Gemeente Zoetermeer

Openbare bekendmakingen

RECTIFICATIE KAPVERGUNNING

In de openbare bekendmaking in het Streekblad d.d. 25 juni 1999 is per abuis het verlenen van een kapvergunning gepubliceerd voor één sierkers, één wilg, drie esdoorns, één es, één populier en één els, staande aan het Zalkerbos in verband met de reconstructie van het parkgebied en de aanleg van nieuwe fiets- en voetpaden. In tegenstelling tot deze publicatie is de kapvergunning tot op heden niet verleend, omdat hij onderdeel uitmaakt van de formele inspraakprocedure inzake de inrichting speelplekken en hellingbaan in parkgebied Zalkerbos. Na afloop van deze inspraakprocedure en na weging van de ingekomen reacties, zal deze kapvergunning verder worden afgehandeld. Te zijner tijd zal de te verlenen kapvergunning openbaar bekend worden gemaakt in het Streekblad.

PLANNEN

Uitwerkingsplan Rokkeveen-west 2 (Boszicht) vastgesteld Burgemeester en wethouders van Zoetermeer maken bekend dat zij in hun vergadering van 29 juni 1999 hebben vastgesteld conform artikel 11 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening het Uitwerkingsplan Rokkeveen-west 2 (Boszicht).

Het besluit tot vaststelling is op donderdag 1 juli 1999 aan zowel de reclamanten/belanghebbenden als omwonenden bekend gemaakt.

Het besluit is met ingang van genoemde datum eveneens ter goedkeuring toegezonden aan het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland. Daarbij zijn de ingediende bedenkingen meegestuurd. Gedeputeerde Staten moeten in beginsel binnen 8 weken een besluit nemen. Zij kunnen hun beslissing evenwel 4 weken verdagen.

Pas tegen het besluit van Gedeputeerde Staten tot verlening dan wel weigering van de goedkeuring kunnen belanghebbenden te zijner tijd beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
De bekendmaking van dat besluit zal te zijner tijd op de gebruikelijke wijze plaatsvinden.

Stukken ter inzage
Het vastgestelde plan ligt met ingang van 5 juli 1999 voor een ieder ter inzage bij het Informatiecentrum in de centrale hal van het Stadhuis, Stadhuisplein 1, Zoetermeer.
De openingstijden van het Informatiecentrum Stadhuis zijn maandag van
11.00 tot 16.00 uur, dinsdag tot en met vrijdag van 08.30 tot
16.00 uur en vrijdagavond van 18.30 tot 20.30 uur. Voor een mondelinge toelichting kunt u telefonisch een afspraak maken onder nummer 079-346 86 20.

De stukken liggen tevens ter inzage in de wijkpost Rokkeveen (filiaal bibliotheek Rokkeveen), Nathaliegang 81.
De openingstijden van de wijkpost Rokkeveen zijn maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 14.30 tot 16.00 uur. De wijkpost is telefonisch bereikbaar onder nummer 079-346 90 06.

Ter informatie:
Het uitwerkingsplan maakt het onder meer mogelijk om in het gebiedje tussen het (verlengde) Kurkhout (tegenover de Balijhoeve) en de Floriadeplas een manege en een horecapunt met uitkijktorentje te bouwen.

VERORDENING WET VOORZIENINGEN GEHANDICAPTEN (WVG)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad op 28 juni de Verordening Wet voorzieningen gehandicapten (Wvg) en het Vergoedingenbesluit Wvg heeft vastgesteld. De verordening Wvg en het Vergoedingenbesluit Wvg treden in werking met ingang van
1 augustus 1999.

Door de vaststelling van de Verordening Wvg en het Vergoedingenbesluit Wvg zal een aantal wijzigingen optreden. Zo wordt voor het aanvragen van woonvoorzieningen meer dan voorheen gekeken naar de mogelijkheid tot verhuizen als de aanpassing meer dan fl 15.000,- gaat kosten. De maximale verhuiskostenvergoeding zal als gevolg van het een en ander naar fl 5.000,- worden verhoogd.

Wat betreft de vervoersvoorzieningen is bij de nieuwe regeling niet langer het uitkeren van een vergoeding, maar het aanbieden van vervoer via de Stadstax, het uitgangspunt. Wie in aanmerking komt voor een vervoersvoorziening wordt in beginsel een kaart voor 300 ritten verstrekt. Hierop zijn echter uitzonderingen van toepassing.

