Gemeente Gilze en Rijen

Openbare commissievergadering

Commissie: raadscommissie Samenleving
Datum: woensdag 5 juni 2002
Aanvang: 19.30 uur
Plaats: raadzaal gemeentehuis

Agenda

1. Opening en mededelingen.

2. Vaststellen definitieve agenda.

3. Spreekrecht.

4. Verslag vergadering d.d. 8 mei 2002.

5. Concept-raadsvoorstel inzake gemeentelijk onderwijsbeleid 2002-2006.

6. Concept-raadsvoorstel inzake wijziging verordening ingebruikgeving welzijnsaccommodaties.

7. Ter kennisname:
a. collegebesluit inzake reglement jeugdgemeenteraad en jongerenpanel;
b. collegebesluit inzake rapportage integratie indicatiestellingen;
c. collegebesluit inzake projectsubsidies.

8. Rondvraag en sluiting.

De stukken liggen vanaf woensdag 29 mei 2002 ter inzage bij de Gemeentebalie.
Indien u gebruik wilt maken van het spreekrecht dient u dat uiterlijk dinsdag 4 juni a.s. te melden bij de griffier, mr. J. Timmermans (tel.: 290227).

Deel: ' Openbare commissievergadering gemeente Gilzen en Rijen '
Lees ook