Gemeente Zoetermeer


17 september 1999

Openbare bekendmakingen

APV-VERGUNNING

Burgemeester en wethouders, respectievelijk de burgemeester van Zoetermeer, maken bekend dat zij een vergunning hebben verleend aan de Motorclub Zoetermeer voor het houden van het jaarlijkse motortreffen van vrijdag 24 september 1999 tot en met zondag 26 september 1999 in het Recreatiegebied Noord-West.

Zij brengen onder uw aandacht dat belanghebbenden binnen zes weken na dagtekening van deze beschikking op grond van artikel 7:1, jo. artikel 8:1 van de Algemene wet bestuursrecht een gemotiveerd bezwaarschrift kunnen indienen.
Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking ten aanzien van het plaatsvinden van het evenement. Tevens kunt u, wanneer u een bezwaarschrift bij burgemeester en wethouders, respectievelijk de burgemeester heeft ingediend, ingevolge artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht om een voorlopige voorziening vragen bij de president van de Arrondissementsrechtbank 's - Gravenhage, sector Bestuursrecht, Postbus 20302,
2500 EH 's-Gravenhage.

Vanaf 20 september 1999 liggen gedurende twee weken de beschikking en de hierop betrekking hebbende stukken voor een ieder ter inzage bij de balie 22 of 23 van het Informatiecentrum in de centrale hal van het Stadhuis, Stadhuisplein 1. Voor nadere inlichtingen kan contact worden opgenomen met voornoemde afdeling, telefoon 079 - 346 8284/346 8298.

VERKEERSMAATREGELEN

Burgemeester en wethouders van Zoetermeer maken bekend dat zij hebben besloten, door plaatsen van het bord volgens model E 6 van bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 een bestaand parkeervak of een weggedeelte bij de woning Woudlaan 41 aan te wijzen als gereserveerde invalidenparkeerplaats.

Het is mogelijk dat deze aanduiding inmiddels heeft plaatsgevonden.

Tegen dit besluit kan iedere belanghebbende binnen 6 weken ingaande de dag nadat de openbare bekendmaking heeft plaatsgevonden, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van Burgemeester en wethouders, Postbus 15, 2700 AA Zoetermeer.
Gedurende die termijn ligt het besluit voor een ieder ter inzage bij het Informatiecentrum in de centrale hal van het Stadhuis, Stadhuisplein 1 te Zoetermeer. Openingstijden: maandag van
11.00-16.00 uur, dinsdag t/m vrijdag van 08.30-16.00 uur en vrijdagavond van 18.30-20.30 uur.
Voorts kan, naast het indienen van vorenbedoeld bezwaarschrift, een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de President van de arrondissementsrechtbank Den Haag (sector Bestuursrecht), Postbus 20302, 2500 EH Den Haag.

Voor eventuele aanvullende informatie kunt u ook contact opnemen met de heer R. Declemy, juridisch medewerker van de afdeling Voorbereiding, team Verkeer, telefonisch bereikbaar op nummer 079 - 346 9611.

KAPVERGUNNING

Burgemeester en wethouders van Zoetermeer maken bekend dat zij hebben besloten om op grond van de Verordening tot het bewaren van

houtopstanden de volgende kapvergunning te verlenen:
* Voor 69 platanen en negen essen in de wijk Seghwaert ter uitvoering van de vierde fase van het beheerplan voor die wijk. De bomen staan verspreid langs de Vijverdreef, Vogeldreef, Velddreef, Weidedreef, Kalverweide en Kraaienveld. Het beheerplan ziet op een verbetering van de lichtsituatie en groeiomstandigheden voor de te handhaven platanen. De negen essen dienen te worden gerooid met het oog op de verbetering van de lichtsituatie op het fiets-/voetpad langs de Leidse Wallenwetering ter hoogte van de Vijverdreef.

