Gemeente Zoetermeer

Stadsnieuws

Openbare bekendmakingen

PLANNEN

Ontwerp-bestemmingsplan Oosterheem/HSL-Zuid
De burgemeester van Zoetermeer maakt ter voldoening aan het bepaalde in artikel 23 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening bekend dat met ingang van 11 januari 1999 voor iedereen gedurende vier weken ter inzage zal liggen het ontwerp-bestemmingsplan Oosterheem/HSL-Zuid.

De stukken kunt u inzien bij balie 26 van het Informatiecentrum in de centrale hal van het Stadhuis, Stadhuisplein 1, Zoetermeer. De openingstijden van de balie zijn maandag van 11.00 tot 16.00 uur, dinsdag tot en met vrijdag van 08.30 tot 16.00 uur en vrijdagavond van
18.30 tot 20.30 uur. Voor een mondelinge toelichting kunt u telefonisch een afspraak maken onder nummer (079) 346 8620.

Gedurende bovengenoemde termijn kan iedereen schriftelijk zijn of haar zienswijze omtrent het ontwerp-bestemmingsplan kenbaar maken bij de gemeenteraad, Postbus 15, 2700 AA Zoetermeer.

Bestemmingsplan Meerzicht (Waterbuurt) onherroepelijk Burgemeester en wethouders van Zoetermeer maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 31 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening jo artikel 3:12 eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht bekend, dat de goedkeuring door Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland d.d. 15 september 1998 van bestemmingsplan Meerzicht (Waterbuurt), kenmerk RGG/ARB/153637 onherroepelijk is geworden.

Het bestemmingsplan ligt ter inzage bij balie 26 van het Informatiecentrum in de centrale hal van het Stadhuis, Stadhuisplein
1, Zoetermeer. De openingstijden van de balie zijn maandag van 11.00 uur tot 16.00 uur, dinsdag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 16.00 uur en op vrijdagavond van 18.30 uur tot 20.30 uur. Voor een mondelinge toelichting kunt u telefonisch een afspraak maken onder nummer (079) 346 8620.

Inspraak- en vrijstellingsprocedure bestemmingsplan Meerzicht Hoogbouw

Burgemeester en wethouders van Zoetermeer maken bekend dat een formele inspraakprocedure zal worden gevolgd met betrekking tot het voornemen om een groenstrook ten westen van de flat aan het Fonteinbos in te richten als buitenspeelplaats ten behoeve van kinderopvang.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Zoetermeer zijn verder voornemens hiervoor aan Vestia Zoetermeer met toepassing van artikel
15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling te verlenen van het bepaalde in het geldende bestemmingsplan Meerzicht Hoogbouw.

Voor de formele inspraakprocedure is een plan van aanpak geschreven als bedoeld in artikel 6 van de Algemene Inspraakverordening Zoetermeer. Het plan van aanpak is geschreven in de vorm van een brief en bestaat verder uit een tekening met daarop de voorgestelde herinrichting tot buitenspeelplaats.

Met ingang van 11 januari 1999 liggen het plan van aanpak en het verzoek om vrijstelling gedurende vier weken voor iedereen ter inzage bij balie 26 van het Informatiecentrum in de centrale hal van het Stadhuis, Stadhuisplein 1, Zoetermeer. De openingstijden van de balie zijn maandag van 11.00 tot 16.00 uur, dinsdag tot en met vrijdag van
8.30 tot 16.00 uur, en vrijdag van 18.30 tot 20.30 uur. Voor een mondelinge toelichting kunt u telefonisch een afspraak maken onder nummer (079) 346 8620.

Gedurende de inspraaktermijn kunt u het inrichtingsvoorstel inzien en erop reageren. Schriftelijke reacties op het inrichtingsvoorstel voor de buitenspeelplaats kunnen worden toegezonden aan burgemeester en wethouders van Zoetermeer, postbus 15, 2700 AA Zoetermeer, onder vermelding van "inspraak buitenspeelplaats Fonteinbos".

