Gemeente Zoetermeer


30 juli 1999

Openbare bekendmakingen

APV-VERGUNNING

Burgemeester en wethouders, respectievelijk de burgemeester van

Zoetermeer maken bekend dat zij vergunning hebben verleend aan de Winkeliersvereniging Dorpsstraat Zoetermeer voor het houden van een concert met een Big Band en het Rosenberg Trio in het Wilhelminapark op 3 september 1999 van 20.00 uur tot 23.00 uur.

Zij brengen onder uw aandacht dat belanghebbenden binnen zes weken na dagtekening van deze beschikking op grond van artikel 7:1, jo. artikel 8:1 van de Algemene wet bestuursrecht een gemotiveerd bezwaarschrift kunnen indienen.
Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking ten

aanzien van het plaatsvinden van het concert.

Tevens kunt u, wanneer u een bezwaarschrift bij burgemeester en

wethouders, respectievelijk de burgemeester ingediend, ingevolge

artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht om een voorlopige voorziening vragen bij de president van de Arrondissementsrechtbank

's - Gravenhage, sector Bestuursrecht, Postbus 20302,
2500 EH 's - Gravenhage.

Vanaf 2 augustus 1999 liggen gedurende twee weken de beschikking en de

hierop betrekking hebbende stukken voor een ieder ter inzage bij de balie 22 of 23 van het Informatiecentrum in de centrale hal van het Stadhuis, Stadhuisplein 1. Voor nadere inlichtingen kan contact worden opgenomen met voornoemde afdeling, telefoon (079) 346 8284/346 8298.

PLANNEN

Goedkeuring wijzigingsplan 'Hermelijnkantoor' (Rokkeveen-oost)

Burgemeester en wethouders van Zoetermeer maken op grond van het bepaalde in artikel 28, lid 6 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening

bekend dat Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland bij hun besluit van
20 juli 1999, kenmerk RGG/ARB/167461A, aan de wijziging van het bestemmingsplan 'Rokkeveen-Oost' goedkeuring hebben gehecht. Het besluit tot het wijzigingsplan 'Hermelijnkantoor' is door het college van burgemeester en wethouders op 23 maart 1999 genomen.

Genoemd besluit van Gedeputeerde Staten en het wijzigingsplan ligt voor een ieder met ingang van maandag 2 augustus 1999 gedurende zes weken, tot en met 13 september 1999, ter inzage bij het Informatiecentrum in de centrale hal van het Stadhuis, Stadhuisplein 1, Zoetermeer.
De openingstijden van het informatiecentrum zijn maandag van 11.00 uur tot 16.00 uur, dinsdag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 16.00 uur en vrijdagavond van 18.30 uur tot 20.30 uur. Voor een mondelinge toelichting kunt u telefonisch een afspraak maken onder nummer (079) 346 8620.

Gedurende de termijn waarin het wijzigingsplan ter inzage ligt, kunnen belanghebbenden bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State beroep instellen tegen het goedkeuringsbesluit. Degenen die beroep in hebben gesteld kunnen gedurende de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Beroepschriften, respectievelijk verzoeken om voorlopige voorziening, dienen te worden gericht aan de Afdeling, respectievelijk de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State,

Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Het goedkeuringsbesluit van Gedeputeerde Staten treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn, tenzij gedurende die termijn naast het indienen van beroep tevens een voorlopige voorziening wordt gevraagd. In dat geval treedt het besluit niet in werking totdat op dat verzoek is beslist.

