Gemeente Zoetermeer

Openbare bekendmakingen

INSPRAAKPROCEDURE

Burgemeester en wethouders van Zoetermeer maken bekend dat voor de inrichting van de wijk Buytenwegh in het kader van Duurzaam Veilig een formele inspraakprocedure zal worden gevolgd.
Overeenkomstig het bepaalde in de Algemene Inspraakverordening is een plan van aanpak geschreven voor de formele inspraakprocedure. Het plan van aanpak alsmede het voorgestelde inrichtingsplan liggen vanaf
25 oktober 1999 tot en met 22 november 1999 ter inzage bij balie 26 in het Informatiecentrum in de centrale hal van het Stadhuis en bij de wijkpost Buytenwegh de Leyens, Hitchcockstrook 26. Tijdens de eerdergenoemde termijn kunt u reageren op het inrichtingsplan. Uw reactie kunt u sturen aan burgemeester en wethouders van Zoetermeer, Postbus 15, 2700 AA Zoetermeer onder vermelding van "inspraak Duurzaam Veilig Buytenwegh".

Op woensdag 27 oktober 1999 zal, van 20.00 uur tot en met 22.00 uur, een inloopavond in het kader van het project Veilige Leefomgeving Buytenwegh de Leyens worden georganiseerd in De Boerderij, Voorweg 146. Tijdens deze inloopavond zal onder meer het inrichtingsplan voor Duurzaam Veilig in de wijk Buytenwegh worden toegelicht en kunt u terecht met vragen over het plan en Duurzaam Veilig.

KAPVERGUNNINGEN

Burgemeester en wethouders van Zoetermeer maken bekend dat zij hebben besloten om op grond van de Verordening tot het bewaren van houtopstanden de volgende kapvergunningen te verlenen:
* Voor één wilg, staande aan de Koningstraat/Prinsestraat, in verband met de renovatie van de groenvoorziening;
* Voor één iep en twee wilgen, staande aan de Amerikaweg in verband met de aanleg van een nieuwe inrit in het kader van de reconstructie van de Amerikaweg.

Op grond van artikel 8:1 jo. 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen zes weken na datum van deze publicatie een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Zoetermeer, Postbus 15, 2700 AA Zoetermeer. Gedurende zes weken liggen de besluiten ter inzage bij balie 26 van het Informatiecentrum in de centrale hal van het Stadhuis.

VERKEER

Burgemeester en wethouders van Zoetermeer hebben besloten om de parkeergarage gelegen aan de Frankrijklaan op grond van artikel 9 van de Wegenwet aan de openbaarheid te onttrekken.
In het kader van de formele inspraakprocedure met betrekking tot de invoering van betaald parkeren in het Stadshart heeft het voornemen tot het onttrekken aan de openbaarheid van eerdergenoemde parkeergarage van 1 februari 1999 tot en met 1 maart 1999 reeds voor eenieder ter inzage gelegen.
Op grond van artikel 8:1 jo. 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de datum van deze publicatie een gemotiveerd bezwaarschrift indienen tegen dit besluit. Uw bezwaarschrift kunt u richten aan burgemeester en wethouders van Zoetermeer, Postbus 15, 2700 AA Zoetermeer. Gedurende deze termijn ligt het besluit ter inzage bij balie 26 van het Informatiecentrum in de centrale hal van het Stadhuis. Het indienen van een bezwaarschrift leidt in beginsel niet tot een schorsing van het besluit. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende daartoe een voorlopige voorziening vragen bij de President van de arrondissementsrechtbank te Den Haag (sector Bestuursrecht), Postbus 20302, 2500 EH Den Haag.

De openingstijden van balie 26 zijn maandag van 11.00-16.00 uur, dinsdag tot en met vrijdag van 8.30-16.00 uur en vrijdagavond van
18.30-20.30 uur.

PLANNEN

Vrijstelling artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en verlening bouwvergunning op grond van artikel 50, lid 5 van de Woningwet.

Burgemeester en wethouders van Zoetermeer zijn voornemens aan Smits Zoetermeer aannemersbedrijf BV met toepassing van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling te verlenen van het bepaalde in bestemmingsplan Dorp III. Gelijktijdig zijn zij voornemens op grond van artikel 50, lid 5, van de Woningwet bouwvergunningen te verlenen.
De vrijstelling en bouwvergunning hebben betrekking op het plaatsen van een tweetal bedrijfspanden aan de Industrieweg (achter nr. 10).

Met ingang van 25 oktober 1999 liggen de stukken gedurende twee weken voor iedereen ter inzage bij het Informatiecentrum in de centrale hal van het Stadhuis, Stadhuisplein 1, Zoetermeer.
De openingstijden van de balie zijn maandag van 11.00 tot 16.00 uur, dinsdag tot en met vrijdag van 8.30 tot 16.00 uur en vrijdagavond van
18.30 tot 20.30 uur. Voor een mondelinge toelichting kunt u telefonisch een afspraak maken onder nummer (079) 346 8620.

