Gemeente Westervoort

Toegangspas voor afvalbrengstation

Deze week valt bij alle inwoners van Westervoort de toegangspas voor het afvalbrengstation in de bus. Met deze pas kunt u op de Beyerinckweg in Arnhem de slagboom openen en heeft u toegang tot het terrein. Het pasje is uw persoonlijke sleutel tot het afvalbrengstation en u dient het vanaf 1 juli bij elk bezoek mee te nemen.

De voornaamste reden voor het invoeren van een pasje is registratie. De gemeente Westervoort vindt een goede registratie van het gebruik van het afvalbrengstation belangrijk. Door elk huishouden een toegangspas te verschaffen, hebben anderen geen mogelijkheid meer om het afvalbrengstation te gebruiken. Oneigenlijk gebruik van deze voorziening door bedrijven of mensen van elders wordt hierdoor vanaf 1 juli bemoeilijkt. De houder van het pasje is verantwoordelijk voor een goed gebruik ervan. Indien misbruik wordt geconstateerd kan de pas worden geblokkeerd.

Gekoppeld aan woning
Elk pasje krijgt een code (in de magneetstrip) die samenhangt met een bepaald adres. Dit betekent dat het pasje gekoppeld is aan uw woning, net als de afvalcontainers. U dient het dan ook achter te laten bij een eventuele verhuizing. Als een pasje zoek raakt, kan het worden geblokkeerd. U kunt dan een nieuw pasje aanvragen.

In Westervoort niet nodig
Het pasje is uitsluitend bedoeld voor gebruik van het afvalbrengstation. U heeft het pasje niet nodig wanneer u in Westervoort afval inlevert. Dit kan bij: Het Kringloopbedrijf, de inleverpunten voor glas, papier en textiel, de firma Putman (bouw- en sloopafval) en Hermsen (tuin- en snoeiafval). De twee laatstgenoemden uitsluitend tegen betaling.

Pasje niet ontvangen
Mocht u onverhoopt op 1 juli nog geen pasje hebben ontvangen en wel het afvalbrengstation willen gebruiken, dan hoeft u uw bezoek niet uit te stellen. U kunt op het afvalbrengstation een aanvraag-formulier invullen en krijgt vervolgens toegang tot het terrein. Neemt u wel een legitimatiebewijs mee. Dat is trouwens altijd aan te raden, er kan om worden gevraagd.

Meer informatie
Op het afvalbrengstation aan de Beyerinckweg in ArnhemNoord kunt u terecht met grofvuil, bouw- en sloopafval, oud ijzer, houtafval, kleding, papier, glas, elektrische apparaten en klein chemisch afval. Ook herbruikbare huisraad en asbest kunt u hier naartoe brengen. Voor asbest gelden speciale regels, belt u hiervoor de Bel- en Herstellijn: 026-3179555. Het afvalbrengstation is geopend van maandag tot en met zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur. U mag het 12 maal per jaar bezoeken. De meeste afvalstoffen kunt u gratis aanbieden tot een bepaalde maximale hoeveelheid.

Voor vragen aangaande het afvalbrengstation en het pasje kunt u bellen met telefoonnummer 026-4 460 490 (Servicelijn SITA).

Diftar leeft,
gemeente krijgt veel reacties

De Diftarkrant wordt goed gelezen. Dit blijkt uit de vele reacties die de gemeente ontving na verspreiding van de eerste editie van deze krant. Ook de volume-enquête geeft aanleiding voor veel telefoontjes. De Diftar-informatielijn (3179456) voldoet duidelijk in een behoefte. Iedereen voelt zich betrokken bij dit onderwerp. In het algemeen is er veel steun voor het principe "de vervuiler betaalt". Hoe meer afval iemand produceert, hoe meer hij of zij moet gaan betalen. Mensen die zich bewust zijn van het afvalaanbod en proberen dit terug te dringen, kunnen kosten besparen ,men heeft dit dus zelf in de hand. Uit onderzoek van onder andere het CBS blijkt ook dat de bereidheid onder de Nederlandse bevolking om afval gescheiden aan te bieden erg groot is. Westervoort vormt hierop geen uitzondering.

