Gemeente Zoetermeer

Openbare bekendmakingen

Beheer en Onderhoud

Onderhoud waterlopen
Tijdens een inspectieronde zijn in de volgende haventjes gezonken vaartuigen aangetroffen, die gevaar opleveren voor andere vaartuigen:


- Sloepkade 1 st.

- Hulkwerf 3 st.

De gemeente is voornemens deze vaartuigen eind maart 1999 te verwijderen.
Indien het gezonken vaartuig nog in redelijke staat verkeert zal deze, na verwijdering, een jaar worden opgeslagen in een gemeentelijk depot. Eigenaren kunnen daar hun vaartuig afhalen na een telefonische afspraak bij de wijkpost aan de Hitchcockstrook 26, telefoonnummer: 079 - 346 90 04.

Plannen

Vrijstelling bestemmingsplan Meerzicht Hoogbouw Burgemeester en wethouders van de gemeente Zoetermeer maken bekend dat zij met toepassing van artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, vrijstelling hebben verleend van het bepaalde in het geldende bestemmingsplan Meerzicht Hoogbouw voor een strook grond ten westen van de flat aan het Fonteinbos aan Vestia Zoetermeer, Bijdorplaan, voor het realiseren van een buitenspeelplaats bij een nieuwe kinderopvang aan het Fonteinbos.

Het besluit met bijbehorende inrichtingsschets en het eindverslag inspraak inrichtingsschets ligt met ingang van 8 maart 1999 gedurende
6 weken voor iedereen ter inzage bij het Informatiecentrum in de centrale hal van het Stadhuis, Stadhuisplein 1, Zoetermeer. De openingstijden van de balie zijn op maandag van 11.00 tot 16.00 uur, dinsdag tot en met vrijdag 8.30 tot 16.00 uur en vrijdagavond van
18.30 tot 20.30 uur. Voor een mondelinge toelichting kunt u een afspraak maken onder nummer 079 - 346 86 20.

Voor een ieder die zich met het besluit om vrijstelling van het bestemmingsplan Meerzicht Hoogbouw niet kan verenigen, bestaat op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht, de mogelijkheid binnen
6 weken na dagtekening van deze publicatie een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij het college van burgemeester en wethouders van Zoetermeer, Postbus 15, 2700 AA Zoetermeer. Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking ten aanzien van het uitvoeren van de werkzaamheden. Daartoe dient gelijktijdig naast het hiervoor vermelde bezwaarschrift, een verzoek om voorlopige voorziening te worden ingediend bij de president van de Arrondissementsrechtbank te Den Haag, sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag.

Welzijn

Algemene Subsidieverordening
Burgemeester en wethouders maken bekend, dat de gemeenteraad op
25 januari 1999 de Algemene subsidieverordening Zoetermeer 1999 (ASV
1999) heeft vastgesteld. Deze verordening zal op 1 april 1999 in werking treden. In deze verordening staan regels opgenomen, die van belang zijn bij het aanvragen van subsidie bij de gemeente Zoetermeer. Zij kan deze aanvraag verlenen en vaststellen. De nieuwe verordening vervangt de ASV uit 1994.
Een exemplaar van de ASV 1999 ligt ter inzage in het Informatiecentrum in de centrale hal van het Stadhuis, balies 22 tot en met 28.

Bouwen

Indien u onderstaande nieuw ingekomen plannen (aanvragen) wenst in te zien, gelieve eerst telefonisch een afspraak te maken met afdeling Milieu, Bouwen en Wonen, tel. 346 83 22.

Aanvragen bouwvergunning
Burgemeester en wethouders van Zoetermeer geven ingevolge artikel 41 van de Woningwet te kennen dat bij de afdeling Milieu, Bouwen en Wonen op de volgende adressen aanvragen voor bouwvergunningen zijn ingediend.


