Gemeente Westervoort

Het eerstvolgende spreekuur is weer op maandagavond 3 september van 18.30 tot 19.30 uur.
U hoeft hiervoor geen afspraak te maken.

Vrijstelling bestemmingsplan Het Ambacht

Burgemeester en wethouders van de gemeente Westervoort maken ingevolge artikel 17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening bekend, dat zij aan Dutchtone vrijstelling hebben verleend van het geldende bestemmingsplan "Het Ambacht" om een tijdelijke GSM-antennemast met een hoogte van 30 meter te plaatsen op een gedeelte van het perceel gemeentegrond, plaatselijk bekend A 6257.

De vrijstelling voor deze tijdelijke voorziening zal gelden voor een periode van 2 jaar. Bij de te verlenen bouwvergunning zal op grond van artikel 45 van de Woningwet een gelijke termijn worden gesteld. Na het verstrijken van deze termijn dient de situatie in overeenstemming te worden gebracht met de bepalingen van het bestemmingsplan.

Het eindverslag van de inspraak inzake het voornemen tot vrijstelling is door ons college vastgesteld.

Het besluit tot het toepassen van de vrijstelling ligt, met ingang van 19 juli 2001 gedurende zes weken bij de afdeling AJZ/VROM van de gemeentesecretarie, Dorpsplein 1 te Westervoort, voor een ieder ter inzage:

* op alle werkdagen van 08.00 uur - 12.30 uur of op afspraak van 14.00 uur - 16.00 uur;

* op maandag op afspraak van 18.00 uur - 21.00 uur.
Tegen dit besluit kunt u of een andere belanghebbende binnen de termijn van terinzagelegging schriftelijk en gemotiveerd bezwaar maken bij het college van burgemeester en wethouders van Westervoort, Postbus 40, 6930 AA Westervoort.

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. In geval van onverwijlde spoed dient u naast het indienen van een bezwaarschrift, zo snel mogelijk schriftelijk en gemotiveerd een voorlopige voorziening te vragen bij de President van de Arrondissementsrechtbank, sector Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.

SCHULDHULPVERLENING

Geld uitgeven doen we allemaal. Of het nu gaat om de dagelijkse boodschappen of een nieuwe auto; het zakgeld van de kinderen, de huur en alle mogelijke vaste lasten.

Bij veel uitgaven staan we niet stil, omdat ze bijvoorbeeld automatisch worden afgeschreven, of omdat we steeds minder met contant geld betalen en steeds meer pinnen.

Of omdat we op afbetaling zaken kopen waar we op dat moment geen geld voor hebben. Tot we merken dat we meer uitgeven dan we binnenkrijgen. En dan hebben we een probleem.

En dan?
Op de afdeling Sociale Zaken en Arbeidsvoorziening van de gemeente Westervoort kunnen de budgetconsulenten u helpen met uw schuldensituatie die u zelfstandig niet meer kan overzien en oplossen.

Naast een schuldenregeling kunt u bij de budgetconsulent terecht voor budgetadviezen, een ander woord voor het afstemmen van uw uitgaven op uw inkomen. Hierbij zet u, samen met de budgetconsulent, uw inkomsten en uitgaven op een rijtje. U krijgt hierbij een beter inzicht in uw bestedingen en zaken waar u eventueel op kunt bezuinigen.

Uw aanmelding
:
Wanneer U een aanvraag wilt doen voor schuldhulpverlening en/of budgetadvies dan kunt u zich hiervoor aanmelden. Dit kan telefonisch. U kunt zich hierbij richten tot de budgetconsulenten van de afdeling Sociale zaken en Arbeidsvoorziening van het gemeentehuis. Na uw aanmelding ontvangt u een inventarisatieformulier

De budgetconsulenten zijn iedere werkdag van 09.00 tot 10.00 telefonisch te bereiken via telefoonnummer: 026-3179361.

Controle van vakantiewoningen

Het Inbraakpreventie- en Toezichtteam van de politie de Liemers, gaat zich in de komende vakantiemaanden evenals vorig jaar bezig houden met het controleren van woningen achtergelaten door vakantiegangers.

De controle zal zich met name richten op het deugdelijk afsluiten van deuren en ramen. Verder wordt er gekeken naar eventuele achtergelaten ladders, containers e.d. Indien er door het toezichtteam zaken worden aangetroffen die onmiddellijk actie vereisen, wordt het eerste waarschuwingsadres gewaarschuwd. Hiervoor moet u eerst een afwezigheidmelding hebben ingevuld en ingeleverd bij het politiebureau. Deze afwezigheidmelding zijn verkrijgbaar bij alle politiebureaus, basisscholen, bibliotheken of reisbureaus in uw gemeente.

U kunt ook de hierbij afgedrukte kaart gebruiken, invullen en op een politiebureau afgeven.

Indien er een controle heeft plaatsgevonden van uw woning, worden eventuele op- en aanmerkingen op een = preventiebericht vakantiecontrole = genoteerd. Dit preventiebericht vindt u na uw vakantie bij uw post.afwezigheidmelding


Afwezig van: tot:

Naam/Voorletters :

Straatnaam/huisnr. :

Woonplaats : Postcode

Wie kan er bij onraad worden gewaarschuwd?

Naam: Adres: Woonplaats tel.nr.

1. ............................

2. ....

3.

Uw vakantieadres en telefoonnummer:

.

"Zorg dat op uw eerste adres uw woningsleutel aanwezig is !


Is uw huis tijdelijk onbewoond?

Bedenk dat inbrekers niet met vakantie zijn

De politie heeft diverse preventiebrochures en tips voor u

De politie gelderland-Midden, district de Liemers, wenst u een prettige vakantie

"
Voor het waarschuwingsadres:

vertrek d.d. Terug:

Auto/Motor Merk: Kenteken:

Kleur:

Vakantieadres en tel.nr.:

Deel: ' Openbare bekendmakingen gemeente Westervoort '
Lees ook