Gemeente Wieringen


- Algemene wet bestuursrecht (5 oktober 2001)
- De Euro en uw gemeente (5 oktober 2001)

- Bouwen en wonen (5 oktober 2001)

- Ter inzage (5 oktober 2001)

Algemene wet bestuursrecht (5 oktober 2001)

Op 2 oktober 2001 hebben burgemeester en wethouders het volgende besluit genomen dat onder de Algemene wet bestuursrecht valt:


- Verleende vergunning Drank- en Horecawet aan Hotel Den Oever t.b.v. perc. Oeverdijk 4.

Iedereen die door de genomen beslissing rechtstreeks in zijn belang is getroffen kan binnen 6 weken schriftelijk bezwaar maken bij burgemeester en wethouders van Wieringen, Postbus 1, 1777 ZG Hippolytushoef. Wie dit tijdig doet kan bij de President van de Arrondissementsrechtbank te Alkmaar (Sector Bestuursrecht, Postbus 252, 1800 AG Alkmaar) schorsing van deze beslissing aanvragen.

De burgemeester heeft op 2 oktober 2001 de volgende besluiten genomen die onder de Algemene wet bestuursrecht vallen:


- Verleende vergunning aan R. Smit voor een speelautomaat in perc. Beltstraat 80-82 (Hip's Horeca VOF);

- Verleende vergunning aan Hotel Den Oever voor exploitatie inrichting Oeverdijk 4.

Iedereen die door de genomen beslissingen rechtstreeks in zijn belang is getroffen kan binnen 6 weken schriftelijk bezwaar maken bij de burgemeester van Wieringen, Postbus 1, 1777 ZG Hippolytushoef. Wie dit tijdig doet kan bij de President van de Arrondissementsrechtbank te Alkmaar (Sector Bestuursrecht, Postbus 252, 1800 AG Alkmaar) schorsing van deze beslissing aanvragen.

Hippolytushoef, 5 oktober 2001
Drs. J. Wittink, secretaris
J.G.A. Baas, burgemeester

De Euro en uw gemeente (5 oktober 2001)

In ons vorige bulletin hebben wij aangegeven dat de informatie over de EURO van de kant van de gemeente echt aanvullend moet zijn op de landelijke campagne.
Nu wij ons dit najaar gaan buigen over de tarieven voor het jaar 2002 geven wij hierbij enige informatie over het uitgangspunt bij de "gemeentelijke prijskaartjes"

Een veel gehoord geluid bij de omzetting van de vertrouwde gulden naar de Euro is de vrees dat dit door veel bedrijven en instellingen wordt gebruikt om de prijzen te verhogen.
Wat de gemeente Wieringen betreft is dit zeker niet de bedoeling !!

Ten aanzien van de belasting- en overige tarieven die door de gemeente Wieringen worden gebruikt, heeft het gemeentebestuur vorig jaar al besloten om voor 2002 daar waar nodig tarieven te verhogen met een zgn. prijsindex en deze vervolgens bij de omzetting naar EUROs naar beneden af te ronden.
Als een bepaald tarief met meer dan het prijsindexcijfer verhoogd wordt, dan zal hier een duidelijke toelichting op worden gegeven.

Hippolytushoef, 5 oktober 2001
Drs. J. Wittink, secretaris
J.G.A. Baas, burgemeester

Bouwen en wonen (5 oktober 2001)

A. Ontvangen aanvragen om bouwvergunningen

ontvangen 27 september 2001:
het oprichten van een dakkapel op het perceel Westerlanderweg 52; het veranderen van een gevel van een woning op het perceel Noord Gesterweg 22.

B. Ontvangen melding

ontvangen 1 oktober 2001:
het oprichten van een tuinhuisje op het perceel Gesterweg 29.

C. Verleende bouwvergunningen

Verzonden 5 augustus 2001:
het oprichten van een berging/ duivenhok/ overkapping op het perceel Elft 14;
het veranderen en vergroten van een woning op het perceel Poelweg 32; het oprichten van een aanbouw op het perceel Banbroek 15; het oprichten van 7 woningen op het perceel Elftstraat 10 (hiervoor is reeds vrijstelling verleend en gepubliceerd op 21 september jl.).

D. Verleende sloopvergunning

Verzonden 5 oktober 2001:
het slopen van een woning en bebouwing op het perceel Elft 87.

De onder A en B genoemde aanvragen kunnen worden ingezien tijdens openingstijden van het gemeentehuis bij de afdeling Grondgebiedzaken (artikel 41 van de Woningwet).

Tegen de onder C en D genoemde beschikkingen kan door belanghebbenden binnen 6 weken na datum publicatie een gemotiveerd bezwaarschrift worden ingediend bij het college van Burgemeester en Wethouders van Wieringen, Postbus 1, 1777 ZG Hippolytushoef.
Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet dat er geen gebruik mag worden gemaakt van de verleende beschikking. Als u wilt beletten dat er wordt gebouwd of gesloopt moet u, naast het indienen van een bezwaarschrift, direct een gemotiveerd verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de president van de Arrondissementsrechtbank, sector Bestuursrecht, Postbus 252, 1800 AC Alkmaar.

Hippolytushoef, 5 oktober 2001
Drs. J. Wittink, secretaris
J.G.A. Baas, burgemeester

Ter inzage (5 oktober 2001)

artikel 19 lid 2/ 3 wet op de Ruimtelijke Ordening

Op de afdeling Grondgebiedzaken liggen met ingang van maandag 8 oktober 2001 gedurende 4 weken bouwplannen ter inzage, welke strijdig zijn met het vigerende bestemmingsplan. Het betreft de bouwplannen voor:

- het oprichten van een woonboerderij op het perceel Elft 87(lid 2);
- het oprichten van een garage op het perceel Akkerweg 35(lid 3).
Ons college is voornemens om ten behoeve van deze bouwplannen vrijstelling te verlenen zoals bedoeld in artikel 19 lid 2 en 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. Gedurende bovengenoemde termijn van ter inzage ligging kan een ieder schriftelijk zijn zienswijze aan ons kenbaar maken.

Voor meer inlichtingen kunt u zich wenden tot de afdeling Grondgebiedzaken, de heer M. Bootsma 0227-594396.

Hippolytushoef, 5 oktober 2001
Drs. J. Wittink, secretaris
J.G.A. Baas, burgemeester

Deel: ' Openbare bekendmakingen week 40 gemeente Wieringen '
Lees ook