Op grond van het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht betreffende een zorgvuldige voorbereiding van besluiten is het voornemen tot het

verlenen van bovenstaande kapvergunning op 11 juni 1999 reeds gepubliceerd. Op grond van artikel 8:1 jo. 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen zes weken na datum van deze publicatie een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Zoetermeer, Postbus 15,
2700 AA Zoetermeer. Gedurende zes weken ligt het besluit ter inzage

bij balie 26 in het Informatiecentrum in de centrale hal van het

Stadhuis. De openingstijden van de balie zijn: maandag van
11.00-16.00 uur, dinsdag tot en met vrijdag van 8.30-16.00 uur en vrijdagavond van 18.30-20.30 uur.

Inspraakprocedure
Burgemeester en wethouders van Zoetermeer maken bekend dat een formele inspraakprocedure zal worden gevolgd voor het realiseren van een buitenspeelplaats ten behoeve van peuterspeelplaats "Petteflet" aan de Stadhoudersring. Overeenkomstig het bepaalde in de Algemene Inspraakverordening is een plan van aanpak geschreven voor de formele inspraakprocedure. Het plan van aanpak alsmede het voorstel voor de buitenspeelplaats liggen van 20 september 1999 tot en met
18 november 1999 ter inzage bij de wijkpost Centrum in het Informatiecentrum in de centrale hal van het Stadhuis. Tijdens de eerdergenoemde termijn kunt u reageren op het voorstel. Uw reactie kunt u sturen aan burgemeester en wethouders van Zoetermeer, Postbus 15, 2700 AA Zoetermeer onder vermelding van "inspraak buitenspeelplaats Petteflet".

BOUWEN

Indien u onderstaande nieuw ingekomen plannen (aanvragen) wenst in te

zien, gelieve eerst telefonisch een afspraak te maken met afdeling

Milieu, Bouwen en Wonen, tel. 346 8322.

Aanvragen bouwvergunning
Burgemeester en wethouders van Zoetermeer geven ingevolge artikel 41 van de Woningwet te kennen dat bij de afdeling Milieu, Bouwen en Wonen op de volgende adressen aanvragen voor bouwvergunning zijn ingediend.


* Speulderbos 15 voor het uitbreiden van een schermschool t.n.v. Kardolus Schermschool te Zoetermeer (bouwaanvraag B19991001);
* Biggenweide 28 voor het plaatsen van een dakkapel t.n.v. C.J. Grootjans te Zoetermeer (bouwaanvraag B19991002);
* Mosterdakker 57 voor het plaatsen van een schuipui in de achtergevel + tuinhuisje t.n.v. B. Bitter te Zoetermeer (bouwaanvraag B19991005);

* Platinastraat 161 voor het plaatsen van een brandtrap t.n.v. Weleda Nederland N.V. te Zoetermeer (bouwaanvraag B19991006);
* Storkstraat 2 voor het veranderen van een kantoorgebouw t.n.v. Van Leeuwen Bayer De Kroes Vastgoed te 's-Gravenhage (bouwaanvraag B19991007);

* Lorentzschans 5 voor het plaatsen van een dakkapel t.n.v. C.J. de Bruijn te Zoetermeer (bouwaanvraag B19991009);
* Blauw Roodlaan voor het bouw van een bedrijfsgebouw met 3 woningen t.n.v. Rijnwoude Beheer B.V. te Zoetermeer (bouwaanvraag B19991010);

* Oosterheem-Noord voor het bouwen van een multifunctioneel welzijnscentrum t.n.v. Gemeente Zoetermeer Afd. Welzijn te Zoetermeer (bouwaanvraag B19991011);

* Zenobiagang 47 voor het plaatsen van een dakopbouw t.n.v. W. Stapel te Zoetermeer (bouwaanvraag B19991012);
* Hoekerkade 46 voor het plaatsen van een uitbouw t.n.v. F. Martherus te Zoetermeer (bouwaanvraag B19991017).

Meldingen bouwvoornemen

Burgemeester en wethouders van Zoetermeer geven ingevolge artikel 42 van de Woningwet te kennen dat bij de afdeling Milieu, Bouwen en Wonen

op de volgende adressen aanvragen van meldingen tot bouwvoornemen hebben ontvangen.

