Gemeente Zoetermeer

Openbare bekendmakingen

Kapvergunningen
Burgemeester en wethouders van Zoetermeer maken bekend dat zij hebben besloten om op grond van de Verordening tot behoud van bomen de volgende kapvergunningen te verlenen:

Voor verschillende bomen verspreid staand door Zoetermeer in verband met onderhoud, de sterk verminderde vitaliteit van de bomen of de slechte ondergrondse groeiomstandigheden waardoor gevaarlijke situaties ontstaan:

* 1 sierkers staande aan de Andriessenrode ter hoogte van de nummers
59 en 61;

* 1 es staande aan de Jan Hoornstraat ter hoogte van nummer 59;
* 1 wilg staande aan de Stadhoudersring naast nummer 402;
* 5 esdoorns staande aan de Ambachtsherenlaan voor nummers 105 tot en met 127;

* 1 iep en 2 populieren staande aan de Dunantstraat bij flats met de nummers 885 t/m 1143 en 1213 t/m 1533;

* 1 berk staande aan de Gaardedreef achter nummer 35/37.

Op grond van artikel 8:1 jo 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de datum van deze publicatie een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Zoetermeer, Postbus 15, 2700 AA Zoetermeer. Gedurende de termijn van zes weken liggen de besluiten voor een ieder ter inzage bij het Informatiecentrum in de centrale hal van het Stadhuis.

De openingstijden van de balie zijn maandag van 11.00-16.00 uur,

dinsdag t/m vrijdag van 8.30-16.00 uur en vrijdagavond van 18.30-
20.30 uur.

Wet Milieubeheer

Mededeling ontwerp-beschikking
Burgemeester en wethouders van Zoetermeer delen mede dat bij hen een aanvraag voor een vergunning ingevolge de Wet Milieubeheer is binnengekomen van:

* Ir. P.A. van Ingen (Cometec Products B.V.), op 8 juli 1998, voor het oprichten en in werking hebben van een metaalbewerkend bedrijf, perceel Radonstraat 290 te Zoetermeer (WM 16/1998)

Burgemeester en wethouders zijn voornemens vergunning onder voorschriften te verlenen.
Overeenkomstig de geldende procedure van Afdeling 3.5 van de Algemene wet bestuursrecht alsmede Hoofdstuk 13 van de Wet milieubeheer wordt thans de ontwerp-beschikking bekend gemaakt. Vervolgens zal de definitieve beschikking worden genomen en bekend worden gemaakt.

Ter-inzage-legging
Inzage van de aanvraag met bijlagen, andere stukken en de ontwerp-beschikking is vanaf 15 februari 1999, maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 12.00 uur en van 14.00 uur tot 16.00 uur bij het team Bedrijfscontrole en Vergunningverlening, kamer 04.315, Stadhuisplein 1, Zoetermeer, voor iedereen mogelijk. De ter-inzage-legging duurt tot het einde van de termijn waarbinnen tegen de te nemen beschikking beroep kan worden ingesteld. Een nadere toelichting kan desgewenst worden gegeven; aanbevolen wordt zich daartoe vooraf tot ons te wenden (zie het telefoonnummer hierna genoemd).
Fotokopieën zijn tegen betaling van de kosten verkrijgbaar. Tevens liggen de hiervoren genoemde bescheiden van 15 februari 1999 tot 16 maart 1999 elke zaterdag van 12.00 uur tot 16.00 uur op het politiebureau, Burg. Wegstapelplein 1, Zoetermeer, ter inzage.

Bedenkingen
Van 15 februari 1999 tot 16 maart 1999 kan iedereen, naar aanleiding van de aanvraag en de ontwerp-beschikking schriftelijk gemotiveerde bedenkingen indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Zoetermeer, Postbus 15, 2700 AA Zoetermeer. De persoonlijke gegevens van degene die een bedenking indient worden, indien deze daarom verzoekt, niet bekend gemaakt. Een zodanig verzoek moet schriftelijk en afzonderlijk, doch tegelijkertijd met de bedenking worden ingediend.
Eveneens bestaat gedurende 15 februari 1999 tot 16 maart 1999 desgevraagd voor een ieder gelegenheid tot een gedachtewisseling over het ontwerp van het besluit en tot het mondeling inbrengen van bedenkingen daartegen. Daartoe dient men zich vooraf tot ons te wenden (zie het telefoonnummer hierna genoemd). Er zal dan gelegenheid worden geboden met de aanvra(a)g(st)er, een vertegenwoordiger van burgemeester en wethouders en andere aanwezigen van gedachten te wisselen.

Wij vestigen er de aandacht op dat, naast de aanvra(a)g(st)er, alleen degenen die op een van de hierboven aangegeven wijzen bedenkingen inbrengen, en degenen, van wie blijkt dat zij daartoe redelijkerwijs niet in staat zijn geweest, te zijner tijd gerechtigd zijn tegen een ongewijzigde ontwerp-beschikking beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State tegen de beschikking in te stellen.

Nadere inlichtingen
Nadere inlichtingen kunnen worden ingewonnen van maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 12.00 uur en van 14.00 uur tot 16.00 uur bij de hoofdafdeling Stadswerken, het team Bedrijfscontrole en Vergunningverlening, kamer 04.315, Stadhuisplein 1, Zoetermeer, telefoonnummer 079-346 83 09.