Gedurende bovengenoemde periode kan een ieder tegen het verlenen van de vrijstelling en de bouwvergunning schriftelijk zijn of haar bedenkingen kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 15, 2700 AA Zoetermeer.

BOUWEN
Indien u onderstaande nieuw ingekomen plannen (aanvragen) wenst in te

zien, gelieve eerst telefonisch een afspraak te maken met de afdeling

Milieu, Bouwen en Wonen, tel. 346 8322.

Aanvragen bouwvergunning
Burgemeester en wethouders van Zoetermeer geven ingevolge artikel 41 van de Woningwet te kennen dat bij de afdeling Milieu, Bouwen en Wonen op de volgende adressen aanvragen voor bouwvergunning zijn ingediend.


* Radonstraat voor het bouwen van een bedrijfsverzamelgebouw t.n.v. Schlabo Immobilien B.V. te Zoetermeer (bouwaanvraag B19991099);
* Dijkmanschans 19 voor het plaatsen van een dakkapel t.n.v. A.J. Geense te Zoetermeer (bouwaanvraag B19991101);
* Noraschouw 7 voor het plaatsen van een dakkapel en een serre t.n.v. H. Rupp te Zoetermeer (bouwaanvraag B19991102);
* Noraschouw 9 voor het plaatsen van een dakkapel en een serre t.n.v. F. Buurman te Zoetermeer (bouwaanvraag B19991103);
* Marineblauw 131 voor het plaatsen van een dakopbouw t.n.v. T.A.E. Theisen te Zoetermeer (bouwaanvraag B19991104);
* Slootdreef 157 voor het plaatsen van een dakkapel t.n.v. L. v.d. Meer te Zoetermeer (bouwaanvraag B19991105);
* Bredewater 22 voor het veranderen van een computerruimte in kantoorruimte t.n.v. Bredewater Vastgoed B.V. te Nijkerk (bouwaanvraag B19991110);

* Promenadeplein 101 voor het realiseren van een winkel met buitenverkoop t.n.v. Hema BV te Amsterdam (bouwaanvraag B19991113);

* Fokkerstraat 48 voor het wijzigen van de gevel t.n.v. H. Koole te Zoetermeer (bouwaanvraag B19991114);

* Bunuelstrook 139 voor het plaatsen van een dakkapel t.n.v. E. Mouton te Zoetermeer (bouwaanvraag B19991117);
* Porfier 14 voor het plaatsen van twee dakkapellen t.n.v. A.H. Jansen te Zoetermeer (bouwaanvraag B19991118);
* Parkdreef 135 voor het plaatsen van een dakopbouw t.n.v. F.A. v.d. Plas te Zoetermeer (bouwaanvraag B19991119);
* Eleanor Rooseveltlaan 29 voor het plaatsen van een pylon/zuil met digitale klok t.n.v. Bouwradius Groep te Zoetermeer (bouwaanvraag B19991121);

* Nervilijn nr. 29 t/m 55 voor het veranderen entree en trappenhuis t.n.v. Vestia Zoetermeer te Zoetermeer (bouwaanvraag B19991122).

Aanvragen lichtreclamevergunning
Burgemeester en wethouders van Zoetermeer geven ingevolge artikel 25 van de Algemene Plaatselijke Verordening te kennen dat bij de afdeling Milieu, Bouwen en Wonen op de volgende adressen aanvragen om lichtreclamevergunning zijn ingediend.

* Promenade 205 voor het plaatsen van een lichtreclame t.n.v. We Women te Zoetermeer (lichtreclamevergunning L19991115);
* Zuidwaarts 9 voor het plaatsen van een lichtreclame t.n.v. PTT Post Bedrijfsservice te Zoetermeer (lichtreclamevergunning L19991116).

Meldingen bouwvoornemen

Burgemeester en wethouders van Zoetermeer geven ingevolge artikel 42 van de Woningwet te kennen dat bij de afdeling Milieu, Bouwen en Wonen

op de volgende adressen aanvragen van meldingen tot bouwvoornemen hebben ontvangen.

* Palestrinarode 25 voor het plaatsen van een dakkapel t.n.v. R. Staakman te Zoetermeer (melding M19991106);
* Bunuelstrook 139 voor het plaatsen van een uitbouw t.n.v. E. Mouton te Zoetermeer (melding M19991124).

Aanvragen sloopvergunning

Burgemeester en wethouders van Zoetermeer geven ingevolge artikel 8.1.1 van de Bouwverordening te kennen dat bij de afdeling

Milieu, Bouwen en Wonen op de volgende adressen aanvragen voor sloopvergunningen zijn ingediend.