Bekendmaking aanvraag vestigingsvergunning peuterspeelzaal Ingevolge artikel 5 van de Verordening Kinderopvang Zoetermeer, juncto artikel 3.4 van de algemene Wet bestuursrecht, maken burgemeester en wethouders bekend dat met ingang van heden ter inzage liggen de aanvraag tot vergunning van een peuterspeelzaal met daarbij behorende bescheiden van mevrouw A.S. Bolle-Harteveld, Mendelssohnrode 49,
2717 CP Zoetermeer.
De aanvraag/daarbij behorende bescheiden liggen ter inzage bij het Informatiecentrum in de centrale hal van het Stadhuis, Stadhuisplein 1 (wijk 11) op werkdagen van:
maandag 11.00-16.00 uur, dinsdag t/m donderdag 08.30-16.00 uur en vrijdag 08.30-16.00 uur en 18.30-20.30 uur.
Belanghebbenden kunnen hun zienswijze over de aanvraag, naar keuze schriftelijk of mondeling, naar voren brengen binnen 4 weken na heden. U kunt uw schriftelijke reactie of uw verzoek om uw reactie mondeling naar voren te brengen zenden aan het college van burgemeester en wethouders, t.a.v. Welzijn/Beleid mevrouw A.S. van Kuijen-Cornelis, Postbus 15, 2700 AA Zoetermeer.

KAPVERGUNNINGEN

Burgemeester en wethouders van Zoetermeer maken bekend dat zij

voornemens zijn om op grond van de Verordening tot het bewaren van houtopstanden de volgende kapvergunningen te verlenen:
* Voor twee sierkersen, staande aan de Tempelberg in verband met de aanleg van parkeerplaatsen ten behoeve van de nog te ontwikkelen nieuwbouwlocatie Toverberg;

* Voor 16 moseiken, waarvan er 15 verplant zullen worden en één gerooid, en twee essen, waarvan er één zal worden verplant en één zal worden gerooid, staande aan het Kurkhout in verband met de aanleg van parkeervoorzieningen en voetpaden ten behoeve van de nieuw te bouwen manege, horeca en informatiecentrum met uitkijktoren.

Op grond van artikel 3:2 jo. 4:8 van de Algemene wet bestuursrecht worden belanghebbenden in de gelegenheid gesteld binnen vier weken na de datum van deze publicatie hun zienswijze omtrent de aangevraagde kapvergunningen naar voren te brengen. De bedenkingen dienen te worden gericht aan de gemeente Zoetermeer, afdeling Voorbereiding t.a.v. L. Schreuder, Postbus 15, 2700 AA Zoetermeer.
Tekeningen met daarop aangegeven de te rooien bomen liggen ter inzage

bij balie 26 in het informatiecentrum in de centrale hal van het stadhuis.

VERKEER

Met ingang van 30 augustus 1999 zal een nieuwe buslijn 52 gaan rijden. Deze bus rijdt tussen Rijswijk en Zoetermeer. In Zoetermeer rijdt de bus als een ringlijn in één richting door de wijk Rokkeveen. Daartoe zullen op de Tintlaan een haltekom, na enige jaren van buitendienststelling, en op de Regenboogsingel een haltekom, eveneens na enige jaren buitendienststelling, en een nieuwe halte (alleen een haltepaal) in gebruik worden genomen.
Bij beide haltekommen en de nieuwe halte zal een 'bushalte'bord worden geplaatst. Tegen het plaatsen van dit bord staat geen bezwaar- en beroepmogelijkheid open. Echter, op grond van artikel 23 lid 1 aanhef en onder e van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV) is het verboden voor een bestuurder zijn voertuig stil te laten staan bij een bord 'bushalte' ter hoogte van de geblokte markering òf, in geval van het ontbreken van die markering, op een afstand van minder dan 12 meter van dat bord. Dit verbod geldt niet voor het onmiddellijk in en uit laten stappen van passagiers. Dit gevolg dat het plaatsen van het bord 'bushalte' met zich meebrengt is een besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht.

Op grond van het bepaalde in artikel 8:1 jo. 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen zes weken na publicatie van het besluit tot het in gebruik nemen van een halte(kom) door het plaatsen van een bord 'bushalte', een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Zoetermeer, Postbus 15,
2700 AA Zoetermeer. Een tekening met daarop aangegeven de plaats van de bushaltes ligt ter inzage bij balie 26 van het Informatiecentrum in de centrale hal van het Stadhuis. Het indienen van een bezwaarschrift heeft in beginsel geen schorsende werking. Hiertoe kan een voorlopige voorziening worden gevraagd aan de President van de arrondissementsrechtbank te Den Haag. Uw verzoek kunt u richten aan de President van de arrondissementsrechtbank te Den Haag (sector bestuursrecht), Postbus 20302, 2500 EH Den Haag.

