Gemeente Zoetermeer

Stadsnieuws


29 oktober 1999

Openbare bekendmakingen

PLANNEN

Bestemmingsplan Oosterheem/HSL-Zuid onherroepelijk

Burgemeester en wethouders van Zoetermeer maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 31 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening juncto artikel 3:12 eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht bekend, dat de goedkeuring door Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland d.d. 15 juni 1999, nr. RGG/ARB/167632, van het bestemmingsplan Oosterheem HSL-Zuid met ingang van 7 september 1999 onherroepelijk is geworden omdat daartegen binnen de daarvoor gestelde termijn geen beroep en/of verzoek om schorsing c.q. voorlopige voorziening is ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het besluit en het bestemmingsplan liggen ter inzage bij het informatiecentrum in de centrale hal van het Stadhuis.

Inlichtingen
Heeft u naar aanleiding van deze publicatie een vraag heeft of wilt u genoemde stukken inzien, dan kunt u terecht bij het Informatiecentrum in de centrale hal van het Stadhuis, Stadhuisplein 1, Zoetermeer. De openingstijden van het Informatiecentrum zijn maandag van 11.00 tot 16.00 uur, dinsdag tot en met vrijdag van 8.30 tot 16.00 uur en op vrijdagavond van 18.30 tot 20.30 uur. Voor een uitgebreide mondelinge toelichting kunt u telefonisch een afspraak maken onder nummer (079) 346 8620.

Voorbereiding
Burgemeester en wethouders van Zoetermeer maken bekend dat zij hebben besloten om op grond van de Verordening tot het bewaren van houtopstanden de volgende kapvergunningen te verlenen:
* Voor één wilg, Salix Alba, staande bij het toekomstige Centrum voor Kunst en Cultuur aan de Osijlaan. De wilg staat ongeveer
1 meter van het gebouw in aanbouw en kan in verband met de fundering van het gebouw niet behouden worden.
* Voor acht sierappels en één populier, staande aan het Kerkenbos in verband met de herinrichting van de vaste plantentuin bij de hoogbouw aan het Kadoelerbos.

* Voor drie wilgen en één els, staande in het wijkpark Seghwaert aan de Spruitkoolakker in verband met de aanleg van een nieuwe waterpartij. De wilgen zullen worden verplant langs de nieuwe waterpartij.

* Voor één hazelaar staande aan het Beveland achter de woning met nummer 33.

Op grond van het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht betreffende een zorgvuldige voorbereiding van besluiten is het voornemen tot het verlenen van bovenstaande kapvergunningen op 24 september 1999 reeds gepubliceerd. (Dit geldt niet voor de kapvergunning voor het Beveland). Op grond van artikel 8:1 jo. 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen zes weken na datum van deze publicatie een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Zoetermeer, Postbus 15, 2700 AA Zoetermeer. Gedurende zes weken liggen de besluiten ter inzage bij balie 26 van het Informatiecentrum in de centrale hal van het Stadhuis.

WET MILIEUBEHEER

Mededeling ontwerp-beschikkingen
Burgemeester en wethouders van Zoetermeer delen mede dat bij hen aanvragen voor vergunningen ingevolge de Wet Milieubeheer zijn binnengekomen van:

1. Gemeente Zoetermeer, afdeling Beheer en Onderhoud te Zoetermeer, op 17 december 1998, voor het oprichten en in werking hebben van een op- en overslag in het perceel gelegen aan verlenging Galvanistraat te Zoetermeer (WM 37/1998);

2. Hutuin B.V. te Zoetermeer, op 20 september 1999, voor het veranderen van de inrichting m.b.t. de verruiming van de opgeslagen hoeveelheid vuurwerk in het perceel 3e Stationsstraat 345 te Zoetermeer (WM 10/1999);
3. De heer G.M.A. van Herwijnen te Zoetermeer, op 20 juli 1999, voor het veranderen van de inrichting of de werking daarvan met de verkoop van vuurwerk en detailhandel in het perceel Dorpsstraat 66 te Zoetermeer (WM 11/1999);

4. Bijlard Bouwchemie B.V. te Zoetermeer, op 3 september 1999, voor het oprichten en in werking hebben van een opslagplaats voor, en een groothandel in lijmen, kitten en daarbij behorende apparatuur in het perceel Edisonstraat 87 te Zoetermeer (WM 32/1999);
5. B.V. Carrosseriefabriek Joost Lamboo te Zoetermeer, op 30 september 1999, voor het veranderen van de inrichting en in werking hebben van die verandering d.m.v. het verplaatsen van de werkzaamheden m.b.t. de nieuwbouw van speciale carrosserieën van de Koperstraat naar het perceel Chroomstraat 91 te Zoetermeer (WM 35/1999).

