Provincie Limburg


Besluitenlijst GS

Openbare besluitenlijst vergadering GS van 07-08-2001

Onderwerp

Besluit


1.


Brief d.d. 25 juni 2001 van B & W van Mook en Middelaar met vragen over vergoeding van kosten die gemaakt worden om (dreigend) hoogwater van de Maas te bestrijden

Informatie: N. Herzig, afdeling Kabinet

tel. (043) 389 70 22

e-mail:
nmj.herzig@prvlimburg.nl

Het college heeft besloten om B&W van Mook en Middelaar schiftelijk te informeren over de wettelijke mogelijkheden om kosten vergoed te krijgen, die gemaakt worden om hoogwater te bestrijden. Het gaat dan om kosten van noodmaatregelen, evacuatie van mens en dier en geleden schade. Voorts wordt in de antwoord-brief weersproken dat de gemeente met deze kosten geconfronteerd wordt uitsluitend, omdat de Maaswerken vertraagd worden uitgevoerd. Tenslotte wordt de gemeente gewezen op enkele feitelijke onjuistheden over het huidige beschermingsniveau in de kern Mook.


2.


Vragen ex artikel 21 RvO van Provinciale Staten van de heer F. Zinken (PNL-fractie

Informatie: J. Kievits, afdeling Kabinet

tel. (043) 389 70 16

e-mail:
jmg.kievits@prvlimburg.nl

Gedeputeerde Staten hebben de antwoorden op de vragen van de heer F. Zinken inzake de huisvesting van burgemeester Majoor te Weert vastgesteld.


3.

Gedoogverzoek om eerder te mogen starten met onttrekken grondwater voor rioolrenovatiewerk in de Severenstraat

Informatie: J. van der Veer, afdeling Vergunningen

tel. (043) 389 76 67

e-mail:
jl.veer@prvlimburg

Gedeputeerde Staten hebben besloten het gedoogverzoek van de gemeente Maastricht om, vooruitlopend op een beschikking Grondwaterwet grondwater te mogen onttrekken ten behoeve van het 'in den droge' vervangen van een rioolaanvoerleiding in de Severenstraat, af te wijzen.


4.

Herziening waterschapsbestel: rapport watersysteem

Informatie: H. ter Heegde, afdeling Waterbeleid

tel. (043) 389 76 32

e-mail:
hj.ter.heegde@prvlimburg.nl

Gedeputeerde Staten hebben het rapport "Water in regionaal verband" vastgesteld. Dit rapport beschrijft het watersysteem in Limburg en de ontwikkelingen rond watersysteem en het beheer daarvan. Het rapport maakt onderdeel uit van het overleg met de waterschappen over de herziening van het waterschapsbestel in Limburg.


5.

Concessieverlening openbaar vervoer Limburg hoofdlijnen en uitgangspunten

Informatie: mevrouw H. Koolen, afdeling Mobiliteit,

tel. (043) 389 75 84

e-mail:
hmjl.koolen@prvlimburg.nl

De Wet personenvervoer 2000 schrijft voor dat Gedeputeerde Staten van de provincie Limburg per 1 januari 2002 de concessies voor het openbaar vervoer verleent.
Ter voorbereiding van de concessieverlening is een notitie opgesteld. De hoofdlijnen en uitgangspunten van de concessieverlening zullen worden uitgewerkt in concessiedocumenten.
Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met betreffende notitie en deze ter sondering aangeboden aan de Vaste Commissie voor Verkeer en Waterstaat.


6.

Wegenruil met de gemeente Helden

Informatie: F. Schepers, afdeling Provinciale Wegen

tel. (043) 389 77 23

e-mail:
fvjm.schepers@prvlimburg.nl

Gedeputeerde Staten hebben besloten
Provinciale Staten voor te stellen over te gaan tot overdracht aan de gemeente Helden van het op grondgebied van deze gemeente gelegen deel van de provinciale weg N561 Panningen-Meijel en tot overname van het in de kom van de gemeente Helden gelegen deel van de provinciale weg N562 Maasbree-Helden-Roggel.


7.

Wegenruil met de gemeente Valkenburg aan de Geul

Informatie: ing. F. Schepers, afdeling Provinciale Wegen

tel. (043) 389 77 23

e-mail:
fvjm.schepers@prvlimburg.nl

Gedeputeerde Staten hebben besloten Provinciale Staten voor te stellen over te gaan tot overdracht aan de gemeente Valkenburg aan de Geul van de op grondgebied van deze gemeente gelegen delen van de provinciale wegen N587 Meerssen-Valkenburg, N587a Eysendaalweg en de N590 Maastricht-Valkenburg en tot overname van de eigendom van het gedeelte van de N298 Valkenburg-Hoensbroek gelegen tussen de Hekerweg en het begin van de provinciale weg.


8.

