Provincie Limburg

Besluitenlijst PS
Bodemsanering
Omwonendenbrief ENCI

Besluitenlijst GS

Openbare besluitenlijst vergadering GS van 7 mei 2002

Onderwerp

Besluit


1.


Beantwoording vragen Vaste Commissie Economische Zaken en Werkgelegenheid (VCEZW) van 25 januari 2002 betreffende Mutaties economische kredieten

Informatie: L. de Bats, afdeling Economie, Arbeidsmarkt en Onderwijs

tel. (043) 389 72 37

e-mail: lc.de.bats@prvlimburg.nl

Gedeputeerde Staten stellen naar aanleiding van vragen uit de Vaste Commissie Economische Zaken en Werkgelegenheid van 25 januari 2002 inzake een drietal arbeidsmarktprojecten de verzochte projectgegevens beschikbaar.


2.


Vragen ex artikel 21 RvO van de heer Zinken (PNL) over Elektriciteitswet en Gaswet: de IPO-reactie

Informatie: P. Habets, afdeling Economische Infrastructuur en Toerisme

tel. (043) 389 72 50

e-mail: pme.habets@prvlimburg.nl

Gedeputeerde Staten hebben de vragen beantwoord. Het College deelt de opvatting van het IPO dat door de voorgestelde wijziging van beide wetten de belangen van de provincie Limburg als aandeelhouder in Essent NV worden geschaad.


3.

Subsidie Procesaanpak energievisie Trade Port Noord te Venlo

Informatie: A. Brokking, afdeling Stedelijke Leefomgeving

tel. (043) 389 74 83

e-mail: ahj.brokking@prvlimburg.nl

Gedeputeerde Staten hebben besloten een subsidie te verstrekken aan de gemeente Venlo van 19.058,00. De gemeente voert hiervoor een onderzoek uit naar de mogelijkheden voor een optimale inpassing van een duurzame energievoorziening op het te ontwikkelen bedrijventerrein Trade Port Noord.


4.

Essent NV vertegenwoordiging in de AVvA van 29 mei 2002

Informatie: P. Habets, afdeling Economische Infrastructuur en Toerisme

tel. (043) 389 72 50

e-mail: pme.habets@prvlimburg.nl

Gedeputeerde Staten hebben een vertegenwoordiger naar de Algemene Vergadering van Aandeelhouders Essent NV van 29 mei 2002 afgevaardigd.


5.

Vragen ex artikel 21 RvO van de heer Bettinger (GroenLinks) over de uitvoering van de motie over de conclusies uit het Abb-rapport

Informatie: J. Stijnen, afdeling Bestuurs- en Directie-ondersteuning

tel. (043) 389 73 01

e-mail: jbjm.stijnen@prvlimburg.nl

Gedeputeerde Staten hebben geantwoord dat zij op onverkorte wijze uitvoering geven aan de motie en de Staten via de commissie voor Financiën en Algemene Zaken op de hoogte zullen houden


6.

Roermond. Goedkeuring bestemmingsplan'Rijksweg 73-Zuid, Tunneltracé'

Informatie: W. Daemen, afdeling Ruimtelijke Inrichting Noord

tel. (043) 389 73 99

e-mail: wmh.daemen@prvlimburg.nl

Gedeputeerde Staten hebben het bestemmingsplan 'Rijksweg 73-Zuid, Tunneltracé' van de gemeente Roermond op enkele ondergeschikte plandelen na goedgekeurd.


7.

Ambt Montfort. Goedkeuringbestemmingsplan 'Rijksweg 73-Zuid, Tunneltracé'

Informatie: W. Daemen, afdeling Ruimtelijke Inrichting Noord

tel. (043) 389 73 99

e-mail: wmh.daemen@prvlimburg.nl

Gedeputeerde Staten hebben het bestemmingsplan 'Rijksweg 73-Zuid, Tunneltracé' van de gemeente Ambt Montfort op enkele ondergeschikte plandelen na goedgekeurd.


8.

Goedkeuring bestemmingsplan Rijksweg 73-Zuid gemeente Venlo

Informatie: W. Daemen, afdeling Ruimtelijke Inrichting Noord

tel. (043) 389 73 99

e-mail: wmh.daemen@prvlimburg.nl

Gedeputeerde Staten hebben het bestemmingsplan Rijksweg 73-Zuid van de gemeente Venlo op enkele ondergeschikte plandelen na goedgekeurd.


