Gemeente Zevenaar1/3 Infopagina Gemeente Zevenaar

INHOUD INFO WEEK 30 (22 t/m 28 juli 2002)

AANVRAAG VRIJSTELLING BESTEMMINGSPLAN

Bij burgemeester en wethouders is een verzoek binnen gekomen om met toepassing van de binnenplanse vrijstellingsregeling vrijstelling te verlenen van het bestemmingsplan Tatelaar voor de bouw van een reclamezuil op het perceel Ampèrestraat 10 te Zevenaar. Deze aanvraag ligt met ingang van 25 juli a.s. gedurende twee weken ter inzage bij de balie van de sector Grondgebied. Tijdens deze periode kunnen omwonenden schriftelijk hun zienswijze omtrent de aanvraag kenbaar maken aan burgemeester en wethouders.

VOORNEMEN AANVRAAG VERKLARING VAN GEEN BEZWAAR ten behoeve van de woning op het perceel De Groeneweg 29 te Zevenaar.

Bij burgemeester en wethouders is een aanvraag bouwvergunning binnengekomen voor de uitbreiding van de woning op het perceel De Groeneweg 29 te Zevenaar. Het bouwplan is niet in overeenstemming met het vigerende bestemmingsplan Buitengebied 1974 en voldoet op enkele ondergeschikte punten ook niet aan het nieuwe bestemmingsplan Betuweroute. Het ligt in de bedoeling om aan het verzoek medewerking te verlenen met toepassing van artikel 19 lid 1 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening in samenhang met artikel 50 lid 5 van de Woningwet.

In dit kader ligt de aanvraag met bijbehorende stukken met ingang van 25 juli 2002 tijdens de openingsuren gedurende vier weken ter inzage bij de balie van de sector Grondgebied op het gemeentehuis. Binnen deze termijn kan een ieder schriftelijk zijn zienswijze kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethou- ders, Postbus 10, 6900 AA Zevenaar.

ONTEIGENINGSPLAN OOY

In verband met het bepaalde in artikel 80 van de Onteigeningswet en in de afdeling 3.4 van de Algemene Wet Bestuursrecht, ligt met ingang van 25 juli 2002 gedurende vier weken voor een ieder ter inzage op het gemeentehuis, balie Grondgebied, een plan tot onteigening in het belang van de ruimtelijke ontwikkeling en volkshuisvesting van de gemeente Zevenaar.

Het onteigeningsplan heeft betrekking op onroerende zaken die zijn gelegen in het gebied dat begrensd wordt door de spoorlijn Arnhem-Zevenaar en de wegen Heilige Huisjes, de Slenterweg en de Methen te Zevenaar. De onteigening geschiedt ten name van de gemeente, ter realisering van de bestemming "uit te werken woondoeleinden" van het bestemmingsplan Ooy. De onteigening vindt plaats voor de realisering van woningbouw.

Gedurende de termijn dat het plan ter inzage ligt kunnen belanghebbenden schriftelijk dan wel mondeling hun zienswijze omtrent dit plan kenbaar maken. Dit kan schriftelijk bij de gemeenteraad, Postbus 10, 6900 AA, Zevenaar. Ook kunt u uw zienswijze mondeling bekendmaken. U kunt hiervoor contact opnemen met de heer J. Nass van de afdeling Voorbereiding en Beheer, doorkiesnummer 0316-595185 Ingevolge artikel 10 Wet Openbaarheid Bestuur zullen de onderhandelingsstukken niet voor een ieder ter inzage liggen.
2/3 Infopagina Gemeente Zevenaar

OPENINGSTIJDEN ZWEMBADEN

LENTEBAD

Zomerrooster 6 juli t/m 18 augustus 2002:

maandag t/m vrijdag 10.00-20.00 uur
banenzwemmen 10.00-11.00 en van 17.00-18.30 uur
aquajogging dinsdag 19.30-20.00 uur
aquarobics woensdag 19.30-20.00 uur
zaterdag 12.00-17.00 uur
zondag 08.30-16.00 uur
banenzwemmen 08.30-09.30 uur

Voor inlichtingen kunt u op werkdagen terecht van 10.00 ­ 15.00 uur, tel. 527689

DE BREULY

Het natuurbad De Breuly is geopend van zaterdag 15 juni t/m zondag 1 september 2002. De Breuly is bij goed weer dagelijks geopend van 10.30 uur tot 18.00 uur. Inlichtingen: op werkdagen van 10.00 ­ 15.00 uur bij het Lentebad, tel. 527689.