* Lommerbaan 67 Zoetermeer voor het plaatsen van een tuinhuisje t.n.v. H.P. Singodikromo te Zoetermeer (melding M19991003);
* Perengaarde 9 voor het plaatsen van een tuinhuisje t.n.v. F.A. Tobeas te Zoetermeer (melding M19991004);
* Bladgroen 20 voor het plaatsen van een overkapping van het terras
+ konijnenhok t.n.v. W. van Eden te Zoetermeer (melding M19991018).

Aanvraag sloopvergunning
Burgemeester en wethouders van Zoetermeer geven ingevolge artikel
8.1.1 van de Bouwverordening te kennen dat bij de afdeling Milieu, Bouwen en Wonen op het volgende adres een aanvraag voor sloopvergunningen is ingediend.

* Stephensonstraat 39 Zoetermeer voor het slopen asbesthoudende wandbeplating t.n.v. H.J. van Woerden te Zoetermeer (sloopvergunning S19991015).

Verleende bouwvergunningen
Door het college van burgemeester en wethouders zijn de hieronder vermelde bouwvergunningen verleend:


* De Keyserplan (Noordhove-eiland a28) voor het bouwen van een woning t.n.v. H. Blommers te Zoetermeer
(verleend d.d. 07-09-1999, bouwvergunning B1999511);
* Plaats 15 voor het wijzigen van de voorgevel t.n.v. T. Kuylenburg B.V. te Zoetermeer
(verleend d.d. 10-09-1999, bouwvergunning B1999613);
* Turfberg 1 voor het plaatsen van een serre t.n.v. T.H.C. Vermeulen te Zoetermeer
(verleend d.d. 06-09-1999, bouwvergunning B1999625);
* Jacob Catsstraat 9 voor het plaatsen van een uitbouw t.n.v. W.J. de Gans te Zoetermeer
(verleend d.d. 09-09-1999, bouwvergunning B1999627);
* Noordhove eiland kavel b 16 voor het bouwen van een woning t.n.v. R.H. Meeuws te Zoetermeer
(verleend d.d. 10-09-1999, bouwvergunning B1999628);
* Goudenregenzoom 45 voor het plaatsen van een serre t.n.v. P. Ober te Zoetermeer
(verleend d.d. 03-09-1999, bouwvergunning B1999649);
* Grondelsloot 4 voor het plaatsen van een dakterras t.n.v. A. Eberle te Zoetermeer
(verleend d.d. 07-09-1999, bouwvergunning B1999665);
* Velddreef 351 voor het plaatsen van een uitbouw t.n.v. C.J.M. van Berkesteijn te Zoetermeer
(verleend d.d. 09-09-1999, bouwvergunning B1999667);
* Florasingel 27 voor het plaatsen van een dakopbouw + een uitbouw t.n.v. J.G. de Wit te Zoetermeer
(verleend d.d. 09-09-1999, bouwvergunning B1999668);
* Groen-Blauwlaan 12 voor het vergroten van een berging t.n.v. E. Akkerman te Zoetermeer
(verleend d.d. 09-09-1999, bouwvergunning B1999669);
* Marsgeel 37 voor het plaatsen van een dakopbouw t.n.v. B. Klink te