WET MILIEUBEHEER

Mededeling ontwerp-beschikking inzake ambtshalve wijziging Burgemeester en wethouders van Zoetermeer delen mede dat zij voornemens zijn de huidige vergunning ingevolge de Wet Milieubeheer voor de onderhavige inrichting (en), ambtshalve te wijzigen:
1. Ram's Tropical Food, door middel van het opnemen van aanvullende lozingsvoorschriften voor de lozing van afvalwater, dat wat betreft samenstelling en hoeveelheid niet overeenkomt met huishoudelijk afvalwater en de lozing plantaardige of dierlijke vetten of oliën, voor het perceel Piet Heinstraat 36 te Zoetermeer (WM 22/1999);

2. SV Zoetermeer, door middel van het opnemen van aanvullende lozingsvoorschriften voor de lozing van afvalwater, dat wat betreft samenstelling en hoeveelheid niet overeenkomt met huishoudelijk afvalwater en de lozing plantaardige of dierlijke vetten of oliën, voor het perceel Voorweg 54a te Zoetermeer (WM
23999);

3. Signaal Speciaal Products, door middel van het opnemen van aanvullende lozingsvoorschriften voor de lozing van afvalwater, dat wat betreft samenstelling en hoeveelheid niet overeenkomt met huishoudelijk afvalwater en de lozing plantaardige of dierlijke vetten of oliën, voor het perceel Bleiswijkseweg 55 te Zoetermeer (WM 3/1999);

4. Fa Odin Verbindingstechniek B.V., door middel van het opnemen van aanvullende lozingsvoorschriften voor de lozing van afvalwater, dat wat betreft samenstelling en hoeveelheid niet overeenkomt met huishoudelijk afvalwater en de lozing plantaardige of dierlijke vetten of oliën, voor het perceel Wiltonstraat 23 te Zoetermeer ( WM 13/1999);

5. Fa GTI Koudetechniek B.V., door middel van het opnemen van aanvullende lozingsvoorschriften voor de lozing van afvalwater, dat wat betreft samenstelling en hoeveelheid niet overeenkomt met huishoudelijk afvalwater en de lozing plantaardige of dierlijke vetten of oliën, voor het perceel Industrieweg 1 te Zoetermeer (WM
12/1999).

Overeenkomstig de geldende procedure van Afdeling 3.5 van de Algemene wet bestuursrecht alsmede Hoofdstuk 13 van de Wet milieubeheer wordt thans de ontwerp-beschikking bekend gemaakt. Vervolgens zal de definitieve beschikking worden genomen en bekend worden gemaakt.

Ter-inzage-legging
Inzage van de aanvraag met bijlagen, andere stukken en de ontwerp-beschikking is vanaf 2 augustus 1999, maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 12.00 uur en van 14.00 uur tot 16.00 uur bij het team Bedrijfscontrole en Vergunningverlening, kamer 04.319, Stadhuisplein 1, Zoetermeer, voor iedereen mogelijk. De ter-inzage-legging duurt tot het einde van de termijn waarbinnen tegen de te nemen beschikking beroep kan worden ingesteld. Een nadere toelichting kan desgewenst worden gegeven; aanbevolen wordt zich daartoe vooraf tot ons te wenden (zie het telefoonnummer hierna genoemd).
Fotokopieën zijn tegen betaling van de kosten verkrijgbaar. Tevens liggen de hiervoren genoemde bescheiden 2 augustus 1999 tot
16 augustus 1999 elke zaterdag van 12.00 uur tot 16.00 uur op het politiebureau, Burg. Wegstapelplein 1, Zoetermeer, ter inzage.