9.

Ondertekening deelafspraak grondverwerving De Maaswerken

Informatie: J. Molleman, afdeling Landelijke Leefomgeving

tel. (043) 389 70 70

e-mail: jab.molleman@prvlimburg.nl

Gedeputeerde Staten machtigen de Commissaris der Koningin tot onderteke-ning van de Deelafspraak Grondverwer-ving De Maaswerken. De deelafspraken zijn ter uitwerking van de raamovereenkomst van 2001 ten behoevevan de Maasprojecten van het POL/TB Zandmaas/Maasroute voor hoogwaterbe-scherming en natuurontwikkeling benodigde areaal grond gemaakt, en betreffen de verdeling tussen de ministeries van V&W, LNV en de provincie. De gronden zullen worden aangekocht door een onder het Projectbureau Maaswerken functionerend Grondbureau waarvan de kosten voor een kwart ( 90.900,-) door de provincie worden betaald. Het gaat om in totaal 762 ha. waarvan 419 ha RBON zoals in de POL aanvulling planologisch is verankerd.


10.

Vragen ex artikel 21 RvO van de heer Koopmans CDA over het overstromingsrisico van de Maas in Maastricht

Informatie: G. Hermans, afdeling Landelijke Leefomgeving

tel. (043) 389 76 42

e-mail: gjp.hermans@prvlimburg.nl

Bij de beantwoording van de vragen zijn GS nader ingegaan op de wijze waarop het gewenste veiligheidsniveau nu en in de toekomst zal worden bereikt.


11.

Bevestiging brief Maaswerken inzake kademaatregelen Venlo

Informatie: J. Molleman, afdeling Landelijke Leefomgeving

tel. (043) 389 70 70

e-mail: jab.molleman@prvlimburg.nl

Maaswerken te bevestigen dat haar brief van 23 januari 2002 aan Venlo inzake de uitwerking van de kademaatregelen juist (en in overeenstemming met het bestuurlijk overleg van 23 november 2001) is ten aanzien alle onderdelen, behoudens
Maaskade/Urbanusweg/Wilhelminapark (kadevakken MA en MB).


12.

Vragen ex. artikel 21 RvO van mevrouw Martens (OU55+) over de Thalweg in het Grensmaasproject

Informatie: G. Hermans, afdeling Landelijke Leefomgeving

tel. (043) 389 76 42

e-mail: gjp.hermans@prvlimburg.nl

Bij de beantwoording van de vragen hebben GS de juridische status van de z.g. Thalweg aangegeven en de consequenties daarvan voor de uitvoering van het Grensmaasproject.


13.

Vragen ex artikel 21 RvO van mevrouw Martens (OU55+) over het Grensmaasproject

Informatie: G. Hermans, afdeling Landelijke Leefomgeving

tel. (043) 389 76 42

e-mail: gjp.hermans@prvlimburg.nl

Bij de beantwoording van de vragen benadrukken GS dat de regie over het Grensmaasproject niet door de grindproducenten, maar door het College wordt gevoerd.


14.

Vragen ex artikel 21 RvO van mevrouw Martens (OU55+) over de Maasprojecten en drinkwatervoorziening

Informatie: G. Hermans, afdeling Landelijke Leefomgeving

tel. (043) 389 76 42

e-mail: gjp.hermans@prvlimburg.nl

Bij de beantwoording van de vragen benadrukken GS dat er geen redenen tot bezorgdheid zijn over de risico's voor de drinkwaterkwaliteit a.g.v. grootschalige grindwinning.


15.

Vragen ex artikel 21 RvO van mevrouw Martens (OU55+) over de schaderegeling Grensmaas

Informatie: G. Hermans, afdeling Landelijke Leefomgeving

tel. (043) 389 76 42

e-mail: gjp.hermans@prvlimburg.nl

Bij de beantwoording van de vragen hebben GS een nadere uitleg gegeven over de reikwijdte van de in te stellen schaderegeling voor het Grensmaasproject.


16.

