Gemeente Westervoort

Bestemmingsplan Lange Maat artikel 26 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening bekend, dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 3 juni 2002 de 10e partiële herziening van het bestemmingsplan Lange Maat ongewijzigd heeft vastgesteld.
Deze partiële herziening heeft tot doel de woonbestemming van het perceel Heilweg 13 (één vrijstaande woning) te wijzigen in een woonbestemming voor drie woningen (één vrijstaande en één dubbele woning).
Het bestemmingsplan ligt vanaf 13 juni 2002 gedurende vier weken voor een ieder ter inzage bij de afdeling AJZ/VROM op werkdagen van 08.00 uur - 12.30 uur, op afspraak op maandag van 14.00 uur - 16.00 uur en van 18.00 uur - 21.00 uur, op overige werkdagen van 14.00 uur - 16.00 uur (eveneens op afspraak).
Degene die tijdig zijn zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar heeft gemaakt, alsmede een belanghebbende die aantoont dat hij daartoe redelijkerwijs niet in staat is geweest, kan gedurende de termijn van terinzageligging bij Gedeputeerde Staten van Gelderland, Postbus 9090, 6800 GX te Arnhem, schriftelijke bedenkingen inbrengen tegen het vastgestelde bestemmingsplan.

Inzicht in uw woonwensen

Het ministerie van VROM houdt een landelijk onderzoek naar de manier waarop mensen wonen, hoe zij de woning en woonomgeving beleven en waarderen, en wat hun woonwensen zijn. Het ministerie, maar ook gemeenten en woningcorporaties hebben dit inzicht nodig om hun activiteiten gericht in te zetten voor een aantrekkelijk woningaanbod, voor een prettige leefomgeving en goede voorzieningen.

Het onderzoek bestaat uit interviews onder inwoners van alle gemeenten in Nederland.

Ook in onze gemeente worden interviews afgenomen. Het interview bevat vragen over de kenmerken van uw woning en woonomgeving, uw waardering voor deze kenmerken, de wensen die u heeft ten aanzien van woning en woonomgeving, maar ook een aantal vragen over werk, vrije tijd besteding en de behoefte aan zorg en hulp bij het wonen.

Het onderzoek staat of valt met de bereidheid van inwoners om mee te werken aan een interview.

Via een willekeurige selectie uit het bevolkingsregister worden in totaal ruim 100.000 mensen benaderd/ Ook u kunt in de loop van 2002 worden benaderd voor een interview. U krijgt allereerst een brief met uitgebreidere informatie over het onderzoek. Om te kunnen voorzien in de behoeften die onder de bevolking leven, is het belangrijk dat u uw mening geeft over uw wensen en verwachtingen op woon- en leefgebied. Het onderzoek gaat dus over hoe u woont en hoe u eventueel zou willen wonen.

Iedereen kan een lintje aanvragen...voor iemand anders

Elk jaar worden er op de laatste werkdag voor koninginnedag in het hele land koninklijke onderscheidingen uitgereikt aan personen die zich voor langere tijd op bijzondere wijze verdienstelijk hebben gemaakt voor de samenleving. Iedereen kan voor iemand anders zon onderscheiding aanvragen. Het staat namelijk elke organisatie, vereniging en/of stichting en elk persoon individueel vrij om zelf iemand uit haar/zijn gelederen voor te dragen.

Vrijwilligerswerk, naastenzorg en alle andere mogelijke vormen van belangeloze inzet vormen belangrijke peilers waarop onze samenleving steunt. De Jarenlange inzet en betrokkenheid van deze mensen ongemerkt voorbij laten gaan zou geen recht doen aan al hun inspanningen! Wellicht dat u iemand in uw (naaste) omgeving kent waarvan u meent dat hij/zij voorgedragen zou kunnen worden voor een onderscheiding.

De term bijzondere verdiensten is een belangrijk criterium bij de toekenning van een onderscheiding. Van bijzondere verdiensten is sprake wanneer iemand zich geruime tijd heeft ingespannen voor de samenleving op een wijze die uitstijgt boven hetgeen van hem of haar verwacht mag worden. Een afscheid uit een hoofdfunctie of een persoonlijk jubileum binnen de werksfeer is sinds 1966 slechts een aanvullend criterium. Dat wil zeggen dat dit feit wel in overweging wordt genomen maar geen reden op zich is voor uitreiking van een onderscheiding.

Twee mogelijkheden
Voor het indienen van een aanvraag staan twee mogelijkheden open. De eerste is de Algemene Decoratieverlening ter gelegenheid van de verjaardag van Hare Majesteit de Koningin. De tweede is de Tussentijdse Gelegenheid. De datum van uitreiking moet dan betrekking hebben op een bijzondere gebeurtenis die te maken heeft met de maatschappelijke verdiensten van betrokkene. Denk daarbij aan een jubileum van een instelling of vereniging, waarvoor de betrokkene zich bovenmatig heeft ingespannen of een "Krooonjaar" (langdurig lidmaatschap) van betrokken zelf.

Indieningtermijn
De voorstellen voor de Algemene Gelegenheid 2003 moeten uiterlijk 1 augustus a.s. bij de burgemeester van Westervoort zijn ingediend.

Voor de Tussentijdse Gelegenheid geldt een termijn van minimaal zes maanden voor de beoogde datum van uitreiking.

Het indienen van een verzoek betekent niet automatisch dat de koninklijke onderscheiding ook daadwerkelijk wordt toegekend. Het is daarom van groot belang dat de aanvragers de voordracht, zoals de aanvraag officieel heet, met grote zorgvuldigheid behandelen en strikt vertrouwelijk houden.

