Gemeente Zoetermeer

Openbare bekendmakingen

Wet Milieubeheer

Bekendmaking meldingen verandering inrichting
Burgemeester en wethouders van Zoetermeer maken bekend dat bij hen meldingen voor de verandering van een inrichting ingevolge de Wet milieubeheer zijn binnengekomen van:

1. Hutuin b.v. (v.h. Post en Huurman), 3e Stationsstraat 345 voor de verplaatsing van de houtopslag en plaatsing van een slagboom op het perceel 3e Stationsstraat 345 te Zoetermeer (VM 30/1998);
2. Kuwait Petroleum Nederland, voor het verplaatsen van ondergrondse tanks op het perceel Zuidweg 98 te Zoetermeer (WM 35/1998);
3. De Groot, Meerpolder 31 te Zoetermeer, voor het verplaatsen (10 meter verder van dichtstbijzijnde woning)van het emissiepunt van de afzuiginstallatie van koeienstal, perceel Meerpolder 31 te Zoetermeer (39/1998).

De vermelde veranderingen zullen geen gevolgen hebben voor de aard en de omvang van de nadelige gevolgen voor het milieu, die de inrichting veroorzaakt.

Ter-inzage-legging
Inzage van de meldingen en de bijbehorende stukken is vanaf 25 januari 1999 tot 23 februari 1999, maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 12.00 uur bij de hoofdafdeling Stadswerken, team Bedrijfscontrole en Vergunningverlening, kamer 04.312, Stadhuisplein 1, Zoetermeer, voor iedereen mogelijk.Fotokopieën zijn tegen betaling van de kosten verkrijgbaar.Tevens liggen genoemde bescheiden van 25 januari 1999 tot 23 februari 1999 elke zaterdag van 12.00 uur tot 16.00 uur in het politiebureau, Burg. Wegstapelplein 1 te Zoetermeer, ter inzage.

Nadere inlichtingen
Nadere inlichtingen kunnen worden ingewonnen van maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 12.00 uur bij de hoofdafdeling Stadswerken, team Bedrijfscontrole en Vergunningverlening, kamer 04.315, Stadhuisplein 1, Zoetermeer, telefoonnummer (079) 346 83 09.

Voorbereiding
De gemeenteraad van Zoetermeer is voornemens de grenzen van de bebouwde kom van de gemeente voor de toepassing van de Boswet vast te stellen op grond van het bepaalde in artikel 1 vijfde lid van de Boswet.
De voorgestelde ontwerp-tekst van het door de gemeenteraad te nemen besluit ligt van maandag 25 januari 1999 tot en met maandag 22 februari 1999 voor een ieder ter inzage bij balie 26 in het Informatiecentrum in de centrale hal van het Stadhuis.

Inspraakprocedure

Burgemeester en wethouders van Zoetermeer maken bekend dat een formele

inspraakprocedure zal worden gevolgd met betrekking tot de (her)inrichting van de voorzieningenstrook in Noordhove (Hausmannruimte/Lijnbaan).

Voor de formele inspraakprocedure is een plan van aanpak geschreven als bedoeld in artikel 6 van de Algemene Inspraakverordening

Zoetermeer. Het in de vorm van een brief geschreven plan van aanpak, alsmede een tekening met daarop de voorgestelde (her)inrichtingsplannen liggen vanaf 22 januari 1999 tot en met 19 februari 1999 voor een ieder ter inzage bij balie 26 van het informatiecentrum in de centrale hal van het Stadhuis en in de wijkpost Noordhove/Seghwaert, Meeuwenveld 3/bibliotheek Leidsewallen (ma., wo., vr. van 14.30-16.00 uur, tel. 346 90 05). Tijdens de bovengenoemde termijn kunt u reageren op het voorgestelde plan. Uw reactie kunt u sturen aan burgemeester en wethouders van Zoetermeer, Postbus 15, 2700 AA Zoetermeer, onder vermelding van 'inspraak inrichting voorzieningenstrook Noordhove'.