Regionaal Opleidingsproject Limburg (ROP)

Informatie: R.Bosma, afdeling Economie,Arbeidsmarkt en Onderwijs

tel: (043) 389 74 94

e-mail:
rhg.bosma@prvlimburg.nl

Gedeputeerde Staten hebben besloten het Monumentenhuis Limburg een subsidie te verlenen van
75.000,00 ( 34.033,52) voor de uitvoering van het Regionaal Opleidingsproject Limburg.


9.

Provinciaal Studiefonds, overgangsregeling voor het studiejaar 2001-2002

Informatie: R. Widdershoven, afdeling Economie, Arbeidsmarkt en Onderwijs

tel. (043) 389 71 31

e-mail:
rmjm.widdershoven@prvlimburg.nl

Gedeputeerde Staten heben besloten de berekeningswijze en normering vast te stellen voor de overgangsregeling voor het Provinciaal Studiefonds in het studiejaar 2001-2002. Tevens zijn de onderwijsinstellingen aangewezen die onder de werking vallen van deze regeling.


10.

Subsidieverzoek gemeente Kerkrade voor uitvoering Marketingplan Parkstad Limburg Festival 2001

Informatie: M. Meijers, afdeling Economie, Arbeidsmarkt en Onderwijs

tel. (043) 389 72 27

e-mail:
mbjm.meijers@prvlimburg.nl

Gedeputeerde Staten verlenen -evenals in 2000- ook voor het jaar 2001 een projectsubsidie van maximaal
35.000,00 ( 15.882,32) aan de gemeente Kerkrade voor de uitvoering van het meerjarig Marketingplan Parkstad Limburg Festival. Het plan omvat boven-reguliere marketingactiviteiten van de verschillende festivals in Parkstad en is met name gericht op het bevorderen van cultuurtoerisme in de regio Parkstad.


11.

Advisering selectiecommissie inzake ingediende LEADER+ ontwikkelingsplannen

Informatie: W. Peeters, afdeling Economie, Arbeidsmarkt en Onderwijs

tel. (043) 389 73 06

e-mail:
wcm.peeters@prvlimburg.nl

In het kader van het Communautair Initiatief LEADER+ hebben een drietal plaatselijke partnerschappen in Noord- en Midden-Limburg ontwikkelingsplannen ingediend om aanspraak te kunnen maken op LEADER+ middelen in de periode 2000-2006. Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met deze ontwikkelingsplannen en met een evenredige verdeling van de middelen over de drie partnerschappen. Gedeputeerde Staten hebben hiertoe de selectiecommissie positief geadviseerd.


12.

Vragen ex artikel 21 RvO van Provinciale Staten van de heer Bus (SP)

Informatie: G. Kluter, afdeling Ruimtelijke Inrichting Zuid,

tel. (043) 389 74 13

e-mail:
gl.kluter@prvlimburg.nl

Gedeputeerde Staten hebben de
antwoorden op de vragen van de heer Bus over het mechanisatiebedrijf Frissen vastgesteld.
.


13.

Onderzoek Openbaar Ministerie (OM) naar aanleiding van ongewoon voorval DSM-ACN d.d. 4 juli 2001

Informatie: J. Knubben, afdeling Handhaving,

tel. (043) 389 78 90

e-mail:
jlc.knubben@prvlimburg.nl

Gedeputeerde Staten hebben besloten het OM te berichten dat DSM-ACN is opgelegd om de leiding 1906 af te persen en tank 282 niet verder te vullen dan 10 cm onder de roestvrijstalen binnenmantel. De IMH-Zuid wordt een afschrift toegestuurd van de brief die aan het OM is verzonden.


14.

Plan van aanpak bestrijding wachtlijsten in de jeugdhulpverlening Limburg

Informatie: J.op den Camp, afdeling Zorg

tel. (043) 389 71 21

e-mail:
jjpm.op.den.camp@prvlimburg.nl

Gedeputeerde Staten willen de wachtlijsten in de jeugdhulpverlening in de provincie Limburg in een periode van anderhalf jaar tot nul reduceren. Zij willen dit doen met incidentele en structurele maatregelen. Zij hebben daarvoor een plan van aanpak opgesteld dat ter goedkeuring aan Provinciale Staten wordt voorgelegd. Voor het uitvoeren van het plan van aanpak wordt Provinciale Staten gevraagd 353.858,00 ( 160.573,76) beschikbaar te stellen.


15.

Keuze voor programmalijn 'jeugdhulpverlening'

Informatie: J.op den Camp, afdeling Zorg

tel. (043) 389 71 21

e-mail:
jjpm.op.den.camp@prvlimburg.nl

Gedeputeerde Staten hebben gekozen voor de aanpak van COACT Consult te Woerden ter ondersteuning van de programmalijn jeugdhulpverlening van het provinciale programma 'Aanval op de wachtlijsten'.

Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend. 21-8-2001 16:20

Deel: ' Openbare besluitenlijst vergadering 07-08 GS Limburg '
Lees ook