Gemeente Zevenaar1/3 Infopagina Gemeente Zevenaar

INHOUD INFO WEEK 31 ( 29 juli t/m 4 augustus 2002)

MILIEUBERICHT

Burgemeester en wethouders van Zevenaar maken bekend dat bij hen een melding is ingekomen als bedoeld in artikel 8.19 lid 2 onder b van de Wet milieubeheer, van British American Tobacco Manufacturing BV voor het veranderen van de sigarettenfabriek aan de Kerkstraat 27 te Zevenaar.

De verandering behelst het verplaatsen van de bestaande CPR15-1 unit ten behoeve van de opslag van gevaarlijke afvalstoffen. De veranderingen leiden niet tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan de inrichting ingevolge de op 31 oktober 1995 onder nummer 748 verleende vergunning mag veroorzaken. Naar het oordeel van burgemeester en wethouders geeft de beoogde verandering ook geen aanleiding om de vergunning te wijzigen. Daarom hebben burgemeester en wethouders besloten de melding te accepteren. De milieuvergunning van 31 oktober 1995 (nummer 748) en de daaraan verbonden beperkingen en voorschriften gelden tevens voor de voorgenomen verandering van de inrichting.

Terinzagelegging
De melding, milieuvergunning en bijbehorende stukken worden op 31 juli 2002 ter inzage gelegd bij de balie Grondgebied van het gemeentehuis. Zij kunnen daar tot het einde van de bezwarentermijn tijdens de openingstijden worden ingezien. Op afspraak is dit ook buiten openingsuren mogelijk. Hiervoor kan contact worden opgenomen met mevrouw Koenen, doorkiesnummer 595244, van de afdeling Bouwen, Wonen en Milieu.

Inspraakmogelijkheden
Binnen zes weken na verzending van het besluit kunnen belanghebbenden een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders.

MILIEUBERICHT

Burgemeester en wethouders van Zevenaar maken bekend dat bij hen de volgende meldingen, als bedoeld in artikel 8.41 van de Wet milieubeheer, zijn binnengekomen:
- HJM- motoren voor het oprichten van een bedrijf voor het repareren, onderhouden en verkopen van motoren aan de Didamseweg 87a te Zevenaar. Deze melding is gedaan op grond van het Besluit inrichtingen voor motorvoertuigen milieubeheer;

- Scheers v.o.f. voor wijzigen van het tuinbouwbedrijf aan de Pannerdenseweg 20a te Zevenaar. Deze melding is gedaan op grond van het Besluit akkerbouwbedrijven milieubeheer.

Terinzagelegging
De meldingen worden op 31 juli 2002 ter inzage gelegd bij de balie Grondgebied van het gemeentehuis. Zij kunnen daar gedurende vier weken tijdens de openingstijden worden ingezien. Op afspraak is dit ook buiten openingsuren mogelijk. Hiervoor kan contact worden opgekomen met de heer R. Reerink, doorkiesnummer 595246, afdeling bouwzaken en milieu. Na deze termijn zijn de meldingen alleen nog op afspraak in te zien.

FIETSKIJKDAG POLITIE DE LIEMERS

Elke 1e donderdag van de maand kunnen mensen op het politiebureau van Zevenaar komen kijken of de fiets die ze zijn kwijtgeraakt soms ergens in de Liemers is aangetroffen en mogelijk bij deze gevonden fietsen staat. De fietsen zijn afkomstig uit de gehele Liemers, te weten de gemeenten Angerlo, Didam, Duiven, Rijnwaarden, Westervoort en Zevenaar.
De eerstkomende fietskijkavond is op DONDERDAG 8 AUGUSTUS 2002 van 18:00 TOT 19:30 UUR. Het politiebureau is gevestigd aan de Zonegge 24-04 te Zevenaar
2/3 Infopagina Gemeente Zevenaar

OPENINGSTIJDEN ZWEMBADEN

LENTEBAD

Zomerrooster 6 juli t/m 18 augustus 2002:
maandag t/m vrijdag 10.00-20.00 uur
banenzwemmen 10.00-11.00 en van 17.00-18.30 uur
aquajogging dinsdag 19.30-20.00 uur
aquarobics woensdag 19.30-20.00 uur
zaterdag 12.00-17.00 uur
zondag 08.30-16.00 uur
banenzwemmen 08.30-09.30 uur

Voor inlichtingen kunt u op werkdagen terecht van 10.00 ­ 15.00 uur, tel. 527689

DE BREULY
Het natuurbad De Breuly is geopend van zaterdag 15 juni t/m zondag 1 september 2002. De Breuly is bij goed weer dagelijks geopend van 10.30 uur tot 18.00 uur. Inlichtingen: op werkdagen van 10.00 ­ 15.00 uur bij het Lentebad, tel. 527689.