Kapvergunningen

Burgemeester en wethouders van Zoetermeer maken bekend dat zij hebben besloten om op grond van de Verordening tot behoud van bomen de volgende kapvergunningen te verlenen:

Voor verschillende bomen verspreid staand door Zoetermeer in verband met onderhoud, de sterk verminderde vitaliteit van de bomen of de slechte ondergrondse groeiomstandigheden waardoor gevaarlijke situaties ontstaan:

* 2 iepen aan de Beethovenrode, staande naast woning met nr 16;
* een esdoorn en een es, staande aan de Bachrode achter woning met nr 32;

* 2 sierkersen, staande aan de Bachrode, naast woning met nr 50;
* 3 iepen, staande aan de Chopinrode ter hoogte van de woningen met nrs 34 t/m 50;

* 2 essen, staande aan de Bergmanstrook in de omgeving van woningen met nrs 28-30;

* een populier, staande aan Bloemhove naast woning met nr 55;
* een hemelboom, staande aan Du Perronhove naast woning met nr 18;
* een iep, staande aan Obrechtrode naast woning met nr 47;
* een sierappel, staande aan Cesar Franckrode voor woning met nr 47;
* 2 esdoorns, staande aan Coornherthove voor woning met nr 40;
* 3 sierappels, staande aan L. Youngrode voor woningen met nrs 22 t/m 28;

* een plataan, staande aan Vestdijkhove voor woningen met nrs 1 t/m
13;

* 2 elzen, staande aan Heijermanshove voor woningen met nrs 42 t/m
52;

* 5 iepen, staande aan Jac. Bellamyhove achter woningen met nrs 25 t/m 29;

* 2 platanen, staande aan Nesciohove op de hoek met Marie Koenenhove;

* een esdoorn, staande aan Bessie Smithrode naast woning met nr 63;
* een esdoorn, staande aan Pierre Kemphove in omgeving van woning met nr 18;

* een esdoorn, staande aan Bunuelstrook achter woning met nr 87;
* een berk, staande aan Tijberg achter woning met nr 42;
* een meidoorn, staande aan Slootdreef voor woningen met nrs 151 en
153;

* een hemelboom, staande aan Violiervaart bij woning met nr 9;
* een meidoorn, staande aan Bitterzoetvaart bij woning met nr 9;
* 2 wilgen, staande aan Vijverdreef naast woning met nr 199;
* 2 lindes, staande aan Vederkruidvaart naast woningen met nrs 2 t/m
6;

* 2 elzen, staande aan Weidedreef achter woningen met nrs 196 t/m
204;

* een esdoorn, staande aan Vissendreef achter woningen met nrs 119 t/m 125.

Op grond van het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht betreffende een zorgvuldige voorbereiding van besluiten is het voornemen tot het verlenen van bovenstaande kapvergunningen op 18 december 1998 reeds gepubliceerd.
Op grond van artikel 8:1 jo. 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de datum van deze publicatie een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Zoetermeer, Postbus 15, 2700 AA Zoetermeer. Gedurende de genoemde termijn van zes weken liggen de besluiten voor een ieder ter inzage bij balie 26 van het Informatiecentrum in de centrale hal van het Stadhuis.
De openingstijden van de balie zijn maandag van 11.00-16.00 uur, dinsdag t/m vrijdag van 8.30-16.00 uur en vrijdagavond van 18.30- 20.30 uur.

Bouwen

Indien u onderstaande nieuw ingekomen plannen (aanvragen) wenst in te zien, gelieve eerst telefonisch een afspraak te maken met afdeling Milieu, Bouwen en Wonen, tel. 346 83 22.

Aanvragen bouwvergunningen
Burgemeester en wethouders van Zoetermeer geven ingevolge artikel 41 van de Woningwet te kennen dat bij deafdeling Milieu, Bouwen en Wonen op de volgende adressen aanvragen voor bouwvergunningen zijn ingediend.