* Aïdaschouw 42 voor het plaatsen van een serre t.n.v. A.C. Koot te Zoetermeer (bouwaanvraag B1999169);

* Grondelsloot 39 voor het veranderen berging en woonkamer t.n.v. G.M. Wiezer te Zoetermeer (bouwaanvraag B1999170);
* Johan Willem Frisostraat 40 voor het plaatsen van een aanbouw t.n.v. H.A. Valkenburg te Zoetermeer (bouwaanvraag B1999173);
* Brechtzijde 1 voor het plaatsen van een tijdelijke huisvesting methadonuitgifte t.n.v. Gemeente Zoetermeer te Zoetermeer (bouwaanvraag T1999175);

* Marineblauw 129 voor het plaatsen van een uitbouw t.n.v. P. Blijleven te Zoetermeer (bouwaanvraag B1999178);
* Leemansschans 24 voor het plaatsen van een dakkapel t.n.v. M. van Wingerden te Zoetermeer (bouwaanvraag B1999179);
* Mokkabruin 37 voor het plaatsen van een uitbouw t.n.v. C. Meesters te Zoetermeer (bouwaanvraag B1999181);

* Mokkabruin 39 voor het plaatsen van een uitbouw t.n.v. F.H.J. van Etteger te Zoetermeer (bouwaanvraag B1999182);
* Populierzoom 9 voor het plaatsen van een uitbouw t.n.v. M.R. van Rooijen te Zoetermeer (bouwaanvraag B1999183).

Aanvraag lichtreclamevergunning
Burgemeester en wethouders van Zoetermeer geven ingevolge artikel 25 van de Algemene Plaatselijke Verordening te kennen dat bij de afdeling Milieu, Bouwen en Wonen op het volgende adres aanvraag om lichtreclamevergunning is ingediend.


* Van Leeuwenhoeklaan 2 voor het plaatsen van een lichtreclame t.n.v. Shell Nederland Verkoopmaatschappij B.V. te Rotterdam (lichtreclamevergunning L1999166).

Meldingen bouwvoornemen
Burgemeester en wethouders van Zoetermeer geven ingevolge artikel 42 van de Woningwet te kennen dat bij de afdeling Milieu, Bouwen en Wonen op de volgende adressen aanvragen van meldingen tot bouwvoornemen hebben ontvangen.


* Kofschipkade 17 voor het plaatsen van een serre t.n.v. H.J.G. Schreurs te Zoetermeer (melding M1999171);
* Kofschipkade 21 voor het plaatsen van een serre t.n.v. M.M.C. Versteegh te Zoetermeer (melding M1999172);


* Robijn 20 voor het plaatsen van een serre t.n.v. C. Frambach te

Zoetermeer (melding M1999177);

* Larikszoom 26 voor het plaatsen van een tuinhuisje t.n.v. H. Freije te Zoetermeer (melding M1999180).

Verleende bouwvergunningen
Door het college van burgemeester en wethouders zijn de hieronder vermelde bouwvergunningen verleend:


* Noordhove III voor het bouwen van 35 appartementen t.n.v. Intervam/Dura Zoetermeer V.O.F. te Rotterdam. (Verleend d.d. 23-02-1999, Bouwvergunning B1998966);
* Signaalrood 19 voor het vergroten van een bedrijfsgebouw t.n.v. Soyo Europe BV te Zoetermeer.
(Verleend d.d. 25-02-1999, Bouwvergunning B19981015);
* Wit-Geellaan 74 voor het plaatsen van een uitbouw t.n.v. J.F. Doornbos te Zoetermeer.
(Verleend d.d. 22-02-1999, Bouwvergunning B19981050);
* Wit-Geellaan 76 voor het plaatsen van een uitbouw t.n.v. R.K. Sharma te Zoetermeer.
(Verleend d.d. 23-02-1999, Bouwvergunning B19981051);
* Wit-Geellaan 78 voor het plaatsen van een uitbouw en berging t.n.v. D. Den Hollander te Zoetermeer.
(Verleend d.d. 25-02-1999, Bouwvergunning B19981052);
* Vierde Stationsstraat 449 voor het plaatsen van een serre t.n.v. J.H. Verweij te Zoetermeer.
(Verleend d.d. 22-02-1999, Bouwvergunning B19981053);
* Baron De Coubertinlaan 6 voor het plaatsen van een lichtreclame t.n.v. Bedrijfschap Horeca en Catering te Zoetermeer. (Verleend d.d. 24-02-1999, Bouwvergunning B19981076);
* Laurierzoom 36 voor het plaatsen dakopbouw t.n.v. T. van Zweden te

Zoetermeer.