Bedenkingen
Van 2 augustus 1999 tot 16 augustus 1999 kan iedereen, naar aanleiding van de aanvraag en de ontwerp-beschikking schriftelijk gemotiveerde bedenkingen indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Zoetermeer, Postbus 15, 2700 AA Zoetermeer. De persoonlijke gegevens van degene die een bedenking indient worden, indien deze daarom verzoekt, niet bekend gemaakt. Een zodanig verzoek moet schriftelijk en afzonderlijk, doch tegelijkertijd met de bedenking worden ingediend.
Eveneens bestaat gedurende 2 augustus 1999 tot 16 augustus 1999 desgevraagd voor een ieder gelegenheid tot een gedachtenwisseling over het ontwerp van het besluit en tot het mondeling inbrengen van bedenkingen daartegen. Daartoe dient men zich vooraf tot ons te wenden (zie het telefoonnummer hierna genoemd). Er zal dan gelegenheid worden geboden met de aanvra(a)g(st)er, een vertegenwoordiger van burgemeester en wethouders en andere aanwezigen van gedachten te wisselen.

Wij vestigen er de aandacht op dat, naast de aanvra(a)g(st)er, alleen degenen die op een van de hierboven aangegeven wijzen bedenkingen inbrengen, en degenen, van wie blijkt dat zij daartoe redelijkerwijs niet in staat zijn geweest, te zijner tijd gerechtigd zijn tegen een ongewijzigde ontwerp-beschikking beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State tegen de beschikking in te stellen.

Nadere inlichtingen
Nadere inlichtingen kunnen worden ingewonnen van maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 12.00 uur en van 14.00 uur tot 16.00 uur bij de hoofdafdeling Stadswerken, het team Bedrijfscontrole en Vergunningverlening, kamer 04.319, Stadhuisplein 1, Zoetermeer, telefoonnummer (079) 346 8309.

Bekendmaking beschikking
Burgemeester en wethouders van Zoetermeer maken bekend dat zij een vergunning ingevolge de Wet Milieubeheer hebben verleend aan:


1. Ultimate Sportware, voor het inwerking hebben van een groothandel en textieldrukkerij d.m.v. zeefdruktechniek, in het perceel Aluminiumstraat 79 te Zoetermeer (WM 6/1999).

Tevens deelt het Hoogheemraadschap van Delfland mede dat een vergunning krachtens de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo) onder nummer 99002884 voor bovengenoemde inrichting (vergunning nummer
99.70108) is verleend.

Overeenkomstig de geldende procedure van Afdeling 3.5 van de Algemene wet bestuursrecht alsmede Hoofdstuk 13 van de Wet milieubeheer wordt

thans de beschikking meegedeeld

Eerder in de procedure zijn de aanvraag om vergunning en de ontwerp-beschikking bekend gemaakt.

Ter-inzage-legging
Inzage van de beschikking, de aanvraag met bijlagen, en andere stukken

is, vanaf 2 augustus 1999 van maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur

tot 12.00 uur en van 14.00 uur tot 16.00 uur bij het team Bedrijfscontrole en Vergunningverlening, kamer 04.315,

Stadhuisplein 1, Zoetermeer en bij het Hoogheemraadschap van Delfland, Phoenixstraat 32 te Delft maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot
12.00 uur en van 14.00 uur tot 16.00 uur, voor iedereen mogelijk.

Fotokopieën zijn tegen betaling van de kosten verkrijgbaar.

Tevens liggen de genoemde bescheiden van 2 augustus 1999 tot 13 september 1999 elke zaterdag van 12.00 uur tot 16.00 uur op het

politiebureau, Burg. Wegstapelplein 1, Zoetermeer, ter inzage.

Beroep

Van 2 augustus 1999 tot 13 september 1999 kan tegen de beschikking beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden ingesteld door:


* degenen die bedenkingen hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit;

* de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de gelegenheid advies uit te brengen over het ontwerp van het besluit;
* degenen die bedenkingen hebben tegen de wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp daarvan daarvan zijn aangebracht;

* belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen bedenkingen te hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit.

Het beroepschrift moet worden gezonden aan de Afdeling bestuursrechtspaak van de Raad van State, Kneuterdijk 22,
2514 EN 's-Gravenhage.
Degene die een beroepschrift indient, kan tevens een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening.
Een zodanig verzoekschrift dient te worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (adres als hiervoor).
De vergunning wordt na afloop van de eerdergenoemde beroepstermijn van kracht, tenzij voor het einde van die termijn beroep is ingesteld en een verzoek is gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening. In dat geval wordt de vergunning niet van kracht voordat op het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening is beslist.