Burgemeester en wethouders zijn voornemens vergunning onder voorschriften te verlenen.

Overeenkomstig de geldende procedure van Afdeling 3.5 van de Algemene wet bestuursrecht alsmede Hoofdstuk 13 van de Wet milieubeheer wordt thans de ontwerp-beschikking bekend gemaakt. Vervolgens zal de definitieve beschikking worden genomen en bekend worden gemaakt.

Ter-inzage-legging
Inzage van de aanvraag met bijlagen, andere stukken en de ontwerp-beschikking is vanaf 1 november 1999, maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 12.00 uur en van 14.00 uur tot 16.00 uur bij het team Bedrijfscontrole en Vergunningverlening, kamer 04.319, Stadhuisplein 1, Zoetermeer, voor iedereen mogelijk. De ter-inzage-legging duurt tot het einde van de termijn waarbinnen tegen de te nemen beschikking beroep kan worden ingesteld. Een nadere toelichting kan desgewenst worden gegeven; aanbevolen wordt zich daartoe vooraf tot ons te wenden (zie het telefoonnummer hierna genoemd).
Fotokopieën zijn tegen betaling van de kosten verkrijgbaar. Tevens liggen de hiervoren genoemde bescheiden 1 november 1999 tot 30 november 1999 elke zaterdag van 12.00 uur tot 16.00 uur op het politiebureau, Burg. Wegstapelplein 1, Zoetermeer, ter inzage.

Bedenkingen
Van 1 november 1999 tot 30 november 1999 kan iedereen, naar aanleiding van de aanvraag en de ontwerp-beschikking schriftelijk gemotiveerde bedenkingen indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Zoetermeer, Postbus 15, 2700 AA Zoetermeer. De persoonlijke gegevens van degene die een bedenking indient worden, indien deze daarom verzoekt, niet bekend gemaakt. Een zodanig verzoek moet schriftelijk en afzonderlijk, doch tegelijkertijd met de bedenking worden ingediend.
Eveneens bestaat gedurende 1 november 1999 tot 30 november 1999 desgevraagd voor een ieder gelegenheid tot een gedachtewisseling over het ontwerp van het besluit en tot het mondeling inbrengen van bedenkingen daartegen. Daartoe dient men zich vooraf tot ons te wenden (zie het telefoonnummer hierna genoemd). Er zal dan gelegenheid worden geboden met de aanvra(a)g(st)er, een vertegenwoordiger van burgemeester en wethouders en andere aanwezigen van gedachten te wisselen.

Wij vestigen er de aandacht op dat, naast de aanvra(a)g(st)er, alleen degenen die op een van de hierboven aangegeven wijzen bedenkingen inbrengen, en degenen, van wie blijkt dat zij daartoe redelijkerwijs niet in staat zijn geweest, te zijner tijd gerechtigd zijn tegen een ongewijzigde ontwerp-beschikking beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State tegen de beschikking in te stellen.

Nadere inlichtingen
Nadere inlichtingen kunnen worden ingewonnen van maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 12.00 uur en van 14.00 uur tot 16.00 uur bij de hoofdafdeling Stadswerken, het team Bedrijfscontrole en Vergunningverlening, kamer 04.319, Stadhuisplein 1, Zoetermeer, telefoonnummer (079) 346 8309.

BOUWEN

Indien u onderstaande nieuw ingekomen plannen (aanvragen) wenst in te zien, gelieve eerst telefonisch een afspraak te maken met afdeling Milieu, Bouwen en Wonen, telefoonnummer (079) 346 8322.

Aanvragen bouwvergunning
Burgemeester en wethouders van Zoetermeer geven ingevolge artikel 41 van de Woningwet te kennen dat bij de afdeling Milieu, Bouwen en Wonen op de volgende adressen aanvragen voor bouwvergunning zijn ingediend.