OUD PAPIER

In Zevenaar wordt maandelijks huis-aan-huis papier ingezameld. Hieronder leest u wanneer er in uw wijk wordt ingezameld. De inzameling is overdag, tenzij anders is vermeld. Papier gebundeld aanbieden op de aanbiedplaatsen. Bedrijfspapier wordt niet meegenomen. Datum Wijk/Plaats Inzamelaar Zaterdag 27 juli Zonnemaat Zuid/Centrum/Molenwijk supportersverenging DCS

OPENBARE BEKENDMAKINGEN

Ingekomen bouwaanvragen week 28/2002:


- A. Verweystraat 6, uitbreiden van een woning
- Ardèchelaan 9, uitbreiden van een woning

- De Hazelaar 35, plaatsen tuindeuren zijgevel woning
- Stationsstraat 44, plaatsen tuinhuisje

Ingekomen bouwmeldingen week 28/2002:


- Zonegge 18-11, plaatsen tuinhuisje

- Arnhemseweg 50, uitbreiden van een woning

De ingekomen aanvragen liggen bij de balie van de sector Grondgebied voor een ieder ter inzage. Tegen deze aanvragen kan geen bezwaar worden gemaakt. Belanghebbenden kunnen wel hun zienswijze kenbaar maken aan burgemeester en wethouders, Postbus 10, 6900 AA Zevenaar. Hierbij wordt opgemerkt dat een bouwvergunning of bouwtoestemming moet worden verleend als aan de wettelijke eisen wordt voldaan.
3/3 Infopagina Gemeente Zevenaar

BESLUITEN

Verleende bouwmeldingen week 28/2002:


- Huvenersweide 38, plaatsen tuinhuisje

- Vogeldel 7, plaatsen tuinhuisje

- De Nereestraat 22, plaatsen tuinhuisje

- Dorpstraat 100, uitbreiden van een woning

- De Lindenhof 2, plaatsen tuinhuisje

- Spinet 31, plaatsen tuinhuisje

Verleende bouwvergunningen week 29/2002:


- Dijkweg ongenummerd, bouwen nieuw relaishuis en trafostation
Algemene Plaatselijke Verordening 2000 Zevenaar:


- Hersenstichting Nederland, doorlopende collectevergunning om te collecteren in de gemeente Zevenaar gedurende de periode die de stichting per jaar wordt toegewezen door het Centraal Bureau Fondsen- werving;

- Nederlandse Rode Kruis, afdeling Zevenaar, vergunning voor het houden van een huis-aan-huiscollecte in de gemeente Zevenaar in de periode van 13 t/m 19 april 2003;
- Stichting Jeugd Activiteiten Zevenaar (JAZ), vergunning voor het innemen van een standplaats op het Raadhuisplein op vrijdag 26 juli, 2 en 9 augustus 2002 tijdens de wekelijkse markt;
- Carnavalsvereniging Paljas, vergunning voor het plaatsen van 6 aankondigingborden in de periode van 2 t/m 12 januari 2003 en 16 februari t/m 4 maart 2003; tevens is vergunning verleend voor het ophangen van
1 spandoek in de Grietsestraat te Zevenaar in de periode van 16 februari t/m 4 maart 2003;

Kapverordening:


- gemeente Zevenaar, vergunning voor het kappen van 1 fijnspar naast het perceel Michiel de Ruyterstraat 34 te Zevenaar;
Twee weken na deze publicatie zal de gemeente Zevenaar beginnen met de kapwerkzaamheden.

Bouwverordening Zevenaar 1992:


- de heer E.T.J. van Ditshuizen, sloopvergunning voor het verwijderen van asbesthoudend dakbeschot aan de Kampstraat 31 te Zevenaar;

Tijdstip van de aanvraag kan met zich meebrengen dat een vergunning/ontheffing niet tijdig wordt gepubliceerd.
Degene wiens belang rechtstreeks bij één van de bovengenoemde besluiten is betrokken, kan binnen 6 weken na de bekendmaking van het betreffende besluit daartegen een bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan dat het besluit genomen heeft.Deel: ' Openbare bekendmakingen Gemeente Zevenaar 22-07-2002 '
Lees ook