Kent u iemand die u zou willen voordragen voor een koninklijke onderscheiding? Aarzel niet en vraag nu een formulier aan. Dit formulier en/of eventuele nadere informatie is verkrijgbaar bij de bestuurlijk secretaresse Marion Hartog, telefoonnummer 3179316.

Voor meer informatie kunt u ook de website www.Lintjes.nl.

Fietsen op rotondes: altijd even opletten!

De opmars van de rotonde lijkt in Nederland niet te stuiten. Voortdurend verschijnen er nieuwe rotondes - ook wel verkeerspleinen genoemd - binnen ons wegennet. Of het nou in de steden, de dorpen of in het buitengebied is. Het is niet verwonderlijk dat de rotonde zon populaire verkeersvoorziening is. Uit diverse ongevallenstudies is gebleken dat een rotonde goed is voor de verkeersveiligheid. Bij vervanging van een (gewoon) kruispunt door een rotonde is een daling van het aantal ongevallen met meer dan 50% geen uitzondering. Vandaar dat wegbeheerders ook bij de aanleg van nieuwe wegen vaak meteen al rotondes toepassen.

Niet elke rotonde is hetzelfde. Dat geldt vooral voor de positie van de fietsers. Er zijn rotondes zonder fietspaden. Daar rijden de fietsers op de rotonde zèlf en hebben dan, net als de autos op de rotonde, voorrang op het verkeer dat (van rechts) de rotonde op wil rijden.

De meeste rotondes die tegenwoordig aangelegd worden, hebben echter wel fietspaden. Dat komt doordat rotondes steeds vaker op (zeer) drukke wegen worden toegepast. Langs deze wegen liggen bijna altijd al fietspaden. De fietsers rijden dan dus niet op de rotonde zèlf, maar op het fietspad om de rotonde heen. Daarbij kan de voorrangsregeling van de fietsers per rotonde verschillen.

In sommige gevallen hebben de fietsers wèl voorrang op het verkeer dat de rotonde op wil rijden, in sommige gevallen niet. Dat kan natuurlijk wel wat verwarrend zijn. Daarom hebben gemeenten en provincies een advies gekregen over de voorrang van fietsers. In dit advies wordt duidelijk onderscheid gemaakt tussen rotondes met fietspaden binnen de bebouwde kom en rotondes met fietspaden buiten de bebouwde kom. Op rotondes binnen de bebouwde kom zouden fietsers voorrang moeten krijgen en buiten de bebouwde kom zouden fietsers voorrang moeten verlenen. Hoewel veel wegbeheerders bij nieuwe rotondes rekening houden met dit advies, zijn er natuurlijk nog veel situaties die daarvan afwijken. Let daarom als fietser bij rotondes altijd goed op de borden en de haaientanden op de weg. Maar let vooral op het gedrag van de andere weggebruikers. Bedenk: voorrang neem je niet, voorrang krijg je!

ouderennota Westervoort "Nieuw voor Oud"

De afgelopen periode heeft er een herijking van het ouderenbeleid plaatsgevonden in de gemeente Westervoort. De resultaten van het onderzoek zijn vastgelegd in de concept ouderennota Westervoort "Nieuw voor Oud". Het is een raamnota voor de middenlange termijn. Het volgt daarmee de nota "Oud en Thuis, gemeentelijk ouderenbeleid 1996-2000" op. Het verstrijken van de beleidsperiode en de sterke ontwikkelingen op het terrein van ouderen zijn redenen om de visie op het ouderenbeleid te herijken en in te spelen op nieuwe ontwikkelingen.

Het concept van de Ouderennota Westervoort "Nieuw voor Oud ligt ten behoeve van de inspraak met ingang van 11 juni 2002 voor een ieder op grond van de Algemene Inspraakverordening voor de duur van vier weken ter inzage in het gemeentehuis, afdeling Onderwijs en Welzijn, Dorpsplein 1 te Westervoort.

Inzage kan verkregen worden iedere werkdag van: a. 08.00 uur - 12.30 uur (zonder afspraak);
b. 14.00 16.00 uur (op afspraak) en
c. iedere maandagavond van 18.00 - 21.00 uur (op afspraak tijdens/na de avondopenstelling van het gemeentehuis.
Gedurende de inzagetermijn is het voor een ieder mogelijk om schriftelijk en gemotiveerd hun zienswijze naar voren te brengen bij het college van burgemeester en wethouders van Westervoort, Postbus 40, 6930 AA Westervoort.

Indien gewenst kunt u gebruikmaken van de mogelijkheid om hierop mondeling te reageren. De zakelijke inhoud van zon reactie wordt vervolgens beknopt voor u op papier gesteld.

Van de ingekomen zienswijzen zal een eindverslag worden opgemaakt. Ook wordt hierop een reactie gegeven, waarbij met redenen omkleed wordt aangegeven op welke punten al dan niet tot aanpassing van de conceptnota wordt overgegaan. Dit eindverslag wordt aan een ieder die aan de inspraak heeft deelgenomen toegezonden. Tevens wordt dit eindverslag ter inzage gelegd.

Van de inspraakprocedure wordt een verslag opgesteld. Zo mogelijk kan dat er toe leiden dat de conceptnota wordt aangepast. Het einde van de inspraakprocedure maken wij weer bekend door de ter inzagelegging van het verslag van de inspraak. Over de inspraakprocedure (= de wijze van uitvoering van de inspraak) kunt u ter zijner tijd een klacht indienen. Ook dat maken wij apart bekend.

Voor nadere informatie en/of het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met mevrouw A. Steenblik van de afdeling Onderwijs en Welzijn, telefonisch bereikbaar onder doorkiesnummer 026 3179642.

Deel: ' Openbare bekendmakingen Gemeente Westervoort '
Lees ook