Voorkeursstandpunt Ministers Verkeer en Waterstaat en VROM met betrekking tot RW74

Informatie: H.J.M. Achten, afdeling Infraprojecten

tel: (043) 389 99 32

e-mail: hjm.achten@prvlimburg.nl

Gedeputeerde Staten dringen bij de Ministers van Verkeer en Waterstaat en VROM aan op spoedige bekendmaking van het voorkeursstandpunt t.a.v. de RW74 in de gemeente Venlo. Dit op grond van de bestuursovereenkomst ViaLimburg, de masterplanning en de grote belangen met betrekking tot ondere andere verkeersveiligheid en leefbaarheid.


17.

Aanvullend onderzoek inzake PeriodiekRegionaal Onderzoek Verkeersveiligheid

Informatie: H. Peeters, afdeling Mobiliteit

tel. (043) 389 76 18

e-mail: hh.peeters@prvlimburg.nl

Besluit om akkoord te gaan met hetverstrekken van een aanvullende opdracht bij het landelijk uit te voerenPeriodiek Regionaal Onderzoek Verkeersveiligheid dat door Traffic Test wordt uitgevoerd.


18.

Wegenoverdracht aan de gemeente Ambt Montfort

Informatie: F. Schepers, afdeling Provinciale Wegen

tel. (043) 389 77 23

e-mail: fvjm.schepers@prvlimburg.nl

Gedeputeerde Staten hebben besloten over te gaan tot overdracht aan de gemeente Ambt Montfort van het op grondgebied van deze gemeente gelegen deel van de provinciale weg N571St. Odilënberg-Echt.


19.

Rapportage grondverwerving Bottleneck

Informatie: A. Steinbusch, afdeling Provinciale Wegen

tel. (043) 389 88 18

e-mail: ajg.steinbusch@prvlimburg.nl

Gedeputeerde Staten hebben besloten een meerwerkopdracht te verstrekken voor de grondverwerving van het Bottleneck-Infrapakket en de onteigening op te starten voor de N296 en wegvak B van de N297n.


20.

Beantwoording vragen ex artikel 21 RvO van het de heer Lebens (CDA) inzake GSB-status Sittard-Geleen-Born

Informatie: W. Meijs, afdeling Economie, Arbeidsmarkt en Onderwijs

tel. (043) 389 77 96

e-mail: wja.meijs@prvlimburg.nl

Gedeputeerde Staten hebben de antwoorden vastgesteld naar aanleiding van de vragen van de CDA-fractie (N. Lebens) inzake de GSB-status van de nieuwe gemeente Sittard-Geleen-Born die pas vanaf 1 januari 2007 zou kunnen ingaan.


21.

Subsidieverlening in het kader van GSB Maastricht voor projectenprogramma Belvédère

Informatie: W. Meijs, afdeling Economie, Arbeidsmarkt en Onderwijs

tel. (043) 389 77 96

e-mail: wja.meijs@prvlimburg.nl

Het College van Gedeputeerde Staten heeft besloten aan de gemeente Maastricht een bijdrage toe te kennen van 1.815.120,00 voor een viertal deelprojecten die onderdeel uitmaken van de aanpak van de herstructurering van het Belvédère-gebied.Het gaat concreet om een bijdrage in de projecten Vernichro, JoJo-haven, Landbouwbelang en Timmerfabriek. Met deze bijdrage hoopt de provincie een bijdrage te leveren aan de revitalisering van de woonbuurt Boschpoort (Vernichro en JoJo-haven) en het opwaarderen van het binnenstadgebied rond het Bassin en het versterken van de recreatieve structuur (Landbouwbelang en Timmerfabriek).


22.

Verlenen van subsidie uit het provinciale Stads- en Dorpsvernieuwingsfonds

Informatie: R. van den Born, afdeling Ruimtelijke Inrichting Zuid

tel. (043) 389 74 19

e-mail: rfam.van.den.born@prvlimburg.nl

Gedeputeerde Staten hebben een subsidie ad 90.800,00 uit het provinciale Stads- en Dorpsvernieuwingsfonds verleend aan de gemeente Maasbracht voor de verplaatsing van fruitverwerkingsbedrijf Suntjens.


23.

Vragen ex artikel 21 RvO van de heer Schröer en mevrouw van Soest (GroenLinks) over problematiek woonzorgcomplex te Beek

Informatie: L. Roomans, afdeling Ruimtelijke Beleid

tel. (043) 389 73 61

e-mail: lmja.roomans@prvlimburg.nl

Gedeputeerde Staten hebben de antwoorden op de vragen van de heer Schröer en mevrouw van Soest inzake de planschade problematiek bij de voorgenomen bouw van een woonzorgcomplex in de gemeente Beek, vastgesteld.