* Helderwit 7 voor het plaatsen van een dakopbouw t.n.v. M.J.M. de Vries te Zoetermeer (bouwaanvraag B19991125);
* Helderwit 9 voor het plaatsen van een dakopbouw t.n.v. J. van Noort te Zoetermeer (bouwaanvraag B19991126);
* Woudlaan voor het bouwen van 28 twee onder een kapwoningen t.n.v. Fortis Investments Vastgoed Ontwikkeling te Utrecht (bouwaanvraag B19991131);

* Patrijzenveld 8 voor het plaatsen van een uitbouw t.n.v. J. Blonk te Zoetermeer (bouwaanvraag B19991133);

* Patrijzenveld 10 voor het plaatsen van een uitbouw t.n.v. O.J. Helfrich te Zoetermeer (bouwaanvraag B19991134);
* Mosgroen 22 voor het plaatsen van een dakopbouw t.n.v. P.R.J. Poen te Zoetermeer (bouwaanvraag B19991135);

* Piet Heinstraat 6 voor het veranderen van een kapsalon t.n.v. R.J.P.L. Kieven te Zoetermeer (bouwaanvraag B19991136);
* Reigersblauw 4 voor het plaatsen van een dakopbouw t.n.v. M. Sultan te Zoetermeer (bouwaanvraag B19991137);
* Van Goghstraat 47 voor het plaatsen van een dakopbouw t.n.v. J.P. Selis te Zoetermeer (bouwaanvraag B19991138);
* Broekwegkade 17 voor het plaatsen van een hooiberg t.n.v. H.B. de Valk te Zoetermeer (bouwaanvraag B19991139);
* Noordhove deelplan 6 voor het bouwen van 31 woningen met losstaande bergingen t.n.v. Fortis Investments Vastgoed Ontwikkeling te Utrecht (bouwaanvraag B19991141).

Aanvragen lichtreclamevergunning
Burgemeester en wethouders van Zoetermeer geven ingevolge artikel 25 van de Algemene Plaatselijke Verordening te kennen dat bij de afdeling Milieu, Bouwen en Wonen op de volgende adressen aanvragen om lichtreclamevergunning zijn ingediend.


* Onderlangs voor het plaatsen van een lichtreclame t.n.v. Daka Sport te Rotterdam (lichtreclamevergunning L19991128);
* Zalkerbos voor het plaatsen van een lichtreclame t.n.v. Vidomes Zoetermeer te Zoetermeer (lichtreclamevergunning L19991132).

Verleende bouwvergunningen
Door het college van burgemeester en wethouders zijn de hieronder vermelde bouwvergunningen verleend:


* Montferland 10 voor het plaatsen van een serre t.n.v. E. Ouwerkerk te Zoetermeer
(verleend d.d. 21-10-1999, bouwvergunning B1999158);
* Biggenweide 23 voor het plaatsen van een uitbouw en een dakkapel t.n.v. J.J. de Water te Zoetermeer
(verleend d.d. 18-10-1999, bouwvergunning B1999454);
* Lommerbaan 137 voor het plaatsen uitbouw+dakopbouw t.n.v. M.C. Goudzwaard te Zoetermeer
(verleend d.d. 20-10-1999, bouwvergunning B1999531);
* Lommerbaan 139 Zoetermeer voor het plaatsen van een uitbouw en het plaatsen van een dakopbouw t.n.v. R. Pruin te Zoetermeer (verleend d.d. 20-10-1999, bouwvergunning B1999532);
* Weidedreef 198 voor het plaatsen van een uitbouw t.n.v. F.H.M. Houterman te Zoetermeer
(verleend d.d. 21-10-1999, bouwvergunning B1999603);
* Weidedreef 200 voor het plaatsen van een uitbouw t.n.v. B.M. Krom te Zoetermeer
(verleend d.d. 21-10-1999, bouwvergunning B1999604);
* Konijnenweide 76 voor het plaatsen van een uitbouw en het plaatsen van een tuinhuisje t.n.v. J. Pors te Zoetermeer (verleend d.d. 19-10-1999, bouwvergunning B1999637);
* Kramerplan 29 voor het plaatsen van een dakopbouw t.n.v. F.A.R. Smit te Zoetermeer
(verleend d.d. 21-10-1999, bouwvergunning B1999680);
* Lommerbaan 64 voor het plaatsen van een dakkapel t.n.v. B. Soman te Zoetermeer (verleend d.d. 18-10-1999, bouwvergunning B1999852);
* Hoekerkade 149 voor het plaatsen van een uitbouw t.n.v. P. Wormer te Zoetermeer (verleend d.d. 21-10-1999, bouwvergunning B1999861);
* Violiervaart 51 voor het plaatsen van een dakopbouw t.n.v. H. Hanemaaijer te Zoetermeer
(verleend d.d. 18-10-1999, bouwvergunning B1999876);
* Aïdaschouw 36 voor het plaatsen van een dakkapel t.n.v. C. Post te Zoetermeer (verleend d.d. 20-10-1999, bouwvergunning B1999893);
* Kromwater 41 voor het plaatsen van een dakkapel t.n.v. M.J. van Dijk te Zoetermeer
(verleend d.d. 20-10-1999, bouwvergunning B1999928).

