Gemeente Zoetermeer


7 mei 1999

Openbare bekendmakingen

INSPRAAK

Burgemeester en wethouders van Zoetermeer maken bekend dat voor de volgende (her)inrichtingsplannen een formele inspraakprocedure zal worden gevolgd:


1. Inrichting speelplekken en hellingbaan in parkgebied Zalkerbos Overeenkomstig het bepaalde in de Algemene Inspraakverordening is een plan van aanpak geschreven voor de formele inspraakprocedure. Het plan van aanpak alsmede het voorgestelde inrichtingsontwerp liggen vanaf 10 mei 1999 tot en met 7 juni 1999 ter inzage bij balie 26 van het Informatiecentrum in de centrale hal van het Stadhuis en bij de wijkpost Meerzicht, Uiterwaard 1. Tijdens de bovengenoemde termijn kunt u reageren op het voorgestelde plan. Uw reactie kunt u sturen aan burgemeester en wethouders van Zoetermeer, Postbus 15, 2700 AA Zoetermeer, onder vermelding van 'inspraak inrichting Zalkerbos'.
Op dinsdag 11 mei 1999 zal van 17.00 uur tot en met 19.00 uur een informatiemiddag worden georganiseerd in sportcentrum Olympus, Voorweg 107. Gedurende deze bijeenkomst zal het inrichtingsontwerp worden toegelicht en kunt u terecht met vragen over het plan.
2. Inrichting oeverproject Meerpolderdijk
Overeenkomstig het bepaalde in de Algemene Inspraakverordening is een plan van aanpak geschreven voor de formele inspraakprocedure. Het plan van aanpak alsmede het voorgestelde inrichtingsontwerp liggen vanaf 10 mei 1999 tot en met 7 juni 1999 ter inzage bij balie 26 van het Informatiecentrum in de centrale hal van het Stadhuis en bij de wijkpost Buytenwegh De Leyens, Hitchcockstrook 26. Tijdens de bovengenoemde termijn kunt u reageren op het voorgestelde plan. Uw reactie kunt u sturen aan burgemeester en wethouders van Zoetermeer, Postbus 15,
2700 AA Zoetermeer, onder vermelding van 'inspraak oeverproject Meerpolderdijk'.

KAPVERGUNNINGEN

Burgemeester en wethouders van Zoetermeer maken bekend dat zij voornemens zijn om op grond van de verordening tot behoud van Bomen de volgende kapvergunningen te verlenen:

* Voor één sierkers, één wilg, drie esdoorns, één es, één populier en één els, staande aan het Zalkerbos in verband met de reconstructie van het parkgebied en de aanleg van nieuwe fiets- en voetpaden. Daarnaast zal de heesterbeplanting staande aan het Zalkerbos voor de helft worden gedund;

* Voor 75 lindes, Tilia Vulgaris 'Pallida', in verband met de bouwplanontwikkeling Oosterheem/industrieterrein Dwarstocht. Het tracé en de hoogteligging van de Oostweg zullen worden aangepast. De te rooien bomen worden langs het nieuwe tracé en langs het verlengde van de Oostweg (ontsluitingsweg Oosterheem) herplant.

Op grond van artikel 3:42 jo. 4:8 van de Algemene wet bestuursrecht worden belanghebbenden in de gelegenheid gesteld binnen 4 weken na de datum van deze publicatie hun zienswijze omtrent de aangevraagde kapvergunningen naar voren te brengen. De bedenkingen dienen te worden gericht aan de gemeente Zoetermeer, afdeling Voorbereiding t.a.v. L. Schouwenaars, Postbus 15, 2700 AA Zoetermeer. Tekeningen met daarop aangegeven de te rooien en te verplanten bomen liggen ter inzage bij balie 26 van het Informatiecentrum in de centrale hal van het Stadhuis.

De openingstijden van de balie zijn maandag van 11.00-16.00 uur, dinsdag tot en met vrijdag van 8.30-16.00 uur en vrijdagavond van
18.30-20.30 uur.

BOUWEN

Indien u onderstaande nieuw ingekomen plannen (aanvragen) wenst in te zien, gelieve eerst telefonisch een afspraak te maken met afdeling Milieu, Bouwen en Wonen, tel. 346 83 22.

Aanvragen bouwvergunning
Burgemeester en wethouders van Zoetermeer geven ingevolge artikel 41 van de Woningwet te kennen dat bij de afdeling Milieu, Bouwen en Wonen op de volgende adressen aanvragen voor bouwvergunning zijn ingediend.


