Gemeente Wieringen


- Raad wijzigt leges voor reisdocumenten en geeft college bevoegdheid tot verhuur en verpachting (11 september 2001)

- Week van het leren (11 september 2001)

- Bouwen en wonen (11 september 2001)

Raad wijzigt leges voor reisdocumenten en geeft college bevoegdheid tot verhuur en verpachting (11 september 2001)

Burgemeester en wethouders van Wieringen maken bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 6 september 2001 heeft vastgesteld de "verordening tot wijziging van de Verordening op de heffing en invordering van leges 2001" en het besluit tot delegatie van de bevoegdheid tot verhuur en verpachting aan burgemeester en wethouders.

Paspoorten en identiteitskaarten worden met ingang van 1 oktober 2001 op één plaats in Nederland gemaakt. Nu gebeurt dat nog bij de gemeente. Het aanvragen en ophalen van een nieuw reisdocument kan straks gelukkig nog wel gewoon in het gemeentehuis. Maar u zult langer dan u gewend bent moeten wachten op een nieuw exemplaar. Waarschijnlijk duurt het een week.
De wijziging van de legesverordening slaat vooral op de nieuwe tarieven voor de zogeheten Nieuwe Generatie Reisdocumenten. Zo gaat een paspoort 73,55 (&euro 33,37) kosten en identiteitskaart 59,20 (&euro 26,87).

Verder heeft de raad besloten om de bevoegdheid tot verhuur en verpachting over te dragen aan burgemeester en wethouders. Zo kunnen verzoeken tot verhuur en verpachting sneller en doelmatiger worden afgewikkeld.

De wijzing van de legesverordening en het delegatiebesluit treden op 19 september 2001 in werking. Overigens worden de nieuwe tarieven voor de reisdocumenten pas vanaf 1 oktober 2001 berekend. Bekendmaking heeft plaatsgevonden door opneming van de verordening en het delegatiebesluit in het "Register van Bekendmaking" op 11 september 2001 onder respectievelijk de nummers 136 en 137. Het register ligt voor iedereen kosteloos ter inzage in het gemeentehuis. Op verzoek en tegen betaling van de verschuldigde leges wordt een afschrift van het desbetreffende besluit beschikbaar gesteld.

Hippolytushoef, 14 september 2001
Drs. J. Wittink, secretaris,
J.G.A. Baas, burgemeester

Week van het leren (11 september 2001)

In het kader van de week van het leren organiseert het gemeentebestuur van Wieringen i.s.m. het ROC Kop van Noord-Holland en de Initiatiefgroep welzijn een informatieavond over het programma-aanbod 20012002.

Deze avond wordt gehouden op woensdag 12 september 2001 om 19.30 uur in het gebouw van de rsg Wiringherlant aan de Parklaan te Hippolytushoef.

Aandacht wordt geschonken aan het complete cursusaanbod van het ROC gericht op volwassenen, waaronder informatie over het aanbod voor MAVO-HAVO-VWO certificaten.
Verder specifiek aandacht voor:

- Conversatie Spaans;

- Vaarbewijs deel I en II;

- PC-gebruik voor beginners.

Van de initiatiefgroep welzijn informatie over:
- Cursus Intuïtieve ontwikkeling, start 26 september 2001;
- Cursus Kunst Onderweg, start 8 oktober 2001;
- Cursus Wereld Godsdiensten, start voorjaar 2002.
Inlichtingen bij:

- Gemeente Wieringen, de heer J. van Berkum, tel. 0227-594346;
- ROC Kop van Noord-Holland, tel. 0223- 616166;
- Initiatiefgroep Welzijn, Inge Toering, tel. 0227-595556 of Gea Burm, tel. 0227-592194.

Hippolytushoef, 11 september 2001
Drs. J. Wittink, secretaris
J.G.A. Baas, burgemeester

Bouwen en wonen (11 september 2001)

A. Ontvangen bouwaanvragen

Ontvangen 31 augustus 2001:
het oprichten van een woning op het perceel Elft 64. ontvangen 3 september 2001:
het veranderen, vergroten van een visrestaurant (Basalt) op het perceel Haventerrein 6.

B. Ontvangen melding

ontvangen 4 en 5 september 2001:
het oprichten van een aanbouw op het perceel Irisstraat 22; het oprichten van een duivenhok op het perceel Laan Bloys van Treslong 25.

C. Ontvangen sloopaanvraag

ontvangen 31 augustus 2001:
het slopen van een woning op het perceel Elft 64.

D. Verleende vrijstellingen

Artikel 19 lid 1 wet op de Ruimtelijke Ordening

verzonden 11 september 2001:
het oprichten van een tankstation op het perceel Molenakker 2 nabij het kruispunt Koningsweg-Molenakker.

E. Geweigerde aanvraag om bouwvergunning

verzonden 10 september 2001:
het vergroten van een woning op het perceel Westerlanderweg 39.

De onder A, B en C genoemde aanvragen kunnen worden ingezien tijdens openingstijden van het gemeentehuis bij de afdeling Grondgebiedzaken. (artikel 41 van de Woningwet).

Tegen de onder D en E genoemde beschikking kan door belanghebbenden binnen 6 weken na datum publicatie een gemotiveerd bezwaarschrift worden ingediend bij het college van Burgemeester en Wethouders van Wieringen, Postbus 1, 1777 ZG Hippolytushoef.
Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet dat er geen gebruik mag worden gemaakt van de verleende beschikking. Als u wilt beletten dat er wordt gebouwd of gesloopt moet u, naast het indienen van een bezwaarschrift, direct een gemotiveerd verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de president van de Arrondissementsrechtbank, sector Bestuursrecht, Postbus 252, 1800 AC Alkmaar.

Voor meer inlichtingen kunt u zich wenden tot de afdeling Grondgebiedzaken, de heer M. Bootsma, tel. 0227-594396.

Hippolytushoef, 11 september 2001
Drs. J. Wittink, secretaris
J.G.A. Baas, burgemeester
"bedrijvenregister" kost ca. 2.000,-- / &euro 907,56 (ex BTW).

Deel: ' Openbare bekendmakingen gemeente Wieringen '
Lees ook