24.

Frictiekosten Limburgs Museum

Informatie: F. Vernimmen-de Jong, afdeling Cultuur en Sociale Ontwikkeling

tel: (043) 389 78 19

e-mail: f.vernimmen@prvlimburg.nl

Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met een voorstel aan Provinciale Staten tot verlening van een eenmalige bijdrage van 319.154,00 ( 703.322,00) aan het Limburgs Museum. Deze incidentele bijdrage is bestemd voor afdekking van de extra personeelslasten van een aantal frictiefuncties tot en met 2002. De middelen worden ten laste gebracht van de reserve "Knelpunten provinciale musea".


25.

Experiment gratis entree provinciale musea

Informatie: F. Vernimmen-de Jong, afdeling Cultuur en Sociale Ontwikkeling

tel: (043) 389 78 19

e-mail: f.vernimmen@prvlimburg.nl

Gedeputeerde Staten stellen aan Provincial Staten voor om een "Experiment Gratis entree provinciale musea" te laten plaatsvinden.Het experiment komt erop neer dat de Limburgse basisschooljeugd in het najaar 2002 gratis de drie provinciale musea kan bezoeken (de school moet wel betalen voor de verplichte rondleiding en een bijdrage leveren in de vervoerskosten).De kosten van het experiment die maximaal 45.455,00 (plus 15.000,00 uit het vervoersbudget Actieprogramma Cultuurbereik) bedragen komen ten laste van de reservering Majeure Projecten.


26.

Plan van Aanpak voor Digitaal Tijdvenster Romeinse Wachtpost te Valkenburg aan de Geul

Informatie: L. Hoeijmakers, afdeling Cultuur en Sociale Ontwikkeling

tel. (043) 389 79 57

e-mail: lh.hoeijmakers@prvlimburg.nl

Gedeputeerde Staten hebben besloten in te stemmen met het Plan van Aanpak voor het oprichten van een Digitaal Tijdvenster Romeinse Wachtpost te Valkenburg aan de Geul en aan het Monumentenhuis Limburg te vragen hiervoor prijsopgave te doen. Tevens wordt aan de gemeente Valkenburg aan de Geul en aan de vereniging Natuurmonumenten verzocht om medewerking.


27.

Vragen ex artikel 21 RvO van de heer Koopmans (CDA) over het documentatiecentrum glasschilderkunst

Informatie: T. Oberndorff, afdeling Cultuur en Sociale

tel. (043) 389 73 63

e-mail: tmma.oberndorff@prvlimburg.nl

De heer G.P.J. Koopmans (CDA) heeft het college van Gedeputeerde Staten vragen gesteld over de besluitvorming rondom de realisatie van een Euregionaal documentatiecentrum voor de Glasschilderkunst. Gedeputeerde Staten hebben de antwoorden op de vragen van de heer Koopmans vastgesteld, vanuit het gegeven dat er nog geen besluit voor evt. provinciale co-financiering is genomen en dat bij dit te nemen besluit het advies van de Provinciale Adviescommissie Cultureel Erfgoed alsmede de kanttekeningen van de Bezirksregierung Düsseldorf moeten worden betrokken.


28.

Brief aan de vaste commissie wzc ter toelichting van het in de Kadernota 2003 gestelde ten aanzien van de Monumentenwacht Limburg

Informatie: T. Oberndorff, afdeling Cultuur en Sociale

tel. (043) 389 73 63

e-mail: tmma.oberndorff@prvlimburg.nl

Gedeputeerde Staten hebben in de Kadernota een voorstel opgenomen om het provinciaal subsidie voor de Monumentenwacht Limburg structureel te verhogen met 45.500. In een brief aan de vaste commissie wzc wordt dit voorstel nader toegelicht. Bovendien wordt de vaste commissie wzc in kennis gesteld van de recent beschikbaar gekomen PBOO-rapport 'eindevaluatie Monumentenwacht Limburg'.


29.