* Buytenpark Noord West II voor het bouwen van een kantoorunit, weegbrug en nishut t.n.v. Opgecomen Landen B.V. te Dordrecht (bouwaanvraag T1999417);

* Broekwegzijde 196 voor het vergroten van een kerkgebouw t.n.v. Evangelische Gemeente Parousia te Zoetermeer (bouwaanvraag B1999419);

* Groenewater 72 voor het plaatsen van een dakopbouw en een dakkapel t.n.v. J.P.D. Cuypers te Zoetermeer (bouwaanvraag B1999420);
* Voorweg 107 voor het plaatsen van een klimtoestel t.n.v. F. Vaartjes te Munnikenburen (bouwaanvraag B1999424);
* Opsterland 5 voor het plaatsen van een dakkapel t.n.v. W.G. van den Broek te Zoetermeer (bouwaanvraag B1999428);
* Traviataschouw 9 voor het plaatsen van 2 ramen in de zijgevel t.n.v. M. Boekhout te Zoetermeer (bouwaanvraag B1999429);
* Grondelsloot 21 voor het plaatsen van een dakkapel t.n.v. P.A.P. Hoobroeckx te Zoetermeer (bouwaanvraag B1999432);
* Leeghwaterschans 19 voor het plaatsen van een dakkapel t.n.v. P. Blokhuijzen te Zoetermeer (bouwaanvraag B1999433);
* Argonstraat 10 voor het plaatsen van een lichtreclame t.n.v. Suzuki Limo te Zoetermeer (bouwaanvraag B1999434);
* Willemstraat 21 voor het plaatsen van een tuinhuisje t.n.v. C.A. Bos te Zoetermeer (bouwaanvraag B1999436);
* Piet Heinstraat 3 voor het plaatsen van een uitbouw t.n.v. R.M. De Rooij te Zoetermeer (bouwaanvraag B1999437);
* Ribespark 7 voor het plaatsen van een aanbouw t.n.v. A.J.G. Hermus te Zoetermeer (bouwaanvraag B1999439);

* Ruysdaellaan 1 voor het plaatsen van een uitbouw t.n.v. W.M. Deckers te Zoetermeer (bouwaanvraag B1999440);
* Evertsenstraat 3 voor het plaatsen van een dakopbouw t.n.v. H. Jansen te Zoetermeer (bouwaanvraag B1999442).

Aanvraag lichtreclamevergunning

Burgemeester en wethouders van Zoetermeer geven ingevolge artikel 25 van de Algemene Plaatselijke Verordening te kennen dat bij de afdeling

Milieu, Bouwen en Wonen op het volgende adres een aanvraag om lichtreclamevergunning is ingediend.

* Promenadeplein 110 voor het plaatsen van een lichtreclame t.n.v. Fellini Ristorante Pizzeria te Zoetermeer (lichtreclamevergunning L1999418).

Meldingen bouwvoornemen
Burgemeester en wethouders van Zoetermeer geven ingevolge artikel 42 van de Woningwet te kennen dat bij de afdeling Milieu, Bouwen en Wonen op de volgende adressen aanvragen van meldingen tot bouwvoornemen hebben ontvangen.


* Nesciohove 3 voor het plaatsen van een tuinhuisje t.n.v. S.J. van Spijker te Zoetermeer (melding M1999421);

* Florazoom 21 voor het plaatsen van een uitbouw t.n.v. J.P.M. Koemeester te Zoetermeer (melding M1999422);
* Angelagang 10 voor het plaatsen van een serre t.n.v. J.C.F. Bongers te Zoetermeer (melding M1999426);
* Grondelsloot 39 voor het veranderen van de berging en de woonkamer t.n.v. G.M. Wiezer te Zoetermeer (melding M1999427);
* Hazelaarzoom 4 voor het plaatsen van een tuinhuisje t.n.v. M.G. Middeldorp te Zoetermeer (melding M1999438);
* Schinkelweg 65 voor het plaatsen van een serre t.n.v. A. Nederhoed te Zoetermeer (melding M1999441).

Aanvraag sloopvergunning

Burgemeester en wethouders van Zoetermeer geven ingevolge artikel 8.1.1 van de Bouwverordening te kennen dat bij de afdeling Milieu, Bouwen en Wonen op het volgende adres een aanvraag voor een sloopvergunning is ingediend.

* Voorweg 107 voor het gedeeltelijk slopen van een zwembad t.n.v. F. Vaartjes te Zoetermeer (sloopvergunning S1999423).