* Dorpsstraat 26 voor het verwijderen asbest van c.v. leidingen t.n.v. Nicolaas Parochie te Zoetermeer (sloopvergunning S19991112);

* Tempelberg 90 voor het verwijderen asbesthoudende vloebedekking t.n.v. De Goede Woning te Zoetermeer (sloopvergunning S19991120);
* Ambachtsherenlaan 41 t/m 99 voor het slopen collectieve cv-ketel en plafond cv-ruimte t.n.v. Vestia Zoetermeer te Zoetermeer (sloopvergunning S19991123).

Verleende bouwvergunningen
Door het college van burgemeester en wethouders zijn de hieronder vermelde bouwvergunningen verleend:


* Noordhove deelplan 6 voor het bouwen van 90 eengezinswoningen t.n.v. Dura Bouw Leidschendam B.V. te Leidschendam (verleend d.d. 14-10-1999, bouwvergunning B1999744);
* Oorfeoschouw/Aidaschouw voor het bouwen van een kantoor t.n.v. Aida Vastgoed te Oosterbeek
(verleend d.d. 14-10-1999, bouwvergunning B1999756);
* De Keyserplan 5 (eiland a2) voor het bouw van een woning t.n.v. J. Soehendra te Zoetermeer
(verleend d.d. 13-10-1999, bouwvergunning B1999761);
* Houtsingel 81 voor het plaatsen van een reclamezuil t.n.v. SCI Nederland te Zoetermeer
(verleend d.d. 12-10-1999, bouwvergunning B1999809);
* Leemansschans 26 voor het het maken van een trapgat t.n.v. G. Zweekhorts te Zoetermeer
(verleend d.d. 12-10-1999, bouwvergunning B1999825);
* Leemansschans 28 voor het maken van een trapgat t.n.v. S. van Batenburg te Zoetermeer
(verleend d.d. 12-10-1999, bouwvergunning B1999826);
* Van der Hagenstraat 36 voor het plaatsen van verlichtingsmasten t.n.v. A.R.V. Ilion te Zoetermeer
(verleend d.d. 12-10-1999, bouwvergunning B1999827);
* Hoekerkade 94 voor het plaatsen van twee dakkapellen t.n.v. R.P.A. van Dorst te Zoetermeer (verleend d.d. 13-10-1999, bouwvergunning B1999844);

* Zenobiagang 45 voor het plaatsen van een dakopbouw t.n.v. D. Pluim

te Zoetermeer

(verleend d.d. 14-10-1999, bouwvergunning B1999855);
* Mauritsstraat 9 voor het plaatsen van een uitbouw t.n.v. H.A.M. van der Valk te Zoetermeer
(verleend d.d. 12-10-1999, bouwvergunning B1999856);
* Saffier 17 voor het plaatsen van een uitbouw t.n.v. J. de Jong te

Zoetermeer

(verleend d.d. 12-10-1999, bouwvergunning B1999858);
* Saffier 19 voor het plaatsen van een uitbouw t.n.v. J.P. Pronk te Zoetermeer
(verleend d.d. 12-10-1999, bouwvergunning B1999859);
* Flat Zalkerbos voor het plaatsen van een luifel t.n.v. Christelijke Woningbouwvereniging CWZ te Zoetermeer (verleend d.d. 14-10-1999, bouwvergunning B1999860);
* Dorpsstraat 130 voor het wijzigen winkelpui t.n.v. Boonekamp Beheer B.V. te Leiden
(verleend d.d. 14-10-1999, bouwvergunning B1999864);
* Nimfkruidvaart 38 voor het plaatsen van een dakopbouw t.n.v. A.J. Lupker te Zoetermeer
(verleend d.d. 13-10-1999, bouwvergunning B1999866);
* Sneeuwwit 21 voor het plaatsen van een dakopbouw + een dakkapel t.n.v. F.W. van Etteger te Zoetermeer
(verleend d.d. 12-10-1999, bouwvergunning B1999867);
* Argonstraat voor het bouwen van een autobedrijf en showroom t.n.v. J.A. Kroes B.V. te Maassluis
(verleend d.d. 12-10-1999, bouwvergunning B1999872);
* Bladgroen 63 voor het plaatsen van een uitbouw t.n.v. A.G.M. Wery

te Zoetermeer

(verleend d.d. 13-10-1999, bouwvergunning B1999874);
* Mauritsstraat 11 voor het plaatsen van een uitbouw t.n.v. L.P. Scholten te Zoetermeer
(verleend d.d. 12-10-1999, bouwvergunning B1999906).

Verleende lichtreclamevergunning

* Eleanor Rooseveltlaan 29 voor het plaatsen van een lichtreclame t.n.v. Bouwradius Groep te Zoetermeer.

