Provincie Limburg

Besluitenlijst GS

Openbare besluitenlijst vergadering GS van 04-09-2001

Onderwerp

Besluit


1.


Interreg II-c project inzake grootschalige detailhandelvestigingen

Informatie: G. Frantzen, afdeling Ruimtelijke Inrichting Zuid

tel. (043) 389 73 72

e-mail:
fwm.frantzen@prvlimburg.nl

Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met de aanbevelingen van het Interreg II-c rapport. Het rapport is opgesteld door de werkgroep Trade, met vertegenwoordigers van Bezirkregierungen van Düsseldorf en Köln, het land Nordrhein-Westfalen, de regio Vlaanderen, de regio Wallonië en de provincie Limburg. Het rapport bevat aanbevelingen voor de beoordeling van factory outlet centres. De aanbevelingen zullen mede als toetsingskader gebruikt worden bij de beoordeling van nieuwe initiatieven en uitbreidingen van bestaande factory outlet centres.


2.


Provinciale ontwerpopgaven ruimtelijke kwaliteit POL op de zandgronden van Noord- en Midden-Limburg

Informatie: M. Houwen, afdeling ruimtelijk beleid en coördinatie

tel (43) 389 79 30

e-mail:
jtm.houwen@prvlimburg.nl

Gedeputeerde Staten hebben besloten om als vervolg van 'drie over dertig' drie ontwerpopgaven ruimtelijke kwaliteit POL te laten uitvoeren voor de zandgronden in Noord- en Midden-Limburg.Het betreft het Beekdalengebied van Noord-Limburg, het Beekdalengebied van Midden-Limburg en het Eiland van Weert/Nederweert e.o. In een samenwerkingsverband met universiteiten en hogescholen vindt ontwerpend onderzoek plaats naar de ruimtelijke kwaliteit van de zandgronden binnen een lange termijnperspectief. De resultaten van dit project komen beschikbaar in het voorjaar van 2003.


3.

Provinciaal blad Indeling Kieskringen Provinciale Staten

Informatie:H. Maassen, afdeling Algemene en Juridische Zaken

tel. (043) 389 72 98

e-mail:
jhm.maassen@prvlimburg.nl

Gedeputeerde Staten hebben ter uitvoering van een op 22 juni jl. door Provinciale Staten aangenomen amendement de indeling van gemeenten over de twee kieskringen vastgesteld als ook de hoofdstembureaus aangewezen, t.w. Maastricht en Venlo.


4.

Vragen ex artikel 21 RvO van Provinciale Staten van de heer Van Zutphen (SP)

Informatie: .M. Stijnen, afdeling

Algemene en Juridische Zaken

tel. (043) 389 73 01

e-mail
jbjm.stijnen@prvlimburg.nl

Gedeputeerde Staten hebben de antwoorden op de vragen van de heer Van Zutphen inzake "fudraising" vastgesteld.


5.

Regionaal Actieprogramma Cultuurbereik Parkstad Limburg.

Informatie: M. Snijders, afdeling Cultuur en Sociale Ontwikkeling

tel. (043) 389 71 95

e-mail:
mjg.snijders@prvlimburg.nl

De provincie brengt reeds nu enkele formele aspecten, die betrekking hebben op de uitvoering van het Actieprogramma, onder de aandacht van Parkstad Limburg, zodat hiermee in een vroegtijdig stadium rekening kan worden gehouden. Ook wordt decentralisatie van rijks- en provinciale middelen op dit moment afgewezen. Voor het overige wordt het inhoudelijke advies van de adviescommissie afgewacht.


6.

Opdrachtverlening ondersteuning vervolgtraject herpositionering openbaarbibliotheekwerk.

Informatie: H. Nelissen, afdeling Cultuur en Sociale Ontwikkeling

tel. (043) 389 71 06

e-mail:
jlh.nelissen@prvlimburg.nl

Gedeputeerde Staten hebben besloten de opdracht voor de ondersteuning bij het vervolg van het herpositioneringstraject voor de openbare bibliotheken voor een bedrag van f 206.720,-- ( 93.805,--) te verlenenaan Boer en Croon Management Consultant BV, omdat dit bureau in zijn offerte de beste prijs/kwaliteit-verhouding levert.


7.

Voortgangsrapportage Europese programma's 2001.

Informatie: D Ruijters, afdeling Economie, Arbeidsmarkt en Onderwijs

tel. (043) 389 72 70

e-mail:
dlhm.ruyters@prvlimburg.nl

Gedeputeerde Staten hebben een nota vastgesteld waarin Provinciale Staten worden geïnformeerd over de voortgang van de Europese programma's die in de periode 2000-2006 voor (delen van) Limburg van toepassing zijn.


8.

Opdrachtverlening ontwikkelassessments/ potentieelbeoordelingen afdelingshoofden.

Informatie: A.Vankan, afdeling organisatie

tel. (043) 389 79 70

e-mail:
amh.vankan@prvlimburg.nl

Gedeputeerde Staten hebben besloten bureau Rijnconsult opdracht te verlenen tot het verzorgen van de ontwikkel-assessements/ potentieelbeoordelingen van de afdelingshoofden van de provincie Limburg. Deze vinden plaats in het kader van het organisatieontwikkelingstraject van de provincie Limburg.


9.

Taak- en verantwoordelijk- hedenverdeling Maaswerken en Provincie

Informatie: M.Röell, afdeling Landelijke Leefomgeving

tel. (043) 389 70 70

e-mail:
pm.roell@prvlimurg.nl

Gedeputeerde Staten hebben besloten de leden van Provinciale Staten een notitie en enkele stukken te zenden, waarin de taakverdeling staat beschreven.


10.

Voortgangsrapportage De Maaswerken

Informatie: W. Vermeij, afdeling Landelijke Leefomgeving

tel. (043) 389 76 38

e-mail:
wfc.vermeij@prvlimburg.nl

Gedeputeerde Staten hebben kennisgenomen van de financiële en inhoudelijke voortgangsrapportage over het 1e kwartaal van de Maaswerken.


11.

Evaluatie Landschapsbescher-mingsverordening Limburg 1996

Informatie: W.Daemen, afdeling Ruimtelijke Inrichting Noord

tel. (043) 389 73 99

e-mail:
whm.daemen@prvlimburg.nl

Gedeputeerde Staten hebben de Landschapsbeschermingsverordening Limburg 1996 geëvalueerd en besloten de begrenzing van het gebied waarvoor een reclameverbod geldt te wijzigen. Voorts hebben zij besloten om de mogelijkheden om reclameborden te plaatsen uit te breiden.


12.

Restkavels Mergelland-West

Informatie: G. Roozendaal, afdeling Groen

tel. (043) 389 77 70

e-mail:
g.roozendaal@prvlimburg.nl

Gedeputeerde staten hebben ingestemd met een rapport van de Dienst Landelijk Gebied, waarin een voorstel wordt gedaan voor welke doelen haar overblijvende bezit in de ruilverkaveling Mergelland zal worden ingezet. De gronden worden gebruikt als ruilgrond om (hamster)reservaat, bos, erosiebestrijding e.d. te realiseren.

Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend. 7-9-2001 12:29

Deel: ' Openbare besluitenlijst Gedeputeerde Staten van Limburg '
Lees ook