Zoetermeer

(verleend d.d. 13-09-1999, bouwvergunning B1999675);
* Lorentzschans 28 voor het plaatsen van een dakkapel t.n.v. R. Gerdes te Zoetermeer
(verleend d.d. 06-09-1999, bouwvergunning B1999689);
* Kraijenhoffschans 10 voor het plaatsen van een dakkapel t.n.v. E. Verkerke te Zoetermeer
(verleend d.d. 07-09-1999, bouwvergunning B1999701);
* Lelyschans 16 voor het plaatsen van een dakkapel t.n.v. M.W.C. Mulders te Zoetermeer
(verleend d.d. 07-09-1999, bouwvergunning B1999712);
* Klinckaertschans 19 voor het plaatsen van een dakkapel t.n.v. H.S. Bachoe-Ramadhin te Zoetermeer
(verleend d.d. 07-09-1999, bouwvergunning B1999739);
* Lorentzschans 12 Zoetermeer voor het plaatsen van een dakkapel t.n.v. R.O. Hehemann te Zoetermeer
(verleend d.d. 08-09-1999, bouwvergunning B1999751);
* Lorentzschans 20 voor het plaatsen van een dakkapel t.n.v. T.G.M. van Pijkeren te Zoetermeer
(verleend d.d. 08-09-1999, bouwvergunning B1999789);
* Klinckaertschans 9 voor het plaatsen van een dakkapel t.n.v. P.L. v.d. Hammen te Zoetermeer
(verleend d.d. 09-09-1999, bouwvergunning B1999899);
* Merkesschans 3 voor het plaatsen van een dakkapel t.n.v. D. van den Heuvel te 's-Gravenhage
(verleend d.d. 10-09-1999, bouwvergunning B1999920).

Verleende lichtreclamevergunning

* Van Stolberglaan 43 voor het plaatsen van een lichtreclame t.n.v. Carpaccio Ristorante Italiano te Zoetermeer (verleend d.d. 13-09-1999, lichtreklamevergunning L199925).

Akkoord verklaarde meldingen


* Sullivanlijn 17 voor het plaatsen van een fietsentrommel t.n.v. Stichting Gezondheidscentra Zoetermeer te Zoetermeer (verleend d.d. 09-09-1999, melding M1999865);
* Johan Willem Frisostraat 28 a voor het plaatsen van een tuinhuisje t.n.v. E.D. Toorop te Zoetermeer
(verleend d.d. 06-09-1999, melding M1999939);
* Disneystrook 58 voor het plaatsen van een tuinhuisje t.n.v. R.G.H. Medenblik te Zoetermeer
(verleend d.d. 06-09-1999, melding M1999953);
* Barentszrede 26 voor het plaatsen van een schuur t.n.v. R. Pont te Zoetermeer
(verleend d.d. 10-09-1999, melding M1999967).

Verleende sloopvergunningen

* Roggeakker 170 voor het slopen van een schuur t.n.v. H. Vos te Zoetermeer
(verleend d.d. 10-09-1999, Sloopvergunning S1999916);
* Roggeakker 172 voor het slopen van een schuur t.n.v. J.H. Bitter te Zoetermeer
(verleend d.d. 10-09-1999, Sloopvergunning S1999918);
* Van Lodensteinstraat 54 voor het slopen van asbesthouden zeil t.n.v. H.J. van Woerden te Zoetermeer
(verleend d.d. 08-09-1999, Sloopvergunning S1999962).

Burgemeester en wethouders zijn voornemens vrijstelling te verlenen aan onderstaande adressen:

Vrijstellingen bestemmingsplannen
Burgemeester en wethouders van Zoetermeer zijn voornemens vrijstelling te verlenen aan onderstaande adressen:


* Buytenpark Noord West II met toepassing van art. 17 WRO

vrijstelling te verlenen van het bepaalde in het bestemmingsplan

"Uitbreiding Recreatiegebied Noord West" voor het bouwen van een kantoorunit, weegbrug en nishut voor de periode van maximaal
5 jaar t.n.v. Opgecomen Landen B.V. te Dordrecht (bouwplan nr. T1999417);

