op uitvoerige wijze het Centrum-Westrandproject belicht. In grote lijn gaat het om het verhuizen van de sportclubs. Woningbouw wordt daardoor op de vrijgekomen plek mogelijk. Afgelopen voorjaar heeft de gemeenteraad een Plan van Aanpak vastgesteld. Het begint nu allemaal wat concreter te worden.

Op basis van de uitgangspunten en de wensen van de betrokken partijen, wil het gemeentebestuur gezamenlijk een ontwikkelingsplan opstellen.

Op grond van dit ontwikkelings- en stedenbouwkundig plan zal de gemeenteraad zich uitspreken over de definitieve voortzetting van de plannen.

Het gemeentebestuur wil u graag informeren over de plannen en de stand van zaken. Tevens wil het gemeentebestuur een indruk krijgen van uw ideeën ten aanzien van de plannen. Dit wordt gedaan via twee bijeenkomsten.

De bijeenkomsten worden gehouden op:


- donderdagavond 4 oktober in het Dorpshuis Onderdijk, Sportlaan 10;

- maandagavond 8 oktober in partycentrum Van Rooyen, De Hoek 6.
De bijeenkomsten beginnen om 20.00 uur. De afsluiting is gepland omstreeks 22.00 uur.

Uiteraard zijn ook geïnteresseerden uit Zwaagdijk-Oost van harte welkom.

Volgende week kunt u het programma van de avonden in deze Nieuwsrubriek lezen.

Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld.


---

Collectes

Van 23 september tot en met 29 september collecteert de Nationale Kollekte Geestelijk Gehandicapten. De Dierenbescherming heeft een kollektevergunning voor de periode van 30 september tot 6 oktober.


---

Verleende kapvergunningen


- vergunning aan het gemeentebestuur van Wervershoof voor het kappen van 1 berk staande naast het perceel Oudweid 10; (18 september)


- vergunning aan het gemeentebestuur van Wervershoof voor het kappen van 1 populier staande naast het perceel Europasingel 146; (18 september)


- vergunning aan C.J. Verhoogt voor het kappen van 1 kastanjeboom staande voor het perceel Europasingel 42. (september)


---

Werk in uitvoering

Herstraatwerkzaamheden Floralaan.

Momenteel wordt nog gewerkt aan de herbestrating van het parkeerhofje aan de Floralaan voor de huisnummers 9-15.

Verkeersplan De Hoek en Zijdwerk.

Er wordt nog gewerkt aan de uitvoering van het verkeersplan met de bijbehorende werkzaamheden.

In verband met de asfalteringswerkzaamheden worden De Hoek en het Zijdwerk van woensdag 26 september tot en met vrijdag 28 september voor alle verkeer afgesloten.

De afsluiting geldt voor het gedeelte van de Simon Koopmanstraat tot de Zwaagdijk.

Controle openbare verlichting

De openbare verlichting wordt maandelijks gecontroleerd, de eerstvolgende controle/reparatie is op donderdag 27 september.


---

Afgifte reisdocumenten

EVEN WEG?

EVEN WACHTEN...….

Nieuw paspoort en nieuwe identiteitskaart: enkele dagen later ophalen

Zoals u wellicht bekend wordt per 1 oktober 2001 een nieuw Nederlands paspoort en een nieuwe identiteitskaart ingevoerd. Om beveiligingsredenen worden de nieuwe reisdocumenten op één centrale plaats in Nederland van persoonsgegevens voorzien. Dit heeft tot gevolg dat u een reisdocument niet direct kunt meenemen. U dient er rekening mee te houden dat u een volle week moet wachten.

Eerste week oktober aangepaste procedure

In de eerste week van oktober kunnen nieuwe reisdocumenten alleen worden aangevraagd. Uitreiking kan dan nog niet plaats vinden. Dit betekent dat in de eerste week van oktober geen gebruik kan worden gemaakt van de zogenaamde spoedprocedure.

Meer informatie

Meer informatie kunt u krijgen bij de sector Burgers, tel: 587105 of 587107.

Ook op internet kunt u informatie vinden. U kunt gaan naar www. paspoortinformatie.nl


---

Bouwplannen ter inzage

De burgemeester van Wervershoof geeft kennis van het voornemen van burgemeester en wethouders om:

met toepassing van artikel 19 lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening bouwvergunning te verlenen aan P. Schouten, Liederik 1 te Zwaagdijk voor het vergroten van de woning op het perceel Liederik 1 te Zwaagdijk.

Het bouwplan ligt met ingang van donderdag 27 september 2001 gedurende vier weken voor een ieder ter gemeentesecretarie, sector Ruimte ter inzage. Gedurende deze termijn kan een ieder schriftelijke bedenkingen aan burgemeester en wethouders van Wervershoof, Raadhuisplein 1, 1693 EA Wervershoof, kenbaar maken.


