gemeente hoogeveen

openbare besluiten van b & w

1 juni 2010

1. evangelische basisschool in hoogeveen?

de stichting evangelisch basisonderwijs hoogeveen heeft bij de gemeente een aanvraag ingediend voor het stichten van een basisschool.

niet de gemeente maar de minister beslist of een school mag worden opgericht en voor bekostiging in aanmerking komt. de minister neemt die beslissing op basis van een door de gemeenteraad vastgesteld plan van nieuwe scholen. het college heeft de aanvraag en de prognose van het schoolbestuur getoetst aan de voorwaarden voor opname in het plan nieuwe scholen 2011-2014. aan alle voorwaarden wordt voldaan en daarom is de aanvraag opgenomen in het plan. het college verzoekt de raad om het plan vast te stellen.

klik hier voor het b&w-besluit bijlage 1 + 2 + 3 + 4

2. visie op openbare verlichting

het college van b&w heeft besloten om een plan op te laten stellen voor de openbare verlichting van de gemeente. op dit moment ontbreekt een duidelijke visie op de openbare verlichting. bij ieder project worden nu elke keer opnieuw keuzes gemaakt met betrekking tot duurzaamheid, verkeersveiligheid, techniek en beeldkwaliteit. het nieuwe plan moet inzicht geven in de ambities en doelstellingen van het college met betrekking tot onder andere de co2-reductie, het energieverbruik, de sociale veiligheid en het onderhoud.

klik hier voor het b&w-besluit

3. bouwvergunning terecht verleend

de bouwvergunning voor het bouwen van een garage aan de vos van steenwijklaan is terecht verleend. de bezwaren van de buren zijn geen reden om de bouwvergunning te weigeren.het bouwplan is in overeenstemming met het bestemmingsplan en het voldoet aan de welstandseisen, het bouwbesluit en de bouwverordening.

klik hier voor het b&w-besluit

4. geen vergoeding voor duurzaam bouwen

de eigenaar van een woning in hollandscheveld heeft bezwaar gemaakt tegen het besluit om geen vergoeding uit te keren vanuit de stimuleringsregeling duurzaam bouwen. het college heeft dit bezwaarschrift voorgelegd aan de bezwaarschriftencommissie. de commissie adviseert het college om het besluit niet te herroepen omdat de aanvrager geen maatlat duurzaam bouwen heeft ingediend voordat hij met de bouw is begonnen. de bezwaarmaker krijgt geen vergoeding uit de stimuleringsregeling

klik hier voor het b&w-besluit bijlage 1

5. projectleider voor nieuwbouw scholen

het roelof van echtencollege gaat twee nieuwe scholen bouwen, in het bentinckspark en aan de voltastraat. om dit proces te begeleiden en in goede banen te leiden benoemt het college een projectleider.

klik hier voor het b&w-besluit

6. overeenkomst mfc nieuwlande

de samenwerkende organisaties en de gemeente hebben een convenant ondertekend over het multifunctionele centrum nieuwlande. de overeenkomst zorgt ervoor dat het ontwerp voor het mfc voldoet aan de eisen die de gemeenteraad heeft gesteld. het convenant is een aanvulling op de bestaande dorpsverklaring en de intentieverklaring brede school. het mfc biedt plaats aan het dorpshuis 't dwarsgat, een sporthal, de scholen de hoeksteen en de driesprong en de peuterspeelzaal.

klik hier voor het b&w-besluit bijlage 1 + 2

7. parkmanagement hoogeveen

vereniging parkmanagement de wieken en de stichting beveiliging bedrijventerreinen zijn opgeheven. hiervoor in de plaats is de stichting parkmanagement hoogeveen opgericht.

burgemeester en wethouders hebben besloten om een uitvoeringsovereenkomst aan te gaan met deze nieuwe stichting. voor 2010 en 2011 verstrekt het college de stichting parkmanagement hoogeveen een jaarlijkse financile bijdrage van 150.000,-. de stichting gaat zich inspannen om de financiering van het parkmanagementorganisatie vanaf 2012 via een ondernemersfonds te realiseren.

klik hier voor het b&w-besluit bijlage 1 + 2

8. hoe verder met huisvesting voortgezet speciaal onderwijs?

de visie huisvesting voortgezet speciaal onderwijs (v.s.o.) laat zien hoe de gemeente haar zorgplicht voor de huisvesting van het v.s.o. invult. in de visie staan twee hoofdvragen centraal. de eerste vraag is of de twee hoogeveense scholen voor speciaal onderwijs in aanmerking komen voor (permanente) huisvesting. de tweede vraag is wat de kansen en risico's zijn van het samenvoegen van het voortgezet speciaal onderwijs aan de voltastraat met de nieuwbouw van het roelof van echten college.

binnenkort neemt de gemeenteraad een besluit over de toekomstvisie huisvesting.

klik hier voor het b&w-besluit bijlage 1 + 2

9. aanpassing bestemmingsplan stadscentrum

het college stelt de gemeenteraad voor om een kleine aanpassing in het bestemmingsplan voor het stadscentrum door te voeren. door deze aanpassing kan een architectonisch fraaier gebouw gerealiseerd worden op de locatie van echtenstraat 22.

klik hier voor het b&w-besluit bijlage 1 + 2

Deel: ' Openbare besluiten van B&W Hoogeveen, 1 juni 2010 '


Lees ook