Gemeente Soest

OPENBARE BESLUITENLIJST VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SOEST, gehouden op 23 juli 2002

N.b. Wegens het ontbreken van het vereiste aantal leden heeft de loco-burgemeester een nieuwe vergadering belegd (Vlgs. Artikel 56 van de Gemeentewet)

Nr.

Afd.

Onderwerp

Beslissing


1.


P&B

Bouwaanvraag nr. 020472 tot het uitbreiden en vernieuwen van de woning en de verandering van een garage en een carport op het perceel Laanstraat 1a.

Gevraagde vergunning verlenen met toepassing van artikel 19 lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening


2.


P&B

Voorstel van de wethouder ro. Inzake het bezwaarschrift tegen de verleende bouwvergunning voor het uitbreiden van een woning aan de Heetakker 22.

Bezwaar ongegrond. Na heroverweging vergunning en verleende vrijstelling ex artikel 19, lid 3 WRO in stand houden.


3.

VKC

Gildefeesten Soest 2002.

Gevraagde vergunning onder voorschriften verlenen en door middel van bijgevoegd besluit tijdelijke verkeersmaatregelen vaststellen.


4.

P&B

Bouwaanvraag nr. 020421. Het bouwen van een hekwerk aan de Oostergracht 2-4.

Vergunning weigeren. Geen medewerking verlenen aan een vrijstelling ex artikel 19, lid 3 WRO.


5.

SOW

Bezwaarschrift Slavisch koor Byzantium.

Instemmen met een verlengingstermijn van 4 weken en het Slavisch koor Byzantium hiervan schirftelijk op de hoogte stellen.


6.

SOW

Tussentijds verslag vaccinatiecampagne meningokokken,

Het tussentijds verslaf voor kennisgeving aannemen en ter inzage leggen voor de leden van de commissie ABZ.


7.

P&B

Bouwaanvraag 020356. Het bouwen van een woning aan de Bosstraat 98.

Vergunning verlenen m.t.v. artikel 19, lid 2 WRO. Planschadeovereenkomst sluiten. Bouwplan publiceren. Bij geen bezwaar vergunning verlenen.


8.

SOW

Aanvraag eenmalige subsidie voor lustrum- bijeenkomst van Stichting Soester Kring

Aan de Stichting Soester Kring een eenmalige subsidie toe te kennen van 500,-- ter bekostiging van hun lustrum-bijeenkomst. Dit te doen ten laste van het budget "stimulering van culturele activiteiten".


9.

SOW

Enige krantenartikelen uit Soest (Dld) van sportuitwisseling.

Kennisgenomen van krantenartikelen met foto's.


10.

P&B

Principeverzoek Sparrenlaan 7

Geen medewerking verlenen.


11.

SOW

Kunstwerk van Hans van Lunteren in de hal van het Spleasure Centrum.

Kunstwerk weghalen.


12.

SDV

Verslag Project Sociale Activering Balans.

Kennisnemen van bijgevoegd verslag en het verslag ter inzage leggen.


13.

SOW

Ludgerusschool: verzoek bekostiging noodlokalen

De aanvraag beschouwen als zijnde ingediend voor 1 1 februari 2003 met als bekostigingsjaar 2004. Deze aanvraag betrekken bij de beoordeling van de aanvragen dien gedaan zijn voor het Programma 2004. Het schoolbestuur hiervan in kennis stellen.


14.

SOW

Verslagen Sportplatform

Kennisnemen van de verslagen van het Sportplatform van 10 juni en 8 juli 2002 en ter kennisname brengen van cie SOW.


15.

P&B

Verzoek vestiging duivenvereniging op het terrein aan de Insingerstraat 39-53

Geen medewerking verlenen.


16.

P&B

Landschapsvisie provincie Utrecht

Kennis genomen van landschapsvisie

Ter inzage in leeskamer tot 4 september 2002


17.

P&B

Bouwen Gemini 62 en 72.

Medewerking alleen verlenen voor Gemini 40-98, omdat de dakopbouwen zich bevinden aan de achterkant, niet zichtbaar zijn, er geen achterburen zijn en geen bezonningsproblemen.

OPENBARE MANDAAT BESLUITENLIJST VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SOEST, gehouden op 23 juli 2002

Nr.

Afd.

Onderwerp

Beslissing

P&B

de Beaufortlaan 2

Bouwaanvraag nr. 020105 tot het bouwen van een berging / hobbyruimte met kelder

Vergunning verlenen.

P&B

Eigendomweg 97en 99

Bouwaanvraag nr. 020229 tot het bouwen van twee dakkapellen

Vergunning verlenen.

P&B

Regentesselaan 5

Bouwaanvraag nr. 020188 tot het vernieuwen/veranderen van een bergruimte

Vergunning verlenen met toepassing van artikel 19 lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.


1.
OPENBARE MANDAAT-BESLUITENLIJST VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SOEST, gehouden op 23 juli 2002

Nr.

Afd.

Onderwerp

Beslissing


1.


G&M

Kapvergunningaanvraag Middelwijkstraat 45

Verlenen


2.


G&M

Kapvergunningaanvraag Aagje Dekenlaan 9

Verlenen


3.

G&M

Kapvergunningaanvraag Hartweg 36

Verlenen

Deel: ' Openbare besluitenlijst B&W Soest 23-7-2002 '
Lees ook