Nadere inlichtingen
Nadere inlichtingen kunnen worden ingewonnen van maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 12.00 uur en van 14.00 uur tot 16.00 uur bij de hoofdafdeling Stadswerken, het team Bedrijfscontrole en

Vergunningverlening, kamer 04.321, Stadhuisplein 1, Zoetermeer,

telefoonnummer (079) 346 8309.

BOUWEN

Indien u onderstaande nieuw ingekomen plannen (aanvragen) wenst in te zien, gelieve eerst telefonisch een afspraak te maken met afdeling Milieu, Bouwen en Wonen, tel. 346 8322.

Aanvragen bouwvergunning
Burgemeester en wethouders van Zoetermeer geven ingevolge artikel 41 van de Woningwet te kennen dat bij de afdeling Milieu, Bouwen en Wonen op de volgende adressen aanvragen voor bouwvergunning zijn ingediend.


* Hoekerkade 94 voor het plaatsen van twee dakkapellen t.n.v. R.P.A. van Dorst te Zoetermeer (bouwaanvraag B1999844);
* Marsgeel 21 voor het plaatsen van een dakopbouw t.n.v. R. Temo te Zoetermeer (bouwaanvraag B1999845);

* Robijn 14 voor het plaatsen van twee dakkapellen t.n.v. Mangon te Zoetermeer (bouwaanvraag B1999846);

* Lommerbaan 64 voor het plaatsen van een dakkapel t.n.v. B. S0man te Zoetermeer (bouwaanvraag B1999852);

* Gebrokenwit 11 voor het plaatsen van een dakkapel t.n.v. A.W.C.M. Kuitems-Otto te Zoetermeer (bouwaanvraag B1999853);
* Zwaardslootseweg 42 voor het veranderen van een kantoorgebouw t.n.v. Kamer Van Koophandel en Fabrieken te Den Haag (bouwaanvraag B1999854);

* Zenobiagang 45 voor het plaatsen van een dakopbouw t.n.v. D. Pluim te Zoetermeer (bouwaanvraag B1999855);

* Mauritsstraat 9 voor het plaatsen van een uitbouw t.n.v. H.A.M. van der Valk te Zoetermeer (bouwaanvraag B1999856);
* Saffier 17 voor het plaatsen van een uitbouw t.n.v. J. de Jong te Zoetermeer (bouwaanvraag B1999858);

* Saffier 19 voor het plaatsen van een uitbouw t.n.v. J.P. Pronk te Zoetermeer (bouwaanvraag B1999859);

* Zalkerbos voor het plaatsen van een luifel t.n.v. Christelijke Woningbouwvereniging CWZ te Zoetermeer (bouwaanvraag B1999860);
* Hoekerkade 149 voor het plaatsen van een uitbouw t.n.v. P. Wormer te Zoetermeer (bouwaanvraag B1999861);

* Eleanor Rooseveltlaan 29 voor het plaatsen van een pylon/zuil met digiatle klok t.n.v. Bouwradius Groep te Zoetermeer (bouwaanvraag B1999863);

* Dorpsstraat 130 voor het wijzigen van de voorgevel (winkelpui) t.n.v. Boonekamp Beheer B.V. te Leiden (bouwaanvraag B1999864);
* Nimfkruidvaart 38 voor het plaatsen van een dakopbouw t.n.v. A.J. Lupker te Zoetermeer (bouwaanvraag B1999866);
* Sneeuwwit 21 voor het plaatsen van een dakopbouw + een dakkapel t.n.v. F.W. van Etteger te Zoetermeer (bouwaanvraag B1999867);
* Argonstraat voor het bouwen van een autobedrijf en showroom t.n.v. J.A. Kroes B.V. te Maassluis (bouwaanvraag B1999872).

Aanvraag lichtreclamevergunning
Burgemeester en wethouders van Zoetermeer geven ingevolge artikel 25 van de Algemene Plaatselijke Verordening te kennen dat bij de afdeling

Milieu, Bouwen en Wonen op het volgende adres aanvraag om

lichtreclamevergunning is ingediend.