Verleende bouwvergunningen
Door het college van burgemeester en wethouders zijn de hieronder vermelde bouwvergunningen verleend:


* Groen-Blauwlaan 179 voor het plaatsen van een dakopbouw t.n.v. M. Woudstra te Zoetermeer.
(Verleend d.d. 27-04-1999, Bouwvergunning B1999131);
* Kristal 31 voor het plaatsen van een dakkapel t.n.v. E. Groen te

Zoetermeer.

(Verleend d.d. 28-04-1999, Bouwvergunning B1999133);
* Molièrezijde 8 voor het plaatsen van een dakkapel t.n.v. K.H. Mounier te Zoetermeer.
(Verleend d.d. 28-04-1999, Bouwvergunning B1999152);
* Reiderland 30 voor het plaatsen van een dakkapel t.n.v. R.P. van Es te Zoetermeer.
(Verleend d.d. 28-04-1999, Bouwvergunning B1999190).

Akkoord verklaarde melding

* Pitrusvaart 73 voor het plaatsen van een dakkapel t.n.v. E.B.M. van Bemmelen te Zoetermeer.
(Verleend d.d. 27-04-1999, Melding M1999322).

Verleende sloopvergunningen

* Lijnbaan 295 voor het slopen van een winkel t.n.v. Albert Heijn Winkeltechniek te Zaandam.
(Verleend d.d. 27-04-1999, Sloopvergunning S1999208);
* 5 Mei-Straat 1 voor het slopen van een lokaal en bijruimten t.n.v. Hoofdafdeling Welzijn Afdeling Cultuur en Onderwijs te Zoetermeer. (Verleend d.d. 27-04-1999, Sloopvergunning S1999300).

Rechtsbescherming
Bij bouwplannen/sloopplannen/meldingen en lichtreclames kunnen belangen van derden (bijvoorbeeld omwonenden) in het geding zijn. De wetgeving geeft tot op zekere hoogte de mogelijkheid deze belangen bij de besluitvorming over het betreffende bouwplan/sloopplan te betrekken.
Indien een belanghebbende meent dat zijn belangen door een plan (onevenredig) worden geschaad, staan voor hem de volgende wegen open:


1. Op een ingekomen aanvraag om bouw-, sloop- of lichtreclamevergunningen en bouwmelding kan een belanghebbende op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht voordat op de aanvraag is beslist bij burgemeester en wethouders schriftelijk bedenkingen indienen (Postbus 15, 2700 AA Zoetermeer).
Voorzover de Woningwet daartoe de mogelijkheid biedt dient dan bij de besluitvorming rekening te worden gehouden met deze bedenkingen.
Daarbij wijzen wij erop dat volgens de Woningwet de gemeente in beginsel verplicht is de bouwvergunning te verlenen indien het bouwplan voldoet aan het bestemmingsplan, technische normen en redelijke eisen van Welstand.
In die gevallen zal het indienen van bedenkingen meestal geen gevolgen kunnen hebben voor het besluit.

2. Op een voornemen om vrijstelling te verlenen kan een belanghebbende op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht binnen de termijn van tervisielegging van het voornemen (twee weken) eveneens schriftelijke bedenkingen indienen. Bij vrijstellingen moeten burgemeester en wethouders de ingekomen bedenkingen altijd meewegen bij het te nemen besluit.
3. Tegen verleende bouw-, sloop- en lichtreclamevergunningen, vrijstellingen en akkoord verklaarde meldingen kan een belanghebbende op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht binnen zes weken na de datum van het betreffende besluit een bezwaarschrift bij burgemeester en wethouders indienen. Het college dient dan het genomen besluit te heroverwegen. Aangezien het indienen van een bezwaarschrift in beginsel niet leidt tot de schorsing van het besluit is in de Algemene Wet Bestuursrecht tevens opgenomen dat de belanghebbende tegen het besluit een voorlopige voorziening kan vragen bij de President van de Arrondissementsrechtbank Den Haag (sector bestuursrecht), Postbus 20302, 2500 EH 's - Gravenhage.

Nadere informatie
Bij vragen omtrent de voor de belanghebbenden openstaande rechtsbeschermingsregeling kunt u uiteraard contact opnemen met de afdeling Milieu, Bouwen en Wonen, onderdeel bouw- en woningtoezicht, telefoonnummer 346 83 22 of 346 86 46/86 47.

Deel: ' Openbare bekendmakingen gemeente Zoetermeer - 11710 '
Lees ook