Gemeente Zoetermeer

Openbare bekendmakingen

Kapvergunningen

Burgemeester en wethouders van Zoetermeer maken bekend dat zij voornemens zijn om op grond van de Verordening tot behoud van bomen de volgende kapvergunning te verlenen:

* voor 20 kleinbladige lindes, 8 platanen, 2 elzen,
6 zilveresdoorns, 2 roodbladige esdoorns, staande aan de voorzieningenstrook Noordhove (Lommerpad tot Schansbaan).

De bomen dienen te worden verplant in verband met de uitbreiding van het winkelcentrum en de bouw van woningen. Daarnaast zal de totale voorzieningenstrook een eenduidige (her)inrichting krijgen. 2 elzen zullen worden gekapt in verband met een hoge druk gasleiding en
3 zilveresdoorns zullen moeten worden gekapt in verband met hun slechte kwaliteit. De rest van de bomen zal worden herplant in de directe omgeving van de voorzieningenstrook.

Op grond van artikel 3:2 jo. 4:8 van de Algemene wet bestuursrecht worden belanghebbenden in de gelegenheid gesteld binnen 3 weken na de datum van deze publicatie hun zienswijze omtrent de aangevraagde kapvergunning naar voren te brengen. De bedenkingen dienen te worden gericht aan de gemeente Zoetermeer, afdeling Voorbereiding t.a.v. L. Schouwenaars, Postbus 15, 2700 AA Zoetermeer. Een tekening met daarop de te verplanten en te kappen bomen ligt ter inzage bij balie
26 van het Informatiecentrum in de centrale hal van het Stadhuis. Deze tekening maakt deel uit van de formele inspraakprocedure voor de (her)inrichting van de voorzieningenstrook in Noordhove die loopt van
22 januari 1999 tot en met 19 februari 1999. Abusievelijk is dit voornemen niet reeds op 22 januari 1999, tegelijk met de openbare bekendmaking van de formele inspraakprocedure, gepubliceerd.

Burgemeester en wethouders van Zoetermeer maken bekend dat zij hebben besloten om op grond van de Verordening tot behoud van bomen de volgende kapvergunningen te verlenen:


* voor 4 boomhazelaars, 'Corylus Colurna', staande aan de Niemeyerruimte, in verband met bouwplanontwikkeling (5 woningen) aan Niemeyerruimte/Ruimtebaan;

* voor 23 wilgen, staande aan het Rakkersveld, in verband met de aanleg van een verhard speelveld. De bomen zijn van slechte kwaliteit;

* voor 2 meidoorns, 'Crataequs Monogyna', staande aan de Dorpsstraat ter hoogte van nummer 99 in verband met de start van een horecavoorziening (en een mogelijkheid tot het inrichten van een terras).

Op grond van het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht betreffende een zorgvuldige voorbereiding van besluiten is het voornemen tot het

verlenen van bovenstaande kapvergunningen op 29 december 1998 reeds gepubliceerd. Op grond van artikel 8:1 jo 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de datum van deze publicatie een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Zoetermeer, Postbus 15,
2700 AA Zoetermeer. Gedurende de genoemde termijn van zes weken ligt het besluit ter inzage bij balie 26 van het Informatiecentrum in de centrale hal van het Stadhuis.

De openingstijden van de balie zijn maandag van 11.00-16.00 uur,

dinsdag tot en met vrijdag van 8.30-16.00 uur en vrijdagavond van
18.30-20.30 uur.

Inspraakprocedure.
Burgemeester en wethouders van Zoetermeer maken bekend dat een inspraakprocedure zal worden gevolgd over:
a. de invoering van betaald parkeren;
b. het aan het openbaar verkeer ontrekken als bedoeld in de Wegenwet, van de parkeergarages Belgiëlaan, Luxemburglaan, Amsterdamstraat en Boven- en Onderlangs;
c. de verkoop van deze parkeergarages.