Uitvoering motie Provinciale Staten vervoersproblematiek Boddaertcentra

Informatie: mw. P. Neiss, afdeling Zorg

tel. (043) 389 73 80

e-mail: pce.neiss@prvlimburg.nl

Gedeputeerde Staten hebben middels het uitvoeren van een quickscan uitvoering gegeven aan een motie van ProvincialeStaten van 8 november 2001 over de vervoersproblematiek van en naarBoddaertcentra in de provincie Limburg.De resultaten van de quickscan geven inzicht in de wijze waarop gemeenten omgaan met de financiering van hetvervoer van kinderen van en naar eenBoddaertcentrum. Tevens geven de resultaten een beeld van de omvang vande problematiek.


30.

Subsidiëring uitvoering programma Vermaatschappelijking welzijn en zorg GroteStedenbeleid Maastricht

Informatie: V. Hoedemakers, afdeling Zorg

tel. (043) 389 74 36

e-mail: vmve.hoedemakers@prvlimburg.nl

Op basis van het GSB-programma Vermaatschappelijking van welzijn en zorg (sociale pijler) verleent de provincie de gemeente Maastricht
1.293.273,60 als bijdrage voor de uitvoering van de volgende thema's:- sluitende aanpak jeugd;- sluitende aanpak verslavingszorg;- sluitende aanpak scheiden wonen zorg;- pecunia.


31.

Uitvoering toezegging aan PS inzake 'Projectplan ICT Jeugdhulpverlening Limburg'

Informatie F. Gielen, afdeling Zorg

tel (043) 389 7102

e-mail: fcjg.gielen@prvlimburg.nl

Gedeputeerde Staten hebben Provinciale Staten het Projectplan ICT Jeugdhulpverlening Limburg toegezonden.


32.

Voortgangsbericht Wonen Welzijn Zorg

Informatie: D. Salet, afdeling Zorg

tel. (043) 389 74 35

e-mail: djf.salet@prvlimburg.nl

Gedeputeerde Staten hebben besloten met bijgaande brief de leden van de Vaste Commissie WZC te informeren over de voortgang van het project Wonen, Welzijn en Zorg. Het door de gemeenten geïnventariseerde aantal van ca. 5.000 zorgwoningen wordt niet realistisch geacht, omdat niet steeds eenzelfde definitie van het begrip zorgwoning wordt gehanteerd, waardoor bijvoorbeeld ook de zogenaamde 'ouderenhuisvesting' wordt meegeteld. Bovendien moet het bij de toekenning van extra richtlijnen van deze zorgwoningen om wachtlijstverlichting gaan; dit lijkt ook niet steeds het geval. Van deze plannen (rijp en groen) worden thans samen met initiatiefnemers de knelpunten verder in beeld gebracht. Naar verwachting kunnen nog in de eerste helft van dit jaar de eerste concrete zaken worden gehonoreerd in het kader van de beleidsregel Wonen, Welzijn en Zorg.


33.

Vragen ex artikel 21 RvO van mevrouw W.M. Martens-Berghs (Unie 55+-) over de kwaliteit van zorg in verzorgings- en verpleeghuizen

Informatie: L. Meijer-Sijstermans, afdeling Zorg

tel. (043) 389 71 15

e-mail: lgdc.sijstermans@prvlimburg.nl

Gedeputeerde Staten hebben de antwoorden vastgesteld.Geantwoord wordt dat de besturen en directies van zorginstellingen verantwoor-delijk zijn voor de kwaliteit van de zorg, en de Inspectie voor de Gezondheidszorg voor het toezicht hierop. De provincie kan een bijdrage leveren aan de verbetering van de arbeidsmarkt in de zorgsector. Door landelijk benchmark-onderzoek wordt de interne organisatie van verzorgings- en verpleeghuizen reedsonderzocht. Over de motivatie van uitzendkrachten stelt het college niet te kunnen oordelen.


34.

WOB verzoek van Lempens Bouw- materailen betreft afschrift van controlerapporten H. Kirkels

Informatie: V. Snackers, afdeling Handhaving en Monitoring

tel. (043) 389 75 31

e-mail: vjge.snackers@prvlimburg.nl

Gedeputeerde Staten hebben besloten om het verzoek van Lempens bouwmaterialenhandel ingevolge de wet openbaarheid van bestuur in te willigen en Lempens Bouwmaterialenhandel een afschrift van de controllerapporten van Kirkels Transportbedrijf BV toe te zenden.


35.