Verleende lichtreclamevergunningen

* Zalkerbos 1 voor het plaatsen van een lichtreclame t.n.v. Garage Van Oosten te Zoetermeer
(verleend d.d. 25-10-1999, lichtreclamevergunning L19991);
* Promenade 271 Zoetermeer voor het plaatsen van een lichtreclame t.n.v. Dixons B.V. te Zoetermeer
(verleend d.d. 25-10-1999, lichtreclamevergunning L1999102);
* Lijnbaan 295 voor het plaatsen van een lichtreclame t.n.v. Vastned Retail N.V. te Rotterdam
(verleend d.d. 25-10-1999, lichtreclamevergunning L1999310);
* Kleurlaan 4 voor het plaatsen van een lichtreclame t.n.v. Volvo Van Vliet B.V. te Zoetermeer
(verleend d.d. 25-10-1999, lichtreclamevergunning L1999534);


* Eleanor Rooseveltlaan 29 voor het plaatsen van een lichtreclame

t.n.v. Bouwradius Groep te Zoetermeer
(verleend d.d. 25-10-1999, lichtreclamevergunning L1999672);
* Petuniatuin voor het plaatsen van reclame t.n.v. Albert Heijn te Zaandam
(verleend d.d. 25-10-1999, lichtreclamevergunning L1999768);
* Houtsingel voor het plaatsen van een reclamezuil t.n.v. Sci Nederland te Zoetermeer
(verleend d.d. 25-10-1999, lichtreclamevergunning L1999810);
* Kerkenbos 14 Zoetermeer voor het plaatsen van een lichtreclame t.n.v. Oa Onderwijsadvies te Zoetermeer
(verleend d.d. 25-10-1999, lichtreclamevergunning L19991029);
* Dorpsstraat 108 Zoetermeer voor het plaatsen van een lichtreclame t.n.v. Het Soetermeersche Koffiehuis te Zoetermeer (verleend d.d. 25-10-1999, lichtreclamevergunning L19991061).

Akkoord verklaarde meldingen

* Veenwortelvaart 12 voor het plaatsen van een tuinhuisje t.n.v. G Ekkelenkamp te Zoetermeer
(verleend d.d. 19-10-1999, melding M19991032);
* Parelgrijs 11 voor het plaatsen van een serre t.n.v. E. de Jongh te Zoetermeer
(verleend d.d. 20-10-1999, melding M19991034).

Vrijstellingen bestemmingsplannen
Burgemeester en wethouders van Zoetermeer zijn voornemens vrijstelling te verlenen aan onderstaande adressen:


* Industrieweg 12 met toepassing van art. 24 sub 9 en art. 6 lid 1 sub a vrijstelling te verlenen van het bepaalde in het bestemmingsplan Dorp III voor het uitbreiden en aanpassen van een werkplaats en kantoren t.n.v. Gemeente Zoetermeer te Zoetermeer (bouwplan nr. B1999892);

* Mosterdakker 57 met toepassing van art. 3 lid 6 sub c vrijstelling te verlenen van het bepaalde in het Uitwerkingsplan SC-KA 2 voor het plaatsen van een schuipui in de achtergevel en het plaatsen van een tuinhuisje t.n.v. B. Bitter te Zoetermeer (bouwplan nr. B19991005);