Het nieuwe verstrekkingenbeleid Wvg leidt in een aantal gevallen ook tot hogere eigen bijdragen en eigen betalingen. Bij het gebruik maken van meerdere voorzieningen tegelijkertijd, zal eveneens worden gelet of de voorzieningen elkaar niet overlappen.
Het volledige raadsbesluit en een samenvatting van de notitie 'wijzigingen in het verstrekkingenbeleid Wvg van de gemeente Zoetermeer' kunt u vanaf 1 juli 1999 aanvragen bij de afdeling Wvg via telefoonnummer 346 91 61.

Voor nadere vragen kunt u contact opnemen met de afdeling Wvg tel. 346 91 61 of uw eigen Wvg-consulent.

BOUWEN

Indien u onderstaande nieuw ingekomen plannen (aanvragen) wenst in te zien, gelieve eerst telefonisch een afspraak te maken met afdeling Milieu, Bouwen en Wonen, tel. 346 83 22.

Aanvragen bouwvergunning
Burgemeester en wethouders van Zoetermeer geven ingevolge artikel 41 van de Woningwet te kennen dat bij de afdeling Milieu, Bouwen en Wonen op de volgende adressen aanvragen voor bouwvergunning zijn ingediend.


* Fivelingo 221 Zoetermeer voor het plaatsen van een dakopbouw t.n.v. R.J. Willemstein te Zoetermeer (bouwaanvraag B1999692);
* Tarweakker 77 Zoetermeer voor het plaatsen van een uitbouw t.n.v. B. Stuijfzand te Zoetermeer (bouwaanvraag B1999696);
* Tarweakker 79 Zoetermeer voor het plaatsen van een uitbouw t.n.v. A.J. Leliveld te Zoetermeer (bouwaanvraag B1999697);
* Tarweakker 81 Zoetermeer voor het plaatsen van een uitbouw t.n.v. H.P. Spoelstr te Zoetermeer (bouwaanvraag B1999698);
* Marineblauw 31 Zoetermeer voor het plaatsen van een dakopbouw t.n.v. H. Fresen te Zoetermeer (bouwaanvraag B1999699);
* Kraijenhoffschans 10 Zoetermeer voor het plaatsen van een dakkapel t.n.v. E. Verkerke te Zoetermeer (bouwaanvraag B1999701);
* Palestrinarode 31 Zoetermeer voor het plaatsen van een blokhut + gevelwijziging garage t.n.v. P.J. Roelandschap te Warmenhuizen (bouwaanvraag B1999702);

* Noordhove-eiland kavel A35 voor het bouwen van een woning t.n.v. S. Emanuelson te Zoetermeer (bouwaanvraag B1999703);
* Molenstraat 129 Zoetermeer voor het plaatsen van een dakopbouw t.n.v. A. Verhoeff te Zoetermeer (bouwaanvraag B1999706);
* Noordhove-eiland kavel B3 voor het bouwen van een woning t.n.v. J.C.H. van Bezouw te Zoetermeer (bouwaanvraag B1999707);
* Van Leeuwenhoeklaan 2 Zoetermeer voor het uitbreiden van een automobielbedrijf t.n.v. P. V/D Burg B.V. te Zoetermeer (bouwaanvraag B1999708);

* Lelyschans 16 Zoetermeer voor het plaatsen van een dakkapel t.n.v. M.W.C. Mulders te Zoetermeer (bouwaanvraag B1999712);
* Brechtzijde 45 Zoetermeer voor het uitbreiden van 10 huiskamers incl. sanitaire groep t.n.v. Stichting Vvr te Zoetermeer (bouwaanvraag B1999713);

* Van Leeuwenhoeklaan 2 Zoetermeer voor het vernieuwen verzakte vloer op staal gefundeerd t.n.v. P. V/D Burg B.V. te Zoetermeer (bouwaanvraag B1999716);

* Angelagang 22 Zoetermeer voor het plaatsen van een dakkapel t.n.v. T. Smits-De Knegt te Zoetermeer (bouwaanvraag B1999718);
* Bronsgroen 35 Zoetermeer voor het plaatsen van een dakopbouw t.n.v. R. Albersen te Zoetermeer (bouwaanvraag B1999719);
* Bronsgroen 39 Zoetermeer voor het plaatsen van een dakopbouw t.n.v. M.D. de Mos te Zoetermeer (bouwaanvraag B1999720).

