Gemeente Westervoort

Inzameling Grof Vuil
(per 1 juli 2002)

* aanbieden: iedere tweede woensdag van de maand
* melden door insturen machtigingskaart

* machtigingskaarten verkrijgbaar bij gemeentehuis, bibliotheek, kringloopbedrijf

* per kaart maximaal 1m3 aanbieden

* de kaart moet de vrijdag vóór de ophaaldag bij SITA zijn
* het grof vuil pas woensdagochtend aan de straat zetten (vóór 7.00 uur)

* kosten ophalen grof vuil: 15,00

Grof vuil is niet:

* papier en karton,

* grote hoeveelheden plastics,

* bouw- en sloopafval,

* huisvuilzakken,

* autobanden,

* bielzen,

* vlak (venster)glas,

* wit- en bruingoed,

* metalen,

* tuin- en snoei-afval.

Deze informatie staat ook op de machtigingskaart!

Overige informatie over het nieuwe systeem van afvalscheiding is te vinden in de Diftarkrant en via telefoonnummer 3179456.

Klik hier voor Diftar Informatie.

Wijziging Afvalstoffenheffing

In de raadsvergadering van 3 juni 2002 heeft de gemeenteraad besloten de verordening afvalstoffenheffing 2002 te wijzigen door middel van het vaststellen van de 1e wijziging van deze verordening.

Zoals u in de Diftarkrant heeft kunnen lezen verandert met de invoering van Diftar ook de manier van inzameling van het grof huisvuil per 1 juli 2002.

Wanneer u grof huisvuil heeft dat niet meer bruikbaar is en u het zelf niet kunt afvoeren naar het Afvalbrengstation in Arnhem kunt u een machtigingskaart insturen naar SITA. Deze kaartjes zijn onder andere verkrijgbaar bij het gemeentehuis en het Kringloopbedrijf.

Het ingevulde kaartje is tevens een machtigingskaart waarmee éénmalig en onherroepelijk een bedrag van 15,00 van uw rekening wordt afgeschreven.

De heffing van deze 15,00 is nu geregeld in de 1e wijziging van de verordening afvalstoffenheffing 2002. Dit besluit ligt, tijdens kantooruren, vanaf de datum van publicatie ter inzage op de afdeling financiën, kamer 128. Tevens zijn hier afschriften van dit besluit verkrijgbaar.

Aanmaning belastingen

Op 30 juni 2002 vervalt de tweede en tevens laatste termijn voor de betaling van de gemeentelijke belastingen 2002 voor belastingplichtigen die:

* geen machtiging voor automatische incasso hebben afgegeven;
* waarvan de machtiging om administratieve redenen is ingetrokken;
* voor reinigingsrechten zijn aangeslagen.
Omdat de vakantieperiode nadert willen wij u erop wijzen dat eind juli of begin augustus 2002 de aanmaningen voor de gemeentelijke belastingen worden verzonden. Wij verzoeken u ervoor te zorgen dat eind juni 2002 de gemeentelijke belastingen geheel zijn voldaan. Voor belastingplichtigen die een machtiging voor automatische incasso hebben afgegeven lopen de termijnen gewoon door tot en met oktober 2002.

Wijziging bouwverordening

Burgemeester en wethouders van Westervoort maken bekend dat de gemeenteraad van Westervoort bij besluit van 3 juni 2002 de verordening tot wijziging (7e serie) van de bouwverordening voor de gemeente Westervoort 1993 heeft vastgesteld.

De verordening ligt voor een ieder ter inzage bij de afdeling AJZ/VROM op werkdagen van 08.00 uur tot 12.30 uur, op afspraak op maandag van 14.00 uur tot 16.00 uur en van 18.00 uur tot 21.00 uur en op overige werkdagen op afspraak van 14.00 uur tot 16.00 uur (eveneens op afspraak).

De verordening treedt in werking met ingang van 27 juni 2002.

Aanleg verkeersdrempels

Beveiliging oversteekvoorzieningen voor voetgangers op Broeklanden en op de Rivierweg ter hoogte van Lange Maat.