* Westwaarts 42 voor het plaatsen van een lichtreclame t.n.v. Interim Personnel te Apeldoorn (lichtreclamevergunning L1999869).

Meldingen bouwvoornemen

Burgemeester en wethouders van Zoetermeer geven ingevolge artikel 42 van de Woningwet te kennen dat bij de afdeling Milieu, Bouwen en Wonen

op de volgende adressen aanvragen van meldingen tot bouwvoornemen hebben ontvangen.

* Driemasterwerf 21 voor het plaatsen van een serre t.n.v. J.J.E. Vooijs te Zoetermeer (melding M1999843);

* Sullivanlijn 17 voor het plaatsen van een fietsentrommel t.n.v. Stichting Gezondheidscentra Zoetermeer te Zoetermeer (melding M1999865);

* Blauw Roodlaan 111 voor het plaatsen van een schuur t.n.v. R.J.J. Kulker te Zoetermeer (melding M1999871).

Aanvragen sloopvergunning
Burgemeester en wethouders van Zoetermeer geven ingevolge artikel
8.1.1 van de Bouwverordening te kennen dat bij de afdeling Milieu, Bouwen en Wonen op de volgende adressen aanvragen voor sloopvergunningen zijn ingediend.

* Gershwinrode 47 voor het gedeeltelijk slopen golfplaten dak t.n.v. De Goede Woning te Zoetermeer (sloopvergunning S1999847);
* Handelrode 72 Zoetermeer voor het gedeeltelijk slopen schuurdak berging t.n.v. De Goede Woning te Zoetermeer (sloopvergunning S1999848);

* Dorpsstraat 12 voor het slopen van een schuur t.n.v. Grondbedrijf Gemeente Zoetermeer te Zoetermeer (sloopvergunning S1999857);
* Schuitwater 2 voor het slopen glasal panelen in borstwering t.n.v. Gemeente Zoetermeer Hoofdafdeling Welzijn VenA te Zoetermeer (sloopvergunning S1999870).

Verleende bouwvergunningen
Door het college van burgemeester en wethouders zijn de hieronder vermelde bouwvergunningen verleend:


* Gaardedreef 58 voor het plaatsen van een uitbouw t.n.v. S.D. Kamminga te Zoetermeer
(verleend d.d. 20-07-1999, bouwvergunning B1999343);
* Oostweg/Scheglaan voor het bouwen van een restaurant t.n.v. C. Villani te Bleiswijk
(verleend d.d. 23-07-1999, bouwvergunning B 1999356);
* Bleiswijkseweg 46 voor het plaatsen van een uitbouw en garage t.n.v. M.W. van Baarle te Zoetermeer
(verleend d.d. 20-07-1999, bouwvergunning B1999377);
* Traviataschouw 9 voor het plaatsen van 2 ramen in de zijgevel t.n.v. M. Boekhout te Zoetermeer
(verleend d.d. 19-07-1999, bouwvergunning B1999429);
* Piet Heinstraat 3 voor het plaatsen van een uitbouw t.n.v. R.M. de Rooij te Zoetermeer
(verleend d.d. 23-07-1999, bouwvergunning B1999437);
* De Keyserplan (eiland kavel a13) voor het bouwen van een woning t.n.v. W.J. op 't Roodt te Zoetermeer
(verleend d.d. 21-07-1999, bouwvergunning B1999453);
* Snoeksloot 68 voor het plaatsen van een uitbouw t.n.v. N.M. van der Kooij te Zoetermeer
(verleend d.d. 21-07-1999, bouwvergunning B1999501);
* Marco Polorede 23 voor het plaatsen van een dakterras op garage t.n.v. L.E. Nagel te Zoetermeer
(verleend d.d. 20-07-1999, bouwvergunning B1999507);
* Weigeliapark 12 voor het plaatsen van een dakkapel t.n.v. J.W.L. Jongejan te Zoetermeer
(verleend d.d. 21-07-1999, bouwvergunning B1999537);
* Botterkade 12 voor het plaatsen van een dakkapel t.n.v. B. Ruijters te Zoetermeer
(verleend d.d. 19-07-1999, bouwvergunning B1999545);
* Botterkade 16 voor het plaatsen van een dakkapel t.n.v. J.M.M. Ruijters te Zoetermeer
(verleend d.d. 19-07-1999, bouwvergunning B1999546);
* Bietenakker 19 voor het plaatsen van een dakkapel + wijzigen kozijnen t.n.v. J.H. Post te Moordrecht
(verleend d.d. 21-07-1999, bouwvergunning B1999578);
* Palissanderhout 32 voor het plaatsen van een dakkapel t.n.v. M. Bhoelan te Zoetermeer
(verleend d.d. 19-07-1999, bouwvergunning B1999585);
* Westland 16 voor het plaatsen van een dakkapel t.n.v. D. Toet te