Inmiddels heeft zon 25 % van de gemeenten in Nederland een vorm van Diftar. Uit onderzoek komt naar voren dat Diftar leidt tot een vermindering van het totale afvalaanbod met 15 tot 20 % en dat de scheiding van glas, papier en GFT-afval toeneemt met 10 tot 20%. Hiermee dragen we dus met zn allen bij aan het terugdringen van de hoeveelheid afval en dat is voor het milieu en de portemonnee een goede zaak.

In dit kader past ook de nieuwe regeling met betrekking tot het aanbieden van grof huisvuil. Ook hierop kwamen veel reacties. Terwijl in andere gemeenten het al jaren de gewoonte is dat er betaald wordt voor het laten ophalen van grofvuil, waren inwoners van Westervoort "verwend" door de gemeente die het grof vuil zonder extra kosten ophaalde. Dit past niet meer in het beleid dat de burger verantwoordelijk is voor zn eigen afval.

Inwoners van Westervoort hebben sinds kort de mogelijkheid om hun afval gescheiden aan te bieden bij het Afvalbrengstation in Arnhem.(Beijerinckweg 9a) Een prima voorziening net over de brug, veelal gratis en 6 dagen per week geopend van 9 tot 5. Nog bruikbare spullen kunnen natuurlijk naar het Kringloopbedrijf in Westervoort.

Als iemand per se wil dat het grof vuil toch wordt opgehaald kan dat. Per 1 juli a.s. wordt voor deze service 15,00 geheven. Er mag één kuub (1m3) afval worden aangeboden. De politiek heeft voorgesteld om de inkomsten die de gemeente dit jaar hiermee verkrijgt, later weer ten goede te laten komen aan de inwoners.

Veel vragen en opmerkingen die de afgelopen week binnenkwamen gingen ook over de volume-enquête. Bij deze enquête kon men aangeven welke containers men wilde gaan gebruiken. Dit bleek nogal een lastige keuze, aangezien er nog geen tarieven konden worden gegeven. Dit heeft te maken met het feit dat er vanuit de politiek nog geen duidelijkheid bestond over de uitgangspunten waarmee rekening diende gehouden te worden bij de berekening van de tarieven. Door de verschillende raadsfracties zijn voorstellen gedaan, op basis waarvan gerekend gaat worden. De tarieven worden dan tijdens de begrotingsbehandeling in november vastgesteld.

Veel mensen blijken prima uit de voeten te kunnen met hun huidig containerformaat. Anderen hebben inmiddels de antwoordkaart ingezonden met hun keuze.
Mocht blijken dat de gekozen containers niet passen bij het persoonlijk afvalaanbod, dan kan men in het voorjaar van 2003 gebruik maken van de éénmalige gratis omruilmogelijkheid.

We willen hier nog wel even de richtlijnen geven:
* er komt een vastrecht dat voor alle huishoudens gelijk is (behalve voor gebruikers van verzamelcontainers)

* het laten legen van een grote container is per keer duurder dan het laten legen van een kleine.

* het laten legen van een groene container is goedkoper dan het laten legen van een even grote grijze container.

Ook gedurende de vakantieperiode zullen we u op de hoogte houden van de ontwikkelingen rondom de invoering van Diftar. Via deze pagina, maar ook via de gemeentelijke website. Voor vragen kunt u nog steeds de Diftar-informatielijn bellen: 3179456.

Na de zomervakantie krijgt u bericht wanneer de chips zullen worden aangebracht en wanneer u de (eventuele) nieuwe containers krijgt. Ook zal dan de tweede Diftarkrant bij u in de bus vallen.

Reconstructiecommissie
De Reconstructiecommissie Achterhoek en Liemers houdt een openbare vergadering op 4 juli 2002 om 9.30 uur in de raadzaal van gemeentehuis Neede, Oudestraat 23 (telefoon 0545-288888). Op de agenda staan onder meer de volgende onderwerpen:

* consultatie ter voorbereiding van het Gelders Milieu Plan 3
* gevolgen van Natuurbeschermingswet, Habitat- en Vogelrichtlijnen voor reconstructie