Vragen ex artikel 21 RvO van mevrouw W.M. Martens-Berghs (Unie 55+) inzake Rijkelse Bemden

Informatie: J. Beek, afdeling Handhaving en Monitoring

tel. (043) 389 76 94

e-mail: jj.beek@prvlimburg.nl

Gedeputeerde Staten hebben geantwoord dat:


1. het mede gezien de verantwoordelijkheid van decentrale overheid, voorstelbaar is dat ophef is ontstaan over het illegaal storten van verontreinigde grond in de Rijkelse Bemden;


2. het primair aan het Dagelijks Bestuur van het Zuiveringschap Limburg is te bepalen of en in hoeverre is gehandeld conform het Bouwstoffenbesluit;


3. na afronding van het lopende onderzoek naar de kwaliteit van de gestorte grond geconcludeerd kan worden of en in hoeverre sprake is van gebiedseigen verontreinigingen;


4. na afronding van het lopende onderzoek tevens duidelijk is of en in hoeverre sprake is van een ernstig milieuprobleem.


36.

Verzoek om intrekking dwangsombesluit door Zuidned BV te Maastricht

Informatie: H.van Haaren, afdeling Handhaving en Monitoring

tel. (043) 389 78 92

e-mail: hw.van.haaren@prvlimburg.nl

Gedeputeerde Staten hebben besloten het verzoek van MIKO Milieutechniek BV - ingediend namens Zuidned BV te Maastricht - in te willigen en de last onder dwangsom d.d. 30 november 1999 in te trekken.


37.

Handhavingsverzoek gemeente Gennep om handhavend op te treden tegen VOF Xhofleer te Gennep

Informatie: H.van Haaren, afdeling Handhaving en Monitoring

tel. (043) 389 78 92

e-mail: hw.van.haaren@prvlimburg.nl

Gedeputeerde Staten hebben besloten het handhavingsverzoek van het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Gennp om handhavend op te treden tegen VOF Xhofleer te Gennep af te wijzen.


38.

Vragen ex artikel 21 RvO van de heer IJff (PvdA) inzake invulling van de EHS in het kader van de Wet Ammoniak en Veehouderij

Informatie: G. Louwers, afdeling Landelijke Leefomgeving

tel: (043) 389 79 79

e-mail: gh.louwers@prvlimburg.nl

Gedeputeerde Staten hebben de antwoorden op de vragen van de heer IJff inzake invulling van de EHS in het kader van de WaV vastgesteld. Informatie is verstrekt over de effecten van de Wet Ammoniak en Veehouderij voor de provincie Limburg.


39.

Voortgangsrapportage Uitvoeringsprogramma Landbouw (Limburgs Land-Goed)

Informatie: H. Caubo, afdeling Landelijke Leefomgeving

tel. (043) 389 76 63

e-mail: jlmh.caubo@prvlimburg.nl

Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met de voortgangsrapportage Uitvoerings-programma Landbouw (Limburgs Land-Goed). Deze rapportage is opgesteld in samenwerking met de LLTB en is een uitvloeisel van het, medio 2000 afgesloten, convenant over de visie Limburgs Land-Goed. In de rapportage wordt zowel de balans opgemaakt van het jaarprogramma 2001 als een programma opgenomen voor 2002.


40.

Ondernemingsplan, directiereglement en procuratie inzake tweede tranche Ruimte voor Ruimte

Informatie: M. Dabekausen, afdeling Algemene en Juridische Zaken

tel. (043) 389 72 84

e-mail: ms.dabekausen@prvlimburg.nl

Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met het ondernemingsplan van de Ruimte voor Ruimte C.V., het directiereglement van de Ruimte voor Ruimte Limburg Beheer B.V. en met het verstrekken van procuratie aan de uitvoerend directeur van de Ruimte voor Ruimte Limburg Beheer B.V. voor met name genoemde rechtshandelingen onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat de procuratiehouder voornoemd deze handelingen slechts aangaat onder de ontbindende voorwaarde van instemming door de directie van de Beheer B.V. en/of goedkeuring van de algemene vergadering van aandeelhouders van de Beheer B.V. en/of goedkeuring van de vennoten van de Ruimte voor Ruimte C.V.

Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend. 13-5-2002 11:31

Deel: ' Openbare besluitenlijst vergadering GS Limburg van 7 mei 2002 '
Lees ook