Zoetermeer

(verleend d.d. 20-07-1999, bouwvergunning B1999595);
* Raminhout 62 voor het plaatsen van twee dakkapellen t.n.v. M. Andela te Zoetermeer
(verleend d.d. 20-07-1999, bouwvergunning B1999599);
* Donau-, Elektra-, Azuur- en Bermudablauw voor het plaatsen van dakkapellen t.n.v. Vestia Zoetermeer te Zoetermeer (verleend d.d. 22-07-1999, bouwvergunning B1999605);
* Konijnenweide 134 voor het plaatsen van een dakkapel t.n.v. P. Matai te Zoetermeer
(verleend d.d. 22-07-1999, bouwvergunning B1999608);
* Zerlinagang 8 voor het plaatsen van een dakkapel t.n.v. P.S. Vrolijk te Zoetermeer
(verleend d.d. 20-07-1999, bouwvergunning B1999611);
* Dr J W Paltelaan 66 voor het plaatsen van twee dakkapellen t.n.v. A. Hoek te Zoetermeer
(verleend d.d. 20-07-1999, bouwvergunning B1999618);
* Weidedreef 221 voor het plaatsen van een dakkapel t.n.v. H.C.J. Kersten te Zoetermeer
(verleend d.d. 21-07-1999, bouwvergunning B1999623).

Verleende lichtreclamevergunning

* Kinderen van Versteegplein 11 a voor het plaatsen van een lichtreclame t.n.v. Stichting Thuiszorg Zoetermeer & Omstreken te Zoetermeer
(verleend d.d. 23-07-1999, lichtreclamevergunning L1999832).

Akkoord verklaarde meldingen


* Grasgroen 54 voor het plaatsen van een serre t.n.v. R. Mos te Zoetermeer
(verleend d.d. 19-07-1999, melding M1999694);
* Grasgroen 66 voor het plaatsen van een serre t.n.v. van Dongen te

Zoetermeer

(verleend d.d. 19-07-1999, melding M1999695);
* Barietgeel 26 voor het plaatsen van een blokhut t.n.v. J. Lodewijk te Zoetermeer
(verleend d.d. 19-07-1999, melding M1999700);
* Tijberg 1 voor het plaatsen van een schuurtje t.n.v. H.P. Jansen te Zoetermeer
(verleend d.d. 19-07-1999, melding M1999705);
* Barnsteen 10 voor het plaatsen van een berging t.n.v. G.P. Hagebeek te Zoetermeer
(verleend d.d. 19-07-1999, melding M1999782);
* Barnsteen 12 voor het plaatsen van een berging t.n.v. C.A. Roos te Zoetermeer
(verleend d.d. 19-07-1999, melding M1999783);
* Marco Polorede 35 voor het plaatsen van een uitbouw t.n.v. M C. Vrolijk te Zoetermeer
(verleend d.d. 23-07-1999, melding M1999805).