* Reconstructie Achterhoek en Liemers

De vergaderstukken liggen vanaf heden ter inzage bij gemeentehuis Westervoort.
Spreekuur wethouders
Het spreekuur van de wethouders vervalt in de vakantiemaanden juli en augustus. Het eerstvolgende spreekuur is weer op maandagavond 2 september 2002 van 18.30 uur tot 19.30 uur.
Felicitaties aan De Schakel Openbare basisschool de Schakel is op de derde plaats geëindigd bij de verkiezing van "De Groenste School van Nederland". Het gemeentebestuur feliciteert De Schakel hiermee van harte. De prijsvraag wordt jaarlijks uitgeschreven door de Stichting Veldwerk Nederland. Het is de eerste keer dat een Westervoortse school er aan meedoet. De Schakel heeft met haar combinatie van dieren en tuinen in een boerderij terecht de derde plaats gekregen. De schoolboerderij huisvest kippen, geiten en konijnen en er hoort een siertuin en een groentetuin bij. Kinderen leerkrachten en ouders dragen samen de verantwoordelijkheid voor de verzorging.
navolgende plaatsen verkeersdrempels met voetgangersoversteekplaatsen aangelegd.
wordt geregeld met een tijdelijke verkeersregelinstallatie (VRI). Voor dit verkeer is telkens één rijstrook beschikbaar.
Verkeersbesluit winkelcentrum de Wyborgh / Kerkstraat Westervoort

Burgemeester en wethouders van de gemeente Westervoort maken bekend dat zij krachtens machtiging van de gemeenteraad ten behoeve van de bevoorrading van winkelcentrum Wyborgh en een betere bereikbaarheid van het gemeentehuis, op 5 februari 2002 een verkeersbesluit hebben genomen.

De in het besluit omschreven maatregelen hebben betrekking op:
* het mogelijk maken van laden en lossen van maandag tot en zaterdag van 07.00 uur tot 10.00 uur ten behoeve van de ondernemingen die zich binnen het afsloten gebied van winkelcentrum Wyborgh bevinden;

* het parkeerverbod in het noordelijk gedeelte van de Kerkstraat te wijzigen in een stopverbod waarbij het is toegestaan om gedurende maximaal een half uur te laden en te lossen;
* het gemeentehuis bereikbaar te maken voor trouwautos en houders gehandicaptenparkeerkaarten.

De volledige tekst van bovengenoemd besluit ligt vanaf heden ter inzage op het gemeentehuis.

Voor nadere informatie over dit besluit kan tijdens kantooruren contact worden opgenomen met de afdeling openbare werken ( tel.3179533).

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene Wet bestuursrecht binnen zes weken na de datum van publicatie waarbij dit besluit bekend is gemaakt, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij Burgemeester en Wethouders van Westervoort, Postbus 40, 6930 Westervoort.

Belanghebbenden kunnen verzoeken de kosten te vergoeden die vanwege het bezwaar redelijkerwijs zijn gemaakt. Een verzoek daartoe kan in het bezwaarschrift worden opgenomen.

Verwijdering aanhangwagen en vouwwagen

In opdracht van burgemeester en wethouders zijn op 14 juni 2002 de volgende voertuigen in Westervoort weggesleept:
1. een rode aanhangwagen op het parkeerterrein aan Het Hazeland;
2. vouwwagen op de parkeerplaats voorbij blok 74 t/m 114 aan de Halve Morgen.

Beide voertuigen hebben een of meerdere bepalingen van de Algemene plaatselijke verordening overtreden.

De eigenaren of rechthebbenden van deze voertuigen kunnen zich tot uiterlijk 3 juli 2002 melden bij de heer Verstegen van de afdeling AJZ/VROM, telefoonnummer (026) 3179380. Tegen betaling van de gemaakte kosten zullen de voertuigen worden teruggegeven. Wanneer zich geen eigenaar of rechthebbende meldt, worden de voertuigen vernietigd of verkocht.

Verkeerscursus voor 55-plussers

Via een uitgebreide wervingscampagne wordt senioren in elf gemeenten uit de provincie Gelderland aangeraden voor slechts 5,00 zich op te geven voor een uitgebreide theorie-cursus die centraal vanuit Arnhem gegeven wordt. In samenwerking met gemeenten, ouderen stichtingen- en bonden wordt, o.a. door middel van affichering in wachtkamers en ontmoetingscentra, de werving uitgevoerd onder het motto: <>PEIL UW KENNIS<> in het huidige verkeer.