Gedurende bovengenoemde termijn kan verder een ieder tegen het verlenen van vrijstelling schriftelijk zijn of haar bedenkingen kenbaar maken bij burgemeester en wethouders, postbus 15, 2700 AA Zoetermeer, onder vermelding van "bedenkingen vrijstelling buitenspeelplaats Fonteinbos".
Tijdelijke vrijstelling op basis van artikel 17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
Burgemeester en wethouders van Zoetermeer maken bekend dat zij het voornemen hebbeb om met toepassing van artikel 17 van de Wet op de Ruimtelijke ordening aan Kinderspeelparadijs Bal-lorig, Scoutingpad 1, Almere tijdelijk vrijstelling te verlenen van het bepaalde in het bestemmingsplan Voorweg I, voor het realiseren van een kinderspeelparadijs aan de Voorweg 107 te Zoetermeer (voormalig zwembad Olympus). De vrijstelling zal worden verleend voor een periode van 5 jaar.

De hierop betrekking hebbende stukken liggen met ingang van maandag 11 januari tot maandag 25 januari 1999 voor iedereen ter inzage bij balie
26 van het Informatiecentrum in de centrale hal van het Stadhuis, Stadhuisplein 1, Zoetermeer. De openingstijden van de balie zijn op maandag van 11.00 uur tot 16.00 uur, dinsdag tot en met vrijdag van
8.30 uur tot 16.00 uur en op vrijdagavond van 18.30 uur tot 20.30 uur. Voor een mondelinge toelichting kunt u telefonisch een afspraak maken onder telefoonnummer (079) 346 8620. Gedurende bovengenoemde periode kan een ieder tegen ons voornemen tot het verlenen van vrijstelling schriftelijk bedenkingen indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Zoetermeer, postbus 15, 2700 AA Zoetermeer.

VOORBEREIDING

Burgemeester en wethouders van Zoetermeer maken gelet op artikel 4.23, derde lid van de Wet milieubeheer bekend dat de raad in zijn vergadering van 17 december 1998 heeft vastgesteld het Gemeentelijk Riolerings Plan voor de periode 1998-2001.

Het plan ligt met ingang van de eerstvolgende maandag gedurende één maand ter inzage ter inzage bij balie 26 van het Informatiecentrum in de centrale hal van het Stadhuis, Stadhuisplein 1 te Zoetermeer.

KAPVERGUNNING

Burgemeester en wethouders van Zoetermeer maken bekend dat zij voornemens zijn om op grond van de Verordening tot behoud van bomen de volgende kapvergunning te verlenen:

* voor 1 es, 2 wilgen en 1 populier staande op het terrein van Autobedrijf Van Oosten bv aan het Zalkerbos in de wijk Meerzicht. De bomen dien te worden gekapt in verband met noodzakelijke saneringswerkzaamheden. Er zullen na afronding van de werkzaamheden vier bomen worden teruggeplant.

Op grond van artikel 3:2 jo. 4:8 van de Algemene wet bestuursrecht worden belanghebbenden in de gelegenheid gesteld binnen vier weken na de datum van deze publicatie hun zienswijze omtrent de aangevraagde kapvergunning naar voren te brengen. De bedenkingen dienen te worden gericht aan de gemeente Zoetermeer, afdeling Voorbereiding t.a.v. L. Schouwenaars, postbus 15, 2700 AA Zoetermeer. Gedurende de genoemde termijn ligt een tekening met daarop aangegeven de te kappen bomen ter inzage bij balie 26 van het Informatiecentrum in de centrale hal van het Stadhuis, Stadhuisplein 1, Zoetermeer.

Zoetermeer, 8 januari 1999


_________________________________________________________________

Gemeente Zoetermeer © januari 1999

Last update: 8 januari 1999

Deel: ' Openbare bekendmakingen gemeente Zoetermeer - 7141 '
Lees ook