Gemeente Gilze en Rijen

Openbare commissievergadering

Commissie: raadscommissie Middelen
Datum: woensdag 12 juni 2002
Aanvang: 19.30 uur
Plaats: raadzaal gemeentehuis

Agenda

1. Opening en mededelingen.

2. Vaststellen definitieve agenda.

3. Spreekrecht.

4. Concept-raadsvoorstel inzake jaarrekening 2001 en bestemming voordelig resultaat.

5. Rondvraag en sluiting.

De stukken liggen vanaf woensdag 5 juni 2002 ter inzage bij de Gemeentebalie.
Indien u gebruik wilt maken van het spreekrecht dient u dat uiterlijk dinsdag 11 juni a.s. vóór 13.00 uur te melden bij de griffier, mr. J. Timmermans (tel.: 290227).

Deel: ' Openbare commissievergadering Gilzen en Rijen '
Lees ook