Aanvraag lichtreclamevergunning
Burgemeester en wethouders van Zoetermeer geven ingevolge artikel 25 van de Algemene Plaatselijke Verordening te kennen dat bij de afdeling Milieu, Bouwen en Wonen op het volgende adres een aanvraag om lichtreclamevergunning is ingediend.


* Lijnbaan 285 Zoetermeer voor het plaatsen van een lichtreclame t.n.v. PTT Post Bedrijfsservice te Zoetermeer (lichtreclamevergunning L1999704).

Meldingen bouwvoornemen
Burgemeester en wethouders van Zoetermeer geven ingevolge artikel 42 van de Woningwet te kennen dat bij de afdeling Milieu, Bouwen en Wonen op de volgende adressen aanvragen van meldingen tot bouwvoornemen hebben ontvangen.


* Grasgroen 54 Zoetermeer voor het plaatsen van een serre t.n.v. R. Mos te Zoetermeer (melding M1999694);

* Grasgroen 66 Zoetermeer voor het plaatsen van een serre t.n.v. van Dongen te Zoetermeer (melding M1999695);
* Barietgeel 26 Zoetermeer voor het plaatsen van een blokhut t.n.v. J. Lodewijk te Zoetermeer (melding M1999700);
* Tijberg 1 Zoetermeer voor het plaatsen van een schuurtje t.n.v. H.P. Jansen te Zoetermeer (melding M1999705);
* Parkdreef 300 Zoetermeer voor het plaatsen van een serre t.n.v. M. Schouman te Zoetermeer (melding M1999717).

Aanvragen sloopvergunning

Burgemeester en wethouders van Zoetermeer geven ingevolge artikel 8.1.1 van de Bouwverordening te kennen dat bij de afdeling

Milieu, Bouwen en Wonen op de volgende adressen aanvragen voor sloopvergunning zijn ingediend.

* Van Leeuwenhoeklaan 2 Zoetermeer voor het gedeeltelijk slopen van een automobielbedrijf t.n.v. P. V/D Burg B.V. te Zoetermeer (sloopvergunning S1999709);

* Berglaan, Kuiperberg, Langeberg, Lemelerberg, Paasberg voor het gedeeltelijk slopen asbesthoudende paneeltjes t.n.v. Vidomes Zoetermeer te Zoetermeer (sloopvergunning S1999715).

Rechtsbescherming
Bij bouwplannen/sloopplannen/meldingen en lichtreclames kunnen belangen van derden (bijvoorbeeld omwonenden) in het geding zijn. De wetgeving geeft tot op zekere hoogte de mogelijkheid deze belangen bij de besluitvorming over het betreffende bouwplan/sloopplan te betrekken.
Indien een belanghebbende meent dat zijn belangen door een plan (onevenredig) worden geschaad, staan voor hem de volgende wegen open:
1. Op een ingekomen aanvraag om bouw-, sloop- of lichtreclamevergunningen en bouwmelding kan een belanghebbende op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht voordat op de aanvraag is beslist bij burgemeester en wethouders schriftelijk bedenkingen indienen (Postbus 15, 2700 AA Zoetermeer).
Voorzover de Woningwet daartoe de mogelijkheid biedt dient dan bij de besluitvorming rekening te worden gehouden met deze bedenkingen.
Daarbij wijzen wij erop dat volgens de Woningwet de gemeente in beginsel verplicht is de bouwvergunning te verlenen indien het bouwplan voldoet aan het bestemmingsplan, technische normen en redelijke eisen van Welstand.
In die gevallen zal het indienen van bedenkingen meestal geen gevolgen kunnen hebben voor het besluit.