Dit verkeerseducatie-project voor senioren wordt uitgevoerd door verkeersdocenten van de BEROEPSOPLEIDING AUTORIJ-INSTRUCTEURS in Arnhem en bestaat o.a. uit het doornemen van voorschriften voor ouderen, wijziging gedragsregels, bebording en dia-toetsprogramma toegespitst op dagelijkse problemen bij veel senioren. Veel ruimte wordt gereserveerd voor vraagstelling en nabespreking.

De organisatie van dit verkeerseducatie-project voor ouderen is in handen van het samenwerkingsverband DUURZAAM VEILIG VERKEER Betuwe-oost en wordt financieel gedragen door de deelnemende gemeenten Arnhem, Westervoort, Duiven, Zevenaar, Didam, Doesburg, Rijnwaarden, Rheden, Rozendaal, Bemmel en Overbetuwe, met steun van het ROVG ( Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Gelderland).

Inschrijfformulieren liggen klaar bij de stichtingen-, verenigingen- en bonden voor ouderen, verder ook bij de publieksbalie van genoemde gemeentehuizen of bij DUURZAAM VEILIG VERKEER-bo, Geldersehoek 14, 6851 DW Huissen.

Aanmaning belastingen

Op 30 juni 2002 vervalt de tweede en tevens laatste termijn voor de betaling van de gemeentelijke belastingen 2002 voor belastingplichtigen die:

* geen machtiging voor automatische incasso hebben afgegeven;
* waarvan de machtiging om administratieve redenen is ingetrokken;
* voor reinigingsrechten zijn aangeslagen.
Omdat de vakantieperiode nadert willen wij u erop wijzen dat eind juli of begin augustus 2002 de aanmaningen voor de gemeentelijke belastingen worden verzonden.

Wij verzoeken u ervoor te zorgen dat eind juni 2002 de gemeentelijke belastingen geheel zijn voldaan.

Voor belastingplichtigen die een machtiging voor automatische incasso hebben afgegeven lopen de termijnen gewoon door tot en met oktober 2002.

Wijziging Afvalstoffenheffing

In de raadsvergadering van 3 juni 2002 heeft de gemeenteraad besloten de verordening afvalstoffenheffing 2002 te wijzigen door middel van het vaststellen van de 1e wijziging van deze verordening.

Zoals u in de Diftarkrant heeft kunnen lezen verandert met de invoering van Diftar ook de manier van inzameling van het grof huisvuil per 1 juli 2002.

Wanneer u grof huisvuil heeft dat niet meer bruikbaar is en u het zelf niet kunt afvoeren naar het Afvalbrengstation in Arnhem kunt u een machtigingskaart insturen naar SITA. Deze kaartjes zijn onder andere verkrijgbaar bij het gemeentehuis en het Kringloopbedrijf.

Het ingevulde kaartje is tevens een machtigingskaart waarmee éénmalig en onherroepelijk een bedrag van 15,00 van uw rekening wordt afgeschreven.

De heffing van deze 15,00 is nu geregeld in de 1e wijziging van de verordening afvalstoffenheffing 2002. Dit besluit ligt, tijdens kantooruren, vanaf de datum van publicatie ter inzage op de afdeling financiën, kamer 128. Tevens zijn hier afschriften van dit besluit verkrijgbaar.

Wijziging bouwverordening

Burgemeester en wethouders van Westervoort maken bekend dat de gemeenteraad van Westervoort bij besluit van 3 juni 2002 de verordening tot wijziging (7e serie) van de bouwverordening voor de gemeente Westervoort 1993 heeft vastgesteld.

De verordening ligt voor een ieder ter inzage bij de afdeling AJZ/VROM op werkdagen van 08.00 uur tot 12.30 uur, op afspraak op maandag van 14.00 uur tot 16.00 uur en van 18.00 uur tot 21.00 uur en op overige werkdagen op afspraak van 14.00 uur tot 16.00 uur (eveneens op afspraak).

De verordening treedt in werking met ingang van 27 juni 2002.

Deel: ' Openbare bekendmakingen Gemeente Westervoort '
Lees ook