(Uit het invoeren van betaald parkeren volgt overigens, dat ter beperking van uitwijkgedrag in het gebied rondom het centrum een parkeerschijfzone zal moeten worden ingesteld).

Het voornemen bestaat dus om rondom het Stadshart betaald parkeren in te voeren en om in dat verband de exploitatie van de parkeergarages te privatiseren.
Voorafgaande aan de formele inspraakprocedure is in december reeds een informatiebulletin uitgegeven. Ook zijn medio januari al drie informatiebijeenkomsten gehouden.

Voor de te volgen inspraakprocedure is een plan van aanpak geschreven als bedoeld in artikel 6 van de Algemene inspraakverordening Zoetermeer. Het plan van aanpak, het ontwerp-besluit tot onttrekking van een viertal parkeergarages aan het openbaar verkeer, overzichtstekeningen alsmede een informatiebulletin, liggen met ingang van 1 februari 1999 gedurende 4 weken ter inzage bij balie 26 van het Informatiecentrum in de centrale hal van het Stadhuis. Tot en met 28 februari 1999 is het nu mogelijk om schriftelijke reacties toe te sturen aan:
Burgemeester en wethouders van Zoetermeer, Postbus 15,
2700 AA Zoetermeer, onder vermelding van þinspraak betaald parkerenþ. Voor mondelinge reacties tijdens de inspraakperiode kunt u op werkdagen tussen 09.00 uur en 12.00 uur bellen naar het secretariaat van de afdeling Voorbereiding, tel. 346 94 85.

Bouwen

Indien u onderstaande nieuw ingekomen plannen (aanvragen) wenst in te zien, gelieve eerst telefonisch een afspraak te maken met afdeling Milieu, Bouwen en Wonen, tel. 346 83 22.

Aanvragen bouwvergunningen
Burgemeester en wethouders van Zoetermeer geven ingevolge artikel 41

van de Woningwet te kennen dat bij de afdeling Milieu, Bouwen en Wonen

op de volgende adressen aanvragen voor bouwvergunningen zijn ingediend.


* Petuniatuin 54-56 voor het verbouwen van een wijkcentrum t.n.v. Lidl Nederland Gmbh te Huizen (bouwaanvraag B199939);
* Broekwegschouw 204 voor het plaatsen van een dakkapel t.n.v. W.R.F. Derwort te Zoetermeer (bouwaanvraag B199940);
* Rietvoornsloot 9 voor het plaatsen van 2 dakkapelen t.n.v. F.J.M.L. Luijkx te Zoetermeer (bouwaanvraag B199941);
* Steeneikzoom 16 voor het plaatsen van een dakopbouw t.n.v. M. Wassens te Zoetermeer (bouwaanvraag B199942);
* Juweellaan 209 voor het plaatsen van een uitbouw t.n.v. R. Goelela te Zoetermeer (bouwaanvraag B199943);

* Nimfkruidvaart 15 voor het plaatsen van een uitbouw t.n.v. I.P. Keip te Zoetermeer (bouwaanvraag B199944);
* Blauw Roodlaan 69 voor het plaatsen van een dakkapel t.n.v. R.A. Braakhekke te Zoetermeer (bouwaanvraag B199948);
* Calandschans 14 voor het plaatsen van een dakopbouw t.n.v. J.W. Ridderhof te Zoetermeer (bouwaanvraag B199949);
* Diabaas 15 voor het plaatsen van een dakkapel t.n.v. R.C. Kik te Zoetermeer (bouwaanvraag B199951);

* Kalverweide 28 voor het plaatsen van een uitbouw t.n.v. T.H. Boxtart te Zoetermeer (bouwaanvraag B199952);
* Kalverweide 26 voor het plaatsen van een uitbouw t.n.v. J.H. de Vries te Zoetermeer (bouwaanvraag B199953);
* Kalverweide 30 voor het plaatsen van een uitbouw t.n.v. T.H. Maes te Zoetermeer (bouwaanvraag B199954);

* Kalverweide 24 voor het plaatsen van een uitbouw t.n.v. M.A. van Mil te Zoetermeer (bouwaanvraag B199955);
* Kalverweide 32 voor het plaatsen van een uitbouw t.n.v. G.J. Tates te Zoetermeer (bouwaanvraag B199956);

* Goudstraat 99 voor het plaatsen van kantoorunits t.n.v. ASG De Veer te Zoetermeer (bouwaanvraag B199959).

