Gezondheidsraad

PERSBERICHT

_________________________________________________________________

Openbare concept-rapporten herevaluatie oude MAC-waarden

Op verzoek van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid beoordeelt de Commissie 'Herevaluatie oude MAC-waarden' van de Gezondheidsraad ongeveer 200 grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling aan chemische stoffen. Deze grenswaarden (MAC: Maximaal Aanvaarde Concentratie) zijn in het verleden rechtstreeks overgenomen van buitenlandse instanties. In elk afzonderlijk geval tracht de commissie een gezondheidskundige advieswaarde vast te stellen aan de hand van de beschikbare toxicologische gegevens. Zij formuleert haar bevindingen in eerste instantie in 'openbare concept-rapporten' die voor commentaar worden aangeboden aan de Subcommissie MAC-waarden van de Sociaal-Economische Raad en aan deskundigen van werknemers- en werkgeversorganisaties. Ook andere belangstellenden kunnen, binnen een daartoe wettelijk vastgelegde termijn, commentaar leveren. De definitieve rapporten van de commissie worden aangeboden aan de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, waarna deze overgaat tot het vaststellen van wettelijke grenswaarden.

Op 11 februari 1999 heeft de commissie concept-rapporten openbaar gemaakt over de gezondheidsrisico's van beroepsmatige blootstelling aan:

* aluminium alkylverbindingen

* bismuth telluride

* broom

* n-butylamine

* germaniumtetrahydride

* hexachloornaftaleen

* methylcyclohexaan

* methylcyclohexanol

* o-methylcyclohexanon

* mica

* octachloornaftaleen

* paraffinewas (rook)

* propargylalcohol

* silaan

* silicon

* tetrachloornaftaleen

De commentaartermijn voor deze - in het Engels gestelde - concept-rapporten eindigt op 26 maart 1999.

Inhoudelijke inlichtingen geeft mevrouw dr CA Bouwman, tel. 070 340 67 79.

Datum: 11 februari 1999

_________________________________________________________________

Deel: ' Openbare concept-rapporten herevaluatie oude MAC-waarden '
Lees ook