Verleende sloopvergunningen


* Van Der Hagenstraat 30 voor het slopen van een clubgebouw en onderkomen t.n.v. Grondbedrijf Gemeente Zoetermeer te Zoetermeer (verleend d.d. 21-07-1999, sloopvergunning S1999540);
* Broekwegzijde 196 voor het gedeeltelijk slopen van een gevel t.n.v. Evangelische Gemeente Parousia te Zoetermeer (verleend d.d. 09-07-1999, sloopvergunning S1999638);
* Savelsbos voor het gedeeltelijk slopen van een daktuin t.n.v. Gemeente Zoetermeer te Zoetermeer
(verleend d.d. 19-07-1999, sloopvergunning S1999690);
* Van Leeuwenhoeklaan 2 voor het gedeeltelijk slopen van een automobielbedrijf t.n.v. P. v.d. Burg B.V. te Zoetermeer (verleend d.d. 19-07-1999, sloopvergunning S1999709);
* Moerbeigaarde 58 voor het gedeeltelijk slopen dakbeschot en dakbedekking t.n.v. Hoofdafdeling Welzijn Afdeling Cultuur en Onderwijs te Zoetermeer
(verleend d.d. 22-07-1999, sloopvergunning S1999745).

Rechtsbescherming
Bij bouwplannen/sloopplannen/meldingen en lichtreclames kunnen belangen van derden (bijvoorbeeld omwonenden) in het geding zijn. De wetgeving geeft tot op zekere hoogte de mogelijkheid deze belangen bij de besluitvorming over het betreffende bouwplan/sloopplan te betrekken.
Indien een belanghebbende meent dat zijn belangen door een plan (onevenredig) worden geschaad, staan voor hem de volgende wegen open:
1. Op een ingekomen aanvraag om bouw-, sloop- of lichtreclamevergunningen en bouwmelding kan een belanghebbende op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht voordat op de aanvraag is beslist bij burgemeester en wethouders schriftelijk bedenkingen indienen (Postbus 15, 2700 AA Zoetermeer).
Voorzover de Woningwet daartoe de mogelijkheid biedt dient dan bij de besluitvorming rekening te worden gehouden met deze bedenkingen.
Daarbij wijzen wij erop dat volgens de Woningwet de gemeente in beginsel verplicht is de bouwvergunning te verlenen indien het bouwplan voldoet aan het bestemmingsplan, technische normen en redelijke eisen van Welstand.
In die gevallen zal het indienen van bedenkingen meestal geen gevolgen kunnen hebben voor het besluit.

2. Op een voornemen om vrijstelling te verlenen kan een belanghebbende op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht binnen de termijn van tervisielegging van het voornemen (twee weken) eveneens schriftelijke bedenkingen indienen. Bij vrijstellingen moeten burgemeester en wethouders de ingekomen bedenkingen altijd meewegen bij het te nemen besluit.
3. Tegen verleende bouw-, sloop- en lichtreclamevergunningen, vrijstellingen en akkoord verklaarde meldingen kan een belanghebbende op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht binnen zes weken na de datum van het betreffende besluit een bezwaarschrift bij burgemeester en wethouders indienen. Het college dient dan het genomen besluit te heroverwegen. Aangezien het indienen van een bezwaarschrift in beginsel niet leidt tot de schorsing van het besluit is in de Algemene Wet Bestuursrecht tevens opgenomen dat de belanghebbende tegen het besluit een voorlopige voorziening kan vragen bij de President van de Arrondissementsrechtbank Den Haag (sector bestuursrecht), Postbus 20302, 2500 EH 's-Gravenhage.

Nadere informatie
Bij vragen omtrent de voor de belanghebbenden openstaande rechtsbeschermingsregeling kunt u uiteraard contact opnemen met de afdeling Milieu, Bouwen en Wonen, onderdeel bouw- en woningtoezicht, telefoonnummer 346 8322 of 346 8646/8647.

Vergadering welstandscommissie
Op dinsdag 3 augustus 1999 wordt in de Driemanspolderzaal van het Stadhuis de tweewekelijkse vergadering van de welstandscommissie gehouden. Deze vergadering is openbaar en begint om 10.00 uur. De agenda is in te zien vanaf vrijdag 30 juli 1999 bij balie nummer 27

van het Informatiecentrum in de centrale hal van het Stadhuis,

Stadhuisplein 1, Zoetermeer.
Telefonische informatie secretariaat welstand mw. L.C. v.d. Graaf, telefoon 346 8329.


30 juli 1999

Gemeente Zoetermeer © juli 1999

Deel: ' Openbare bekendmakingen gemeente Zoetermeer - 30193 '
Lees ook