OUD PAPIER

In Zevenaar wordt maandelijks huis-aan-huis papier ingezameld. Hieronder leest u wanneer er in uw wijk wordt ingezameld. De inzameling is overdag, tenzij anders is vermeld. Papier gebundeld aanbieden op de aanbiedplaatsen. Bedrijfspapier wordt niet meegenomen. Datum Wijk/Plaats Inzamelaar Zaterdag 3 augustus Zonnemaat Noord + flats Zonnemaat, complex Hunneveldweg/Platanenlaan BS de Carrousel en De Wissel

OPENBARE BEKENDMAKINGEN

Ingekomen bouwaanvragen week 29/2002:

- Vedel 16, uitbreiden van een woning

Ingekomen bouwaanvragen week 30/2002:

- De Lindenhof 13, uitbreiden van een woning met serre/berging
- Hunneveldweg 14, renoveren en uitbreiden van poli-noord ziekenhuis
- Hunneveldweg 14, oprichten nieuwbouw afdeling P.G. verpleeghuis
Ingekomen bouwmeldingen week 30/2002:

- De Lindenhof 14, plaatsen van een tuinhuisje
De ingekomen aanvragen liggen bij de balie van de sector Grondgebied voor een ieder ter inzage. Tegen deze aanvragen kan geen bezwaar worden gemaakt. Belanghebbenden kunnen wel hun zienswijze kenbaar maken aan burgemeester en wethouders, Postbus 10, 6900 AA Zevenaar. Hierbij wordt opgemerkt dat een bouwvergunning of bouwtoestemming moet worden verleend als aan de wettelijke eisen wordt voldaan.

BESLUITEN

Verleende bouwvergunningen week 29/2002:

- Bemweg 39, oprichten van een woning

- Molenstraat 53, vernieuwen van de kapconstructie
Verleende bouwvergunningen week 30/2002:

- Middag 42, uitbreiden van een woning en garage
3/3 Infopagina Gemeente Zevenaar


- Dijkweg 20, uitbreiden van een woning

- Dijkweg 18, uitbreiden van een woning

- Vedel 7, uitbreiden van een woning

Algemene Plaatselijke Verordening 2000 Zevenaar:


- Tennis Vereniging Zevenaar, vergunning voor het organiseren van een toernooi in de nacht van 17 op 18 augustus 2002 van 22.00 tot 04.00 uur op het terrein aan de Einsteinstraat 14 te Zevenaar;
- mw. A.M. van Brakel, vergunning voor het organiseren van een buurtfeest met barbecue op zaterdag 17 augustus 2002 van 12.00 tot 24.00 uur op hofje 13 van Zonegge;
- mw. J. Boleij, vergunning voor het organiseren van een buurtfeest met barbecue op zaterdag 31 augustus 2002 van 15.00 tot 20.30 uur in de Mesdagstraat ter hoogte van de speeltuin;
- mw. M. Kraayvanger-Naberink, vergunning voor het houden van een barbecue op zondag 8 september 2002 van 12.00 tot 21.00 uur op een van de grasvelden aan de Vermeerstraat of Frans Halsstraat;
- Eep van Harten's Ballonvaarten, verklaring van geen bezwaar voor het opstijgen van een luchtballon vanaf het perceel Sleeg 6 te Zevenaar op 19 september 2002;
- aannemingsbedrijf Verkerk, vergunning voor het plaatsen van bouwhekken op de openbare weg rondom de Cliviushof aan de Hertog Johannstraat te Zevenaar;
- ABZ bouwbedrijf BV, vergunning voor het plaatsen van een bouwschutting op de openbare weg voor het perceel Wittenburgstraat 24 a te Zevenaar;

- de heer M.H.T. te Witt, vergunning voor het verbreden van de uitrit van het perceel Gounodstraat 36 naar de openbare weg;

Bouwverordening Zevenaar 1992:


- British American Tobacco Manufacturing BV, sloopvergunning voor het verwijderen van raamkozijnen kantine en kantoren aan de Kerkstraat 27 te Zevenaar;
- de heer J. Laarman, sloopvergunning voor het verwijderen van een deel van de (binnen)muren en het dak op het perceel Michiel de Ruyterstraat 34 te Zevenaar:

Tijdstip van de aanvraag kan met zich meebrengen dat een vergunning/ontheffing niet tijdig wordt gepubliceerd. Degene wiens belang rechtstreeks bij één van de bovengenoemde besluiten is betrokken, kan binnen 6 weken na de bekendmaking van het betreffende besluit daartegen een bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan dat het besluit genomen heeft.Deel: ' Openbare bekendmakingen Gemeente Zevenaar 25-07-2002 '
Lees ook