Aanvraag wijzigingsvergunning
Burgemeester en wethouders van Zoetermeer geven ingevolge artikel 41 van de Woningwet te kennen dat bij de afdeling Milieu, Bouwen en Wonen op het volgende adres aanvraag voor een wijzigingsvergunning is ingediend.


* Lijnbaan 295 voor het wijzigen van de achtergevel t.n.v. Vastned Retail N.V. te Rotterdam (aanvraag wijzigingsvergunning W1998399).

Aanvraag lichtreclamevergunning

Burgemeester en wethouders van Zoetermeer geven ingevolge artikel 25 van de Algemene Plaatselijke Verordening te kennen dat bij de afdeling

Milieu, Bouwen en Wonen op het volgende adres aanvraag om lichtreclamevergunning is ingediend.


* Lijnbaan 295 voor het plaatsen lichtreclame t.n.v. Albert Heijn Architectengroep te Zaandam (lichtreclamevergunning L199937).

Melding bouwvoornemen

Burgemeester en wethouders van Zoetermeer geven ingevolge artikel 42 van de Woningwet te kennen dat bij de afdeling Milieu, Bouwen en Wonen

op het volgende adres aanvraag een melding tot bouwvoornemen is ontvangen.


* Dotterbloemvaart 11 voor het plaatsen van een rolstoelberging t.n.v. Vestia Zoetermeer te Zoetermeer (melding M199945).

Aanvraag sloopvergunning
Burgemeester en wethouders van Zoetermeer geven ingevolge artikel 8.1.1 van de Bouwverordening te kennen dat bij de afdeling Milieu, Bouwen en Wonen op het volgende adres aanvraag voor sloopvergunning is ingediend.


* Petuniatuin 54-56 voor het gedeeltelijk slopen van een wijkcentrum t.n.v. Lidl Nederland Gmbh te Huizen (sloopvergunning S199938).

Verleende bouwvergunning
Door het college van burgemeester en wethouders is de hieronder vermelde bouwvergunning verleend:


* Mokkabruin 27 voor het plaatsen van een aanbouw t.n.v. E.L. Morbeck te Zoetermeer (Verleend d.d. 22-01-1999, Bouwvergunning B19981029).

Akkoord verklaarde meldingen

* Larikszoom 34 voor het plaatsen van een blokhut t.n.v. A.C. de Graaf te Zoetermeer.
(Verleend d.d. 21-01-1999, Melding M19981084);
* Smallingerland 18 voor het plaatsen van een dakkapel t.n.v. G.A. van den Beukel te Zoetermeer.
(Verleend d.d. 22-01-1999, Melding M19992).

Verleende sloopvergunningen

* Munnikenland 35 voor het gedeeltelijk slopen van een garage t.n.v. A. Kouveld te Zoetermeer.
(Verleend d.d. 21-01-1999, Sloopvergunning S19981133);
* Louis Armstrongrode 8 t/m 34 en 13 t/m 55 en Muzieklaan 29 t/m 39 voor het slopen van asbesthoudende bloembaken t.n.v. H.J. van Woerden te Zoetermeer.
(Verleend d.d. 21-01-1999, Sloopvergunning S19981136).