Ten behoeve van de beveiliging van schoolroutes worden op de navolgende plaatsen verkeersdrempels aangelegd.
* Broeklanden ten westen van de aansluiting met Vrouwenslag / Halve Morgen;

* Broeklanden ten oosten van de aansluiting met de Begijneslag;
* Rivierweg ter hoogte van de voetgangersoversteekplaats nabij de aansluiting met Lange Maat.

Op de in Broeklanden aan te leggen drempels komen voetgangersoversteekplaatsen met bijbehorende wegmarkeringen en verkeersborden.

De in de Rivierweg reeds aanwezige voetgangersoversteekplaatsen worden, nadat ter plaatse de drempels zijn aangelegd, weer opnieuw aangebracht. De uitvoering van de drempels is gelijk aan die van de drempels op Broeklanden.

Met het ontwerp van de drempels wordt rekening gehouden met het gegeven dat over beide wegen bussen van het openbaar vervoer rijden. De bovenbreedte van de drempel wordt 6,00 m1, terwijl de opritconstructie over een lengte van 4,80 m1 een hoogteverschil van 12 cm opvangt.

De drempels worden in zijn geheel in asfalt uitgevoerd en van de gebruikelijke wegmarkeringen voorzien.

De werkzaamheden worden uitgevoerd in de periode vanaf maandag 24 juni 2002 tot en met vrijdag 12 juli 2002. Gedurende deze periode dient het verkeer rekening te houden met enige hinder.

Verder zullen gedurende enkele dagen bepaalde wegen en/of weggedeelten voor het verkeer worden afgesloten.

De tijdelijke maatregelen zijn als volgt:

Rivierweg:
(Uitvoeringsperiode vanaf maandag 1 juli 2002 tot en met vrijdag 12 juli 2002).

* De doorgang van het verkeer op de hoofdrijbaan van de Rivierweg wordt tijdens deze periode geregeld met een tijdelijke verkeersregelinstallatie (VRI). Voor dit verkeer is telkens één rijstrook beschikbaar.

De fiets- en voetpaden blijven beschikbaar.


* Tijdens de uitvoeringsperiode wordt de aansluiting van de Lange Maat op de Rivierweg voor het verkeer afgesloten. Langzaam verkeer (fiets + voetganger) blijft mogelijk.

Een omleidingsroute voor het gemotoriseerde verkeer naar Lange Maat wordt met borden aangegeven.

Broeklanden:
(Uitvoeringsperiode maandag 24 juni 2002 tot en met vrijdag 12 juli 2002).

* Gedurende deze periode zal de rijbaan op bepaalde momenten plaatselijk worden versmald.

De voetpaden blijven beschikbaar.


* Op maandag 8 juli 2002 en dinsdag 9 juli 2002 wordt het gedeelte Broeklanden tussen de aansluiting met Vrouwenslag / Halve Morgen en de aansluiting met Begijneslag afgesloten voor het verkeer, met uitzondering van fietsers en voetgangers.

Voor het doorgaand verkeer wordt een omleidingsroute met borden aangegeven.

De Vrouwenslag, Halve Morgen en Begijneslag blijven per auto via Broeklanden vanaf één zijde bereikbaar.


* Broeklanden 75 t/m 85 (oneven nummers) blijven met de auto aan de achterzijde via de Halve Morgen bereikbaar;
* Vrouwenslag 31 t/m 57 (oneven nummers) en de Peuterspeelzaal De Blokkendoos zijn overdag tijdens de werkzaamheden per fiets en te voet bereikbaar;


* Tijdens de algehele afsluiting op 8 en 9 juli 2002 kiest de sneldienst van het openbaar vervoer (lijn 69) een andere route via de Liemersallee en bedrijventerrein t Ambacht.

De halte aan Broeklanden wordt dan tijdelijk verplaatst naar de Liemersallee nabij rotonde Broeklanden.

Voor nader informatie over de uit te voeren werkzaamheden alsmede over de daarbij te nemen tijdelijke verkeersmaatregelen kan contact worden opgenomen met de afdeling Openbare Werken, telefoon 026 3179533.