* Schapenweide 23 met toepassing van art. 19 WRO vrijstelling te verlenen van het bepaalde in het bestemmingsplan Noordhove 1985. Gelijktijdig zijn zij voornemens op grond van art. 50, lid 5 van de Woningwet een bouwvergunning te verlenen. De vrijstelling en de bouwvergunning hebben betrekking op het plaatsen van een uitbouw t.n.v. W. Guyt te Zoetermeer (bouwplan nr. B1999686);
* Schapenweide 25 met toepassing van art. 19 WRO vrijstelling te verlenen van het bepaalde in het bestemmingsplan Noordhove 1985. Gelijktijdig zijn zij voornemens op grond van art. 50, lid 5 van de Woningwet een bouwvergunning te verlenen. De vrijstelling en de bouwvergunning hebben betrekking op het plaatsen van een uitbouw t.n.v. A.M. Maaijen te Zoetermeer (bouwplan nr. B1999687);
* Schapenweide 29 met toepassing van art. 19 WRO vrijstelling te verlenen van het bepaalde in het bestemmingsplan Noordhove 1985. Gelijktijdig zijn zij voornemens op grond van art. 50, lid 5 van de Woningwet een bouwvergunning te verlenen. De vrijstelling en de bouwvergunning hebben betrekking op het plaatsen van een uitbouw t.n.v. G.W. Mariman te Zoetermeer (bouwplan nr. B1999688).

Deze 4 bouwplannen liggen met ingang van 20 september 1999 tot en met
4 oktober 1999 voor iedereen ter inzage bij balie 27 van het

Informatiecentrum in de centrale hal van het Stadhuis, Stadhuisplein 1, Zoetermeer. Openingstijden: maandag van
11.00-16.00 uur, dinsdag t/m vrijdag van 8.30-16.00 uur en vrijdagavond van 18.30-20.30 uur.

Rechtsbescherming
Bij bouwplannen/sloopplannen/meldingen en lichtreclames kunnen belangen van derden (bijvoorbeeld omwonenden) in het geding zijn. De wetgeving geeft tot op zekere hoogte de mogelijkheid deze belangen bij de besluitvorming over het betreffende bouwplan/sloopplan te betrekken.
Indien een belanghebbende meent dat zijn belangen door een plan (onevenredig) worden geschaad, staan voor hem de volgende wegen open:
1. Op een ingekomen aanvraag om bouw-, sloop- of lichtreclamevergunningen en bouwmelding kan een belanghebbende op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht voordat op de aanvraag is beslist bij burgemeester en wethouders schriftelijk bedenkingen indienen (Postbus 15, 2700 AA Zoetermeer).
Voorzover de Woningwet daartoe de mogelijkheid biedt dient dan bij de besluitvorming rekening te worden gehouden met deze bedenkingen.
Daarbij wijzen wij erop dat volgens de Woningwet de gemeente in beginsel verplicht is de bouwvergunning te verlenen indien het bouwplan voldoet aan het bestemmingsplan, technische normen en redelijke eisen van Welstand.
In die gevallen zal het indienen van bedenkingen meestal geen gevolgen kunnen hebben voor het besluit.

2. Op een voornemen om vrijstelling te verlenen kan een belanghebbende op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht binnen de termijn van tervisielegging van het voornemen (twee weken) eveneens schriftelijke bedenkingen indienen. Bij vrijstellingen moeten burgemeester en wethouders de ingekomen bedenkingen altijd meewegen bij het te nemen besluit.
3. Tegen verleende bouw-, sloop- en lichtreclamevergunningen, vrijstellingen en akkoord verklaarde meldingen kan een belanghebbende op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht binnen zes weken na de datum van het betreffende besluit een bezwaarschrift bij burgemeester en wethouders indienen.

Het college dient dan het genomen besluit te heroverwegen. Aangezien het indienen van een bezwaarschrift in beginsel niet leidt tot de schorsing van het besluit is in de Algemene Wet Bestuursrecht tevens opgenomen dat de belanghebbende tegen het besluit een voorlopige voorziening kan vragen bij de President van de Arrondissementsrechtbank Den Haag (sector bestuursrecht), Postbus 20302, 2500 EH 's - Gravenhage.

Nadere informatie
Bij vragen omtrent de voor de belanghebbenden openstaande rechtsbeschermingsregeling kunt u uiteraard contact opnemen met de afdeling Milieu, Bouwen en Wonen, onderdeel bouw- en woningtoezicht, telefoonnummer 346 8322 of 346 8646/8647.

Gemeente Zoetermeer September 1999

Deel: ' Openbare bekendmakingen gemeente Zoetermeer - 17862 '
Lees ook