---

Verleende bouwvergunningen


1. C.J.M. Brandsen, Onderdijk 175, 1693 CD Wervershoof voor het veranderen van een motorshowroom in een pizzeria op het perceel Onderdijk 175 (14 september 2001);


2. V.C.M.M. Kerckhaert, Nes 64, 1693 CK Wervershoof voor het vergroten van de woning op het perceel Nes 194 (19 september 2001);


3. J.A. Steltenpool, Pastoor van Santestraat 30, 1693 CS Wervershoof voor het vergroten van de woning op het perceel Pastoor van Santestraat 30 (19 september 2001);


4. C. Kruijer, Kaagweg 17, 1693 GC Wervershoof, voor het vergroten van de garage op het perceel Kaagweg 17 (19 september 2001);


5. fam. Van Bruggen-van Rooijen, Kaagweg 15, 1693 GC Wervershoof voor het vergroten van de garage op het perceel Kaagweg 15 (19 september 2001);


6. W. Mosman, Dorpsstraat 57, 1693 AC Wervershoof voor het veranderen van een huisartsenpraktijk in een woning p het perceel Burgemeester Raatlaan 60 (19 september 2001);


7. P.J.W. Poot, Westereiland 73, 1671 HZ Wervershoof voor het plaatsen van een dakkapel op het perceel Droge Wijmersweg 5/232 (19 september 2001);


8. E. Botman, Nieuwe Dijk 31, 1693 NX Wervershoof voor het vergroten van de berging en woning op het perceel Nieuwe Dijk 31 (19 september 2001).


---

Nieuwsrubriek op internet

De Nieuwsrubriek kunt u ook vinden op de gemeentelijke internetpagina's. Op www.Wervershoof.nl verschijnt de Nieuwsrubriek al op vrijdagmorgen.

Overigens wordt in samenwerking met de gemeenten Andijk, Medemblik en Noorder-Koggenland druk gewerkt aan vier nieuwe internetsites. Op die sites komt een zogenaamde productencatalogus. Diverse diensten van de gemeente zijn dan via internet voor u bereikbaar.

De verwachting is dat e.e.a. eind oktober gerealiseerd is.


---

Controle hondenbelasting

In Wervershoof betalen veel mensen hondenbelasting. Gewoon volgens de regels, zoals het hoort. Toch is een regelmatig terugkerende controle noodzakelijk om tot een goed uitvoering van de 'verordening op de heffing van hondenbelasting' te komen. Binnenkort wordt zo'n controle in de gemeente Wervershoof gehouden.

De controle wordt uitgevoerd door het bureau van Holland Ruiter uit Capelle a/d IJssel.

Aan de hand van door de gemeente verstrekte informatie over het adres en postcode van de woningen die bezocht moeten worden, belt de controleur bij de woningen aan. De controleur kan dus ook bij u aanbellen. Hij/zij stelt enkele vragen over het al dan niet hebben van een hond.

Het is de bedoeling dat de vragen aan de deur worden afgehandeld. Vanzelfsprekend kunnen de controleurs zich legitimeren met een door de gemeente verstrekt legitimatiebewijs.

Aangeven van een hond

Misschien heeft u sinds kort een hond en bent u nog niet in de gelegenheid geweest daarvan aangifte te doen. Als de controleur bij u aan de deur komt is het te laat. Geef de hond daarom zo spoedig mogelijk aan.

Bij de sector Middelen kunt u een aangifteformulier aanvragen of ter plekke een aangifte formulier invullen.

Informatie

Wilt u meer informatie of heeft u nog vragen?

Dan kunt u tussen 08.00 uur en 12.30 uur terecht bij de sector Middelen, mevrouw M. v.d. Gulik telefoon: 587125.


---

Spreekuur voor ouderen

In de gemeente Wervershoof wordt een spreekuur voor ouderen ingesteld. Op de woensdagmiddag van 14.00 uur tot 16.00 uur kunnen ouderen op afspraak terecht in het gemeentehuis.

Het spreekuur is bedoeld voor inwoners van de gemeente van 65 jaar en ouder, die geïnformeerd willen worden over, of een aanvraag willen indienen op grond van één van de volgende regelingen:


· Bijzondere bijstand


· Minimafonds


· Wet voorzieningen gehandicapten (WVG)


· Huursubsidie


· Vangnetregeling

Waar en wanneer

Op woensdag 3 oktober wordt met het spreekuur begonnen. Vanaf deze datum wordt het spreekuur elke woensdagmiddag gehouden in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 te Wervershoof.

Afspraak maken

Bewust is gekozen voor een zogenaamd "afspraken" -spreekuur. U hoeft dan niet te wachten en de consulent heeft voldoende tijd voor u.

U kunt telefonisch een afspraak maken op maandag t/m vrijdag tussen 09.00 en 12.00 uur met:

mevrouw J. Roddenhof tel: 587186 of mevrouw A. Zielstra tel: 587162.


---

---

Deel: ' Openbare bekendmakingen gemeente Wervershoof '
Lees ook