ARA verdwijnt, SITA verschijnt

Misschien heeft u er al iets van gemerkt, per 1 juni jongstleden is ARA overgenomen door SITA. Een bekende naam in de regio Arnhem verdwijnt hiermee. Mensen uit Westervoort die al gebruik hebben gemaakt van het Afvalbrengstation Arnhem-Noord kenden ARA daarvan.

SITA neemt de activiteiten van ARA naadloos over. De afval-inzameling verandert niet door de overname. Wat wél verandert, is de naamvoering en het beeld naar buiten toe. Overal zal nu het SITA-logo te zien zijn, op de wagens, de containers, bij het Afvalbrengstation.

Groot en modern
De medewerkers van ARA worden onderdeel van een groot en modern bedrijf. SITA Nederland telt 70 vestigingen verspreid over het land. Het bedrijf heeft 3400 medewerkers en zamelt op jaarbasis bijna 2,3 miljoen ton afval in. SITA streeft ernaar de hele keten van afvalinzameling tot en met afvalverwerking voor haar opdrachtgevers te beheren. Daarnaast probeert SITA de afvalverwijdering te realiseren tegen zo laag mogelijke kosten en op een manier die het milieu zo min mogelijk belast.

Dezelfde spelregels
Door het samengaan van SITA en ARA krijgt de afvalinzameling in de regio een nieuwe impuls. Door te profiteren van SITAs kennis, ervaring en netwerk ontstaat er bijvoorbeeld meer ruimte voor de ontwikkeling van nieuwe technieken. Aangezien de containers voor huishoudelijk afval in Westervoort altijd al door SITA werden geleegd, verandert er op dat gebied niks. In aansluiting op het gemeentelijk beleid is SITAs inzameling gebaseerd op afvalscheiding en hergebruik.

De inwoners van Westervoort kunnen bijvoorbeeld gebruik maken van het Afvalbrengstation in Arnhem-Noord, Beijerinckweg 9a voor het aanbieden van vuil dat niet in de container past of mag. Vanaf 1 juli heeft u slechts toegang tot het Afvalbrengstation op vertoon van een toegangspas. Dit valt binnenkort bij u in de bus.

Wilt u hier meer over weten, leest u dan de Diftarkrant die vorige week huis aan huis is verspreid. Eventueel kunt u een exemplaar bij het gemeentehuis krijgen. Informatie over afval, Diftar, grof vuil etc. wordt gegeven via het speciale Diftar-telefoonnummer 3179456.

Onkruidbestrijding

Momenteel wordt in onze gemeente het onkruid op de verhardingen gespoten met gif. Gemeente Westervoort heeft zich ten doel gesteld om aan een vermindering van chemische middelen te werken. Dit is beter voor uw gezondheid en voor het milieu.

Afgelopen maandag is gemeente Westervoort in de wijk Naederhuizen begonnen met het onkruid machinaal te verwijderen. Deze wijk is als proefgebied opgezet en is gekozen vanwege de verschillende verhardingstypen, die in de overige gebieden van Westervoort ook voorkomen. Het gaat om de straten St.Werenfriduslaan, St.Wilibrorduslaan, St.Anfriedlaan, St.Dominicuslaan, St.Ludgeruslaan en een gedeelte van de Hamersestraat en van de Noordelijke Parallelweg.

Het onkruid wordt verwijderd door middel van stomen. Met een heet water apparaat wordt bijna kokend water op de verharding gebracht. Na de behandeling ziet het onkruid eruit als gekookte spinazie. Binnen twee weken is het onkruid vergaan. Vervolgens wordt er begin september nogmaals gestoomd, hierdoor blijven de straten vrij van onkruid.

Slaagt deze proef dan zullen wij de overstap maken naar mechanische onkruidbestrijding. U als bewoner kunt ook een bijdrage aan leveren aan een beter milieu door minder chemische middelen te gebruiken.

Voor vragen en opmerkingen kunt u tijdens werkdagen tussen 9.00 en 16.00 contact opnemen met A. Hoogenkamp, opzichter groenvoorziening op telefoonnummer 026-3179363.

Deel: ' Openbare bekendmakingen Gemeente Westervoort '
Lees ook