Verleende sloopvergunning

* Heijermanshove e.o. voor het verwijderen van asbesthoudende vloerbedekking t.n.v. De Goede Woning te Zoetermeer (verleend d.d. 06-10-1999, sloopvergunning S1999884).

Vrijstellingen bestemmingsplannen
Burgemeester en wethouders van Zoetermeer zijn voornemens vrijstelling te verlenen aan onderstaande adressen:


* Roggeakker 170 met toepassing van art. 3, lid 6A, sub c vrijstelling te verlenen van het bepaalde in het bestemmingsplan 'Uitwerkingsplan SC-KA2 Seghwaert' (Akkers en Tuinen Oost) voor het plaatsen van een garage/berging t.n.v. H. Vos te Zoetermeer (bouwplan nr. B1999915);

* Roggeakker 172 Zoetermeer met toepassing van art. 3, lid 6, sub c vrijstelling te verlenen van het bepaalde in het bestemmingsplan 'Uitwerkingsplan SC-KA Seghwaert' (Akkers en Tuinen) voor het plaatsen van een schuifpui t.n.v. J.H. Bitter te Zoetermeer (bouwplan nr. B1999917);

* Nesciohove 30 met toepassing van art. 18a WRO vrijstelling te verlenen van het bepaalde in het bestemmingsplan 'Uitwerkingsplan Aa Buytenwegh de Leyens'voor het plaatsen van een blokhut t.n.v. C.J. Wildenberg te Zoetermeer (bouwplan nr. M19991047).

Deze 3 bouwplannen liggen met ingang van 25 oktober 1999 tot en met
8 november 1999 voor iedereen ter inzage bij balie 27 van het

Informatiecentrum in de centrale hal van het Stadhuis, Stadhuisplein 1, Zoetermeer. Openingstijden: maandag van
11.00-16.00 uur, dinsdag t/m vrijdag van 8.30-16.00 uur en vrijdagavond van 18.30-20.30 uur.

Rechtsbescherming
Bij bouwplannen/sloopplannen/meldingen en lichtreclames kunnen belangen van derden (bijvoorbeeld omwonenden) in het geding zijn. De wetgeving geeft tot op zekere hoogte de mogelijkheid deze belangen bij de besluitvorming over het betreffende bouwplan/sloopplan te betrekken.
Indien een belanghebbende meent dat zijn belangen door een plan (onevenredig) worden geschaad, staan voor hem de volgende wegen open:
1. Op een ingekomen aanvraag om bouw-, sloop- of lichtreclamevergunningen en bouwmelding kan een belanghebbende op

grond van de Algemene wet bestuursrecht voordat op de aanvraag is

beslist bij burgemeester en wethouders schriftelijk bedenkingen indienen (Postbus 15, 2700 AA Zoetermeer).
Voorzover de Woningwet daartoe de mogelijkheid biedt dient dan bij de besluitvorming rekening te worden gehouden met deze bedenkingen.
Daarbij wijzen wij erop dat volgens de Woningwet de gemeente in beginsel verplicht is de bouwvergunning te verlenen indien het bouwplan voldoet aan het bestemmingsplan, technische normen en redelijke eisen van Welstand.
In die gevallen zal het indienen van bedenkingen meestal geen gevolgen kunnen hebben voor het besluit.

2. Op een voornemen om vrijstelling te verlenen kan een

belanghebbende op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen

de termijn van tervisielegging van het voornemen (twee weken) eveneens schriftelijke bedenkingen indienen. Bij vrijstellingen moeten burgemeester en wethouders de ingekomen bedenkingen altijd meewegen bij het te nemen besluit.
3. Tegen verleende bouw-, sloop- en lichtreclamevergunningen, vrijstellingen en akkoord verklaarde meldingen kan een

belanghebbende op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen

zes weken na de datum van het betreffende besluit een bezwaarschrift bij burgemeester en wethouders indienen.

Het college dient dan het genomen besluit te heroverwegen. Aangezien het indienen van een bezwaarschrift in beginsel niet leidt tot de schorsing van het besluit is in de Algemene wet bestuursrecht tevens opgenomen dat de belanghebbende tegen het besluit een voorlopige voorziening kan vragen bij de President van de Arrondissementsrechtbank Den Haag (sector bestuursrecht), Postbus 20302, 2500 EH 's Gravenhage.

Nadere informatie
Bij vragen omtrent de voor de belanghebbenden openstaande rechtsbeschermingsregeling kunt u uiteraard contact opnemen met de afdeling Milieu, Bouwen en Wonen, onderdeel bouw- en woningtoezicht, telefoonnummer 346 8322 of 346 8646/8647.

Gemeente Zoetermeer © oktober 1999

Deel: ' Openbare bekendmakingen gemeente Zoetermeer - 16934 '
Lees ook