* Meerpolder 10 voor het bouwen van een woning met praktijkruimte + stal t.n.v. A.A.P. Groenewegen te Zoetermeer (bouwaanvraag B199922);

* Opsterland 10 Zoetermeer voor het plaatsen van twee dakkapellen t.n.v. H.B.M. Staarink te Zoetermeer (bouwaanvraag B199923);
* Sepiabruin 13 voor het plaatsen van een dakopbouw t.n.v. W.R. Steinfort te Zoetermeer (bouwaanvraag B199929);
* Sepiabruin 15 voor het plaatsen van een dakopbouw t.n.v. J.B. van Werkhoven te Zoetermeer (bouwaanvraag B199930);
* Hoekerkade 55 voor het plaatsen van een uitbouw t.n.v. J.F. van der Sluijs te Zoetermeer (bouwaanvraag B199931);
* Salland 19 voor het plaatsen van een dakkapel t.n.v. W. Lebbink te Zoetermeer (bouwaanvraag B199932);

* Flessegroen 27 voor het vergroten van de kantoorruimte t.n.v. G.J.C.M. Meyer te Zoetermeer (bouwaanvraag B199933);
* Nansenrede 24 voor het plaatsen van een uitbouw t.n.v. P.J. Mulder te Zoetermeer (bouwaanvraag B199935);
* Afrikaweg ter hoogte van plangebied Centrum West voor het bouwen van een tunnelbak en twee viaducten t.n.v. Gemeente Zoetermeer te Zoetermeer (bouwaanvraag B199936).

Rectificatie:

* Salamandersloot 46 voor het plaatsen van een serre t.n.v. R. van Dongen te Zoetermeer (bouwaanvraag B 19996).

Aanvragen lichtreclamevergunning
Burgemeester en wethouders van Zoetermeer geven ingevolge artikel 25 van de Algemene Plaatselijke Verordening te kennen dat bij de afdeling Milieu, Bouwen en Wonen op de volgende adressen aanvragen om lichtreclamevergunningen zijn ingediend.


* Karel Doormanlaan 57 Zoetermeer voor het plaatsen van een lichtreclame t.n.v. De Hypotheekshop te Zoetermeer (lichtreclamevergunning L199918);

* Van Stolberglaan 43 Zoetermeer voor het plaatsen van een lichtreclame t.n.v. Carpaccio Ristorante Italiano te Zoetermeer (lichtreclamevergunning L199925).

Meldingen bouwvoornemen
Burgemeester en wethouders van Zoetermeer geven ingevolge artikel 42 van de Woningwet te kennen dat bij de afdeling Milieu, Bouwen en Wonen op de volgende adressen aanvragen van meldingen tot bouwvoornemen hebben ontvangen.


* Wortelakker 13 voor het plaatsen van een uitbouw t.n.v. H. Hovens te Zoetermeer (melding M199920);

* Wortelakker 15 voor het plaatsen van een uitbouw t.n.v. C.L. Bense te Zoetermeer (melding M199921);

* Grasgroen 48 voor het plaatsen van een serre t.n.v. R.C.A. Stauthamer te Zoetermeer (melding M199927);
* Jachtwerf 2 voor het plaatsen van een serre t.n.v. L.J. Dijkman te Zoetermeer (melding M199928);

* Schapenweide 39 voor het plaatsen van een dakkapel t.n.v. I.M. Zieren te Zoetermeer (melding M199934).