2. Op een voornemen om vrijstelling te verlenen kan een belanghebbende op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht binnen de termijn van tervisielegging van het voornemen (twee weken) eveneens schriftelijke bedenkingen indienen. Bij vrijstellingen moeten burgemeester en wethouders de ingekomen bedenkingen altijd meewegen bij het te nemen besluit.
3. Tegen verleende bouw-, sloop- en lichtreclamevergunningen, vrijstellingen en akkoord verklaarde meldingen kan een belanghebbende op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht binnen zes weken na de datum van het betreffende besluit een bezwaarschrift bij burgemeester en wethouders indienen. Het college dient dan het genomen besluit te heroverwegen. Aangezien het indienen van een bezwaarschrift in beginsel niet leidt tot de schorsing van het besluit is in de Algemene Wet Bestuursrecht tevens opgenomen dat de belanghebbende tegen het besluit een voorlopige voorziening kan vragen bij de President van de Arrondissementsrechtbank Den Haag (sector bestuursrecht),

Postbus 20302, 2500 EH 's-Gravenhage.

Nadere informatie
Bij vragen omtrent de voor de belanghebbenden openstaande rechtsbeschermingsregeling kunt u uiteraard contact opnemen met de afdeling Milieu, Bouwen en Wonen, onderdeel bouw- en woningtoezicht, telefoonnummer 346 83 22 of 346 86 46/86 47.

Vergadering welstandscommissie
Op dinsdag 6 juli 1999 wordt in de Driemanspolderzaal van het Stadhuis de tweewekelijkse vergadering van de welstandscommissie gehouden. Deze vergadering is openbaar en begint om 10.00 uur. De agenda is in te zien vanaf vrijdag 2 juli 1999 bij balie nummer 27 van het Informatiecentrum in de centrale hal van het Stadhuis, Stadhuisplein 1, Zoetermeer.
Telefonische informatie secretariaat welstand mw. L.C. v.d. Graaf, telefoon 346 83 29.


2 juli 1999

_________________________________________________________________

Infolijn millennium dinsdag in gebruik

In tegenstelling tot eerdere berichten wordt de gratis Zoetermeerse infolijn over het millennium, het nummer 0800-024 00 12, niet op maandag 5 maar op dinsdag 6 juli a.s. in gebruik gesteld. Dit gratis telefoonnummer blijft vervolgens tot en met 16 juli open. De gratis infolijn 0800-024 00 12 is bereikbaar op maandag van 11.00 tot
16.00 uur en op dinsdag t/m vrijdag van 8.30 tot 16.00 uur.
_________________________________________________________________

Brief aan minister Peper en Kamercommissie

Zoetermeer en Delft vinden grenscorrecties nodig

De colleges van B&W van Zoetermeer en Delft hebben minister Peper van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en de vaste kamercommissie voor BZK van de Tweede Kamer per brief gevraagd op korte termijn grenscorrecties door te voeren voor de twee steden. De colleges dringen er op aan deze grenscorrecties mee te nemen bij de discussie en besluitvorming rond Den Haag.

Minister Peper heeft eerder laten weten dat hij er op aanstuurt snel te starten met de herindelingsprocedure voor Den Haag om de meest urgente problemen van deze stad te lenigen. Delft en Zoetermeer zijn van mening dat niet alleen voor de ruimtenood in Den Haag een oplossing moet worden gezocht, maar evenzeer voor de ruimtenood die zich in Delft en Zoetermeer aandient. Beide steden hebben extra ruimte nodig om zich naar de toekomst toe verder te kunnen ontwikkelen tot sterke stedelijke centra in de Haagse regio.

Toekomstperspectief
Zoetermeer is inmiddels uitgegroeid tot een aantrekkelijke stad. De stad zit nog steeds in de lift, maar de hoge waardering die de stad in verschillende onderzoeken krijgt toegekend, camoufleren het gegeven dat het toekomstperspectief niet gunstig is. Het financiële perspectief wordt sterk negatief beïnvloed door de afbouw van het groeikernenbeleid, de herijking van het Gemeentefonds en allerlei decentralisatiemaatregelen, zoals op het terrein van het onderwijs. De mogelijkheden tot het verhogen van de lasten voor de burgers om tenminste het bestaande draagvlak in stand te houden, zijn vrijwel uitgeput. Nu al stijgt die lastendruk in Zoetermeer het snelst van de
100.000+ gemeenten. Desondanks is het niet mogelijk het bestaande voorzieningenniveau op termijn te handhaven. Woon-, werk- en leefklimaat komen onder druk te staan. Daarnaast loopt Zoetermeer tegen zijn gemeentegrenzen aan, zodat ook de groei van de werkgelegenheid in het geding is.