Plannen

(Gedeeltelijke) goedkeuring van het bestemmingsplan Meerzicht Laagbouw (Bergenbuurt-zuid, Landenbuurt, Go's)
Burgemeester en wethouders van Zoetermeer maken op grond van het bepaalde in artikel 28, lid 6 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening bekend dat Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland bij hun besluit van 5 januari 1999 aan bestemmingsplan Meerzicht Laagbouw (Bergenbuurt- zuid, Landenbuurt en Go's), kenmerk RGG/ARB/15363A gedeeltelijk goedkeuring hebben gehecht. Het bestemmingsplan is door de gemeenteraad vastgesteld in zijn vergadering van 25 mei 1998.

Genoemd besluit van Gedeputeerde Staten met het bestemmingsplan, ligt voor een ieder met ingang van maandag 15 februari, gedurende zes weken, tot en met 29 maart 1999, ter inzage bij het Informatiecentrum in de centrale hal van het Stadhuis, Stadhuisplein 1, Zoetermeer.

Gedurende de termijn waarin het plan ter inzage ligt, kunnen belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest tijdig bedenkingen aan Gedeputeerde Staten kenbaar te maken, bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State beroep in stellen.

Voorzover het besluit van Gedeputeerde Staten strekt tot onthouding van goedkeuring kan door iedereen beroep worden ingesteld. Binnen de beroepstermijn kunnen degenen die beroep hebben ingesteld een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Beroepschriften respectievelijk verzoeken om voorlopige voorziening, dienen te worden gericht aan de Afdeling, respectievelijk de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag

Het goedkeuringsbesluit van Gedeputeerde Staten treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn, tenzij gedurende die termijn naast het indienen van beroep tevens een voorlopige voorziening wordt gevraagd. In dat geval treedt het besluit niet in werking totdat op dat verzoek is beslist.

Tervisielegging ontwerp-wijzigingsplan Hermelijnkantoor (Rokkeveen-Oost)
Burgemeester en wethouders van Zoetermeer zijn voornemens met toepassing van artikel 11 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening juncto artikel 23 van het bestemmingsplan Rokkeveen-oost het wijzigingsplan Hermelijnkantoor vast te stellen. Het betreft hier de braakliggende gronden ten noorden van de Groeneweg op de hoek met de Tweede Stationsstraat. In het wijzigingsplan worden de voor deze gronden thans nog van kracht zijnde bestemmingen "Woondoeleinden" en "Erf" gewijzigd in de bestemming "Verkeersdoeleinden II" en wordt laatstgenoemde bestemming gedeeltelijk gewijzigd in de bestemming "Handel en Dienstverlening" om de realisering van een kantoorgebouw mogelijk te maken. Ten westen van het kantoorgebouw zal een Kiss & Ridepleintje worden aangelegd ten behoeve van de reizigers van en naar het NS-station Zoetermeer-Oost.

Met ingang van maandag 15 februari 1999 ligt het ontwerp- wijzigingsplan gedurende 14 dagen (dus tot en met maandag
1 maart 1999) ter inzage bij het Informatiecentrum in de centrale hal van het Stadhuis, Stadhuisplein 1, Zoetermeer.

De stukken liggen tevens ter inzage in de wijkpost Rokkeveen (filiaal bibliotheek Rokkeveen), Nathaliegang 81.
De openingstijden van de wijkpost zijn maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 14.30 tot 16.00 uur. De wijkpost is bereikbaar onder telefoonummer 079-346 90 06.

Gedurende bovengenoemde periode kunnen belanghebbenden tegen het ontwerp-wijzigingsplan schriftelijk bedenkingen kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders, t.a.v. de afdeling Plannen, Postbus 15, 2700 AA Zoetermeer.

De openingstijden van het Informatiecentrum zijn maandag van 11.00 tot
16.00 uur, dinsdag tot en met vrijdag van 08.30 tot 16.00 uur en vrijdagavond van 18.30 tot 20.30 uur. Voor een mondelinge toelichting kunt u telefonisch een afspraak maken onder nummer 079 - 346 86 20.

Economische Zaken
Burgemeester en wethouders van maken bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 25 januari 1999 heeft vastgesteld de nota Standplaatsenbeleid.
In deze nota is onder andere opgenomen de procedure voor het toewijzen van standplaatsen voor de straathandel op de openbare weg. Met ingang van heden ligt de nota gedurende zes weken voor iedereen ter inzage bij het Informatiecentrum in de centrale hal van het Stadhuis, Stadhuisplein 1 te Zoetermeer.
Het Informatiecentrum is geopend op maandag van 11.00 tot 16.00 uur, op dinsdag t/m vrijdag van 8.30 tot 16.00 uur en op vrijdagavond van
18.30 tot 20.30 uur.
Voor nadere inlichtingen kan contact worden opgenomen met mevrouw B. Blom van de afdeling Economische Zaken, telefoon 079 - 346 83 01.

Deel: ' Openbare bekendmakingen Zoetermeer '
Lees ook