* Pauwenveld 41 met toepassing van art. 3, lid c vrijstelling te verlenen van het bepaalde in het uitwerkingsplan SF Seghwaert voor het vernieuwen van een uitbouw t.n.v. E. Borsboom te Zoetermeer (bouwplan nr. B19991035);

* Lester Youngrode 28 met toepassing van art. 18 a WRO vrijstelling te verlenen van het bepaalde in het uitwerkingsplan Bb Buytenwegh de Leyens voor het plaatsen van een tuinhuisje t.n.v. L. Bolleboom te Zoetermeer (bouwplan nr. M19991074);

* Van Beeckstraat 3 met toepassing van art. 18 a WRO vrijstelling te verlenen van het bepaalde in het bestemmingsplan Palenstein voor het plaatsen van een serre t.n.v. P. Lintelo te Zoetermeer (bouwplan nr. M19991090).

Deze 5 bouwplannen liggen met ingang van 1 november 1999 tot en met 15 november 1999 voor iedereen ter inzage bij balie 27 van het

Informatiecentrum in de centrale hal van het Stadhuis, Stadhuisplein 1, Zoetermeer. Openingstijden: maandag van
11.00-16.00 uur, dinsdag t/m vrijdag van 8.30-16.00 uur en vrijdagavond van 18.30-20.30 uur.

Rechtsbescherming
Bij bouwplannen/sloopplannen/meldingen en lichtreclames kunnen belangen van derden (bijvoorbeeld omwonenden) in het geding zijn. De wetgeving geeft tot op zekere hoogte de mogelijkheid deze belangen bij de besluitvorming over het betreffende bouwplan/sloopplan te betrekken.
Indien een belanghebbende meent dat zijn belangen door een plan (onevenredig) worden geschaad, staan voor hem de volgende wegen open:


1. Op een ingekomen aanvraag om bouw-, sloop- of lichtreclamevergunningen en bouwmelding kan een belanghebbende op

grond van de Algemene Wet Bestuursrecht voordat op de aanvraag is

beslist bij burgemeester en wethouders schriftelijk bedenkingen indienen (Postbus 15, 2700 AA Zoetermeer).
Voorzover de Woningwet daartoe de mogelijkheid biedt dient dan bij de besluitvorming rekening te worden gehouden met deze bedenkingen.
Daarbij wijzen wij erop dat volgens de Woningwet de gemeente in beginsel verplicht is de bouwvergunning te verlenen indien het bouwplan voldoet aan het bestemmingsplan, technische normen en redelijke eisen van Welstand.
In die gevallen zal het indienen van bedenkingen meestal geen gevolgen kunnen hebben voor het besluit.

2. Op een voornemen om vrijstelling te verlenen kan een

belanghebbende op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht binnen

de termijn van tervisielegging van het voornemen (twee weken) eveneens schriftelijke bedenkingen indienen. Bij vrijstellingen moeten burgemeester en wethouders de ingekomen bedenkingen altijd meewegen bij het te nemen besluit.
3. Tegen verleende bouw-, sloop- en lichtreclamevergunningen, vrijstellingen en akkoord verklaarde meldingen kan een

belanghebbende op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht binnen

zes weken na de datum van het betreffende besluit een bezwaarschrift bij burgemeester en wethouders indienen. Het college dient dan het genomen besluit te heroverwegen. Aangezien het indienen van een bezwaarschrift in beginsel niet

leidt tot de schorsing van het besluit is in de Algemene Wet Bestuursrecht tevens opgenomen dat de belanghebbende tegen het

besluit een voorlopige voorziening kan vragen bij de President van de Arrondissementsrechtbank Den Haag (sector bestuursrecht),

Postbus 20302, 2500 EH 's-Gravenhage.

Nadere informatie
Bij vragen omtrent de voor de belanghebbenden openstaande rechtsbeschermingsregeling kunt u uiteraard contact opnemen met de afdeling Milieu, Bouwen en Wonen, onderdeel bouw- en woningtoezicht,

telefoonnummer (079) 346 8322 of (079) 346 8646/8647.


29 oktober 1999


_________________________________________________________________


_________________________________________________________________

Gemeente Zoetermeer © oktober 1999

Last update: 29 oktober 1999 (12:45)

Deel: ' Openbare bekendmakingen gemeente Zoetermeer - 19126 '
Lees ook