Niet nieuw
Zoetermeer wil op relatief korte termijn in staat worden gesteld de groei van de bevolking en de werkgelegenheid op te vangen. Eerder is al aandacht gevraagd voor de ruimtenood van de stad. In het kader van de AHRI-procedure stadsprovincie Rotterdam heeft Zoetermeer in januari
1988 aandacht gevraagd voor de ruimtelijke problematiek aan de oostflank van de stad, meer concreet: een grenswijziging met de gemeente Bleiswijk (het gebied ten noorden van de A12 tot aan de Rotte). Ook de gewenste uitbreiding aan de zuidkant van de stad voor de ontwikkeling van de wijk Rokkeveen II is al enige jaren een bestaande optie.

_________________________________________________________________

Niet langer in de rij!

Afspraak maken met Burgerzaken?

Heeft u een reisdocument, rijbewijs, uittreksel of verklaring omtrent het gedrag nodig, maar wilt u niet lang in de rij staan? Geen probleem, want het is nu mogelijk om vooraf een afspraak te maken voor het verkrijgen van deze producten van de afdeling Burgerzaken. Het voordeel hiervan is dat u snel wordt geholpen en dus niet lang meer hoeft te wachten.

Voor het maken van een afspraak kunt u van maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur het telefoonnummer 346 85 06 bellen. In overleg met u wordt dan een afspraak gemaakt voor een moment tijdens de reguliere openingstijden van de balies. Dat is op maandag van 11.00 tot 16.00 uur en van dinsdag t/m vrijdag van 8.30-16.00 uur. Het is nog niet mogelijk een afspraak te maken voor de vrijdagavond. In beginsel geldt 10 minuten per afspraak. Komt u met meer personen, dan wordt naar evenredigheid meer tijd uitgetrokken. U krijgt het gevraagde product in de regel meteen mee. Vanaf 1 juli is het ook mogelijk om bij grote drukte ter plaatse een afspraak te maken via de receptie.

_________________________________________________________________

'Zoetermeer, ontwikkeling van een nieuwe stad'

Boek over jongste geschiedenis gepresenteerd

De stad Zoetermeer is op een opmerkelijke manier ontstaan. Niet, zoals gebruikelijk, door er eeuwenlang over te doen, maar tijdens een periode van explosieve groei die 35 jaar geleden begon. De heer Van Gent, die lange tijd als stedenbouwkundige bij de ontwikkeling van Zoetermeer betrokken is geweest, heeft het hele proces dat tot de stad van nu heeft geleid, zeer gedetailleerd voor het nageslacht op papier gezet. Afgelopen maandag 28 juni jl. overhandigde burgemeester Van Leeuwen het eerste exemplaar van het boek 'Zoetermeer, ontwikkeling van een nieuwe stad' officieel aan de schrijver.

"Vanaf het allereerste begin is Van Gent betrokken geweest bij de realisering van wat toen heette de groeikern Zoetermeer. Hij heeft eraan meegewerkt dat onze stad in een tegennatuurlijk tempo toch kon groeien op bijna organische wijze; steeds lerend van wat gerealiseerd was, aansluitend op de snelle ontwikkeling van de woonwensen van de nieuwe stedelingen. De eerste opzet van de groeikern Zoetermeer is niet onverkort en ongewijzigd gerealiseerd. Terugkijkend is juist waar te nemen dat steeds de plannen zo flexibel waren, dat ingespeeld kon worden op nieuwe ontwikkelingen. Die les hebben we ook nodig als we werken aan de toekomst van Zoetermeer; plannen maken, veel goede plannen maken, met alle energie en kennis waarover we kunnen beschikken, in de wetenschap dat we ze steeds zullen moeten bijstellen, afstemmen op de wensen van de toekomst die we nog niet kennen", aldus burgemeester Van Leeuwen in het voorwoord van dit waardevolle boek.

Belangstellenden kunnen 'Zoetermeer, ontwikkeling van een nieuwe stad' inzien in het Informatiecentrum in de centrale hal van het Stadhuis. Het boek is niet te koop.

Gemeente Zoetermeer © juli 1999

Deel: ' Openbare bekendmakingen gemeente Zoetermeer - 19192 '
Lees ook