Gemeente Gilze en Rijen

Openbare commissievergadering

Commissie: commissie Samenleving
Datum: woensdag 8 mei 2002
Aanvang: 19.30 uur
Plaats: raadzaal gemeentehuis

Agenda


1. Opening en mededelingen.

2. Vaststellen definitieve agenda.

3. Spreekrecht.

4. Concept-raadsvoorstel inzake wijziging Verordening leerlingenvervoer.

5. Collegebesluit d.d. 25-04-2002 inzake openingstijden zwembad Tropical.

6. Ter kennisname:
a. verslag vergadering d.d. 14-01-2002 van de commissie Inwonerszaken;
b. verslag vergadering d.d. 18-02-2002 van de commissie Inwonerszaken.

7. Rondvraag en sluiting.

De stukken liggen vanaf woensdag 1 mei 2002 ter inzage bij de Gemeentebalie.
Indien u gebruik wilt maken van het spreekrecht dient u dat uiterlijk maandag 6 mei a.s. te melden bij de griffier, mr. J. Timmermans (tel.: 290227).

Deel: ' Openbare commissievergadering Gilzen en Rijen '
Lees ook