Vrijstellingen bestemmingsplannen
Burgemeester en wethouders van Zoetermeer zijn voornemens vrijstelling te verlenen aan onderstaande adressen:


* Wortelakker 13 met toepassing van art. 18a WRO vrijstelling te verlenen van het uitwerkingsplan SC/KA 2 (Akkers en Tuinen Oost) voor het plaatsen van een uitbouw t.n.v. H. Hovens te Zoetermeer (M 1999/20);

* Wortelakker 15 met toepassing van art. 18a WRO vrijstelling te verlenen met toepassing van art. 18a WRO vrijstelling te verlenen van het uitwerkingsplan SC/KA 2 (Akkers en Tuinen Oost) voor het plaatsen van een uitbouw t.n.v. C.L. Bense te Zoetermeer (M 1999/21).

Deze 2 bouwplannen liggen met ingang van 1 februari 1999 tot en met
15 februari 1999 voor iedereen ter inzage bij balie 27 van het Informatiecentrum in de centrale hal van het Stadhuis, Stadhuisplein
1, Zoetermeer.
Openingstijden: maandag van 11.00-16.00 uur, dinsdag t/m vrijdag van
8.30-16.00 uur en vrijdagavond van 18.30-20.30 uur.

Rechtsbescherming
Bij bouwplannen/sloopplannen/meldingen en lichtreclames kunnen belangen van derden (bijvoorbeeld omwonenden) in het geding zijn. De wetgeving geeft tot op zekere hoogte de mogelijkheid deze belangen bij de besluitvorming over het betreffende bouwplan/sloopplan te betrekken.
Indien een belanghebbende meent dat zijn belangen door een plan (onevenredig) worden geschaad, staan voor hem de volgende wegen open:

a. Op een ingekomen aanvraag om bouw-, sloop- of

lichtreclamevergunningen en bouwmelding kan een belanghebbende op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht voordat op de aanvraag is beslist bij burgemeester en wethouders schriftelijk bedenkingen indienen (Postbus 15, 2700 AA Zoetermeer).
Voorzover de Woningwet daartoe de mogelijkheid biedt dient dan bij de besluitvorming rekening te worden gehouden met deze bedenkingen.
Daarbij wijzen wij erop dat volgens de Woningwet de gemeente in beginsel verplicht is de bouwvergunning te verlenen indien het bouwplan voldoet aan het bestemmingsplan, technische normen en redelijke eisen van Welstand.
In die gevallen zal het indienen van bedenkingen meestal geen gevolgen kunnen hebben voor het besluit.

b. Op een voornemen om vrijstelling te verlenen kan een

belanghebbende op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht binnen de termijn van tervisielegging van het voornemen (twee weken) eveneens schriftelijke bedenkingen indienen. Bij vrijstellingen moeten burgemeester en wethouders de ingekomen bedenkingen altijd meewegen bij het te nemen besluit.

c. Tegen verleende bouw-, sloop- en lichtreclamevergunningen,

vrijstellingen en akkoord verklaarde meldingen kan een belanghebbende op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht binnen zes weken na de datum van het betreffende besluit een bezwaarschrift bij burgemeester en wethouders indienen. Het college dient dan het genomen besluit te heroverwegen. Aangezien het indienen van een bezwaarschrift in beginsel niet leidt tot de schorsing van het besluit is in de Algemene Wet Bestuursrecht tevens opgenomen dat de belanghebbende tegen het besluit een voorlopige voorziening kan vragen bij de President van de Arrondissementsrechtbank Den Haag (sector bestuursrecht),

Postbus 20302, 2500 EH 's-Gravenhage.

Nadere informatie
Bij vragen omtrent de voor de belanghebbenden openstaande rechtsbeschermingsregeling kunt u uiteraard contact opnemen met de afdeling Milieu, Bouwen en Wonen, onderdeel bouw- en woningtoezicht, telefoonnummer 346 83 22 of 346 86 46/647.

Gemeente Zoetermeer © januari 1999

Deel: ' Openbare bekendmakingen gemeente Zoetermeer - 13893 '
Lees ook