Gemeente Margraten


10-10-2001

Openbare Besluitenlijst d.d. 2 oktober 2001


1) Een BIEO (Begroting In Eén Oogopslag) uit te geven en de opdracht te gunnen aan Theunissen Vormgeving b.v.


2) Geen medewerking te verlenen aan het plaatsen van digitale postkaarten op www.postkaarten.nl


3) De openbare besluitenlijst van de vergadering van B&W na vaststelling te plaatsen op de website van de gemeente Margraten


4) Medewerking te verlenen aan het plaatsen van 2 speeltoestellen in de speeltuin De Hoof te Cadier en Keer


5) F.C.Bemelen c.q. Sportstichting Bemelen geen bijdrage te verlenen in de kosten van vervanging van de verwarmings- en watervoorziening


6) RKVV Keer geen vergoeding te betalen voor de vervanging van een vernield jeugddoel


7) De circulaire van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties inzake gemeentefonds d.d. 18 september 2001 voor kennisgeving aan te nemen


8) Het beleidsplan 2002-2005 met bijbehorende stukken aan de Raad ter vaststelling voor te leggen


9) De bezwaren van P.Franzen tegen het toepassen van bestuursdwang m.b.t. een illegale wooncontainer Bemelerweg 51 te Cadier en Keer ongegrond te verklaren en tevens bestuursdwang toe te passen jegens de huurder van desbetreffende standplaats


10) Het verweerschrift tegen het beroep van prof.mr. A.Q.C. Tak tegen het niet tijdig nemen van een beslissing op bezwaar vast te stellen, de Raad voorstellen het verweerschrift te bekrachtigen en de Cie VROM om advies vragen


11) In te stemmen met de notitie voor de commissie bezwaarschriften ter behandeling van het bezwaarschrift van dhr.J.L.M.Vandenboorn tegen het besluit tot verlenen van een bouwvergunning aan dhr. en mevr. Iancovici, Limburgerstraat 98 te Cadier en Keer


12) De gevraagde monumentenvergunning voor het pand Dorpstraat 22 te Noorbeek te weigeren


13) De aanlegvergunning te verlenen voor ophogen van het perceel 12e Septemberlaan 16 te Noorbeek


14) Toepassing te geven aan artikel 19a, lid 4 van de WRO ten behoeve van de uitbreiding van een stroberging t.n.v. B.Beusmans, Vroelen 27 te Noorbeek


15) De tussenrapportage m.b.t. het milieupark (1e halfjaar) voor kennisgeving aan te nemen


16) De ingekomen zienswijze betreffende het voorkeursrecht in Heiligerweg ontvankelijk, maar ongegrond verklaren en de Raad voor te stellen over te gaan tot het vestigen van het voorkeursrecht op grond van artikel 2 Wvg

Raymond Janssen
Algemene Zaken / Communicatie
gemeente@margraten.nl

Deel: ' Openbare Besluitenlijst B&W Margraten '
Lees ook