Vrijstellingen bestemmingsplannen
Burgemeester en wethouders van Zoetermeer zijn voornemens vrijstelling te verlenen aan onderstaande adressen:


* Weidedreef 124 Zoetermeer met toepassing van art. 3, lid 5 sub a onder b en artikel 3, lid 5 sub A onder c vrijstelling te verlenen van het bepaalde in het uitwerkingsplan SF Seghwaert (Velden en weiden) voor het vergroten woning d.m.v. een aanbouw t.n.v. J.W.A. Waardenburg te Zoetermeer (bouwplan nr. B19981003);
* Weidedreef 122 Zoetermeer met toepassing van art. 3, lid 5 sub a onder b en artikel 3, lid 5 sub A onder c vrijstelling te verlenen van het bepaalde in het uitwerkingsplan SF Seghwaert (Velden en weiden) voor het plaatsen van een uitbouw en dakkapel t.n.v. M.E. Smit te Zoetermeer (bouwplan nr. B19981061).

Deze 2 bouwplannen liggen met ingang van 25 januari 1999 tot en met 8 februari 1999 voor iedereen ter inzage bij balie 27 van het Informatiecentrum in de centrale hal van het Stadhuis, Stadhuisplein 1, Zoetermeer. Openingstijden: maandag van 11.00 - 16.00 uur, dinsdag t/m vrijdag van 8.30 - 16.00 uur en vrijdagavond van 18.30 - 20.30 uur.

Rechtsbescherming
Bij bouwplannen/sloopplannen/meldingen en lichtreclames kunnen belangen van derden (bijvoorbeeld omwonenden) in het geding zijn. De wetgeving geeft tot op zekere hoogte de mogelijkheid deze belangen bij de besluitvorming over het betreffende bouwplan/sloopplan te betrekken.
Indien een belanghebbende meent dat zijn belangen door een plan (onevenredig) worden geschaad, staan voor hem de volgende wegen open:


1. Op een ingekomen aanvraag om bouw-, sloop- of lichtreclamevergunningen en bouwmelding kan een belanghebbende op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht voordat op de aanvraag is beslist bij burgemeester en wethouders schriftelijk bedenkingen indienen (Postbus 15, 2700 AA Zoetermeer).
Voorzover de Woningwet daartoe de mogelijkheid biedt dient dan bij de besluitvorming rekening te worden gehouden met deze bedenkingen.
Daarbij wijzen wij erop dat volgens de Woningwet de gemeente in beginsel verplicht is de bouwvergunning te verlenen indien het bouwplan voldoet aan het bestemmingsplan, technische normen en redelijke eisen van Welstand.
In die gevallen zal het indienen van bedenkingen meestal geen gevolgen kunnen hebben voor het besluit.

2. Op een voornemen om vrijstelling te verlenen kan een belanghebbende op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht binnen de termijn van tervisielegging van het voornemen (twee weken) eveneens schriftelijke bedenkingen indienen. Bij vrijstellingen moeten burgemeester en wethouders de ingekomen bedenkingen altijd meewegen bij het te nemen besluit.
3. Tegen verleende bouw-, sloop- en lichtreclamevergunningen, vrijstellingen en akkoord verklaarde meldingen kan een belanghebbende op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht binnen zes weken na de datum van het betreffende besluit een bezwaarschrift bij burgemeester en wethouders indienen. Het college dient dan het genomen besluit te heroverwegen. Aangezien het indienen van een bezwaarschrift in beginsel niet leidt tot de schorsing van het besluit is in de Algemene Wet Bestuursrecht tevens opgenomen dat de belanghebbende tegen het besluit een voorlopige voorziening kan vragen bij de President van de Arrondissementsrechtbank Den Haag (sector bestuursrecht), Postbus 20302, 2500 EH 's Gravenhage.

Nadere informatie
Bij vragen omtrent de voor de belanghebbenden openstaande rechtsbeschermingsregeling kunt u uiteraard contact opnemen met de afdeling Milieu, Bouwen en Wonen, onderdeel bouw- en woningtoezicht, telefoonnummer 346 83 22 of 346 86 46/647.


22 januari 1999

Gemeente Zoetermeer © januari 1999

Last update: 20 januari 1999 (14:57)

Deel: ' Openbare bekendmakingen gemeente Zoetermeer - 14084 '
Lees ook