(Verleend d.d. 24-02-1999, Bouwvergunning B19981090);
* Oostweg/Stephensonstraat voor het plaatsen van een reklamebord t.n.v. Gemeente Zoetermeer te Zoetermeer.
(Verleend d.d. 24-02-1999, Bouwvergunning B19981092);
* Tintlaan 139 voor het vergroten woning t.n.v. J. van Dam te

Zoetermeer.

(Verleend d.d. 25-02-1999, Bouwvergunning B19981106).

Voornemen gedoogtoestemming
Burgemeester en wethouders zijn voornemens:

* Aan J. Hulst te Zoetermeer toestemming te verlenen voor het plaatsen uitbouw aan de Tjotterkade 5 Zoetermeer te gedogen (bouwplan nr. B19981068).

Vrijstelling bestemmingsplan

Burgemeester en wethouders van Zoetermeer zijn voornemens vrijstelling

te verlenen aan onderstaand adres:

* Schapenweide 23 Zoetermeer met toepassing van art. 18a WRO vrijstelling te verlenen van het bepaalde in het bestemmingsplan Noordhove 1985 voor het plaatsen van een uitbouw t.n.v. W. Guyt te Zoetermeer (bouwplan nr. M1999114).

Deze 2 bouwplannen liggen met ingang van 8 maart 1999 tot en met
22 maart 1999 voor iedereen ter inzage bij balie 27 van het Informatiecentrum in de centrale hal van het Stadhuis, Stadhuisplein 1, Zoetermeer.

Openingstijden: maandag van 11.00-16.00 uur, dinsdag t/m vrijdag van


8.30-16.00 uur en vrijdagavond van 18.30-20.30 uur.

Rechtsbescherming
Bij bouwplannen/sloopplannen/meldingen en lichtreclames kunnen belangen van derden (bijvoorbeeld omwonenden) in het geding zijn. De wetgeving geeft tot op zekere hoogte de mogelijkheid deze belangen bij de besluitvorming over het betreffende bouwplan/sloopplan te betrekken.
Indien een belanghebbende meent dat zijn belangen door een plan (onevenredig) worden geschaad, staan voor hem de volgende wegen open:
1. Op een ingekomen aanvraag om bouw-, sloop- of lichtreclamevergunningen en bouwmelding kan een belanghebbende op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht voordat op de aanvraag is beslist bij burgemeester en wethouders schriftelijk bedenkingen indienen (Postbus 15, 2700 AA Zoetermeer).
Voorzover de Woningwet daartoe de mogelijkheid biedt dient dan bij de besluitvorming rekening te worden gehouden met deze bedenkingen.
Daarbij wijzen wij erop dat volgens de Woningwet de gemeente in beginsel verplicht is de bouwvergunning te verlenen indien het bouwplan voldoet aan het bestemmingsplan, technische normen en redelijke eisen van Welstand.
In die gevallen zal het indienen van bedenkingen meestal geen gevolgen kunnen hebben voor het besluit.

2. Op een voornemen om vrijstelling te verlenen kan een belanghebbende op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht binnen de termijn van tervisielegging van het voornemen (twee weken) eveneens schriftelijke bedenkingen indienen. Bij vrijstellingen moeten burgemeester en wethouders de ingekomen bedenkingen altijd meewegen bij het te nemen besluit.
3. Tegen verleende bouw-, sloop- en lichtreclamevergunningen, vrijstellingen en akkoord verklaarde meldingen kan een belanghebbende op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht binnen zes weken na de datum van het betreffende besluit een bezwaarschrift bij burgemeester en wethouders indienen. Het college dient dan het genomen besluit te heroverwegen. Aangezien het indienen van een bezwaarschrift in beginsel niet leidt tot de schorsing van het besluit is in de Algemene Wet Bestuursrecht tevens opgenomen dat de belanghebbende tegen het besluit een voorlopige voorziening kan vragen bij de President van de Arrondissementsrechtbank Den Haag (sector bestuursrecht), Postbus 20302, 2500 EH 's - Gravenhage.

Nadere informatie
Bij vragen omtrent de voor de belanghebbenden openstaande rechtsbeschermingsregeling kunt u uiteraard contact opnemen met de afdeling Milieu, Bouwen en Wonen, onderdeel bouw- en woningtoezicht, telefoonnummer 346 83 22 of 346 86 46/86 47.

Gemeente Zoetermeer © maart 1999

Deel: ' Openbare bekendmakingen gemeente Zoetermeer - 11490 '
Lees ook